Back to collection

Wonderful, Universal, Secret and Highest Method for Meditation, Great Teaching King of Sūtras (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經

Scroll 5

Click on any word to see more details.

妙吉祥平等祕密最上觀門 教王經卷第五
契丹國中天竺摩竭陀國 三藏法師慈賢

[0927c12] 爾時世尊中有無盡意菩薩 三匝一面白佛世尊 見聞未曾有粉壇修行
我等法門修行 修行爾時世尊無盡意菩薩 證菩提受持過去諸佛宣說
壇場聖眾真言汝等受持成佛 諦聽爾時無盡意菩薩白佛世尊大慈演說我等爾時世尊 功德無盡真言

[0927c22] 曩謨 () 沒馱 () 曩謨 () () () 曩謨 () (去聲)
(去聲) () 曩謨 () () () (去聲) () ()
() (去聲) (去聲) 沒馱 () () (入聲) () ()
(二合一) () 嚩囉 () 悉地 () () () () ()
() ()

[0927c29] 爾時世尊真言無盡意菩薩 大乘行者壇場阿闍梨 淨水塗香供養
奉獻密言

[0928a04] 爾時世尊無盡意菩薩受持 曼拏羅壇場聖眾真言受持 惡道諸眾生行人壇場
闍梨真言供養諸佛 祕密普請真言

[0928a09] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () 曩謨 () (去聲) ()
() (上聲) () () () () ()
( ) (去聲) () (上聲) () () (入聲) ()
(去聲) 滿 () () () (去聲) () (去聲)
() 悉地 (二合一) () (上聲) (去聲) 滿 (上聲) ()
(二合一) (去聲) () (二合一) () (上聲) (去聲)
() (上聲) () () () () () (去聲)
() () () () () () ()
(上聲) () [*(-+)] () (入聲) (入聲) ()
() () (平聲) () () () (去聲) 滿 (上聲)
(上聲) 悉地 () 悉地 () () () 嚩囉 () ()
() (去聲) () () () (上聲) () (入聲)
(上聲) (二合一) () (入聲) (去聲) 滿 () (上聲)
() () (去聲) () 怛囉 怛囉 () (入聲) [*] () 麼麼
(上聲) () () (入聲) () () ()

[0928b03] 爾時世尊真言無盡意菩薩 受持內外真言有人建置壇場 阿闍梨默念真言加持淨水
淨水手掌 大吉道場 一切供養真言加持內外 真言

[0928b10] () 嚩囉 (上聲) (去聲) 滿 [*] () ()
() (上聲) (上聲) () 乞叉 () () () ()
()

[0928b13] 無盡意菩薩普請阿彌陀如來阿閦 毘盧遮那如來真言三佛種智 受持有人建置壇場阿闍梨
自身釋迦牟尼佛三佛 種智普請真言

[0928b18] () () () () () ()
() () () () () () () [*]
[*] () () () () () () ()
()

[0928b22] 無盡意菩薩普請八大菩薩 四大天王四大天女真言受持 眾生供養
智慧五眼利益無量普請真言

[0928b26] () 囉怛曩 () 怛囉 () () ( ) ()
() () () () () () ()
() () (上聲) () (入聲) () (去聲) (上聲)
() () (去聲) [*(-+)] [*(-+)] () [*(-+)]
(二合一) () ()

[0928c03] 無盡意菩薩供養八大菩薩真言 宣說眾生虔誠供養 眾生四無礙辯增長福德供養

[0928c07] () () (上聲) () 路迦 (上聲) (上聲)
() () () ( ) () 薩嚩 () 曩謨 ()

[0928c10] 復次無盡意菩薩我有歸命供養金剛王 天真受持眾生香華供養 有情出於三界大菩提 供養真言
(如同) 。

[0928c14] 無盡意菩薩歸命供養大大天真 受持眾生種種供養 天龍侍衛功德無量歸命
供養真言

[0928c18] () (上聲) () () (上聲) () 怛囉 ()
() 係多 () [*] () () (上聲) () ()
() () () () ()

[0928c22] 無盡意菩薩歸命供養大自在天真言 受持眾生恭敬供養 有情輪迴大自在親自擁護
歸命供養真言

[0928c26] () 曩謨 () () (去聲) () () ()
() () (上聲) () () 薩嚩 (入聲) () [*]
() 曩謨 () ( ) () () ()

[0929a01] 無盡意菩薩歸命供養天真 受持眾生供養辦事 圓滿歸命供養真言

[0929a04] () 曩謨 () () () () () ()
() 薩嚩 (去聲) (去聲) (去聲) (去聲) () 薩嚩 (去聲) ()
(二合一) 怛囉 () (上聲) (上聲) () () ()

[0929a08] 無盡意菩薩普請四大天王真言 眾生供養 大吉富貴自在壽命延長普請

[0929a12] () 曩謨 () () () 路迦 () (入聲) ()
乞叉 (二合一) () (上聲) (二合一) (上聲) (上聲) ()
() 薩嚩 (去聲) (上聲) () () 薩嚩 (上聲) 薩嚩 ()
薩嚩 ( ) [*] () (入聲) (入聲) 怛囉 (二合一) [*] ()
[*] () () ( ) (入聲) () (上聲) ()
() () () () () [*] () ()
() () () ()

[0929a22] 無盡意菩薩普請法語天女天女 天女降魔天女真言受持眾生 隨分供養四大天女眾生
大利壇場諸事加護 圓滿普請四大天女真言

[0929a27] () 乞叉 () () (去聲) () () (去聲)
() () (二合一) () () () ()
() (去聲) () () (去聲) () ()
(二合一) (二合一) () (二合一) (去聲) (去聲) 滿 (二合一)
() () () ()

[0929b05] 無盡意菩薩有法天女真言受持眾生供養現世 大智慧說法天女真言

[0929b08] () () () () () () (二合一)
[*(-+)] () () () () () 悉地
(去聲) (上聲) () () ()

[0929b12] 無盡意菩薩天女真言受持眾生供養恭敬現世 無有非人便災難
天女真言

[0929b16] 曩謨 () () () () 路迦 (二合一) 薩嚩
(入聲) () () (入聲) [*] () 滿 () 薩嚩 ()
() () [*] () () () () ()

[0929b21] 無盡意菩薩吉祥天女真言受持眾生供養恭敬現世 自在當來獲得圓滿吉祥 天女真言

[0929b25] () () () () () (二合一) ()
() () [*] () () () (上聲) (上聲)
() () () () () () [*] () ()
()

[0929c01] 無盡意菩薩降魔天女真言受持眾生供養恭敬現世 辦事成就一切天魔不能得便
降魔天女真言

[0929c05] () 嚩日囉 () () () () () (上聲)
[*] () () (入聲) () () () () (上聲)
() () () [*] () () [*] () ()
( ) () (上聲) () () 薩嚩 () ()
() () ()

[0929c11] 無盡意菩薩有加飲食真言受持未來世傳教飲食少許 真言加持
右手十方 不能諸天鬼神供養如是遂願隨求真言 飲食真言

[0929c18] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () ( ) ()
() () () () () () () ()
() () () (去聲) () (二合一) ()
()

[0929c23] 無盡意菩薩一切惡魔消災真言 受持未來世傳教 芥子相和真言加持二十一
壇場一切惡魔不能有病 以此真言 二十一芥子火燒
道場重罪有病以此 芥子病人 真言加持二十一
加持淨水壇場真言邪魔 有病加持淨水真言二十 一遍加持病人除愈
所有災患消滅消災 真言

[0930a08] () () (去聲) () () (上聲)
() () () () () () () (上聲)
() () () ()

[0930a12] 爾時世尊摩訶三昧耶祕密彌勒 菩薩踊躍歡喜信受奉行

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第五

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1192 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary