Back to collection

Mahacakravajri Cultivation of Siddhi Accomplishment and Offering Ritual (Da Lun Jingang Xiuxing Xi Di Chengjiu Ji Gongyang Fa) 大輪金剛修行悉地成就及供養法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大輪金剛修行悉地成就供養
[0166b08] 金剛頂經次第 嚴飾道場曼荼羅幡幢燒香 散華應從灌頂然後受持
教法修習每日三時一千八十不移滿洛叉成就 道場心中吽字金剛便
入道本尊端身正立合掌至心 懺悔思惟無始流轉生死真理 三界懺悔所有罪消滅 懺悔除罪真言

[0166b18] () 薩嚩 () () () () 嚩日囉 ()
() () ()

[0166b20] 真言加持獲得三業清淨三昧

[0166b21] 頂上合掌普禮一切聖眾真言

[0166b23] () 薩嚩 () () () () ()

南無十方等正覺 三世一切三身
南無一切大乘 南無不退菩薩
南無真實 南無一切密印
慈悲護念 出於生死
肉眼不見 普見歸命

[0166c01] 歸命真言

[0166c02] 曩謨 () () 俱胝 () () 悉馱 ()
()

過去 流轉生死
身口意業 嫉妬
邪見 三昧耶
大聖 盡心懺悔
 如是
加持 眾生清淨
虛心 琉璃
內外明徹 三密金剛
加持成本 三業
五處 清淨澡浴

[0166c15] 真言

[0166c16] () 薩嚩 () (詩律) (一切法清淨) 薩嚩 () ()


金剛置頂 運心法界
十方佛 菩薩金剛
捨身
 三世
過於大海塵數 奉獻一切諸如來

[0166c23] 密言

[0166c24] () 薩嚩 () () () 薩嚩
地底 () 薩嚩

端坐身心 觀本
三昧耶 定慧虛心
 節文
 節文
諦觀諸如來 相好見分

[0167a04] 佛部三昧耶真言

[0167a05] () () () () () ()

頂上 由此警覺
諸佛護念 身業清淨
蓮華部 
六度 
觀自在 相好極端
無量俱胝 蓮華聖眾
圍遶加持 獲得語業

[0167a13] 真言

[0167a14] () () () () ()

金剛三昧 
 
各各 
金剛藏 忿怒
金剛 眷屬圍繞
由此加持 意業清淨

[0167a21] 真言

[0167a22] () () () () ()

被甲 福智
相合 
 五處
有情 
惡人 無能便

[0167a28] 真言

[0167a29] () 嚩日囉 () () () () ()

地界 二度
置於 
力度 相合
相如金剛杵 
印明加持 金剛
堅固 金剛不壞
天魔不能 穢惡清淨

[0167b09] 真言

[0167b10] () () 滿滿 發吒 (半音)

金剛 地界
 
右旋三匝 堅固

[0167b15] 真言

[0167b16] () () ()

發意 轉法輪密印
金剛拳 
以此加持 清淨
成法曼荼羅 
金剛部 調伏曼荼羅
本尊 虛空
曼荼羅 行者
三昧耶 真言加持
戒品圓滿

[0167b26] 真言

[0167b27] () 嚩日囉 () () () () ()

虛空藏 廣大供養
定慧 外相
 供養
衣服飲食 宮殿樓閣
香華音樂 種種寶幢
雲海遍十方 真實供養
一如極樂  (合成)
大光 頗梨
遍照十方剎 光明
業障消除 功德
如來加持 法界
供養

[0167c10] 真言

[0167c11] () () ()

 
 
七寶 金剛宮
眷屬 寶車

[0167c16] 真言

[0167c17] () () ()

印相 
 便

[0167c20] 真言

[0167c21] 曩莫 () () 迦南 () () () 阿迦
() (阿迦 加以) ()

虛空 聖眾
福智內縛拳 
請召 本尊眷屬
不捨本誓 道場

[0167c28] 真言

[0167c29] () 嚩日囉 () () () () [*(-+)]
() () ()

降三世 忿怒金剛印
二手金剛拳  ()
當心 心想成本
 
遍身 印心
 右轉
四面忿怒 
丁字 三摩地
菩提心 
滅除內外

[0168a11] 真言

[0168a12] () () [*] () [*] (下同) ()
() () () () () () 嚩日囉 ()
(半音)

上方金剛網 地界
(下文) 頂上
金剛堅固

[0168a18] 真言

[0168a19] () () () 乞叉 () 嚩日囉 ( ) ()
() () 泮吒

金剛 
 火焰熾盛
光明 右旋
三重火焰 諸佛菩薩
不違 何況諸天


[0168a26] 真言

[0168a27] () 阿三 () () () () 發吒

閼伽 聖眾
當令修行 獲得三業

[0168b01] 真言

[0168b02] 曩謨三滿多沒馱 () () () ()

蓮華座 合掌
 
流出 無量金剛
奉獻

[0168b07] 真言

[0168b08] ()

廣大不空 供養
合金 
祕密 十方
供養 塗香華鬘
燒香衣服 光明燈
幢幡寶帳 種種音樂
普遍諸佛 真實供養
無量 虛空無邊
常生諸佛 拔濟有情

[0168b18] 真言

[0168b19] () () () ( ) 怛他蘖多 () 三滿多
() ()

專注觀本 分明目前
慈悲忿怒 眷屬圍遶
念念仰慕 現前三昧
虔誠金剛 

[0168b26] () 野戰 () () () () ()
那麼 () () () ()

眾聖歡喜 觀想本尊
金剛 空中旋轉
金輪 金剛部
大輪金剛 根本懺悔
 願智相合
三角光明 歡喜
依法結護 三昧耶
蘇摩金剛 懺悔四時過失
大輪金剛真言

[0168c09] 曩莫 () () () 薩嚩 () () ()
() () () () () () 怛囉 ()
() () 怛囉 () () 悉馱 () () ()
() ()

金剛 聖眾歡喜

[0168c16] 真言

[0168c17] () 嚩日囉 () 使

二手念珠 置於

[0168c19] 真言

[0168c20] () 嚩日囉 () () 三麼曳 ()

[0168c21] 真言

[0168c22] () () ()

菩提心 明淨月輪
祕密字門 紫磨金色光
 常令
身心不動搖 輕慢諸事
小聲耳聞 
念誦 出道
聖眾 
三摩地 不違本願滿世間
不空事業 聖眾圓寂

[0169a03] 金剛鈴

[0169a04] 真言

[0169a05] () 嚩日囉 () ()

安祥徐步 吽字明
 供養
 分付真言
一切 菩提
大聖 成就
 加持
本尊歡喜 旋轉
大印

[0169a14]

現世諸如來 救世諸菩薩
不斷大乘 殊勝
聖天 決定
 

[0169a19] 發遣

如是 施與一切眾生
聖者歸本 振鈴不違弘誓願
奉送
開發發願 三部護身
禮懺 隨意經行

大輪金剛修行悉地成就及供養法

[0169a26] 己巳七月

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1231 大輪金剛修行悉地成就及供養法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary