Back to collection

Commander Atavaka makes an Offering to the Buddha Dharani Liturgy (A Zha Bao Ju Yuan Shuai Da Jiang Shang Fotuo Luo Ni Jing Xiuxing Yi Gui) 阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌

Scroll 3

Click on any word to see more details.

阿吒薄俱元帥大將陀羅尼 修行儀軌
善無畏道場

歸命十方等正覺 最勝妙法菩薩
我身清淨 至心合掌
諸佛法僧 慈悲哀愍攝護
敬禮元帥大將軍 毘盧遮那
釋迦諸佛 觀音無盡無邊
菩薩喜悅 願印
金剛忿怒 降魔
元帥本體如來 救世種種
四面 執持隨類
國王元帥 一切將軍
守護王國境內 怨敵
逆臣調伏 國內無諸疾疫
一切世間有情 念持神呪名號
內外所生 世間出世
息災息災 
降伏一切 一一無不成就
阿吒薄俱 讚歎
擁護無諸 世間寶貨
阿吒薄俱眷屬 摧碎金剛
悉地 密迹力士摩登伽
四王自在天 二十八藥叉
四十二羅剎娑 龍王鳩槃荼
天魔鬼神驅使 閻浮眾生如是
歸依得勝 
是故一切世間人 歸依大元帥

[0199b14] 十方諸佛

[0199b15] 左右無名指中指 二食中指大指 一切

[0199b19]
oṃ ja ya va he svā hā
()  () ()  ()  () ()

[0199b21] 觀世音大菩薩

[0199b22] 大指小指 小曲蓮華上來下去

[0199b24]
oṃ vi śi ti vi ga laṃ mai te ru ka
()  ()  ()   ()
vi ja ye svā hā
  ()  ()

[0199b28] 十四金剛印

[0199c01] 大指小指 中指向前

[0199c04]
oṃ va jra ca ṇḍi he svā hā
()  ()  () 

[0199c06] 三十三天

[0199c07] 中指第二半分大指

[0199c09]
oṃ śa trū pra ma dha ni ye svā
()  ()   ()[0199c13] 二十八星宿天

[0199c14] 左手中指無名指中指無名 下文無名指中指下文 小指指大

[0199c18]
oṃ na kṣa tra de va ta ye svā
() 乞叉 多羅 ()   ()[0199c22] 東方提頭賴吒天王乾闥婆

[0199c23] 左手中指中指節文大指

[0199c25]
oṃ dhṛ ti ra ṣṭa ya kṣa i
() 地利 ()  ()  ()
ndra dhi pa ta ye svā hā
陀羅 ()   () 

[0200a01] 南方毘樓勒叉天鳩槃荼

[0200a02] 右手掌相 無名指小指 大指

[0200a05]
oṃ dhi ru pha ka ya pa ta ye svā hā
()   ()  () 

[0200a07] 西方毘樓博叉天王

[0200a08] 左手右手左手二手 中指大指 指交大指

[0200a12]
oṃ vi rū pā kṣa ku pa ṇḍa a dhi
()   ()  () 
pa ta ye svā hā
  ()  ()

[0200a16] 北方毘沙門天王藥叉

[0200a17] 左手以下大指右手 向上右手左手大指


[0200a21]
oṃ vai śa suṃ ya a dhi pa ta ye svā
()   ()   ()

()

[0200a25] 四天王四方鬼神藥叉羅剎八部

[0200a27] 叉頭中指無名指小指 大指

[0200a29]
oṃ ja mbha ra ja le ndra ya svā hā
()  ()   ()  ()

[0200b02] 八部龍王

[0200b03] 右手 大指左手右手 二手

[0200b07]
oṃ u pa na ndra svā hā
()   () 

[0200b09] 天龍龍王

[0200b10] 左手左右手小指 中指 二食中指大指
二食內中

[0200b14]
oṃ bhū gi ra svā hā
()  ()  ()

[0200b16] 日天子

[0200b17] 中指無名指小指使其二大指第一 大指

[0200b20]
oṃ ra śmai ma li ni svā hā
()  ()  ()  ()

[0200b22] 月天子眷屬

[0200b23] 小指無名指 其中使中指第三 大指無名指大指

[0200b27]
oṃ ca ndra ya su ma ti svā hā
() 陀羅 ()  ()  ()

[0200b29] 一切火天

[0200c01] 右手大指無名指下文 中指第一

[0200c03]
oṃ di pya ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) a gna
ye a ga
()  () ()  () 
ccha svā hā
()  ()

[0200c07] 閻羅五道大將軍牛頭

[0200c08] 左手出頭三分大指

[0200c10]
oṃ yaṃ ma ra ja u gra vi rya
()   ()   ()
a ga ccha svā hā
  ()  ()

[0200c14] 阿修羅王

[0200c15] 左手中指以下 大指東方天王印相應

[0200c18]
oṃ vi ma ci tra a mu rā dhi pa
()  多羅 ()  () 
ta ye svā hā
 ()  ()

[0200c22] 羅剎娑

[0200c23] 右手大指小指無名指中指

[0200c25]
oṃ kha rga a dhi pa ta ye svā hā
()  ()   ()  ()

[0200c27] 五方大力藥叉

[0200c28] 左手指向右手其二大指 大指

[0201a01]
oṃ ku vi ra svā hā
()  ()  ()

[0201a03]

[0201a04] 中指無名指小指 大指向上大指

[0201a06]
oṃ hu ru ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) ca muṃ
vai svā hā
()  ()  () ()  ()

[0201a08] 毘那夜迦鬼神王印

[0201a09] 無名指垂下 大指

[0201a11]
oṃ pa ka ra śu ṇḍa a dhi pa ta ye
()   ()   ()
svā hā
 ()

[0201a15] 摩醯首羅天王二十八

[0201a16] 小指無名指中指 附中大指 附近

[0201a19]
oṃ ma he śu ra ya svā hā
()   () 

[0201a21] 元帥大怒使金剛二十八 神降惡鬼

[0201a23] 左右手 以下二手拳大將 惡鬼神自打乞命

[0201a26] 大將天龍鬼神

[0201a28] 左右大指無名指左右百事不畏刀兵鬼神

[0201b01] 阿吒婆拘著衣

[0201b02] 左手右手周匝 衣袖著衣二十 一遍

[0201b05] 阿吒婆拘

[0201b06] 右手中指無名指 跋折羅

[0201b08] 阿吒婆拘立身

[0201b09] 正立左手以下向前 右手中指以下 指向一切
一切鬼魅江海

[0201b13] 阿吒婆拘

[0201b14] 石榴長三右手一頭 左手三摩左手右手 金剛跋折羅

[0201b17] 阿吒婆拘弓箭

[0201b18] 左手大指無名指小指 無名指小指大指中指 左手中指右手彈指

[0201b22] 小心小心

[0201b24]
na mo ta riḥ ta bu riḥ bha ra bu riḥ
 ()  ()  ()   ()
śa kya me śa kya me tra sa ddhāṃ u
   ()  ()
yaṃ vi svā hā
 ()  ()

[0201c01] 阿吒婆拘降伏魔鬼

[0201c02] 左右二手左右以上即是降伏

[0201c04] 結縛一切鬼神

[0201c05] 左右手小指大指 指甲中指無名指

[0201c07] 鬼神

[0201c08] 鬼神左手右手 小指無名指中指

[0201c10] 火輪

[0201c11] 大力惡鬼火輪左右無名指即是

[0201c13]

[0201c14] 中指以下背後 大指節文 (五種法用大) 。

[0201c17] 四天結界

[0201c18]
oṃ bha te ya va nva va nva haṃ hūṃ pha ṭ
     

[0201c20] 八部

[0201c21]
na mo bu ddhā ya na mo dha rmmā ya na mo
      
suṃ ghā ya na mo bu ri ya kṣa te bu ri
      
ya kṣa ga laṃ ya kṣa a ṭa va ku svā hā
      

[0202a03] 八部八部二十一

[0202a05] 世尊傳流閻浮一切眾生受持救護

[0202a07] 爾時一切大會 不畏刀兵國王貴人 之下

[0202a10] 般若不空羂索使者

[0202a11] 左右手合掌當心供養 大指中指左右無名 合著佛頂

[0202a14] 般若降伏鬼神

[0202a15] 左右二手大指二手 中指無名指小指 中央

[0202a18] 大將使

[0202a19] 然後不成平旦 呪師整衣 大怒鬼病
瞋怒 何時將來官使 隨時一言
大將有人平等賢聖 前行不少廣說不盡

大元經卷

[0202a29] 年中十三 淨嚴 (四十九)

[0202b02] 元祿十六正月二十三淨嚴和上  

[0202b04] 寶永五十一十五 

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1239 阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary