Back to collection

Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說出生一切如來法眼遍照 明王經卷
西天中印度摩伽陀國那爛陀寺 三藏賜紫沙門法護 

[0207c08] 如是我聞一時世尊摩訶母質 大寶樓閣眾說一切諸佛稱揚 金剛手菩薩摩訶薩於是
世尊普遍蓮華座最初東邊右手安慰眾生右邊大力 左手佛頂右手左上執金剛
右上持金剛 金剛手眷屬右邊降三世 明王左邊甘露半月威猛
形容赤色恐怖金剛能破 煩惱堅執本心降三世明王 甘露金剛金剛
忿怒金剛持金剛執金剛 左邊觀自在菩薩眷屬右邊 白衣觀自在菩薩多羅菩薩毘俱胝菩薩
左邊馬頭明王大白大吉菩薩 菩薩摩訶薩東方日月天等提頭賴吒天王帝釋天東南
大仙南方那羅延西南 西方水天西北方風天北方 東北方帝釋天那羅延天
世主大梵天王魔醯首羅諸天如是 無量無數清淨諸天諸天各各 眷屬圍遶如來恭敬合掌瞻仰
時世金剛手祕密主祕密主 大教明王

[0208a05] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () 曩莫 () () 嚩日囉
() () () 藥叉 () () 嚩日囉 () ()
() () () 馱曩 () () () ()
 () () () () ()  () ()
() ()  ( ) () () ()  ()
() ()  ()  () () ()  () 
() ()  ( )  ()  () () 
()  () () ( ) ()  () ()
 ()  () () ()  ()  () ()
()  ()  () () 紇哩 () () ()
() 紇哩 () ()  () () ()  ()
() (無可)  () () () ()  ()
()  () () ()  () ()
() ()  () () ()  () () 那囉 ()
() () () () () () ()
() () ()  () () 焰魔乞叉 () () 
() () () ()  ( ) () ()  ()
() () () ()  () () ()
 () () 嚩日囉 () () ()  () () ()
() () () [*] () () ()  ()
() ()  () () ()  () () 嚩日囉
() () ()  () () () () ()
() () ()  () ()  ()  ()
() ()  () () () ()  () ()
()  () () 阿目佉 ()  () () ()
()  () () () ()  () () ()
()  () () () () ( ) () ()
 ()  ( ) () () ()  ()
() () ()  () () () ()
()  () () 嚩日囉 () ()  () () 阿婆 
()  () () 嚩日囉 ( )  ()  () ()
() () ()  () () () 嚩日囉 ()
() () () ()  () () () ()
() () 嚩日囉 () ()  () () 嚩日囉 () 
() () () () () ()  () () 乞叉
() () () () () () ()  ()
()  () () () ()  ( ) ()  ()
 () () ()  () () () () ()
曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () 曩莫 () () 嚩日囉 () ()
() ()  () () ()  () 
() 滿滿 ()  () () [*] () ()
() () ()  () () () [*]  ()
() ()  () () () ()  () ()
()  () () ()  () () () 
() () ()  () () ()  ()
()  () () () () () ()
() () () () ()  () () ()
(鼻音) () () 乞叉 ( ) () () ()
() () () () () () 野味 () () ()
() () () () () () () 魔醯
() ()  () () ()  () () ()
() ()  () () () () () () ()
() () 體味 () ( ) () () () ()
() () () () ()

[0209a03] 如是曼拏羅安置大力明王然後護持當歸頂禮一切 法僧獨覺長老舍利弗聲聞歸命
慈氏一切大菩薩頂禮正遍知覺者歸命持金剛眷屬真言

[0209a08]  () () () ()  ()  ()
() () () () ()
() () () () () ()
()  () 麼麼 () () ()
() 那摩 () () () () ()
() () () () () () 虎虎 ()
() () () () 麼麼 ()  ()
()  () 乞叉 () ()  ()  ()
 () ()  () () () () () ()
() () () [*] () [*] [*] [*]  ()
滿  () ()  () () 紇哩 () () ()
() 麼麼 滿滿滿滿 () () ()
() () () 嚩日囉 () ()  () 紇哩 ()
() () 俱胝俱胝俱胝 ( ) 嚩日囉 () ()
嚩日囉 () 嚩日囉 () () () ()
() () 滿滿  () ()
() () () () () () () () [*] [*]
[*] [*] () () ()
() () () () () () 嚩日囉 () ()
麼麼 ()  () () 乞叉 () 乞叉 ()
()  () () 馱曩 () [*] 嚩日囉
() () () ()  () () ()
() () () [*] () 滿怛囉 ()
[*] [*] [*] [*]
()  () 嚩日囉 () () 紇哩 () () ()
() () 彌離彌離彌離彌離 () () () 紇哩 ()
 () () ()  () () () ()
() () () () () () ()
() () 曩謨 () 嚩日囉 () () 嚩囉 () [*]
(切身) 滿怛囉 () ()  () () 曩謨 () 嚩日囉 () ()
() ()  () () () () [*] ()
()

[0209c06] 明王威德護持一切悉皆 成就爾時釋迦如來正等覺於是 清淨光明遍照三千大千世界
魔王一切宮殿周匝 魔王業力不肯魔王 轉生毒害各各忿怒利劍
輪種金剛手祕密主 過於東方二十一恒河沙世界一切 降伏外出顰眉
大威德右手左手持金剛莊嚴如是西北方亦復 十一恒河沙世界現身降伏
無數俱胝那庾多千萬毒害魔王 () 大力明王攝伏恐怖戰慄心慌 四肢無力覺知身命不顧魔王
繫縛金剛手祕密主即時 魔天兜率天化樂天他化自在天 種種塗香燒香繒蓋
釋迦如來供養右遶退一面 金剛手菩薩諸如來稱揚讚歎如來 大智最勝大教演出一切隨意
自在無量威德勇猛大力真言利益 樂天上人一切眾生

[0209c29] () 嚩日囉 () () ()
() () 那囉 () () () [*] ()
() ()

[0210a04] 金剛手菩薩摩訶薩白佛世尊 善男子善女人正法受持讀誦 慇懃精進尊重供養一切曼拏攞
灌頂真言攝伏破壞一切呪術爾時金剛手祕密主白佛世尊佛說 大力明王陀羅尼有人受持 藥叉乞叉 ()
() 乞叉 () [-+] [-+] 誐嚕拏誐嚕拏
誓願護持龍王乾闥婆 納麼 () [*] (切身) ()
如是 惡名恐怖眷屬不能爾時 世尊金剛手菩薩祕密主善哉善哉 大悲諸眾生廣興佛事金剛手祕密
白佛世尊受持讀誦經典 遠離見者 歡喜供養禮拜金剛手無量勇猛

[0210a22] () () () () () [*] [*] [*] [*]
 ( ) () () () () () [*] [*] [*]
[*] () () () () () () () ()
() () () () [*] [*] [*] [*] 曩謨 () ()
()  () () () ()  ()
()  () ()  ()  () ()  ()
() 麼麼 ()  () () 乞叉 () 乞叉 ()
() () () 阿難 (