Back to collection

Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 佛說大摩里支菩薩經

Scroll 6

Click on any word to see more details.

佛說大摩里支菩薩經卷第六
西天譯經三藏大夫 明教大師天息災 

[0279a09] 復次發遣賢聖真言

[0279a10] () () () () () () ()
悉地 () () () () 沒馱 () ()

[0279a14] 真言發遣根本二手頂上印相真言

[0279a16] () () ()

[0279a17] 真言阿闍梨隨意 擁護身口意業真言

[0279a19] () 嚩日囉 () () 三摩 () 嚩日囉 () ()
() () () () () () ( )
() () () () () () [*]
(切身) () () () () () ()
() () () 嚩日囉 () () () 日里
() () 三摩 ()

[0279a29] 如是儀軌志誠持誦祥瑞 息災如意 阿闍梨了知真言儀軌四門
牛黃 既成諸位賢聖滿手甘露 灌頂賢聖真言如是
女人欲求如意 真言女人阿闍梨根本 妙吉祥女人滅罪福相 受生無諸患難

[0279b10] 復次增益法上書 真言自己頂戴然後自心中有賢聖黃色寶瓶滿
珍寶入道加持中指增益 敬愛牛黃 無名相和敬愛真言
人形 人心紅花供養觀想 面向水天真言 多數夜半加持無名指敬愛

[0279b21] 降伏上書降伏真言觀想真言降伏 觀想真言欲降

[0279b25] 復次五逆調伏法毒藥芥子 日中 死屍如意輪真言敬愛
真言 [*] 加持用人 淨土五逆足下 真言心中
降伏真言多數 神廟林內 熱病調伏最上

[0279c05] 復次互相用水 [*] (切身) 死屍上書
兩岸足下 西真言 心中用水
毒藥作法一乘水牛 乘馬互相如是 真言多數舍下
天等如斯何況凡人

[0279c15] 復次凶惡毒藥芥子雌黃黃薑 赤土上書真言 滿
真言多數

[0279c19] 復次發遣冤家赤色毒藥 [*] (切身) 死屍波羅
發遣真言如意輪 多數西北方南方剎那中間冤家退

[0279c24] 復次破壞冤家毒藥芥子自指 一處死屍 上書真言淨土
足下毒藥冤家 心中日中
真言多數面前 破碎無數鷲鳥冤家如是冤家舍下 日內冤家命終

[0280a05] 復次降雨觀想毘盧 如意一切賢聖甘露 三昧

[0280a09] 復次降雨白檀青黛 上書真言 真言乳汁安龍
在內金剛印 多數

[0280a14] 復次降雨毒藥死屍 真言 [*] 二字
阿難多大龍王 西德叉迦龍王 龍王東南商佉龍王西南
大蓮華龍王西北蓮華龍王東北 龍王一切降雨 降雨真言如是觀想
中有摩里支菩薩忿怒 真言多數大雨不止 雌黃黃薑上書真言滿
黃花供養 真言多數

[0280a27] 復次冤家毒藥等於死屍 菩薩真言根本真言 多數隨意經行一切冤家自然

[0280b02] 復次禁止國王 恭敬阿闍梨決定雌黃 黃薑死屍菩薩真言
如意兩岸十字道中 山上 真言心中
之內含冤身體安在埋藏 之上飲食 出生祭祀阿闍梨摩里支
後面隨意真言安在幢幡忿怒相如 金剛明王真言多數 手足退

[0280b15] 復次息災法隨意出生一切處供養 自心觀想如意一切賢聖擁護 世人依法請召甘露水供養 真言

[0280b19] () () () ( ) ()
() () () ()

[0280b22] 真言息災

[0280b23] 復次不止祈晴持誦 摩里支菩薩忿怒 瞻顧真言菩薩大劫
樹木乾枯如是之間 晴朗

[0280b28] 復次雌黃黃薑赤土和合一處銅器人形上書真言 隱密安置黃色
真言所有來者

[0280c04] 復次冤家心得迷亂如意輪 迷亂真言用人小便多羅 和合冤家真言心中
林火真言多數 冤家舍下迷亂多羅 安在取出冤家
燒香迷亂迷亂 乳汁洗浴自身真言多數息災 如故

[0280c13] 復次女人嫌棄 [*] (切身) 毒藥自指頭上
死屍上書真言及其 多數真言

[0280c19] 復次女人令人愛敬牛黃吉祥樹 真言真言多數加持 敬愛

[0280c23] 如是摩里支菩薩真言阿闍梨依法 持誦無不成就所謂 眼藥降伏夜叉天女龍女
悉皆隨順敬愛和合 真言威德摩里支菩薩神通威力所有天龍夜叉乾闥婆毘舍
拏枳儞餓鬼僕從惡鬼 惡心持明不能何況
是故持明清淨大福增長 廣大吉祥消除一切重罪成就本尊 毘盧法身摩里支汝等信受 讀誦

[0281a07] 復次息災增益起首有時 息災法用增益降伏 法用日中敬愛法用夜半如是四法
各異息災器物持明衣服 並用白色增益器物 並用黃色敬愛器物 衣服並用紅色降伏器物
衣服並用黑色如意書寫 真言應用作法二十二一切 真實無不成就通達 真言殊勝第一

正心歸命  摩里支菩薩
毘盧遮那佛  成就法
  慈悲
我等  

[0281a22] 復次曼拏羅灌頂弟子 三昧清淨心無上道救度一切 眾生真言

[0281a25] () [*]

[0281a26] 真言忿怒拳安心 漱口賢聖摩里支菩薩 真言加持香水真言

[0281a29] () () () () () ()
()

[0281b02] 真言觀想自心中有阿字變成 月輪變成日輪其日月相 復出羯磨光明變成正等正覺天人
作禮供養真言

[0281b06] () () () () () () ()

[0281b08] 真言飲食

[0281b09] () () () () () ()

[0281b11] 真言

[0281b12] () () () () () ()

[0281b14] 真言

[0281b15] () () () () () ()

[0281b17] 真言

[0281b18] () () () () () ()

[0281b20] 真言塗香

[0281b21] () () () () ()

[0281b22] 真言加持閼伽如是一一供獻 飲食供養觀想飲食一一 供獻如是歸依佛法僧三寶真淨福田
一切罪障所有隨喜功德發願迴向

發菩提心  功德
迴向真如  周遍法界
一切諸眾生  利樂
無上  正等覺

[0281c02] 如是三昧思惟一切諸法 無有無我真言

[0281c04] () () () () 嚩日囉 () ()
() () ()

[0281c06] 真言三昧微妙 其實三界六道九有四生五塵 內外四大緣生無實一切性空
如是觀所有過現業障悉皆除滅三業清淨真言

[0281c11] () () () () () ()
() () ()

[0281c13] 真言三昧如意 變成毘盧遮那佛蓮華師子座金剛結跏趺坐金色毘盧印
髮髻頭冠一切莊嚴佛心 月輪第五第六微妙梵字第一第二 如法微妙其日
金色一切如來受持能變五股 金剛杵如來金剛杵神通力 盧遮那宣說曼拏羅四方
四門樓下真珠瓔珞以為莊嚴 四角寶月金剛曼拏羅 金剛杵一一金剛周圍一匝
放大光明秋月菩薩真言

[0281c26] () 阿里 () ()

[0281c27] 東方菩薩紅色童女 天衣一切莊嚴針線冤家 菩薩真言

[0282a01] () () () ()

[0282a02] 南方菩薩金色童女 天衣一切莊嚴左手無憂樹右手 菩薩真言

[0282a05] () () ()

[0282a06] 西方菩薩黃色童女 天衣一切莊嚴右手無憂樹左手 菩薩真言

[0282a09] () () ()

[0282a10] 北方菩薩童女 青天一切莊嚴弓箭菩薩 如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1257 佛說大摩里支菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary