Back to collection

Esoteric Essentials of the Yoga-Siddhi of the Vinayaka Ganapati (Pinayejia Enabodi Yujia Xidi Pin Mi Yao) 毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要

Scroll 1

Click on any word to see more details.

毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地 祕要
含光

[0321b27] 古今真言 末代學者障礙是故含光 法師從不和尚

[0321c02] 誐那鉢底真言 (毘那夜迦) 。

[0321c03]
na mo vi na yuḥ ka śa ha si dvi
   ()  ()
mu kha śa ta dya thā oṃ na
  () () (去聲) (下同)
yuḥ ka vi na yuḥ ka tra yuḥ
 ()  () () 
ka dhṛ tra yuḥ ka śaṃ
() () () () ()()
kha ha sti śaṃ kha ka ci ta
 () ()   (增加所謂息災增益敬愛調伏鉤召阿闍梨有分加息可見)
svā hā
娑婆 

[0321c16] 息災娑婆賀扇底迦 () 欲求娑婆賀 ()
欲求阿毘遮嚕迦 延命鉤召
如是眾多悉地

[0321c23] 毘那夜迦生歡喜雙身真言

[0321c24]
oṃ hrī gaḥ
 () (增加加息) 娑縛賀

[0321c26] 行者無有障礙真言 實義所以者何觀自在菩薩種子 菩薩身為勸進
障礙往昔因緣 毘那夜迦種子常隨云何常隨恒常隨逐一切有情
天魔時而毘那夜迦常隨常隨假使 梵王憍尸迦諸天不能如斯
唯有觀世音軍荼利菩薩 中有善事 不如香水觀世音
一百八毘那夜迦 之一百八行者一切自然 消滅有所無不如意云云觀世音
一面根本真言軍荼利菩薩 毘那夜迦廣說 () 雙身毘那夜迦調伏真言

[0322a15] ()

[0322a16] 行者惡人真言惡人 真言實義是故一字 二字其實何故佛菩薩
降伏懈怠 懈怠 一字是故佛菩薩
毘盧遮那佛宣言無所不至 化度隨類眾生普賢最後 云云菩薩觀世音菩薩佛菩薩
男女化度眾生毘那夜迦 人天婆羅門男女端正 四部眾多如是種種障礙
大聖歡喜 正見所以 毘那夜迦現象象王
瞋恚強力養育者調 亦復如是歸依 是故現象毘那夜迦
香塵大聖 諸相隨行
誐那鉢底歡喜毘那夜迦 善根力毘那夜迦生歡喜然後呵責 瞋怒
纏縛是故毘那夜迦毘那夜迦 手印二手 真言二手
中指中指二指相合左右 大指並立第二真言 
左右小指無名指 第三 像法象頭人身 向外 左上手把
(金剛智) 手把 (金剛智歡喜) 下手右上手把手把下手真言 
正立象頭人身 袈裟福田 白肉面目不著
天冠福田衣黃色黑色 面相作愛 權實持誦第二
正立 其二並不著法天冠
毘那夜迦持誦第三真言一切惡事消滅誐那鉢底真言 印契畫像 
大毘盧遮那觀世音軍荼利 遍照觀音本尊軍荼利 調伏所以歸敬廣智
毘那夜迦真言真言 三部三部三尊三尊佛菩薩金剛 菩薩金剛毘盧遮那觀世音軍荼利
三業懈怠懈怠 絕不是故誐那鉢底敬禮 毘盧遮那觀世音軍荼利三部
懈怠毘那夜迦 誐那鉢底

[0322c18] 毘盧遮那真言

[0322c19]

[0322c20] 觀世音十一毘俱胝諸佛真言 (種種 可見) 不空

[0322c22] () 知者 蘇摩 ()
羅摩 摩訶 () 娑婆訶

[0322c27] 軍荼利菩薩真言

[0322c28] 曩謨囉怛曩 () () () 曩莫 () () 摩訶乞叉
() 曩謨呼嚕 呼嚕 () 發吒

[0323a04] 微妙末代智者 傳授何謂 不信惡人不守是非
於是等人宣傳誹謗 是故所以更加 智者速得悉地

誐那鉢底瑜迦祕要

[0323a11]

[0323a12] oṃ sa mo dha ye hūṃ svā hā

[0323a13] 大自在天 聖天儀軌

[0323a14] 薩尼婆羅末利 娑婆訶

[0323a16] 十一六月十五

[0323a17] 

[0323a18] 天明辛丑五月二十六 闍梨 翌年壬寅八月

[0323a21] 享和壬戌初夏天下 豐山

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1273 毘那夜迦[*]瑜伽悉地祕要
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary