Back to collection

Ganesa Ritual (Sheng Huanxi Tian Shi Fa) 聖歡喜天式法

Scroll 1

Click on any word to see more details.

聖歡喜天式法
三藏法師般若惹羯羅

[0324a06] 聖天靈驗造立天地盤長地盤 香木一日之內天地
不可下劣精進 吉日擇日一頭 東方變成歡喜
頭上日輪面容赤色右手瑠璃左手無憂大將阿僧祇眷屬 青石

[0324a16] 南方變為歡喜天法師 及其面目 右手 左手干部
頭大十八俱胝眷屬圍繞

[0324a20] 西方變為歡喜天 美女花鬘右手寶鏡左手寶篋端正妙色
大將一百四千俱胝眷屬圍繞

[0324a24] 北方歡喜天 憍尸迦左右手各方龍象大將俱胝眷屬
圍繞

[0324a28] 地盤東方帝釋天東南火天南方魔天西南羅剎天西方 西北方風天北方毘沙門天東北方
大自在天廿八宿如是次第 四天一體異體安多無妨

[0324b05] 召請 小指無名指中指中指大指大指去來
(四天通用) 。

[0324b09] 迦羅 () () ()

[0324b10]

[0324b11] 迦羅 () 三萬眷屬恒河沙守護 祈祈決定律令

[0324b13] 地盤召請帝殊羅施 無名指中指 中指下半大指

[0324b17] () () 波羅 () 莎訶 (八方天)

[0324b18] 二十八宿三十六召請 ()

[0324b19] 莎訶

[0324b20] 一切諸天金剛合掌二空 去來

[0324b22] 富順愛神相合部類宴坐引入 一切頭頭娑婆

[0324b24] 供養契印之中 (云云) 。

[0324b26]
![T21p0324_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T21p0324_01.gif) (某甲)

[0324b28] ![T21p0324_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T21p0324_02.gif)
()

[0324c01] 欲望官位爵祿日輪帝釋天

[0324c02] 熱病日輪火天

[0324c03] 福德毘沙門天

[0324c04] 愛念毘沙門天使 二十八宿

[0324c06] 勝兵日輪加大自在天 眷屬

[0324c08] 得人魔天

[0324c09] 若一愛敬毘沙門

[0324c11] 他人財寶加大自在天

[0324c12] 夫妻之中令愛帝釋

[0324c14] 夫妻之中相離水天

[0324c16] 死敵惡人怨敵羅剎

[0324c18] 從者逃走來者加大 從者姓名

[0324c20] 懷妊早安產生 魔天

[0324c22] 日輪羅剎天

[0324c24] 他人病者風天

[0324c25] 一切

[0324c27] 日輪帝釋天

[0324c28] 止雨帝釋天

[0324c29] 旱魃降雨水天

[0325a01] 病者日輪魔天

[0325a02] 論議 [-鹿+] 日輪加大自在 十八宿

[0325a04] 公私聖事帝釋天

[0325a05] 帝釋天

[0325a06] 毘沙門天

[0325a07] 口舌自在天

[0325a08] 物怪惡夢日輪魔天

[0325a09] 使者來者風天

[0325a11] 如是一一合法成就 根本 (云云) 。

[0325a13] 三部護身印明

[0325a14] 二手置頂

[0325a15] 薩羅薩羅天地

[0325a16] 結對不動

[0325a17] (半音) 娑婆

[0325a18] 十方結界 虛空結真言 (云云) 。

[0325a20]

[0325a21]

[0325a22] 法天法國菩提寺調度

聖天

[0325a25] ()

[0325a26] 天次第一

[0325a27] 三業真言 護身真言 三度 天鼓三七 本尊  塗香淨手 加持
供物室內清淨 表白 事由 祈願 金剛真言 真言 悉地真言 三部 三昧心真言 如來拳
道場 聖眾勸請  地盤勸請 地盤 二十八宿三十六  結界 玉女真言
( ) 三昧耶 閼伽  善來 閼伽  燒香 飲食 燈明 供養
金剛 合掌二十八宿三十六名號 七星九天名號 三部 三昧耶 次方 上方結界
印明 不然 護身真言 本處 根本 念誦任意 念誦本處 左方 
供養 祈願 閼伽 迴向 結界 奉送 護身印明 

[0325b23] 聖天次第

[0325b24] 興然

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1275 聖歡喜天式法
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary