Back to collection

Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 佛說最上祕密那拏天經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

佛說最上祕密那拏天經
西天譯經三藏朝奉大夫祿 明教大師法賢 

最上成就供養大明第六

[0364a18] 爾時閼伽大明

[0364a19] 那謨 () () () () ()
()

[0364a21] 以此大明加持閼伽賢聖

[0364a22] 結界大明

[0364a23] 那謨 () () () ( ) () ()
() () () () () () ()
怛囉 () () () () () () ()
() ( ) () () () () (十一)
() (十二) [*] (切身) (十三) () (十四) (
) (十六) (十七) (十八) () (十九) ()
() () (二十) 曼拏羅 (二十一)

[0364b05] 大明加持白芥子當作結界

[0364b06] 大明

[0364b07] 那謨 () () () () () ()
() () () () () ()
()

[0364b11] 大明加持焚燒

[0364b12] 護摩大明

[0364b13] 那謨 () () () () [(-+)*]
[(-+)*] () () () () () ()
() ()

[0364b17] 大明加持護摩護摩

[0364b18] 沐浴大明

[0364b19] 那謨 () () () 契契 () () ()

[0364b21] 大明加持白芥子當作沐浴

[0364b22] 潔淨大明

[0364b23] 那謨 () () [(-+)*] 嚩嚕拏 () 藥叉
()

[0364b25] 大明加持當作潔淨

[0364b26] 大明

[0364b27] 那謨 () () () () () ()
() () () () ()

[0364c02] 大明加持供養

[0364c03] 塗香大明

[0364c04] 那謨 () () () () () ()
() 三滿多 () ()

[0364c07] 大明加持塗香

[0364c08] 大明

[0364c09] 那謨 () () () () ()
()

[0364c11] 大明加持

[0364c12] 說出大明

[0364c13] 那謨 () () () () () 嚩囉
() () ()

[0364c16] 大明加持出生

[0364c17] 大明

[0364c18] 那謨 () () () 滿 () () ()
() () () ()

[0364c21] 大明當作

[0364c22] 擁護大明

[0364c23] 那謨 () () 嚕嚕 () () () ()
() () () () ()

[0364c27] 大明擁護己身 白芥子如是 加持二十一當作擁護

最上成就印相大明第七

[0365a02] 爾時天復印相印相乃是最上 成就行人作法潔淨 塗香結印

[0365a05] 根本

[0365a06] 兩手作合中指起小拇指中指如是大印 一切乃至舉動調
夜叉羅剎可作如是 成就成就一切法大明

[0365a12] ()

[0365a13]

[0365a14] 拇指中指金剛安於 大明

[0365a16] () 唧唧 () () ()

[0365a17] 大明一切

[0365a18] 天心

[0365a19] 二手金剛 大明

[0365a21] ()

[0365a22] 大明調伏一切夜叉羅剎 乃至

[0365a24] 諸天心印

[0365a25] 二拇指 大明

[0365a27] () 發吒 (半音)

[0365a28] 大明一切成就法

[0365a29] 一切夜叉羅剎心

[0365b01] 二手中指拇指 大明

[0365b03] 那謨 () () () () () ()
() () () () ()

[0365b06] 大明調一切夜叉羅剎 夜叉

[0365b09] 諸天

[0365b10] 小指 大明

[0365b12] () () () ( ) () ()
() ()

[0365b14] 大明一切成就法

[0365b15] 天心

[0365b16] 中指 小指

[0365b18] [(-+)*] [(-+)*] () () [(-+)*]
()

[0365b19] 爾時印明行人 成就法常行三密所謂三昧 相大依法成就

最上成就敬愛護摩第八

[0365b24] 爾時天復大明

[0365b25] 那謨 () () () () () [*] (切身)
() () () () () () () (
) 阿母 () 蘇嚩 () () () [*] () 怛囉
() () () (十一)

[0365c01] 行人護摩木柴白芥 大明護摩一切 成就

[0365c04] 一切敬愛 大明加持二十一焚燒一切見者 敬愛

[0365c07] 行人論義得勝菖蒲 大明加持二十一論義 得勝

[0365c10] 戰陣得勝青木香 大明加持二十一焚燒得勝

[0365c12] 大明

[0365c13] () ()

[0365c15] 發送歸還本處大明 護摩大明 本處

大明曼拏羅成就儀軌第九

[0365c19] 爾時天復大明

[0365c20] 那謨 () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () 紇哩 () () ()
() () () [(-+)*] () () () ()
() () (十一) () (十二) 滿馱曩 (十三) () (十四)
怛囉 () (十五) () (十六) () (十七) (十八)
(十九) () 怛囉 () () (二十) 那謨 () (二十一)
那謨 () (二十二) 那謨 (二十三) 那謨 (二十四) 那謨 () ()
() (二十五) 那謨 () (二十六) 那謨藥叉 () (二十七) 那謨
() () (二十八) 那謨 () () (二十九) 那謨 ()
() 滿怛囉 () [*] () (三十) () ()
[(-+)*] () (三十一) 毘摩 () () (三十二) ()
(三十三) () (三十四) () [(-+)*] [(-+)*]
() (三十五) 摩羅 (三十六) () () () ()
(三十七) () () () (三十八) () (
) 塞建 () () (三十九) () (四十) () (四十一)
() () () (四十二) () (四十三) ()
(四十四) () () (四十五) () (四十六)
( ) () () () [(-+)*] (四十七) () (四十 )
() (四十九) () () (五十) (五十一)
() ( ) (五十二) () () (五十三) ()
(五十四) 尾數 () (五十五) 蘇摩 () (五十六)
() () (五十七) () (五十八) () ()
(五十九) (六十) () (六十一) () () ()
() (六十二) () (六十三) (六十四) () ()
() () (六十五) () (六十六) ()
() (六十七) () () (六十 ) (六十九) ()
( 七十) () () () (七十 ) (七十二)
() (七十三) 紇哩 () (七十四) (七十五) (七十六)
[(-+)*] [(-+)*] (七十七) [(-+)*] [(-+)*] (七十八)
(七十九) (八十) (八十一) () () () (八十二)
(八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七)
() (八十八) () () () (八十九) (九十)
(九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五)
(九十六)

[0366b17] 大明威力以此大明加持 焚燒宿成就

[0366b19] 行人自潔然後大明加持 二十一以此 行人大明得數滿
畫像搖動放光行人 儀軌曼拏羅成就法成就行人 奉獻閼伽自此以後行人一切 成就

[0366b26] 大明加持焚燒大明加持舉動放光種種 金剛杵
加持焚燒舉動 光能種種

[0366c02] 白芥子大明加持 大明香熏放光乃至梵天那羅 天大自在天毘沙門天迦羅天等
香熏大明加持

[0366c07] 行人依法曼拏羅香花供養 依法閼伽滿香水安於曼拏羅 大明加持閼伽自然舉動 放光

[0366c11] 曼拏羅種種香花供養 明鏡塗香曼拏羅白芥子 大明加持
大明舉動放大光明 見過現在未來天界 天王龍宮至於自身 他人壽量得知

[0366c18] 行人齋戒潔淨然後 依法相好具足波羅香水沐浴 清淨塗香中間香油然後
行人五色依法四方曼拏羅 四門閼伽滿香水 出生五色
如是相間曼拏羅中心 波羅波羅大明加持 波羅大明加持
彈指波羅即時放光行人 乃至眷屬 行人隨意曼拏羅
波羅成就法凡是男子女人勇猛 堅固利樂成就 佛法不識恩德不得成就 亦復不得見聞

[0367a05] 行人阿脩羅龍宮依法 大明二十一 大明白芥子龍潭
龍潭即便禁制 如故如故 依法大明加持二十
一遍香熏大樹 如故宿執持 香熏人身大明加持白芥子
病者 五色大明加持香熏

[0367a17] 解脫大明八百一切 解脫解脫枷鎖大明加持 香熏白芥子
石榴止雨

[0367a22] 欲求護摩隨意欲降脂麻粳米護摩 降雨夜叉護摩
病者脂麻護摩 孔雀欲求安樂 至意安樂

[0367a28] 如是大明成就依法念誦 諸法最為 殊勝

佛說最上祕密那拏天經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1288 佛說最上祕密那拏天經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary