Back to collection

Offering to the Devas of the Eight Directions Liturgy (Shi Ba Fang Tian Yi Ze) 施八方天儀則

Scroll 1

Click on any word to see more details.

施八方天儀則
大興善寺翻經灌頂阿闍梨

[0378c29] 八方 飲食五味 五味粳米豆油牛乳 多少有味少許
蠟燭十二白檀清水 八方 香華令人隨念
至心八方天王眷屬 道場本位東方帝釋真言 少許塗香蠟燭 上次燒香三度奉獻真言
擁護天王歡喜道場東南 火天天真次第 魔天西南羅剎天西方水天
西北方風天北方多聞天東北方 那天末後少許清水 餅子塗香甘露真言
手印加持令人地上施與 惡鬼神擁護施主歡喜便 往還

[0379a19] 東方帝釋天真言

[0379a20] 真言歸命

[0379a21]
oṃ ī ndra ya svā hā
 () () 

[0379a23] 東南火天真言

[0379a24]
oṃ a gna ye svā hā
 () () 

[0379a26] 南方焰摩天真言

[0379a27]
oṃ yaṃ ma ya svā hā
  () 

[0379a29] 西南羅剎天真言

[0379b01]
oṃ nṛ tye svā hā
 () () 

[0379b03] 西方水天真言

[0379b04]
oṃ va ru ṇa ya svā hā
   () 

[0379b06] 西北方風天真言

[0379b07]
oṃ va ya ve svā hā
  () () 

[0379b09] 北方多聞天真言

[0379b10]
oṃ vai śra ma ṇa ya svā hā
 () ()  () 

[0379b12] 東北方伊舍那天真言

[0379b13]
oṃ ī śa na ya svā hā
   () 

[0379b15] 一一真言分明次第 塗香燒香諸位 須彌真言加持三七五七真言

[0379b18]
oṃ su me ru ka rpa ya oṃ su ru
   ()  
su ru pra su ru pra su ru
 ()  () 
svā hā
() 

[0379b24] 了然洗手道場發遣奉送 供養然後

[0379b26] 上方梵天真言 (歸命)

[0379b27]
oṃ vra hma ne svā hā
 () () () () 

[0379b29] 下方地天真言

[0379c01]
oṃ vṛ thi vyai svā hā
 () () () () 

[0379c03] 人手施者 如是次第 在意來不得

[0379c06] 日天真言

[0379c07]
oṃ sa ha sra ke ra naṃ hūṃ tu
()  ()  () 
le svā hā
() () 

[0379c11] 月天真言

[0379c12]
oṃ sra ma pra bhe hūṃ svā
()  () ()  () ()[0379c16] 甘露真言

[0379c17]
na mo su rū pa ya ta thā ga tā
   () () ()
ya ta dya thā oṃ su ru pra
() ()   ()
su ru su ru svā hā
  () 

[0379c23] 飲食真言

[0379c24]
na mo sa rva ta thā ga tā va lo ki
   () ()  
te oṃ bha ra bha ra saṃ bha ra saṃ bha ra hūṃ
     

[0379c28] 一切吉祥道場 初夜八方天王梵天地天 宿鬼神然後發遣聖眾道場如是
依法作者一切聖賢盡皆歡喜 吉祥

施八方天儀則 (院本)

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1294 施八方天儀則
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary