Back to collection

Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 摩訶僧祇律

Scroll 39

Click on any word to see more details.

摩訶僧祇律卷第三十九
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 共法

一百四十一提法

[0535c19] ◎佛住舍衛城爾時釋種拘梨摩羅梨車出家苦事故而 大愛道瞿曇彌:「世尊嫁女二十
受具?」佛言:「。」爾時比丘尼 受具軟弱不堪 諸比丘尼大愛道大愛道以是
世尊乃至聞者。「比丘尼 十二受具。」

[0535c26] 十二 二十廣說

[0535c27] 梵行

[0535c27] 受具

[0535c28] 如來法律受具乃至 手足骨節是故世尊

[0536a02] 佛住舍衛城爾時世尊制戒十二 受具爾時比丘尼滿 受具諸比丘尼:「滿十二
滿不滿誰知?」諸比丘尼 大愛道世尊乃至佛言:「滿 十二學戒。」大愛道
依止舍衛城比丘尼乃至聞者 比丘尼滿十二 受具。」童女學戒中說

不滿、  十法具足
羯磨、  犯戒二十
不滿,  滿羯磨
十二。  第十

[0536a15] 佛住舍衛城爾時比丘尼王臣 出家學戒在家轉轉 諸比丘尼:「學戒
。」答言:「出家不知。」諸比丘尼 大愛道大愛道以是因緣世尊佛言: 「出家不知在家時事有如
受具 出草受具離乳 然後受具姊妹:『小兒
自養。』如是受具。」大愛道 瞿曇彌:「依止舍衛城比丘尼乃至 聞者比丘尼學戒
不滿受具。」童女學戒 不滿廣說

[0536a29] 佛住舍衛城爾時世尊制戒滿十二 學戒不滿受具爾時比丘 學戒滿受具諸比丘
:「學戒滿不滿知者?」諸比丘 大愛道大愛道以是世尊乃至 大愛道瞿曇彌:「依止舍衛城比丘尼
乃至聞者比丘尼 學戒滿羯磨受具。」 童女羯磨廣說

[0536b09] 佛住舍衛城爾時比丘尼弟子教誡天牛具足威儀具足不知 和上阿闍梨不知承事長老比丘尼不知
聚落阿練若不知著衣持鉢比丘 大愛道大愛道以是世尊 :「比丘尼。」:「?」
:「。」世尊佛言:「惡事云何 教誡教誡。」 愛道瞿曇彌:「依止舍衛城比丘尼
乃至聞者比丘尼弟子 具足教誡。」

[0536b19]

[0536b20] 弟子弟子

[0536b20]

[0536b21] 教誡阿毘曇毘尼阿毘曇 修多羅毘尼波羅提木叉威儀 威儀教誡

[0536b23] 不可學者比丘 毘尼是故世尊

[0536b26] 佛住舍衛城爾時比丘尼弟子弟子受具 和上:「世尊制戒 教誡弟子弟子我去教誡?」
大愛道大愛道以是世尊佛言:「比丘尼。」問言:「?」 :「。」佛言:「惡事云何受具
年事和上。」大愛道瞿曇 :「依止舍衛城比丘尼乃至 比丘尼受具供給
隨逐和上供給隨逐。」

[0536c06] 受具 弟子

[0536c07]

[0536c07] 供給供給 隨逐不遠供給隨逐

[0536c09] 和上不善持戒弟子: 「和上威儀隨逐 梵行。」梵行無罪比丘供給
和上隨侍毘尼是故世尊

[0536c13] 佛住舍衛城爾時比丘尼年年弟子受具 疑惑不得大愛道 愛道世尊佛言:「比丘尼。」
問言:「?」答言:「。」佛言:「今日 年年受具當作。」大愛道: 「依止舍衛城比丘尼乃至聞者
比丘尼年年弟子。」

[0536c19] 年年

[0536c20] 弟子受具

[0536c20]

[0536c21] 年年弟子應作時間比丘 有福學戒弟子受具年年無罪是故世尊

[0536c24] 佛住王舍城爾時樹提比丘尼弟子 具足偷蘭難陀比丘尼:「 請僧弟子受具比丘尼僧受具。」
偷蘭難陀比丘尼六群比丘樹提問言: 「?」答言:「。」「?」答言:「 比丘。」語言:「不用明日比丘
受具。」諸比丘尼大愛道大愛道以是 世尊佛言:「比丘尼。」 :「?」答言:「。」佛言樹提:「
云何清淨宿受具 今日清淨宿受具 。」大愛道瞿曇彌:「依止王舍城
比丘尼乃至聞者 清淨宿受具。」

[0537a08] 比丘尼

[0537a09] 清淨比丘尼受具

[0537a10] 宿明日比丘眾受具

[0537a10]

[0537a11] 清淨宿受具不得比丘眾受具應當比丘不可得過半
羯磨不得宿無罪 不得應得過半羯磨 毘尼是故世尊

[0537a17] 佛住毘舍離爾時比丘尼梨車第三 出家俗人外道近住諸比丘尼 比丘尼:「弟子俗人外道
何故別離?」諸比丘尼 愛道大愛道以是世尊佛言:「 比丘尼。」問言:「?」答言:「。」
:「惡事云何弟子俗人外道 近住離別。」大愛道: 「依止毘舍離比丘尼乃至
比丘尼弟子有事 使由旬。」

[0537a27] 比丘尼

[0537a28] 和上

[0537a28] 弟子弟子

[0537a28] 弟子父母親婿

[0537b01] 使

[0537b01] 由旬弟子近住 遊行老病不能去者教誡
遊方功德見好徒眾 所見老者亦復。」比丘 弟子有事使毘尼是故世尊

[0537b08] 佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼十法 滿弟子教誡天牛乃至比丘尼 語言:「十法具足弟子
教誡使如法?」偷蘭難陀:「弟子 。」諸比丘尼大愛道大愛道 世尊佛言:「比丘尼。」
:「?」答言:「。」佛言:「惡事 云何十法弟子教誡 。」大愛道瞿曇彌
依止舍衛城比丘尼乃至聞者 比丘尼比丘尼:『十法具足弟子教誡。』 。」

[0537b20] 比丘尼眾多若一

[0537b20] 偷蘭難陀比丘尼

[0537b21] 十法 不成

[0537b22] 弟子受具

[0537b22] 時而

[0537b23] 比丘如是毘尼是故世尊

[0537b25] 佛住舍衛城爾時學戒偷蘭難陀: 「學戒滿受具。」答言:「。」
學戒:「學戒滿受具。」 使發遣 比丘尼:「受具何以?」
諸比丘尼大愛道大愛道 以是世尊佛言:「比丘尼。」 問言:「?」答言:「。」佛言:「惡事
云何受具 。」大愛道:「依止舍衛城比丘尼 乃至聞者比丘尼語式
:『學戒滿受具。』使 去者。」

[0537c08] 比丘尼

[0537c09] 式叉摩尼隨順十八事

[0537c09] 偷蘭難陀比丘尼

[0537c10] 受具 使

[0537c11] 式叉摩尼:「受具。」無力 使使受者
受具比丘尼式叉摩尼 具足受者比丘沙彌 受具受者毘尼是故世尊

[0537c18] 佛住毘舍離爾時跋陀羅比丘尼 上乘世人:「云何沙門 出家俗人上乘如是?」諸比丘
聞已大愛道大愛道以是 佛言:「比丘尼。」問言:「?」 答言:「。」佛言:「惡事。」
爾時釋種比丘尼道路老病不及 乃至大愛道:「依止舍衛城 乃至聞者比丘 。」

[0537c27] 比丘尼

[0537c27] 羸病不能世尊無罪

[0537c28] 乃至

[0537c29]

[0537c29] 比丘尼病者不得 牸牛駱駝不覺雌雄無罪乘船無罪上水下水因緣
比丘毘尼 故世

不滿羯磨、  和上教誡
弟子隨逐、  年年弟子
宿受具、  有事遣送
具足、  在後
十一

[0538a11] 佛住毘舍離爾時跋陀羅比丘尼 傘蓋世人:「云何 沙門俗人如是?」諸比丘尼
愛道大愛道以是世尊佛言:「 比丘尼。」問言:「?」答言:「。」 :「傘蓋。」復次佛住
舍衛城釋種摩羅出家道路 諸比丘尼大愛道大愛道以是世尊佛言:「今日
。」大愛道:「依止舍衛城比丘尼 乃至聞者比丘尼 傘蓋。」

[0538a22] 比丘尼

[0538a23] 病者羸病世尊無罪

[0538a23] 傘蓋 樹葉、 [*] 傘蓋如是

[0538a25]

[0538a25] 受用

[0538a26] 毘尼傘蓋毘尼 無罪比丘
莊嚴傘蓋毘尼是故世尊

[0538b02] 佛住毘舍離爾時跋陀羅比丘尼 至親床褥三重 世人外道:「云何沙門出家
俗人如是?」諸比丘尼大愛道 以是世尊佛言:「比丘尼。」 問言:「?」答言:「。」佛言:「
過量。」 大愛道瞿曇彌:「依止毘舍離比丘尼 乃至聞者比丘尼過量
床褥。」

[0538b11] 比丘尼

[0538b12] 過量

[0538b12] 床褥 十四乃至

[0538b13]

[0538b14] 過量比丘過量 是故世尊

[0538b18] 佛住舍衛城爾時六群比丘 破裂折壞諸比丘尼以是 大愛道大愛道乃至佛言:「比丘尼
。」佛言:「?」答言:「。」佛言:「 惡事。」乃至大愛道:「依止舍衛城比丘 乃至聞者比丘尼
床褥。」

[0538b24] 同一

[0538b25] 十四乃至

[0538b26] 不得床臥坐床 不得 不得不得
相去坐具 各自無罪比丘床臥毘尼是故世尊

[0538c03] 佛住舍衛城爾時比丘尼僧房 比丘尼上座次第 :「僧房何以?」諸比丘
大愛道乃至佛言:「比丘尼。」 問言:「?」答言:「。」佛言:「惡事乃至云何僧房不捨
。」大愛道:「依止舍衛城比丘尼 乃至聞者比丘尼僧 床褥不捨。」

[0538c11] 比丘尼

[0538c11] 床褥坐床臥床拘執

[0538c12] 不捨不還 去者

[0538c13] 床褥床褥不捨去者不空有人 毘尼是故世尊

[0538c17] 佛住舍衛城爾時比丘尼不語 比丘反顧 :「。」比丘尼:「
何苦?」語言:「俗人今日出家 。」諸比丘尼大愛道大愛道以是 世尊佛言:「比丘尼。」問言
?」答言:「。」佛言:「惡事乃至 云何比丘精舍 聞者比丘尼比丘
僧伽藍。」

[0538c26] 比丘尼

[0538c26] 比丘僧 伽藍比丘住處不語

[0538c28] 比丘尼

[0538c29] 比丘尼比丘住處 :「和南比丘尼。」 籌量比丘尼賢善著衣
有事裸露語言:「姊妹 。」唱言:「長老比丘尼各自著衣。」 比丘尼不善威儀:「有事。」
不語最初後來無罪 毘尼 去者毘尼比丘不語比丘尼
住處毘尼淨人是故世尊

[0539a11] 佛住舍衛城爾時比丘尼道行 欲求宿處一家婦人:「宿處。」婦人
:「。」比丘尼復重:「 不來一宿。」宿處夫主 使比丘尼未離欲
諸比丘尼比丘尼大愛道乃至 佛言:「比丘尼。」問言:「?」 :「。」佛言:「云何宿
。」復次佛住舍衛城爾時諸比丘尼 聚落丈夫不能 便巷陌宿暴風雨
少來梵行諸比丘尼以是因緣 大愛道乃至佛言:「今日乃至 聞者比丘尼宿
奪命 。」

[0539a26] 比丘尼

[0539a26] 知者

[0539a27] 女人丈夫丈夫

[0539a28] 四種姓

[0539a28] 夫婦宿處 時世無罪失命 男子梵行

[0539b01] 不得 宿聚落中有放蕩男子宿 無罪是故世尊

[0539b04] 佛住舍衛城爾時毘舍離比丘尼安居 舍衛城禮拜世尊比丘精舍:「和南 尊者舍衛城禮拜世尊?」答言
何故?」「。」比丘:「世尊制戒不得 比丘尼道行。」:「何時?」答言:「。」 其日衣鉢比丘
日食比丘尼謂言:「比丘尼 我等。」年少比丘尼奔走