Back to collection

Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律

Scroll 22

Click on any word to see more details.

十誦律卷第二十 (第四)
後秦北印度三藏弗若多羅

七法布薩第二

[0158a06] 王舍城時世諸比丘布薩 布薩羯磨聽說波羅提木叉聽會爾時異道梵志諸比丘:「布薩布薩
波羅提木叉?」答言:「。」異道 嫉妬譏嫌:「沙門婆羅門 布薩羯磨波羅提木叉沙門
釋子自稱:『。』布薩布薩羯磨波羅提木叉。」諸比丘少欲知足 頭陀慚愧以是白佛以是
因緣佛語諸比丘:「 布薩羯磨波羅提木叉結戒半月半月波羅提木叉。」

[0158a18] 王舍城爾時長老大劫賓那王舍城 阿練若十五布薩獨處坐禪 :「布薩布薩羯磨
波羅提木叉 清淨成就第一清淨。」大劫賓那 即如三昧三昧忽然
大劫賓那大劫 :「:『布薩布薩羯磨 木叉清淨成就第一清淨。』
婆羅門大劫賓那布薩布薩羯磨 波羅提木叉何以上座 不恭貴重供養布薩恭敬供養
尊重布薩布薩去來。」大劫 布薩佛語諸比丘:「二種布薩十四
十五一食二食 聚落布薩和合 結界如是應作羯磨幾許和合僧布薩
住處羯磨結界若一拘盧舍拘盧舍乃至拘盧舍比丘四方
比丘:『大德某甲比丘 四方諸相界內時到 忍聽中一布薩結界如是。』
大德某甲比丘四方諸相 界內布薩結界 中一布薩結界默然
不忍便。』『中一布薩結界默然如是。』」

[0158b18] 王舍城爾時長老大迦葉 崛山上下因緣竹園天大不得僧伽梨宿迦葉
諸比丘:「長老僧伽梨耆闍崛山 上下因緣竹園天大 僧伽梨宿云何?」諸比丘
白佛以是因緣 大迦葉:「?」答言:「世尊!」佛種 持戒持戒諸比丘
今日中一布薩結界 宿羯磨如是一心 中一比丘:『大德布薩
幾許結界聚落聚落空地住處時到忍聽 布薩結界宿羯磨如是
。』『大德布薩幾許結界 聚落聚落空地住處 布薩結界宿羯磨
長老中一布薩結界 宿默然長老不忍便。』『 中一布薩結界宿默然如是。』」

[0158c11] 舍衛國爾時長老舍利弗一月 僧伽梨不能諸比丘:「 一月遊行僧伽梨不能
云何?」諸比丘以是白佛以是 因緣舍利弗:「 ?」答言:「世尊!」佛種因緣持戒
持戒諸比丘:「老病比丘一月遊行僧伽梨宿羯磨如是一心老病比丘偏袒著衣
[*] 合掌如是語:『 長老某甲一月遊行 不能某甲
一月僧伽梨宿羯磨某甲 一月僧伽梨宿羯磨 。』第二第三如是
不可:『。』:『。』 :『僧伽梨。』不重 僧伽梨僧伽
比丘:『大德某甲一月遊行某甲一月僧伽梨宿羯磨
時到忍聽某甲一月 僧伽梨宿羯磨如是。』羯磨。『 一月僧伽梨宿羯磨
默然如是!』多羅安陀會 若一如是乃至九月。」

[0159a08] 舍衛國佛語諸比丘:「應作如是一心 中一比丘:『大德
布薩和合結界時到忍聽 布薩如是。』『大德 布薩結界布薩住處
長老布薩住處 默然不忍便。』『布薩住處 默然如是。』」

[0159a17] 諸比丘僧坊聚落僧坊結界爾時幾許佛言:「聚落僧坊。」 比丘聚落空處僧坊結界爾時
幾許佛言:「拘盧舍諸比丘 布薩僧羯磨布薩僧羯磨 比丘犯罪。」

[0159a23] 諸比丘:「波羅提木叉何等非法眾說波羅提木叉非法和合眾有法四有法和合眾波羅提木叉
非法眾說波羅提木叉不成非法和合 眾說波羅提木叉不成有法眾說波羅 木叉不成有法和合眾波羅提木叉
成說波羅提木叉波羅提木叉云何一心布薩波羅提木叉 波羅提木叉和合布薩
布薩波羅提木叉四波羅夷 僧先波羅提木叉和合布薩 一心布薩波羅提木叉四波羅夷
僧伽僧先波羅 和合布薩一心布薩波羅 四波羅夷十三僧伽
三十捨墮僧先波羅 和合布薩第五廣說

[0159b11] 「住處布薩諸比丘所知不善 云何所知不善 不知布薩不知布薩羯磨不知波羅
木叉不知諸比丘住處布薩諸比丘住處布薩一切 不得布薩得罪

[0159b17] 「如是比丘和尚阿闍梨遊行和尚 闍梨:『何等比丘遊行?』 諸比丘若是比丘不知布薩
布薩羯磨不知波羅提木叉不知和尚阿闍梨和尚阿闍梨 突吉羅故去突吉羅。」和尚阿闍梨
比丘故去何時得罪佛言:「出界天明 突吉羅。」

[0159b25] 「諸比丘住處安居:『諸比丘 木叉諸比丘布薩比丘 波羅提木叉。』諸比丘比丘近住
波羅提木叉來者 不得諸比丘中夏安居 諸比丘夏安居一切比丘一一布薩
不得布薩得罪諸比丘 清淨布薩布薩羯磨 波羅提木叉知會比丘
衣鉢房舍臥具:『長老汝等 臥具繩床被褥上座 安住。』比丘洗浴
塗身供給應作明旦 供給供養供給供養比丘一切 得罪何以比丘
二部波羅提木叉分別以是應供 供養

[0159c12] 「住處比丘布薩比丘 一處和合布薩波羅提木叉 比丘布薩波羅提木叉
比丘一處布薩如是 布薩偏袒著衣 [*] 合掌如是語:『長老憶念布薩
十四十五長老清淨憶持 道法清淨布薩戒眾滿。』第二:『長老 布薩十四十五長老
清淨憶持遮道清淨布薩戒眾 滿。』第三:『長老憶念布薩十四 十五長老清淨憶持遮道
清淨布薩戒眾滿。』布薩偏袒著衣 [*] 兩手上座 如是語:『長老憶念布薩
十五長老清淨憶持遮道 清淨布薩戒眾滿。』第二:『長老憶念布薩十四十五長老
清淨憶持遮道清淨布薩戒眾 滿。』第三:『長老憶念布薩十四十五長老清淨憶持遮道
布薩戒眾滿。』

[0160a05] 「住處比丘布薩波羅 比丘一處布薩 比丘

[0160a08] 「住處比丘布薩比丘 布薩掃地次第繩床如是思惟:『諸比丘
布薩比丘布薩波羅提木叉。』 中有高處比丘:『 長老今日布薩。』不見
本處如是心念:『今日布薩十四十五今日布薩。』如是比丘 。」

[0160a17] 舍衛國佛語諸比丘:「 木叉。」比丘偏袒合掌
佛言:「比丘不來。」佛言:「清淨 比丘:『清淨。』答言:『。』 清淨:『中說清淨。』清淨
清淨:『。』清淨不得清淨一切 比丘比丘將來比丘
布薩波羅提木叉比丘布薩 波羅提木叉一切比丘得罪

[0160a27] 「住處比丘布薩清淨 清淨比丘一處布薩 比丘布薩

[0160b01] 「住處比丘布薩清淨 清淨比丘一處布薩 比丘布薩

[0160b04] 「住處比丘布薩清淨清淨諸比丘一處布薩 波羅提木叉布薩應和
比丘隨意清淨如是若一 清淨若一 清淨名字清淨
淨人欲取他人清淨清淨 :『白衣沙彌比丘外道不見不共種種不共
重罪白衣不能比丘尼濟人 阿羅漢破僧。』:『惡心出佛身血。』 清淨清淨
不到清淨:『白衣 比丘外道不見 不共種種不共犯重白衣
比丘尼濟人父母阿羅漢破僧惡心出佛身血。』清淨不到清淨 八難中一清淨不到
清淨放逸 入定清淨不到清淨因緣 得罪不行放逸因緣無罪 入定

[0160b25] 「復次清淨 清淨清淨:『白衣沙彌比丘異道不見
不共種種不共 不能比丘尼濟人父母 破僧。』:『惡心出佛身血。』清淨
復次清淨八難若一 清淨復次清淨放逸入定
清淨因緣得罪 放逸因緣無罪

[0160c08] 「住處布薩比丘 遣使:『今日 布薩當來清淨出界我等
布薩。』比丘清淨 如是不得諸比丘布薩 布薩一切比丘得罪。」

[0160c14] 佛語諸比丘:「僧事長老 波利婆沙。」比丘偏袒著衣 合掌白佛:「大德比丘不來
清淨。」佛言:「比丘自身清淨清淨 比丘如是比丘:『 。』:『與欲。』:『
。』:『。』 不得 一切比丘比丘將來羯磨
比丘羯磨一切比丘得罪若一若一名字
欲取他人 :『白衣沙彌比丘異道不見不共種種不共
白衣不能比丘尼濟人 父母阿羅漢破僧惡心出佛身血。』 不到
:『白衣沙彌比丘 不見不共 不共白衣不能比丘尼
濟人父母阿羅漢破僧惡心佛身 。』不到八難若一 不到不到
放逸入定不到 因緣得罪放逸因緣無罪入定

[0161a12] 「復次 :『白衣沙彌比丘異道不見不共
種種不共白衣不能 濟人父母阿羅漢破僧惡心 出佛身血。』復次
八難若一復次 放逸入定因緣
得罪放逸因緣無罪 入定

[0161a23] 「住處僧羯磨比丘 遣使:『今日 羯磨與欲出界我等
羯磨。』比丘與欲出界如是不得諸比丘羯磨羯磨一切比丘得罪。」

[0161a29] 王舍城爾時長老顛倒 有時布薩有時不來有時僧羯磨 不來諸比丘疑心諸比丘以是
白佛以是因緣 :「?」答言:「世尊!」佛語 :「汝等羯磨有如
比丘羯磨如是應作一心比丘:『大德顛倒 布薩有時不來有時僧羯磨有時
諸比丘疑心時到忍聽 羯磨隨意 布薩羯磨如是。』羯磨。『
羯磨默然如是!』 羯磨布薩僧羯磨 羯磨隨意布薩僧羯磨

[0161b15] 「住處布薩一切比丘有罪不知 比丘清淨比丘 比丘中善比丘:『
比丘如是如是何等?』答言: 『比丘如是如是如是如是。』:『 如是如是?』答言:『非我
一切。』比丘: 『長老一切何不 如法懺悔?』比丘比丘如法
懺悔諸比丘比丘懺悔如法 懺悔如是有益無益

[0161b27] 「住處布薩比丘有罪比丘 比丘如法懺悔如是布薩 波羅提木叉布薩波羅提木叉

[0161c01] 「住處布薩比丘比丘 比丘:『長老。』 布薩波羅提木叉破布

[0161c04] 「住處布薩波羅提木叉比丘憶念 比丘自一心:『