Back to collection

Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律

Scroll 45

Click on any word to see more details.

十誦律卷第四十五 (第七)
後秦北印度三藏弗若多羅羅什

第四 (七十八)

[0323a09] ◎舍衛國爾時憍薩羅國波斯匿王馬兵步兵諸比丘尼
遊行舍衛國道中比丘尼 長老知法比丘尼:「我等。」 比丘尼:「何故波斯匿王信佛
祇陀居士給孤獨尼師達多富羅 信佛我等。」前軍諸比丘尼白王:「
行軍我等。」:「供給 金銀不可國土汝等何以遊行聞者
必當結戒國內遊行。」 中有比丘尼少欲知足行頭 廣說以是二部僧
諸比丘尼:「?」答言:「世尊!」 種種因緣呵責:「云何比丘尼國內 遊行?」種種因緣諸比丘:「
十利比丘尼結戒如是說比丘尼國內遊行。」

[0323a28] 燒煮覆障悔過障礙

[0323a29] 比丘尼國內遊行 遊行。 (九十七)

[0323b03] 王舍城爾時阿闍世王國界 馬兵步兵 諸比丘尼跋耆王舍
道中中有長老比丘尼知法 :「我等。」年少不知比丘尼 :「何苦阿闍世王信佛阿婆跋陀童子
耆婆童子信敬佛法我等 。」前行軍人諸比丘 白王:「前行軍人我等。」:「
供給聚落金銀 汝等不可國外汝等 遊行必當汝等結戒
比丘尼國外遊行。」中有 少欲知足行頭不喜 廣說以是二部僧諸比丘
:「?」答言:「世尊!」種種 因緣呵責:「云何比丘尼國外 遊行?」種種因緣諸比丘:「十利
比丘尼結戒如是說比丘尼 國外遊行。」

[0323b22] 燒煮 覆障悔過障礙

[0323b23] 比丘 國外遊行遊行 。 (九十八)

[0323b26] 舍衛國爾時迦羅比丘尼外道 遊觀比丘尼早起天祠伎樂 法舍出家居士呵責:「
自言:『功德。』外道 。」中有比丘尼少欲知足行頭 不喜廣說以是二部僧
迦羅比丘尼:「?」答言:「 世尊!」種種因緣呵責:「云何比丘 ?」種種因緣諸比丘:「
十利比丘尼結戒如是說比丘尼。」

[0323c07] 覆障悔過障礙

[0323c08] 見者不得 突吉羅至高見者
不得見者突吉羅見者 不能見者突吉羅 。 (九十九)

[0323c14] 王舍城爾時調達比丘尼 比丘尼比丘尼衣鉢 共相問訊
比丘尼:「然燈。」比丘尼:「何等?」 :「初夜坐禪誦經。」比丘尼 :「汝等行路。」即便
比丘尼:「我等云何初夜坐禪誦經便?」然燈坐禪誦經調達比丘尼問言
?」答言:「我等坐禪誦經 。」比丘尼:「 睡眠呵責睡眠我等
睡眠。」比丘尼思惟:「我等 燈明?」比丘尼中夜坐禪 後夜便比丘尼
:「我等云何後夜?」比丘尼道路 不得身體不安中有比丘尼少欲知足行頭不喜呵責:「
比丘尼?」種種因緣 廣說以是二部僧 比丘尼:「?」答言:「世尊!」
種種因緣呵責:「云何比丘尼 ?」種種因緣諸比丘:「 十利比丘尼結戒如是
比丘尼。」

[0324a09] 燒煮覆障悔過障礙

[0324a10] 比丘尼 。 (一百)

[0324a13] 舍衛國爾時比丘尼調達 比丘尼比丘尼比丘尼 問訊衣鉢
臥具比丘尼:「然燈。」比丘尼:「 然燈道路不得坐禪誦經 。」比丘尼思惟:「我等云何初夜
誦經便?」然燈坐禪 比丘尼 :「何等?」答言:「我等坐禪。」
比丘尼:「睡眠讚歎睡眠呵責睡眠我等。」然燈坐禪 思惟:「我等云何燈明?」比丘尼
坐禪後夜便比丘尼思惟: 「我等云何後夜?」以是 安隱中有比丘尼少欲知足行頭
不喜種種因緣呵責:「云何比丘尼?」種種因緣廣說 以是二部僧比丘尼:「
?」答言:「世尊!」種種因緣 :「云何比丘尼比丘尼?」 種種因緣諸比丘:「十利比丘
結戒如是說比丘尼 。」

[0324b06] 燒煮覆障 悔過障礙

[0324b07] 比丘尼 。 (一百一)

[0324b10] 舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼 比丘尼病苦偷蘭難陀比丘尼聚落供給看病諸比丘尼比丘
:「偷蘭難陀所有 病苦云何?」比丘尼:「偷蘭難陀 供給棄捨我去。」
中有比丘尼少欲知足行頭 不喜種種因緣呵責:「云何比丘尼 比丘尼病苦聚落?」種種因緣
廣說以是二部僧偷蘭 難陀:「?」答言:「世尊!」 因緣呵責:「云何比丘尼比丘尼
病苦聚落?」種種因緣諸比丘: 「十利比丘尼結戒如是 比丘尼比丘尼病苦供給 。」

[0324b25] 燒煮覆障悔過障礙

[0324b26] 比丘尼比丘尼病苦 供給供給。 (一百二事)

[0324b29] 舍衛國爾時長老大迦葉著衣 居士乞食所立居士 見大迦葉出迎偷蘭難陀
見大迦葉居士 頭面禮長老摩訶迦葉洗手 滿大迦葉居士
難陀:「長老大迦葉 天人福田 ?」偷蘭難陀:「大迦葉外道婆羅門
非我。」居士呵責:「諸比丘 自言:『功德。』比丘外道 。」中有比丘尼少欲知足行頭
不喜廣說以是二部僧 :「?」答言:「世尊!」 因緣呵責:「云何比丘尼比丘
?」種種因緣諸比丘:「十利 結戒如是說比丘尼 比丘。」

[0324c17] 燒煮覆障 悔過障礙

[0324c18] 比丘尼 。 (一百三事)

[0324c21] 舍衛國爾時長老迦留陀夷出入 著衣持鉢比丘尼 迦留陀夷出迎
共相問訊頭面禮叉手 說法比丘尼倒地居士本心居士:「
何所何所憂愁?」答言:「無憂 久立倒地。」諸比丘尼以是白佛以是二部僧種種因緣持戒
持戒諸比丘:「十利比丘 結戒如是說比丘尼不問 比丘便。」

[0325a03] 燒煮覆障 悔過障礙

[0325a04] 比丘尼不問 比丘不問 。 (一百四事)

[0325a07] 舍衛國爾時諸比丘尼遊行他國 :「我等遊行他國令人遮道。」遣使四方:「
諸比丘尼供給飲食燈燭。」諸比丘 遊行僧坊聚落居士宿居士:「宿。」居士:「
?」比丘尼:「 去者我有。」居士思惟:「諸比丘尼
?」怖畏居士無力垂死 呵責:「云何諸比丘尼自言:『功德。』
不問主人便王夫人大臣。」 比丘尼少欲知足行頭不喜廣說以是二部僧:「
?」答言:「世尊!」種種因緣 呵責:「云何比丘尼不問主人便臥具?」 種種因緣諸比丘:「十利比丘
結戒如是說比丘尼不問 主人便臥具使。」

[0325a26] 燒煮覆障悔過障礙

[0325a27] 比丘尼不問主人臥具使 不問使 。 (一百五事)

[0325b02] 舍衛國爾時諸比丘尼諸比丘:「汝等不依我等如是 弟子我等差別?」中有
比丘尼少欲知足行頭不喜 因緣呵責廣說以是二部僧諸比丘尼:「汝等?」答言
世尊!」種種因緣呵責:「云何 大眾?」種種因緣諸比丘:「 諸比丘尼大戒滿不依不滿
依止十二十利 結戒如是說比丘尼 滿十二。」

[0325b13] 燒煮 悔過障礙

[0325b14] 比丘尼不滿十二 。 (一百)

[0325b17] 舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿十二 諸比丘尼:「大戒滿十二當作何等?」諸比丘尼以是白佛
佛言:「汝等偷蘭難陀比丘尼 有如比丘尼羯磨羯磨一心和合比丘尼僧偷蘭
比丘尼應從偏袒右肩胡跪 合掌如是:『大德偷蘭難陀 大戒滿十二
羯磨偷蘭難陀比丘尼 羯磨憐愍。』第二第三如是爾時 比丘尼唱言:『大德偷蘭
難陀比丘尼大戒滿十二 難陀比丘尼羯磨時到 忍聽偷蘭難陀比丘尼
。』如是白四羯磨。『偷蘭難陀 羯磨默然如是 !』十利比丘尼結戒
比丘尼滿十二羯磨 。」

[0325c07] 燒煮覆障悔過障礙

[0325c08] 比丘尼滿十二 羯磨 。 (一百七事)

[0325c11] 舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼不滿 十二嫁女中有比丘尼少欲 行頭不喜種種因緣呵責
云何比丘尼滿十二嫁女?」 種種因緣廣說以是二部 偷蘭難陀比丘尼:「
?」答言:「世尊!」種種因緣呵責:「 比丘尼滿十二嫁女?」 因緣諸比丘:「十利比丘
結戒如是說比丘尼 滿十二嫁女。」

[0325c21] 燒煮覆障悔過障礙

[0325c22] 比丘尼滿十二嫁女。 (一百八)

[0325c25] 舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿十二 嫁女和上尼羯磨便中有比丘尼少欲知足行頭
不喜種種因緣呵責:「云何比丘尼滿十二 嫁女和上尼羯磨便?」 因緣廣說以是二部僧
:「?」答言:「世尊!」 種種因緣呵責:「云何比丘尼滿十一 嫁女和上尼羯磨便?」
因緣諸比丘:「十利比丘尼 結戒如是說比丘尼滿十二 嫁女和上尼羯磨便 。」

[0326a08] 燒煮覆障悔過障礙

[0326a09] 比丘尼滿十二嫁女 和上尼羯磨便 。 (一百)

[0326a12] 舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼 教誡不為說法弟子白言:「和上何以 教化不為說法?」答言:「教化
不為說法。」弟子以是諸比丘尼 比丘尼以是廣說以是二部 偷蘭難陀比丘尼:「
?」答言:「世尊!」種種因緣呵責:「 比丘尼教化不為說法?」種種 諸比丘尼:「汝等偷蘭難陀
羯磨有如羯磨 羯磨一心和合僧比丘尼僧唱言: 『大德偷蘭難陀比丘尼弟子
不為說法時到忍聽偷蘭 羯磨:「偷蘭難陀。」。』 如是羯磨。『偷蘭難陀
默然如是!』十利 比丘尼結戒如是說比丘尼 羯磨。」

[0326a29] 覆障悔過障礙

[0326b01] 羯磨 。 (一百一)[0326b04] ◎六法

[0326b05] 舍衛國爾時舍衛城居士 田宅種種相成居士無常因緣財物家人分散唯一
居士憂愁財物夫婿 縮小便:「 。」:「福德
釋子出家比丘尼。」便往詣 精舍比丘尼出家歡樂 漸漸諸比丘尼僧坊:「
此間。」答言:「出家以來婬欲在家 。」諸比丘尼以是廣說佛語 比丘尼:「比丘尼比丘尼
梵行白衣沙彌尼 六法可知六法沙彌 次第頭面一一
乞和戒師:『沙彌尼某甲和上和上 學戒。』第二:『沙彌尼
和尚和尚 學戒。』第三:『沙彌尼 和尚和尚
學戒。』比丘尼和上:『 某甲和上?』:『。』將至 著眼見處爾時:『和合?』『
一心和合當作僧事和上某甲沙彌尼 某甲學戒。』第二:『一心 和合當作僧事和尚某甲沙彌尼某甲
學戒。』第三:『一心和合當作僧事和尚某甲沙彌尼某甲