Back to collection

Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律

Scroll 54

Click on any word to see more details.

十誦律卷第五十四 (第九)
後秦北印度三藏弗若多羅

上第七法

[0397a19] 優波離問:「比丘白四羯磨受戒 受具?」:「四事受具何等和上眾僧
受戒羯磨四事 受具得名受具 三事受具何等眾僧
受戒羯磨 具戒得名受具 受具何等受具
羯磨受具 得名受具。」

[0397a29] :「頗有比丘界內 受具得名受戒?」:「四處 與欲。」

[0397b02] :「諸比丘尼人受戒得名受戒?」:「得名受戒受具 得罪婆提如是。」

[0397b04] :「諸比丘 受戒受戒?」:「不得 無所屬。」

[0397b06] :「諸比丘破戒受戒受戒?」:「不得。」

[0397b07] :「諸比丘 受戒?」:「不得。」

[0397b08] :「 和上受戒受戒?」:「 受戒羯磨眾僧得罪。」「諸比丘
受戒受戒?」:「不得。」「諸比丘 受戒受戒?」:「不得。」「 受戒受戒?」:「不得。」

[0397b13] :「 受戒受戒?」:「不得。」「 具戒受戒?」答曰:「不得。」「
受戒受戒?」:「不得。」

[0397b16] :「 出家?」:「養母。」

[0397b17] :「 :『父母不得出家受戒。』頗有父母 得出受具?」:「父母 。」

[0397b20] :「:『故殺父母不得出家 受戒出家受戒。』頗有父母諸比丘受戒受戒?」:「
畜生父母因緣父母 受戒。」

[0397b24] :「:『出家 二時眾僧出家剃髮。』不二 得出受戒?」:「若是父母畜生。」

[0397b27] :「:『比丘尼不得出家 出家受戒。』頗有比丘尼 比丘受戒得出受戒?」:「
比丘尼比丘尼 比丘尼比丘尼 比丘尼。」

[0397c03] :「 :『出家受戒出家受戒 。』?」:「比丘四波羅夷
入眾羯磨羯磨白四 羯磨布薩自恣十四羯磨 。」

[0397c08] :「佛言:『濟人不得出家受戒 受戒。』云何濟人?」:「比丘 捨戒外道外道外道外道
。」

[0397c11] :「:『阿羅漢 受戒出家受戒。』阿羅漢諸比丘受戒得出受戒?」:「
阿羅漢不得五逆罪。」

[0397c14] :「受戒 在地受戒得名受戒?」: 「不得。」「受戒受戒在地得名
受戒?」:「不得。」「受戒界內受戒 界外得名受戒?」:「不得。」「受戒 界外受戒界內得名受戒?」:「
受戒受戒界內得名受戒。」

[0397c21] :「諸比丘在地數人 受戒得名受戒?」:「不得。」「諸比丘 數人在地受戒得名受戒?」
:「不得。」「諸比丘界內數人界外 受戒得名受戒?」:「不得。」「諸比丘界外數人界內受戒得名受戒?」:「
諸比丘數人界內 受戒得名受戒。」

[0397c28] :「頗有四住處中諸比丘受戒得名受戒?」:「 連接四界受戒得名受戒。」

[0398a01] :「頗有 數人四住處中受戒得名受戒?」: 「連接四界受戒得名 。」 (受戒)

[0398a05] 布薩

[0398a06] 優波離問:「比丘眾僧與欲 ?」:「諸比丘隨意。」

[0398a07] :「僧坊聚落 ?」:「聚落界外。」

[0398a08] :「諸比丘 僧坊聚落僧坊結界名為?」 :「聚落通行。」

[0398a10] :「比丘聚落 練若僧坊結界名為?」 :「齊一拘盧舍諸比丘一處和合
波羅提木叉羯磨諸比丘 布薩羯磨布薩羯磨一切 得罪。」

[0398a15] :「說戒在地諸比丘 布薩?」:「不得說戒。」「諸比丘
得名布薩?」:「不得說戒。」「界內 比丘界外得名布薩?」:「不得說戒。」「 界外諸比丘界內得名布薩?」:「不得
說戒諸比丘界內 布薩。」

[0398a21] :「諸比丘諸比丘憶念:『 布薩。』諸比丘波羅提木叉?」:「 波羅提木叉諸比丘不成布薩。」

[0398a24] :「比丘清淨出界?」:「 吉羅。」

[0398a25] :「教授比丘尼?」:「比丘。」

[0398a25] :「 眾僧二部比丘尼應從教授?」: 「如法如法比丘 出界外教比丘尼。」

[0398a28] :「諸比丘 ?」:「。」「大界?」:「不捨。」

[0398b01] :「不捨 結界?」:「不得。」

[0398b02] :「諸比丘布薩 說戒四波羅夷乃至七滅諍法 得名波羅提木叉布薩?」答言:「。」

[0398b05] :「:『住處布薩說戒 比丘非法非法和合眾如法 法和合眾。』世尊云何非法眾說?」答言
諸比丘二部不如法說戒 乃至非法眾說波羅提木叉。」「云何非法
合眾波羅提木叉?」:「諸比丘一心和合 如法說戒乃至非法和合眾
木叉。」「云何如法眾說波羅提木叉?」: 「諸比丘二部如法說戒乃至如法
眾說。」「云何如法和合眾波羅提木叉?」 「諸比丘和合一處如法說戒乃至如法 和合眾波羅提木叉。」

[0398b20] :「佛言:『住處 諸比丘不了。』云何不了?」 :「比丘不知布薩不知布薩羯磨不知
波羅提木叉不知。」

[0398b23] :「比丘僧 不得?」:「大小。」

[0398b25] :「佛言:『宿 布薩說戒。』云何名僧 ?」:「乃至。」「云何?」「乃至
。」

[0398b28] :「狂人說戒得名說戒?」 :「不得。」「散亂心壞心說戒
說戒?」:「不得眾僧比丘 羯磨比丘波羅提木叉 羯磨比丘不在諸比丘隨意
布薩波羅提木叉羯磨。」

[0398c04] :「諸比丘 數人說戒得名說戒?」: 「不得。」「諸比丘數人在地說戒
說戒?」:「不得。」「諸比丘界內數人 界外說戒得名說戒?」:「不得。」「 界外數人界內得名說戒?」
不得諸比丘數人界內 波羅提木叉得名波羅提木叉。」

[0398c11] :「 說戒得名說戒?」:「不得。」「 說戒得名說戒?」:「不得。」

[0398c14] :「受法比丘不受比丘說戒得名說戒 ?」:「不得。」「不受比丘受法比丘說戒得名說戒?」:「不得。」

[0398c16] :「受法比丘不受 比丘說戒得名說戒?」:「不得。」 「不受比丘受法比丘說戒得名
說戒?」:「不得。」

[0398c19] :「比丘一界四處 一時說戒得名說戒不得?」:「展轉 與欲清淨。」

[0398c21] :「比丘四處說戒 說戒不得?」:「 四界說戒。」

[0398c23] :「比丘 四住說戒得名說戒不得?」:「連接四界立足 波羅提木叉。」
(布薩)

[0398c27] 自恣

[0398c28] 優波離問:「比丘自恣得名 不得?」:「比丘 布薩出界自恣無罪。」

[0399a01] :「比丘 自恣自恣不得?」:「 安居日出自恣
比丘比丘自恣無罪。」

[0399a04] :「自恣 在地諸比丘得名自恣?」:「不得。」 「自恣諸比丘在地得名自恣?」
:「不得。」「自恣界內諸比丘界外 自恣?」:「不得。」「自恣界外諸比丘 界內得名自恣?」:「不得自恣
界內得名自恣。」「諸比丘 在地數人自恣得名自恣?」: 「不得。」「諸比丘數人在地自恣
自恣?」:「不得。」「諸比丘界內數人 界外自恣得名自恣?」:「不得。」「諸比丘 界外數人界內自恣得名自恣?」
:「不得諸比丘數人界內得名自恣。」

[0399a17] :「諸比丘比丘自恣 ?」:「。」「諸比丘自恣?」
:「。」「諸比丘自恣?」 :「不得。」

[0399a20] :「諸比丘自恣?」 :「。」「諸比丘自恣?」
:「。」「諸比丘自恣?」 :「。」

[0399a23] :「佛言:『自恣 住處比丘無住比丘住處 住處。』頗有比丘自恣不得
?」:「安居比丘比丘 比丘自恣爾時安居比丘:『 亂事。』比丘住處比丘
無住比丘住處無住無罪有病 比丘比丘自恣比丘: 『比丘自恣何以病人
安隱。』比丘比丘自恣 病人:『比丘自恣何以 安隱。』有病比丘遣使比丘
使:『長老受病 比丘自恣何以病人安隱。』 使病人:『長老
比丘自恣何以病人安隱。』 :『。』比丘突吉羅使 比丘比丘自恣使得突吉羅
比丘遣使比丘自恣 使:『長老比丘比丘自恣何以病人安隱。』使比丘
:『比丘自恣何以病人安隱。』比丘:『。』 使比丘比丘比丘 使得突吉羅。」

[0399b18] :「佛言:『 自恣不識。』何者何者?」 :「因緣得罪名為。」

[0399b20] : 「佛說:『比丘清淨比丘』, 云何?」:「諸比丘波羅夷
見說僧伽所見 波羅提提突吉羅 見說。」

[0399b25] :「比丘比丘自恣 比丘尼自恣比丘比丘 自轉比丘尼不成比丘尼
自恣比丘尼不成比丘 比丘尼自恣自轉比丘。」

[0399c01] :「受法比丘不受比丘自恣得名 自恣?」:「不得。」「不受比丘受法比丘
自恣得名自恣?」:「不得。」「受法比丘 不受比丘自恣?」:「不得。」「不受 比丘受法比丘自恣?」:「
。」「自恣自恣?」:「不得。」「 自恣得名自恣?」:「不得。」

[0399c08] :「頗有界內四處一時自恣得名自恣?」 :「與欲。」

[0399c09] :「頗有比丘四住 自恣得名自恣無罪?」:「 連接四界。」

[0399c11] :「頗有比丘四處 得名自恣?」:「連接四界 。」 (自恣)

[0399c14] 問安

[0399c15] :「比丘安居疑悔:『安居?』 得名安居?」答言:「。」「安居 ?」答言:「。」

[0399c17] :「優婆夷出家遣使 比丘:『大德出家。』比丘 ?」:「。」

[0399c19] :「比丘尼安居憶念比尼比尼遣使比丘 :『大德憶念比尼毘尼。』
比丘安居?」:「。」「若是比丘 比丘尼命終外道 八難中一?」:「。」「
?」:「突吉羅。」

[0399c25] :「諸比丘三月未竟 比丘?」:「。」「安居 ?」答言:「比丘自恣
宿出界無罪 一日宿出界無罪。」

[0399c29] :「安居比丘 ?」:「安居。」

[0400a02] :「比丘 安居宿 得罪?」答言:「比丘安居
三衣著床衣架不受 至於安居 宿得罪。」

[0400a07] :「諸比丘眾多 住處一界安居自恣大界 牆壁檀越安居眾僧現前
可分?」:「大界 大界安居眾僧云何應分次第等分 四分沙彌。」

[0400a12] :「頗有比丘四住安居安居?」:「連接四界 安居得名安居。」:「比丘何處
安居施物?」:「四處一切。」

[0400a15] :「比丘 虛空安居得名安居?」:「不得一切 虛空一切僧事羯磨不成。」

[0400a17] :「 [簿-+] 安居得名安居?」:「若是 [簿-+]
上水下水不得 不移安居。」「比丘何處安居 衣物?」:「 [簿-+] 所得。」

[0400a21] :「比丘 不受安居不受安居名為何人?」:「 安居無所得。」

[0400a24]

[0400a25] 優波離問:「酥油?」: 「比丘不得即日時分形壽共和合一
即日時分 合一時分 過時即日
合一 隨意即日 不淨即日時分
一處即日時分不淨即日 合一即日 不淨即日受盡合一 。」

[0400b08] :「時分 宿?」:「 。」

[0400b10] :「比丘自取 ?」:「不得。」

[0400b11] :「 ?」:「。」:「病人 ?」:「。」

[0400b13] :「淨地 淨地?」:「。」「可食?」 :「不得。」「不淨不淨
?」:「。」「可食?」:「不可 。」「不淨淨地
?」:「。」「可食?」:「不得。」

[0400b18] :「 淨地不淨?」 :「。」「可食?」:「不得。」「中立
?」:「。」「可食?」:「不得。」「 中立?」:「。」「可食?」
:「不得。」「中立?」:「 。」「可食?」:「不得。」「中立
?」:「。」「可食?」:「不得。」「中立 ?」:「。」「可食?」:「 。」

[0400b27] :「淨地 ?」:「。」「可食?」:「不得。」「
中立?」:「。」「可食 ?」:「。」「中立?」:「
。」「可食?」:「不可。」「中立?」:「。」「可食?」:「可食。」「中立
?」:「。」「可食?」:「 。」「中立?」:「 。」「可食?」:「。」

[0400c06] :「不淨 淨地中立?」:「 。」「可食?」:「不得。」「中立
?」:「