Back to collection

Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 根本說一切有部苾芻尼戒經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

根本說一切有部苾芻尼戒經
三藏法師義淨 

別解脫難得, 無量俱胝
讀誦受持如是, 行者
諸佛出現, 演說微妙正法
僧伽一心, 和合
聖人, 
不見愚癡, 名為
尸羅, 多聞
阿羅漢, 由於不生
河津, 戰勝
證得, 我慢
決定, 多聞
, 寂靜閑居蘭若

[0508b04] 「大德老死 命根漸減大師教法不久大德 放逸不放逸必當證得如來
正等覺何況善法大德僧伽 聲聞近圓 苾芻尼說欲清淨 (對比) 。」

合十恭敬, 釋迦師子
別解脫調伏, 
正行, 大仙
, 勇猛
制止, 勇決相續
別解脫, 
軌則, 便
大士良馬, 煩惱
, 不曾
煩惱, 生死

[0508b20] 「大德僧伽僧伽黑月十四 (:『白月十五。』) 褒灑陀苾芻尼僧伽聽者苾芻尼
僧伽應許苾芻尼僧伽褒灑陀 木叉戒經如是。」

[0508b23] 「大德 褒灑陀波羅木叉戒經諦聽善思 發露默然默然
大德清淨即如 苾芻尼乃至如實苾芻尼發露妄語
大德佛說妄語障礙是故苾芻尼 欲求清淨發露發露安樂發露 安樂。」

[0508c02] 「大德說戒 大德清淨?」 (如是) 「大德清淨 如是。」

[0508c05] 「大德波羅半月半月戒經 。」

[0508c07]

不淨不與取, 人稱
, 不共

[0508c10] 「苾芻尼苾芻尼學處不捨 不淨交會乃至 傍生苾芻尼波羅

[0508c13] 「苾芻尼聚落空閑處 如是大臣
呵責:『女子所知如是。』如是苾芻尼 波羅

[0508c17] 「苾芻尼 持刀授與 持刀持刀語言:『
不淨 。』自心言說 苾芻尼波羅

[0508c23] 「苾芻尼無知遍知自知不得上人 寂靜聖者殊勝證悟安樂而言 我見異時不問自清淨
如是說:『具壽不知不見 妄語。』增上慢苾芻尼波羅

[0508c28] 「苾芻尼自有染心 男子下膝 如是苾芻尼


[0509a02] 「苾芻尼自有 染心男子掉舉處所定時 現相丈夫許可可行縱身
於是共相領受苾芻尼如是 波羅

[0509a06] 「 先知苾芻尼不曾 死後歸俗出去:『
先知苾芻尼如是。』 苾芻尼波羅

[0509a10] 「 苾芻尼苾芻和合僧羯磨苾芻尼亦復禮敬苾芻 恭敬希求拔濟界內
苾芻尼苾芻:『聖者 恭敬希求拔濟界內 聖者供給衣鉢資具
安心讀誦作意。』苾芻尼 :『豈不知羯磨 禮敬苾芻
界內便供給衣鉢 隨從。』苾芻尼如是 不捨再三慇懃
不捨苾芻尼波羅。」

[0509a24] 「 大德勝法苾芻尼 不得苾芻尼如是
大德清淨 ?」 (如是) 「大德清淨默然如是 。」

[0509b01] 「大德二十僧伽半月半月 中說。」

[0509b03]

, 
, 
破僧隨伴, 惡性
二十, 

[0509b08] 「苾芻尼 私通乃至須臾僧伽

[0509b10] 「苾芻尼不捨 苾芻尼波羅 異時不問
苾芻尼瞋恚故作語者僧伽

[0509b14] 「苾芻尼不捨清淨苾芻 非分波羅淨行 異時不問非分
相似毀謗苾芻尼瞋恚故作 語者僧伽

[0509b18] 「苾芻尼有染染心男子共相領受僧伽

[0509b20] 「苾芻尼苾芻尼如是語:『 無染染心男子?』僧伽

[0509b22] 「苾芻尼尼寺宿 僧伽

[0509b23] 「苾芻尼尼寺 俗家僧伽

[0509b24] 「苾芻尼道行僧伽

[0509b25] 「苾芻尼渡河僧伽

[0509b26] 「苾芻尼 婦女非法眾人 白王出家僧伽

[0509b28] 「 苾芻尼為己亡人僧伽

[0509c01] 「苾芻尼苾芻尼苾芻尼 羯磨便出界解法

[0509c03] 「苾芻尼苾芻尼 紛擾如是語:『佛法僧非但沙門 具戒善法沙門具戒
善法修習梵行。』 苾芻尼語言:『罪惡。』如是 不捨再三慇懃
不捨僧伽

[0509c10] 「苾芻尼苾芻尼 苾芻尼苾芻尼:『姊妹 。』苾芻尼如是語:『
諍人。』苾芻尼語言:『大德 :「諍人 。」姊妹!』苾芻尼如是
不捨再三慇懃 不捨僧伽

[0509c18] 「苾芻尼苾芻尼雜亂掉舉 苾芻尼苾芻尼:『姊妹雜亂 掉舉雜亂善法不得
增益時令善法增益不復 。』苾芻尼如是不捨再三慇懃
不捨僧伽

[0509c24] 「苾芻 苾芻尼苾芻尼 :『大德時令善法
不得增益姊妹善法增益不復。』苾芻尼:『大德 善法大德惡見。』
不捨再三慇懃 不捨

[0510a03] 「苾芻尼方便 僧伽破僧堅執不捨苾芻尼 苾芻尼:『姊妹和合僧堅執
姊妹僧伽和合歡喜無諍一心 一說水乳大師教法安樂 具壽破僧。』苾芻尼如是
不捨再三慇懃 不捨僧伽

[0510a11] 「苾芻尼若一 苾芻尼隨順 苾芻尼苾芻尼:『大德苾芻尼
有所論說何以苾芻尼 法律依法語言虛妄愛樂 。』苾芻尼苾芻尼:『具壽
:「苾芻尼法律依法語言虛妄愛樂愛樂。」何以苾芻尼 法律不依法律語言虛妄破僧
和合僧和合歡喜無諍一心 一說水乳大師教法安樂 具壽破僧惡見
堅執。』苾芻尼如是 不捨再三慇懃 不捨僧伽

[0510a25] 「 眾多苾芻尼村落城邑行惡 見聞行惡見聞
苾芻尼苾芻尼:『具壽汝等 行惡見聞行惡 見聞汝等。』苾芻尼
苾芻尼:『大德有如同罪 。』苾芻尼 :『具壽:「大德
有如同罪苾芻尼。」 苾芻尼汝等 惡行見聞行惡見聞
具壽汝等。』苾芻尼如是 不捨再三慇懃不捨僧伽

[0510b11] 「苾芻尼惡性不受 苾芻尼說戒如法 不受:『大德少許
大德大德 論說。』苾芻尼苾芻尼 :『具壽莫不苾芻尼
戒經如法 如法苾芻尼苾芻尼如法 如是如來正等覺聲聞便增長
共相具壽汝等。』苾芻尼 不捨再三慇懃 不捨僧伽。」

[0510b23] 「大德二十僧伽 十二初犯苾芻尼 一一犯二部僧半月 [*]
[*] 出罪二部 僧伽二部僧二十四十 苾芻尼不滿四十
苾芻尼不得二部僧得罪 大德清淨?」 (如是) 「 大德清淨默然如是。」
(無二不定)

[0510c03] 「大德三十三半月 半月戒經中說。」

[0510c05]

浣衣, 
, 遣使

[0510c08] 「苾芻尼復出 不分

[0510c10] 「苾芻尼 復出五衣一一衣界外宿

[0510c12] 「 苾芻尼復出非時 成衣有望 滿足不足一月


[0510c16] 「苾芻尼苾芻

[0510c17] 「 苾芻尼苾芻貿易

[0510c19] 「苾芻尼居士居士 苾芻尼

[0510c22] 「苾芻尼 居士居士苾芻尼
上下受者

[0510c25] 「苾芻尼居士居士如是清淨某甲苾芻尼及時應用苾芻尼不受告知便
如是語:『善哉仁者我所 清淨及時。』

[0511a01] 「苾芻尼居士 如是清淨某甲 苾芻尼不受告知便
如是語:『善哉仁者我所 如是清淨及時。』

[0511a06] 「苾芻尼 婆羅門居士遣使苾芻尼 使苾芻尼白言:『聖者
大臣婆羅門居士聖者 。』苾芻尼使:『 順時淨衣。』使白言:『聖者
執事?』苾芻尼:『僧伽淨人 波斯苾芻尼執事。』使執事 語言:『可以
清淨某甲苾芻尼。』使 執事苾芻尼白言:『聖者 執事清淨。』苾芻尼
執事憶念 :『。』不得乃至 默然隨處
不得求得 不得苾芻尼可信:『人為某甲苾芻
苾芻尼不得 。』」

[0511a26] 第二

金銀出納, 
, 長鉢

[0511a29] 「苾芻尼金銀

[0511b01] 「苾芻尼種種出納

[0511b02] 「苾芻尼種種

[0511b03] 「 受用 苾芻尼 苾芻
:『應分 徐徐受用乃至 。』

[0511b09] 「苾芻尼使

[0511b11] 「苾芻尼居士居士 苾芻尼使苾芻尼 便如是:『
善哉 揀擇 。』苾芻尼如是
求得

[0511b18] 「苾芻尼苾芻尼 :『 。』受用


[0511b21] 「苾芻尼

[0511b22] 「世尊:『 苾芻尼所有隨意服食糖蜜日中自守宿。』


[0511b25] 「 苾芻尼長鉢一宿 。」

[0511b28] 第三

不著不捨, 金銀
, 二價

[0511c02] 「苾芻尼半月不著五衣

[0511c03] 「苾芻尼非時

[0511c04] 「苾芻尼 不捨

[0511c05] 「 苾芻尼乞求金銀

[0511c07] 「