Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 15

Volume 15 Jingji Section 經集部

No.Title
585 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》
586 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Si Yi Fantian Suo Wen Jing) 《思益梵天所問經》
587 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing) 《勝思惟梵天所問經》
588 Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》
589 Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta (Fo Shuo Mo Ni Jing) 《佛說魔逆經》
590 Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta (Fo Shuo Si Tianwang Jing) 《佛說四天王經》
591 Shang Zhu Tianzi Suo Wen Jing 《商主天子所問經》
592 Devatāsūtra (Tian Qingwen Jing) 《天請問經》
593 Rājāvavādaka (Fo Wei Sheng Guang Tianzi Shuo Wangfa Jing) 《佛為勝光天子說王法經》
594 Fo Shuo Dazizaitian Zi Yin Di Jing 《佛說大自在天子因地經》
595 Sūkarikāvadāna (Fo Shuo Jie Wa Nang Fa Tian Zi Shou San Guiyi Huo Mian E Dao Jing) 《佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經》
596 Fo Shuo Tianwang Taizi Pi Luo Jing 《佛說天王太子辟羅經》
597 Nandopanandanāgarājadamanasūtra (Long Wang Xiongdi Jing) 《龍王兄弟經》
598 Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Shuo Hai Long Wang Jing) 《佛說海龍王經》
599 Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Hai Long Wang Shuofa Yin Jing) 《佛為海龍王說法印經》
600 Shi Shan Ye Dao Jing 《十善業道經》
601 Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》
602 Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》
603 Yin Chi Ru Jing 《陰持入經》
604 Fo Shuo Chan Xing San Shi Qi Pin Jing 《佛說禪行三十七品經》
605 Chan Xing Fa Xiang Jing 《禪行法想經》
606 Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》
607 Dao Di Jing 《道地經》
608 Xiao Dao Di Jing 《小道地經》
609 Chan Yao Jing 《禪要經》
610 Fo Shuo Nei Shen Guan Zhang Ju Jing 《佛說內身觀章句經》
611 Fa Guan Jing 《法觀經》
612 Shen Guan Jing 《身觀經》
613 Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》
614 Zuochan Sanmei Jing 《坐禪三昧經》
615 Pusa He Se Yu Fa Jing 《菩薩訶色欲法經》
616 Chan Fa Yao Jie 《禪法要解》
616 Chan Fa Yao Jie 《禪法要解》
617 Siwei Lue Yao Fa 《思惟略要法》
618 Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》
619 Wu Men Chan Jing Yao Yongfa 《五門禪經要用法》
620 Zhi Chan Bing Mi Yao Fa 《治禪病祕要法》
621 Fo Shuo Fo Yin Sanmei Jing 《佛說佛印三昧經》
622 Fo Shuo Zi Shi Sanmei Jing 《佛說自誓三昧經》
623 Fo Shuo Rulai Du Zheng Zi Shi Sanmei Jing 《佛說如來獨證自誓三昧經》
624 Drumakinnararājaparipṛcchā (Fo Shuo Dun Zhen Tuo Luo Suo Wen Rulai Sanmei Jing) 《佛說伅真陀羅所問如來三昧經》
625 Drumakinnararājaparipṛcchā (Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing) 《大樹緊那羅王所問經》
626 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Asheshi Wang Jing) 《佛說阿闍世王經》
627 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Wenshu Zhi Li Pu Chao Sanmei Jing) 《文殊支利普超三昧經》
628 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Wei Ceng You Zhengfa Jing) 《佛說未曾有正法經》
629 Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Fang Bo Jing) 《佛說放鉢經》
630 Fo Shuo Cheng Ju Guangming Ding Yi Jing 《佛說成具光明定意經》
631 Fo Shuo Falu Sanmei Jing 《佛說法律三昧經》
632 Tathāgatajñānamudrā (Fo Shuo Hui Yin Sanmei Jing) 《佛說慧印三昧經》
633 Tathāgatajñānamudrā (Fo Shuo Rulai Zhi Yin Jing) 《佛說如來智印經》
634 Fo Shuo Dasheng Zhi Yin Jing 《佛說大乘智印經》
635 Anavataptanāgarājaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Hong Dao Guang Xian Sanmei Jing) 《佛說弘道廣顯三昧經》
636 Wu Ji Bao Sanmei Jing 《無極寶三昧經》
637 Fo Shuo Bao Rulai Sanmei Jing 《佛說寶如來三昧經》
638 Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》
639 Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》
640 Fo Shuo Yue Deng Sanmei Jing 《佛說月燈三昧經》
641 Fo Shuo Yue Deng Sanmei Jing 《佛說月燈三昧經》
642 Śuraṅgamasamādhisūtra (Fo Shuo Shou Leng Yan Sanmei Jing) 《佛說首楞嚴三昧經》
643 Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》
644 Fo Shuo Jingang Sanmei Benxing Qing Jing Bu Huai Bu Mie Jing 《佛說金剛三昧本性清淨不壞不滅經》
645 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》
646 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Dingzhi Buding Yin Jing) 《入定不定印經》
647 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》
648 Praśāntaviniścayaprātihāryasamādhisūtra (Ji Zhao Shenbian Sanmodi Jing) 《寂照神變三摩地經》
649 Guancha Zhu Fa Xing Jing 《觀察諸法行經》
650 Sarvadharmapravṛttinirdeśa (Zhu Fa Wu Xing Jing) 《諸法無行經》
651 Sarvadharmapravṛttinirdeśa (Fo Shuo Zhu Fa Ben Wu Jing) 《佛說諸法本無經》
652 Fo Shuo Dasheng Sui Zhuan Xuanshuo Zhu Fa Jing 《佛說大乘隨轉宣說諸法經》
653 Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha (Fo Cang Jing) 《佛藏經》
654 Avikalpapraveśadhāraṇī (Fo Shuo Ru Wu Fenbie Famen Jing) 《佛說入無分別法門經》
655 Fo Shuo Shengyi Kong Jing 《佛說勝義空經》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes