Back to collection

Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 阿毘達磨集異門足論

Scroll 8

Click on any word to see more details.

阿毘達磨集異門足論卷第八
尊者舍利子

三藏法師玄奘 

四法品第

[0398b07] 有損損害身語意積集 有損損害有損損害 身語意積集增長有損損害
積集增長有損損害有損 損害自體積集增長有損 有損損害自體
有損損害自體有損損害 有損損害自體不生 損害損害世間有損損害世間
有損損害不生有損 世間有損損害有損 損害有損損害
有損損害不受有損損害由此是故有情造業 黑白黑白異熟業者不善
可愛可愛異熟云何無異 世尊俱胝 圓滿異熟
白白異熟黑白黑白異熟無異 不善不可
有漏 可意名為無異三業異熟無異
業者 三業 中意
由此無異

[0398c06] 四法受者有法異熟有法異熟有法 異熟有法
云何異熟世尊 苾芻一類補特伽羅喜樂生命不與取欲邪行虛誑語離間語麁惡
雜穢貪欲瞋恚邪見生命廣說 邪見如是種類 不善不善究竟攝受通慧
涅槃異熟云何異熟世尊苾芻一類補特伽羅憂苦
生命不與取離欲邪行虛誑語 麁惡雜穢無貪無瞋正見 生命廣說乃至正見
種類苦心究竟攝受 通慧等覺涅槃 異熟云何異熟
世尊苾芻一類補特伽羅憂苦生命不與取欲邪行虛誑語 麁惡雜穢貪欲瞋恚邪見
廣說乃至邪見如是種類 苦心不善不善究竟攝受 等覺涅槃
異熟云何異熟世尊苾芻一類補特伽羅 喜樂生命不與取離欲邪行
誑語離間語麁惡雜穢無貪 正見生命廣說乃至正見 如是種類究竟
攝受通慧等覺涅槃 異熟

[0399a09] 無明云何世尊苾芻愚夫
異生如實知 出離如實知 所有貪欲愛欲樂欲
嗜欲云何世尊苾芻愚夫 異生出離如實知
出離如實知 所有
云何世尊苾芻愚夫 異生出離如實知 出離如實知諸見
所有愛見云何無明世尊苾芻
異生觸處出離不如 觸處出離如實知 觸處所有執著無明隨眠無明世尊

有情與欲,  相應
愚癡上首,  生死。」

[0399b03] 無明云何
世尊苾芻多聞聖弟子如實知如實知所有貪欲
愛欲樂欲嗜欲 云何 世尊苾芻多聞
聖弟子出離如實知 出離如實知所有
云何世尊苾芻多聞聖弟子出離如實
出離如實知諸見 所有見愛
云何無明世尊苾芻多聞聖弟子觸處 出離如實知觸處
如實知觸處所有執著無明無明世尊

,  超越
遠離無明,  便安隱
於現法,  證得寂滅
遠離一切,  往後。」

[0399b29] 瀑流瀑流瀑流瀑流無明瀑流云何瀑流欲界繫諸見 欲界繫結縛隨眠隨煩惱
瀑流云何瀑流無色界 無明無色界結縛隨眠隨煩惱 瀑流云何瀑流五見
有身見邊執見邪見見取 如是五見瀑流云何無明瀑流 無明瀑流

[0399c09] 四取欲取見取戒禁取我語 云何欲取欲界繫諸見戒禁取
欲界繫結縛隨眠隨煩惱欲取 見取四見有身見邊執見 見取如是四見見取云何戒禁取
一類清淨 解脫出離苦樂苦樂 清淨解脫出離
苦樂苦樂 清淨解脫出離苦樂 苦樂戒禁取云何我語取
無色界諸見戒禁取無色界 結縛隨眠隨煩惱我語取

[0399c22] 戒禁取 實執取身繫云何
欲境廣說乃至 名為遍知 有情所得自體
各別相連相續 弟子種種 花用因為各別相連
相續遍知 有情所得自體 各別相連相續
名身云何有情 損害廣說乃至過患名為 云何戒禁取戒禁取
云何實執取身繫 世間 世間無常
世間無常 世間非常無常 世間
世間無邊 世間無邊 世間非有無邊
命者命者 如來死後 如來死後非有
如來死後非有如來死後非有非非有 如是
遍知有情 名身

[0400a24] 第四

四法,  大種
,  自體

[0400a27] 四大種識住 記問四攝事四生自體

[0400a29] 四大種地界水界火界風界六界中說

[0400b02] 意思云何
長養大種增益滋潤滋潤 隨轉 云何施設資養有情
漸次施設其事如何
水生 鹿
鹿 孔雀 陸生

[0400b16] 復次有情草木枝條 有情有情 有情酥油


[0400b20] 復次有情攝取 咀嚼吞食有情 中段津液資養

[0400b23] 復次有情便 便食香 有所便如是施設
云何有漏長養 大種增益滋潤滋潤乃至 其事如何孔雀鸚鵡
命命鳥時時時時時時溫暖 所生不時溫暖
便腐壞所生時時 溫暖腐壞如是 云何意思有漏
長養大種增益滋潤滋潤乃至 意思其事如何 摩羅陸地
便 腐壞思念即便腐壞如是 意思云何有漏
長養大種增益滋潤滋潤 其事如何世尊 中說
當來生起如是

[0400c16] 識住識住識住識住識住云何識住色有隨順
諸色過去未來現在生起 隨一一心隨煩惱 識住受想識住廣說

[0400c21] 一有苾芻苾芻尼衣服 苾芻苾芻尼 飲食
苾芻苾芻尼臥具四有苾芻苾芻尼 有無
苾芻苾芻尼衣服 衣服
綿 [*] 衣服著衣內服
如是種種衣服 執藏防護苾芻苾芻尼 衣服
云何苾芻苾芻尼飲食 飲食
五果 如是種種飲食 防護苾芻苾芻尼
云何 苾芻尼臥具 臥具樓閣
長廊土石臥具床座 [*] 如是種種臥具
執藏防護苾芻苾芻尼 臥具 苾芻苾芻尼有無
中有五取蘊即是 色受想行識取蘊無有五取蘊 斷滅一類念言:「當來五蘊
生起。」一類念言:「死後五蘊 。」有無執藏防護苾芻苾芻尼有無

[0401a29] 行者貪欲瞋恚愚癡怖畏云何貪欲
一類教師軌範 軌範隨一一往親友僧眾 中有:「