Back to collection

Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 阿毘達磨識身足論

Scroll 11

Click on any word to see more details.

阿毘達磨識身足論卷第十一
提婆設摩阿羅漢

三藏法師玄奘 

第五之一

,  頗有世間
無間,  了別

[0582b24] 六識眼識意識五識 不能意識 那落迦傍生趣善根
定性北拘盧洲無想有情 不定性正定南贍部洲 西瞿陀尼有情
四大三十三天夜摩天樂變化天他化自在天世間天光音天 淨天無想有情廣果天中有
色處有情隨信 隨法行不能 見得身證
分解不能不能 分說

[0582c09] 六識眼識意識有色 六識唯有色法五識無色 無色見法二識
唯有見法一識見法五識 見法有對六識唯有對法五識對法一識
對法有漏六識 有漏五識無漏法一識 有為法六識唯有
五識無為法一識無為法

[0582c20] 六識眼識意識眼色 眼識青色可意了別 可意思想青色可意
便長養增益大種眼色緣生 眼識青色了別 思想青色由此便
破壞大種眼色緣生眼識青色可意苦樂 可意苦樂 思想青色可意
由此大種 青色白色眼識 緣生意識諸法可意
了別可意思想 可意由此便長養增益 緣生意識諸法
了別思想諸法 由此便破壞大種 緣生意識諸法可意
苦樂了別可意 苦樂思想諸法可意 苦樂由此

[0583a14] 諸色無形諸色有形 諸色有形諸色無形
無形顯色 即如青黃有形 有形諸色有形無形
諸色無形

[0583a20] 頗有即此欲界繫欲界繫欲界 無色界無色界無色
界繫頗有 色界欲界化作欲界說欲無色界作證

[0583a26] 過去一切已滅過去 一切已滅已滅過去 受生已滅未來一切
未來一切 未來定當現在 現前現前一切現在
現在現前受生已滅 定當

[0583b05] 欲界繫 界繫無色界 頗有欲界繫決定
善法不善無記 無記 欲界繫色界繫無色界

[0583b12] 頗有欲界繫決定善法欲界繫滅道無漏隨眠相應 頗有欲界繫決定不善
欲界繫遍行隨眠 相應欲界繫滅道有漏 相應頗有欲界繫決定
無記無記頗有 欲界繫決定善法 欲界繫空空相應頗有欲界
決定不善無記 頗有欲界繫決定 無記欲界繫三識
界繫無相無相相應頗有色界繫 決定善法色界繫 無漏隨眠相應頗有色界繫
決定不善頗有 界繫決定無記 色界繫苦集遍行隨眠相應
色界繫滅道有漏隨眠 頗有色界繫決定 無記頗有色界繫
善法色界繫空空 相應頗有色界繫決定 不善無記頗有色界
決定無記色界繫一識色界繫無相無相相應 頗有無色界決定善法
無色界滅道無漏 相應頗有無色界決定 不善頗有無色界
決定無記無色界 苦集遍行隨眠相應 色界繫滅道有漏隨眠相應
頗有無色界決定無記 頗有無色界決定 善法無色界空空
相應頗有無色界決定 不善無記頗有無色 界繫決定無記
無色界無相無相相應

[0583c23] 頗有諸法世間有漏隨順取蘊 妙善性欲 不共一切愚夫異生欲界繫
後邊世俗智頗有諸法世間有漏隨順 取蘊妙善 性色聖者不共一切愚夫異生
色界繫現觀後邊世俗智頗有 諸法世間有漏隨順取蘊 無色界聖者不共一切 異生滅盡定

[0584a04] 頗有諸法世間有漏隨順取蘊 妙善欲界無漏法無間無漏法聖者不共一切
異生欲界繫空空 無相頗有諸法世間有漏隨順取蘊 妙善色界
無漏法無間無漏法聖者 一切愚夫異生色界繫空空 無相無相頗有諸法世間有漏隨順
取蘊妙善 色界繫無漏法無間無漏法 不共一切愚夫異生無色界 空空無相無相

[0584a17] 十二欲界繫善心不善心無記 無記色界繫善心無記 無記無色界善心無記
無記無學欲界繫善心無間 乃至無學無間

[0584a22] 欲界繫善心無間不善心欲界繫 無記無間四心無記 無間色界繫善心無間十一
無記無記無間 色界繫善心無間無記 無間無記無間
無間五心無學無間四心

[0584a29] 十二欲界繫善心不善心無記 無記色界繫善心無記 無記無色界善心無記
無記無學欲界繫善心欲界 善心緣故欲界繫善心 至於無學緣故乃至無學
無學緣故無學 欲界繫善心乃至緣故 欲界繫善心欲界繫善心因緣
所緣緣增上緣不善心欲界繫無記等無間緣所緣緣 緣故欲界繫無記
因緣等無間緣所緣緣增上緣 色界繫善心等無間緣所緣緣增上 緣故色界繫無記
無間增上緣色界繫 無記所緣緣增上緣 無色界善心無記增上緣
無色界無記 增上緣無學等無間緣所緣緣增上緣
善心不善心因緣等無間緣所緣緣 緣故欲界繫無記 無記因緣等無間緣所緣緣增上緣
色界繫善心無記 所緣緣增上緣色界繫 無記無色界一切增上緣
無學所緣緣增上緣 欲界繫善心等無間緣所緣緣增上緣欲界繫
欲界繫無記因緣無間 所緣緣增上緣欲界繫 無記等無間緣所緣緣增上緣
色界繫善心無記 緣緣增上緣色界繫 無色界一切增上緣
無學所緣緣增上緣欲界繫善心等無間緣 緣緣增上緣不善心
等無間緣所緣緣增上緣欲界繫無記欲界繫無記因緣等無間緣所緣緣增上緣
色界繫善心等無間緣所緣緣增上 緣故色界繫無記 等無間緣增上緣色界繫
無記所緣緣增上緣無色界善心無記增上緣 無色界無記
無間增上緣無學所緣緣增上緣欲界繫 不善心無記等無間緣所緣緣
增上緣色界繫善心色界繫 善心因緣等無間緣所緣緣增上緣 色界繫無記等無間緣
所緣緣增上緣色界繫 無記因緣等無間緣所緣緣增上緣無色界善心等無間緣
緣緣增上緣無色界 無記等無間緣增上緣無色界無記增上緣
無學等無間緣所緣緣增上緣欲界繫善心不善心等無間緣所緣緣增上緣
欲界繫無記無記無間 增上緣色界繫無記色界繫無記因緣等無間緣
緣緣增上緣色界繫 等無間緣所緣緣增上緣 無色界善心所緣緣增上緣
無色界無記 增上緣無學 所緣緣增上緣欲界
善心不善心等無間緣所緣緣增上緣 欲界繫無記 無間增上緣欲界繫
無記增上緣色界繫 善心等無間緣所緣緣增上緣 色界繫無記色界繫無記
因緣等無間緣所緣緣增上緣 無色界善心所緣緣增上緣無色界無記
增上緣無色界 無記增上緣無學所緣緣增上緣
欲界繫善心所緣緣增上緣不善心等無間緣所緣緣增上緣 欲界繫無記等無間緣
增上緣欲界繫無記增上緣色界繫善心 無記等無間緣所緣緣增上緣
無色界善心無色界善心因緣等無間緣所緣緣增上緣 無色界無記等無間緣
緣緣增上緣無色界 無記因緣等無間緣所緣緣增上緣無學等無間緣
增上緣欲界繫善心 所緣緣增上緣不善心 等無間緣所緣緣增上緣
界繫無記等無間緣增上緣 欲界繫無記增上緣 色界繫善心無記
等無間緣所緣緣增上緣 界繫無記增上緣無色界無記無色界
因緣等無間緣所緣緣增上緣 無色界無記無間 所緣緣增上緣無學
所緣緣增上緣欲界 善心所緣緣增上緣 善心等無間緣所緣緣增上緣
欲界繫無記等無間緣增上 緣故欲界繫無記 增上緣色界繫善心
等無間緣所緣緣增上緣 色界繫無記增上緣無色界善心等無間緣
緣緣增上緣無色界 無色界無記因緣 所緣緣增上緣
所緣緣增上緣 界繫善心所緣緣增上緣不善心等無間緣所緣緣增上緣
欲界繫無記等無間緣增上緣欲界繫無記增上緣緣於色界繫善心
所緣緣增上緣色界繫 無記等無間緣所緣緣增上緣 色界繫無記增上緣
無色界善心無記 等無間緣所緣緣增上緣因緣等無間緣所緣緣增上
緣故無學因緣 所緣緣增上緣欲界繫 善心等無間緣所緣緣增上緣
不善心所緣緣增上緣欲界繫無記無記 緣故色界繫善心
所緣緣增上緣色界繫 無記所緣緣增上緣色界繫無記增上緣
無色界善心等無間緣所緣緣增上緣無色界 所緣緣增上緣
色界繫無記增上緣