Back to collection

Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 阿毘達磨識身足論

Scroll 13

Click on any word to see more details.

阿毘達磨識身足論卷第十三
提婆設摩阿羅漢

三藏法師玄奘 

成就第六之一

不成捨得,  二種
補特伽羅梵世,  學無學最後

[0593b09] 十二欲界繫善心不善心 色界繫善心 無色界善心
無學成就欲界繫善心成就不善心成就不善心成就 善心成就欲界繫善心乃至成就
成就無學成就善心 至若成就成就無學成就 成就

[0593b18] 成就欲界繫善心成就不善心 欲界繫善心不善心成就不善心 善心成就善心不善心成就
善心不善心成就欲界繫善心 善心欲界生長離欲補特伽羅成就不善心善心善根
伽羅成就善心不善心欲界生長 不斷善根未離欲補特伽羅成就 善心不善心無色界生長
伽羅成就欲界繫善心成就欲界繫 成就欲界繫善心欲界繫 成就欲界繫
欲界繫善心成就善心 成就善心 欲界繫善心欲界繫
欲界生長離欲聖者異生未離欲 聖者現觀苦法智成就欲界 欲界繫善心 補特伽羅成就欲界繫善心欲界繫
欲界生長異生不斷善根 未離欲未離欲聖者現觀 法智成就欲界繫善心欲界 無色界生長
成就欲界繫善心成就欲界繫 成就欲界繫善心成就欲界 成就欲界繫
欲界繫善心善根色界生長 伽羅成就欲界繫善心成就色界 善心成就欲界繫善心色界繫 成就色界繫善心欲界繫善心
成就欲界繫善心色界繫善心成就 欲界繫善心色界繫善心成就欲界 善心色界繫善心欲界生長不斷 善根得色善心補特伽羅成就色界繫
善心欲界繫善心色界生長 成就欲界繫善心色界繫善心 欲界生長得色善心補特伽羅成就 欲界繫善心色界繫善心
無色界生長補特伽羅成就欲界繫 善心成就色界繫成就 欲界繫善心色界繫成就
色界繫欲界繫善心成就 欲界繫善心色界繫 欲界繫善心色界繫 欲界繫善心色界繫
欲界生長色界補特伽羅成就色界 欲界繫善心 色界生長色界補特伽羅 欲界繫善心色界繫
欲界生長不斷善根色界補特伽羅成就欲界繫善心色界繫 色界生長色界無色界
補特伽羅成就欲界繫善心成就 界繫成就欲界繫善心 色界繫成就色界繫 欲界繫善心成就欲界繫善心
色界繫成就欲界繫 色界繫成就欲界繫 色界繫欲界生長 善根未離欲補特伽羅成就色界繫
欲界繫善心色界生長 補特伽羅成就欲界繫善心色界繫 欲界生長離欲 成就欲界繫善心色界繫
善根無色界生長 成就欲界繫善心成就無色界 成就欲界繫善心無色界善心
成就無色界善心欲界繫善心 欲界繫善心無色界善心成就 欲界繫善心無色界善心成就欲界 善心無色界善心欲界生長
不斷善根得無色界善心補特伽羅成就 無色界善心欲界繫善心色界 得無色界善心無色界生長 成就欲界繫善心無色界善心
欲界生長得無色界善心補特伽羅 成就欲界繫善心無色界善心 善根色界生長得無色界善心 補特伽羅成就欲界繫善心成就無色
界繫成就欲界繫善心 無色界成就無色界 欲界繫善心成就欲界繫 無色界成就欲界
善心無色界成就 界繫善心無色界 生長阿羅漢成就無色界
欲界繫善心善根無色界 生長異生補特伽羅成就欲界繫善心 無色界欲界生長
異生不斷善根補特伽羅成就欲界 善心無色界 無色界生長阿羅漢成就欲界繫善心
成就無色界成就欲界 善心不成無色界 成就無色界不成欲界
善心成就欲界繫善心成就成就欲界繫善心成就 欲界繫善心成就欲界繫善心成就欲界繫善心成就
界繫善心欲界生長阿羅漢異生不斷善根補特伽羅成就 界繫善心無色界生長
成就欲界繫善心欲界生長 補特伽羅成就欲界繫善心 善根無色界生長
異生補特伽羅成就欲界繫善心成就無學成就欲界繫善心 成就無學欲界繫善心成就
欲界繫善心無學成就欲界繫 無學成就欲界繫善心無學 欲界生長異生不斷善根
伽羅成就無學欲界繫善心 色界生長阿羅漢成就欲界繫善心無學 欲界生長阿羅漢成就欲界繫
無學善根無色 生長異生補特伽羅成就不善 成就欲界繫成就
界繫成就不善心成就 善心欲界繫未離欲 聖者現觀苦法智成就不善心
成就欲界繫成就不善 成就欲界繫成就欲界 不善心欲界生長
欲界色界生長補特伽羅成就不善 成就色界繫善心成就不善心 色界繫善心成就色界繫善心不善
成就不善心色界繫善心 不善心色界繫善心成就不善心 色界繫善心欲界生長得色善心
補特伽羅成就色界繫善心不善心 欲界生長離欲色界生長 成就不善心色界繫善心欲界
未離欲得色善心補特伽羅 成就不善心色界繫善心無色界 生長補特伽羅成就不善心成就色界
成就不善心成就 界繫成就色界繫 不善心欲界生長離欲
色界色界生長色界補特伽羅成就不善心成就色界繫 成就不善心不成色界繫
成就色界繫不成 不善心成就不善心成就無色界 善心成就不善心不成無色界 善心成就無色界善心不成
不善心成就不善心成就無色界 成就不善心成就無色界 成就無色界
不善心異生離欲 成就不善心不成無色界 無學成就無色界無學不成不善心成就不善
成就成就不善心 成就不善心成就不善心成就不善心成就不善心
欲界生長異生未離欲成就 不善心離欲 不善心未離欲
成就不善心阿羅漢 異生離欲成就欲界繫 成就欲界繫成就
界繫成就欲界繫 成就欲界繫欲界繫 欲界生長離欲 離欲聖者現觀苦法智色界
生長補特伽羅成就欲界繫成就色界繫善心成就欲界繫 色界繫善心成就色界繫善心
欲界繫成就欲界繫 色界繫善心成就欲界繫 色界繫善心成就欲界繫 色界繫善心欲界生長
得色善心補特伽羅成就色界繫善心 欲界繫欲界生長 離欲未離欲聖者現觀 苦法智色界生長補特伽羅成就
界繫色界繫善心欲界 生長異生未離欲得色善心 未離欲聖者現觀苦法智 欲界繫色界繫善心
無色界生長補特伽羅成就欲界繫 成就色界繫 成就欲界繫成就色界繫
成就色界繫 界繫欲界生長異生 離欲色界未離欲聖者 現觀苦法智生色生長
補特伽羅成就欲界繫不成色界繫無色界 善心成就色界繫無色界
善心不成欲界繫 成就欲界繫成就無色界 成就欲界繫
成就無色界成就無色 界繫欲界繫 離欲異生未離欲 現觀苦法智成就欲界繫
不成無色界 無學成就無色界 不成欲界繫成就
欲界繫成就成就 欲界繫成就 欲界繫成就欲界繫
成就欲界繫 成就欲界繫 欲界生長異生未離欲成就
欲界繫現觀 苦法智成就欲界繫 未離欲聖者現觀苦法智
成就欲界繫阿羅漢異生離欲成就 欲界繫成就色界繫善心
成就色界繫善心成就欲界繫 成就欲界繫色界 善心欲界生長得色善心 成就欲界繫成就色界
成就色界繫 成就欲界繫成就欲界 色界繫
色界生長色界補特伽羅成就 欲界繫成就色界繫 成就色界繫成就
欲界繫成就欲界繫 色界繫欲界生長 離欲補特伽羅成就欲界繫
成就無色界善心成就欲界 無色界善心成就 色界繫善心欲界繫成就
欲界繫無色界善心 成就欲界繫無色界 成就欲界繫無色界 欲界色界生長得無色界善心
伽羅成就無色界善心欲界繫 無色界生長補特伽羅成就 界繫無色界善心 欲界色界生長得無色界善心補特伽羅
成就欲界繫無色界 善心無有成就欲界繫 成就無色界成就 欲界繫無色界
成就無色界欲界繫 成就欲界繫 無色界成就欲界繫 無色界成就
欲界繫無色界 欲界色界生長阿羅漢成就無色 界繫欲界繫無色界生長異生成就欲界繫
無色界 色界生長學位成就欲界繫 無色界 色界生長阿羅漢成就欲界繫
不成無色界 無色界不成欲界繫 成就欲界繫
成就成就欲界繫 成就欲界繫 成就欲界繫成就
欲界繫成就欲界繫 欲界色界 阿羅漢異生成就欲界繫 無色界生長
成就欲界繫 欲界色界生長補特伽羅成就欲界 無色界 阿羅漢異生成就欲界繫
成就無學成就欲界繫 無學廣說四句成就欲界繫 無學欲界色界生長
異生成就無學欲界繫 無色界生長阿羅漢成就 界繫無學欲界色界
生長阿羅漢成就欲界繫 無學無色界生長 成就色界繫善心成就色界繫
成就色界繫善心色界繫 廣說四句成就色界繫善心 色界繫欲界色界生長 色界補特伽羅成就色界繫
色界繫善心欲界生長 色界善心補特伽羅成就色界繫善心 界繫欲界生長得色 善心色界色界生長
補特伽羅成就色界繫善心色界繫 無色界生長補特伽羅 成就色界繫善心成就色界繫
成就色界繫成就 界繫善心成就色界繫善心色界繫 欲界生長未離欲
色界繫善心補特伽羅成就色界繫善心成就無色界善心成就色界繫善心 無色界善心廣說四句成就色界繫 善心無色界善心欲界生長
得色善心得無色界善心色界生長 得無色界善心補特伽羅成就無色界 善心色界繫善心無色界生長 伽羅成就色界繫善心無色善心
欲界色界生長得無色界善心 成就色界繫善心無色界 欲界生長得色善心 成就色界繫善心成就無色界
成就色界繫善心無色 界繫廣說四句成就色界繫 無色界欲界色界 生長阿羅漢成就無色界
色界繫善心欲界生長得色 無色界生長異生成就色界繫 無色界欲界生長
異生得色善心色界生長 異生成就色界繫善心無色界 無色界生長阿羅漢
色界繫善心不成無色界 成就無色界