Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 阿毘曇八犍度論

Scroll 8

Click on any word to see more details.

阿毘曇八犍度論卷第八
迦旃延子

符秦罽賓三藏僧伽提婆 竺佛念

阿毘曇結使犍度十門第四

使使,  ,  次第
相應,  成就,  不成
作證,  十門

[0802b10] 二十二十八持十二入五陰五盛陰六大色法無色可見不可見法有對
有漏無漏法有為法無為法過去 現在善法不善無記欲界繫色界繫無色界無學
無學見諦思惟 四禪四等四無色八解脫八除入十一 八智三三昧三結三不善根有漏
四縛五蓋五結五下分結五見 使九結九十八使眼根使使乃至無色界思惟無明使使使 (一門) ?
眼根緣緣使使無色界思惟 無明使緣緣使使 (二門) ?眼根緣緣 使使無色界思惟無明使 緣緣使使 (三門)
意根次第 色界思惟無明使次第 (四門) ?眼根 使使使
無色界思惟無明使使 使使 () ?眼根使使使相應無色
思惟無明使使使使 () ?成就眼根乃至成就無色界 思惟無明使 () ?不成眼根乃至
不成無色界思惟無明使 (八門) ?眼根 使乃至無色界思惟 無明使使 () ?眼根
使作證無色界思惟 無明使盡作證使作證 (十門) ? 演說

[0802c09] 眼根使使欲界色界 一切思惟身根亦復如是意根一切男根女根欲界一切思惟
命根三界一切思惟樂根 一切欲界一切思惟苦根欲界 一切思惟喜根色界一切欲界
一切欲界無漏相應無明 欲界一切一切信根精進定根慧根三界一切思惟未知
已知根無知無有 眼識耳識身識色界 一切思惟鼻識舌識
欲界一切思惟意識一切身入色聲 一切思惟香味欲界一切
思惟法入一切色陰色界 一切思惟識陰一切 色界一切思惟
一切乃至色界一切 思惟一切色法色界 思惟無色一切可見有對
色界一切思惟不可見法 對法一切有漏一切無漏法無有有為法一切無為法無有過去未來現在一切
三界一切思惟不善欲界 無記無色界一切欲界二種欲界 習諦一切欲界繫欲界繫一切
界繫色界繫一切無色界無色界一切無學無有無學一切見諦見諦一切思惟
一切一切無有苦諦 一切道諦無有色界一切四等色界一切思惟無色無色界
第二第三解脫八除入一切入色界 一切思惟解脫一切入無色 一切思惟法智未知智無有
他人心智色界一切思惟等智 見相無漏苦智盡智道智 無相無有身見苦諦一切
習諦一切苦諦一切 習諦 (一切四諦思惟) 一切道諦有漏 見諦有漏相應無明無漏
不善根瞋恚欲界有漏愚癡欲界 一切欲界無明無漏欲漏欲界 有漏無色界一切無明漏一切無明
無漏欲界一切無色界 一切無明一切無明無漏見諦 有漏見相無明無漏
欲界一切苦諦一切習諦一切道諦有漏見諦有漏見相無明無漏
無色界一切欲愛瞋恚欲界有漏苦諦一切習諦 一切道諦有漏我見身縛
有漏貪欲瞋恚欲界有漏調欲界一切欲界一切思惟 欲界見諦有漏欲界
無明無漏瞋恚欲界有漏 憍慢三界有漏慳結嫉結欲界 思惟貪欲瞋恚欲界
身見苦諦一切習諦 一切苦諦一切習諦 道諦有漏見諦有漏
相應無明無漏身見邊見苦諦 一切習諦一切邪見見諦 有漏邪見相應無明無漏見諦
有漏苦諦一切習諦 一切道諦有漏 欲界一切思惟
色界一切思惟三界有漏 使貪欲使瞋恚使欲界有漏使無色界有漏憍慢使三界有漏無明
使一切無明無漏使見諦有漏 見相無明無漏使見諦 相應無明無漏瞋恚
有漏愛結憍慢三界有漏無明一切無明無漏見結見諦有漏見相無明無漏見諦
疑結見諦有漏相應無明 無漏慳結嫉結欲界一切思惟九十八使欲界苦諦欲界苦諦
欲界習諦一切欲界習諦欲界習諦一切欲界苦諦 欲界欲界一切
欲界一切欲界道諦欲界道諦 一切欲界一切欲界思惟欲界 一切欲界一切無色界 如是 (使) 。

[0803c09] 眼根使使答曰色界無色 一切思惟緣緣 (二門) (四諦 思惟)
身根亦復如是意根有為 緣緣有為男根女根欲界 (苦習思惟) ,色界一切思惟緣緣欲界
色界無色界一切思惟命根三界緣緣樂根 色界有為無色界二種一切
緣緣欲界無色界色界有為苦根欲界色界一切思惟 欲界色界無色界一切
思惟喜根色界有為無色界 二種一切緣緣色界有為無色 欲界有漏色界一切
思惟緣緣欲界有為色界無色界一切思惟有為 緣緣有為精進慧根
緣緣未知已知根無知 一切緣緣色界無色界
思惟緣緣眼識耳識身識 色界緣緣色界 色界二種一切鼻識舌識
欲界色界一切思惟 欲界色界無色界一切 意識有為緣緣
一切緣緣有為 身入色聲色界 色界一切思惟緣緣
欲界色界一切思惟 緣緣欲界色界無色界 思惟有為緣緣
法入一切緣緣有為色陰 色界無色界二種一切緣緣 識陰有為緣緣
色盛陰色界無色界 思惟緣緣識盛陰有漏緣緣有為乃至
色界無色界一切思惟 緣緣有漏緣緣有為色法欲界色界無色界
一切緣緣無色一切緣緣有為可見有對色界 無色界一切思惟緣緣
不可見法對法一切 (四諦思惟三界) ;緣緣 有為有漏有漏緣緣有為 無漏法
(思惟) 一切緣緣有為有為法有為緣緣有為 無為法二種一切 (思惟) ;緣緣
有為過去未來現在有為緣緣 有為善法一切緣緣有為 善法欲界有漏色界一切思惟
緣緣欲界有為色界無色界 一切思惟無記欲界無色界有漏緣緣欲界無色
有為欲界繫欲界有漏色界 一切思惟緣緣欲界有為 無色界一切思惟色界繫
欲界色界有漏無色界 思惟緣緣欲界色界有為 無色界無色界色界
無色界有漏緣緣欲界色界 無色界有為無學二種 一切緣緣無學
道諦有漏緣緣有為見諦 有漏緣緣有為思惟 三界緣緣斷滅
一切緣緣有為習諦有漏緣緣有為二種 (思惟)
一切緣緣有為道諦二種 一切緣緣欲界色界有為無色界二種一切緣緣
欲界無色界色界有為四等慈悲 色界無色界一切思惟 緣緣欲界無色界
除入一切入亦復如是 色界緣緣欲界色界無色 二種一切第二解脫初四除入
如是無色中空識處不用欲界 色界無色界有為緣緣欲界 色界無色界有為有想無想
色界無色界有漏緣緣 色界無色界有為解脫中空 解脫識處解脫不用解脫欲界
無色界緣緣欲界無色 有想無想解脫滅盡解脫 三界緣緣欲界無色界
空處識處亦復如是 (無色有色) 。法智欲界二種欲界一切色界一切思惟 緣緣欲界色界無色界
一切思惟未知智無色界 無色界一切欲界一切思惟 緣緣欲界無色界
人心色界無色界二種 一切緣緣等智有漏緣緣有為苦智盡智道智空無無相
二種一切緣緣身見 三界緣緣三界 道諦有漏緣緣
有漏緣緣有為瞋恚愚癡欲漏欲界有漏色界一切思惟緣緣欲界有為色界無色界
思惟有漏欲界無色 有漏緣緣欲界無色界有為 無明漏有漏緣緣有為
欲界有漏色界一切思惟 緣緣欲界有為色界無色界 一切思惟欲界
無色界有漏緣緣欲界無色界 有為有漏緣緣有為 如是欲界有漏色界
一切思惟緣緣欲界有為色界 無色界一切思惟三界道諦有漏緣緣
有漏緣緣有為欲界無色界有漏緣緣欲界 無色界有為欲愛瞋恚
欲界有漏色界一切思惟 緣緣欲界有為色界無色界 一切思惟三界
道諦有漏緣緣我見身縛有漏緣緣有為貪欲瞋恚調欲界有漏色界一切
思惟緣緣欲界有為色界 色界一切思惟緣緣欲界色界一切思惟緣緣欲界
色界無色界一切思惟 瞋恚欲界有漏色界一切 緣緣欲界有為色界無色
一切思惟嫉結欲界 色界一切思惟緣緣欲界 色界無色界一切思惟
有漏緣緣有為貪欲瞋恚欲界有漏色界一切思惟 緣緣欲界有為色界無色界
一切思惟身見三界緣緣 三界道諦 緣緣有漏緣緣
有為身見邊見三界緣緣 三界道諦 緣緣有漏緣緣
有為欲界 一切思惟緣緣欲界 無色界一切思惟
色界緣緣色界無色界二種一切有漏緣緣有為使貪欲瞋恚使欲界
有漏色界一切思惟緣緣 有為色界無色界一切思惟 使欲界無色界有漏
緣緣欲界無色界有為有漏緣緣有為瞋恚 欲界有漏色界一切思惟
欲界有為色界無色界一切 思惟嫉結欲界色界 一切思惟緣緣欲界色界
無色界一切思惟 緣緣有為九十八使欲界苦諦 使欲界 (苦習思惟) ,色界一切思惟
緣緣欲界色界 色界一切思惟習諦思惟 亦復如是欲界使欲界
欲界有漏色界一切 思惟緣緣欲界有為色界無色界一切思惟欲界道諦
使欲界欲界道諦有漏 色界一切思惟緣緣欲界 色界無色界一切思惟
苦諦使色界無色界 一切思惟緣緣欲界無色 習諦思惟亦復如是色界
使色界色界 有漏無色界一切思惟緣緣欲界色界有為無色界色界
使色界色界道諦 有漏無色界一切思惟 欲界無色界無色界苦諦
使三界緣緣欲界 無色界習諦思惟亦復如是無色 使三界無色界
有漏緣緣欲界色界無色界有為無色界道諦使 無色界道諦有漏緣緣欲界無色界
(三門) 。

[0805c18] 意根次第 十五樂根次第十一 (三界無色界) 。喜根次第 (欲界二禪)
苦根次第五心 信根精進定慧次第十五未知 次第不生 (十五) 。已知根無知次第
三心眼識耳識身識次第 (欲界五一 習諦思惟) 。鼻識舌識次第五心 (欲界) 。持法
意識法入識陰 識盛陰無色不可見法對法