Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 阿毘曇八犍度論

Scroll 20

Click on any word to see more details.

阿毘曇八犍度論卷第二十
迦旃延子

符秦罽賓三藏僧伽提婆 竺佛念

四大揵度見諦第三

[0862b14] 見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫 戒律成就四大欲界有漏 初禪有漏第二第三第四禪
四大欲界無漏初禪無漏 第二第三第四禪戒律 四大生色有漏初禪有漏第二
第四禪戒律四大 色界無漏初禪無漏第二第三第四禪戒律四大世尊弟子
無色界無漏成就戒律四大 無色界欲界最初四大四大 四大無色界生色最初四大
四大色界欲界最初四大 四大四大欲界色界化化作色四大生色欲界化化欲界
四大四大四大 有心無心 中陰四大四大
有心無心久遠 四緣三緣緣生一緣云何因相
云何相應云何因相 云何因相相應云何 緣緣云何不共緣緣云何緣緣
緣緣云何緣緣不共緣緣世尊無色云何無色 外觀世尊有無色想云何有無
有無色想一切設色 一切有色無想有色無想一切 未盡設色未盡一切有色無想
七識七識七識眾生眾生眾生
七識眾生七識眾生 眾生七識

[0862c21] 見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫 戒律四大答曰色界繫欲界有漏初禪有漏第二第三第四
戒律四大答曰色界 欲界無漏初禪無漏第二第三 第四禪戒律四大
欲界繫生色有漏初禪有漏 第二第三第四禪戒律 四大答曰色界繫生色無漏
無漏第二第三第四禪戒律四大答曰色界繫世尊弟子 色界無漏成就戒律四大
答曰欲界繫色界繫無色界 最初四大四大四大答曰 界繫無色界生色最初四大
四大答曰色界繫色界 最初四大四大四大答曰欲界 欲界生色化化作色四大
答曰色界繫色界欲界化化欲界 四大答曰欲界繫 四大答曰四大
答曰有心無心 無心答曰 四大四大答曰中陰四大
答曰 無心答曰有心 用心

[0863a18] 答曰答曰月半歲數 答曰時節須臾四緣
答曰一切心法三緣答曰無想定滅盡定緣生答曰 滅盡定相應一緣
不生云何因相答曰一切心法 相應答曰無為相應 因相相應答曰心法
相應相應云何因相 相應答曰心法相應 相應云何緣緣答曰意識共相
心心法緣云何不共緣緣答曰 識身共相無為相應云何 緣緣不共緣緣答曰五識共相
意識相應心心法無為相應 云何緣緣不共緣緣答曰無為相應

[0863b06] 世尊無色 云何無色外觀答曰如此
種種種種 種種如此 火燒火燒
如此醍醐 如是無色外觀世尊有無
色想云何有無色想答曰如此種種 種種處處處處
不見種種如此火燒 火燒已滅不見
醍醐 已滅不見 如是有無色想有色無想一切
答曰如是有色無想一切非有無想答曰有色 三昧有色無想一切
答曰如是諸色未盡一切有色 無想有色無想不盡答曰有色三昧

[0863b29] 七識七識答曰 答曰地獄畜生餓鬼
果實天色有想無想 云何答曰欲界天心 遍淨空處識處不用
云何答曰欲界天色 天光遍淨空處識處不用 云何答曰地獄
畜生餓鬼果實有想無想 眾生眾生 答曰云何答曰
畜生餓鬼無想眾生果實 云何答曰欲界天心遍淨無想眾生
色界云何答曰 天色遍淨無想眾生 無色界云何
答曰地獄畜生餓鬼無想眾生 果實七識眾生 七識眾生眾生七識
答曰何等答曰 無想眾生有想無想天

[0863c23] 見諦第三 (梵本一百六十九首盧九十二) 。

阿毘曇四大犍度第四

[0863c25] 四大四大緣緣四大四大四大四大四大四大 緣緣因相應法因相應法緣緣因相
相應法相應法相應法 相應法因相應法緣緣緣法 緣法緣緣緣法無緣無緣無緣
無緣緣法緣緣色法色法 色法無色無色無色無色 緣緣可見不可有對如是
有漏緣緣有漏無漏法無漏 無漏法無漏法有漏緣緣有為法 有為法緣緣有為法無為法無為法
無為法有為法緣緣 地獄四大四大心心 緣緣心心四大緣緣
畜生餓鬼四大 四大心心緣緣心心 緣緣欲界有漏初禪有漏乃至
有想無想定四大增益 心心緣緣心心四大 緣緣欲界無漏初禪無漏乃至
四大增益四大心心 緣緣心心四大緣緣生色 有漏初禪有漏乃至有想無想定
四大增益四大心心緣緣 心法四大緣緣生色無漏初禪無漏乃至不用四大增益
心心緣緣心心四大 緣緣為何不受 為何為何為何見處為何
不見為何諸法 諸法法外 法外法外三痛三痛
三痛十八 十六百八百八百八 乃至三十六百八三十六百八
百八三十六無礙道須陀洹 修道現在 神足根力覺意
無色解脫除入 切入三昧現在未來 無礙道斯陀含阿那含果他人
宿命漏盡智證通 現在未來神足 覺意無色
解脫除入一切入三昧現在 未來演說

[0864b13] 四大四大增上四大四大 增上四大四大增上
四大四大增上因相應法因相應法 次第增上因相應法相應法 增上無緣相應法相應法
增上相應法因相應法增上 緣法緣法次第增上 無緣次第增上無緣無緣無緣
增上無緣緣法增上次第色法色法增上色法無色 次第無色無色次第增上
無色色法增上無緣次第可見 可見有對如是有漏有漏次第增上有漏無漏法次第增上
無漏法無漏法 (因此) 、次第 () 、 () 、 增上 () 。無漏法有漏次第增上
有為法次第增上有為法無為 無為法無為法無為法有為法增上地獄四大
四大心心增上心心 四大增上畜生餓鬼 四大四大心心
增上心心四大增上欲界 初禪有漏乃至有想無想定 四大增益四大心心增上
心心四大增上欲界無漏 初禪無漏乃至不用四大 增益四大心心增上心心
四大增上生色有漏初禪 乃至有想無想定四大增益四大心心增上心心
四大增上生色無漏初禪無漏 不用四大增益 心心增上心心四大 增上

[0864c18] 為何答曰自己答曰自己為何答曰有漏法數 不受為何答曰無漏法為何
答曰有漏法數為何答曰 法數見處為何答曰有漏法數 見處為何答曰無漏法諸法
答曰云何 答曰內法 云何
答曰外心 心觀云何 答曰內心
心觀云何 答曰外法 諸法
法外答曰法外外入云何法外外入答曰 外心心觀法外外入
法外答曰 內法法外 法外法外答曰
法外法外云何 外入答曰 心心外入
三痛三痛三痛答曰 答曰十八
十八十八答曰二攝十八 何等答曰苦根有漏樂根有對 相應無漏三十六百八
乃至十八十八十八答曰十八十八何等答曰苦根有漏樂根有對相應無漏
十六百八如是十八三十六 如是三十六百八三十六百八百八三十六答曰
礙道須陀洹果一意 在前未來四意斷未來四神足未來五根未來五力未來覺意未來
未來無色解脫 八除入十一切入未來一三昧 未來 (道迹) 。無礙道斯陀含果
取證一意現在 四意斷未來四神足未來五根 五力未來覺意未來八道
無色解脫八除入十一切入未來一三昧未來 須陀洹果世俗斯陀含果
一意現在未來四意斷未來四神足未來五根未來五力未來 覺意未來無道未來
無色解脫八除入十一切入一智 未來三昧未來須陀洹果 斯陀含果一意現在
未來四意斷未來四神足未來 未來五力未來覺意未來 () , 未來無色解脫
八除入十一切入二智 () 未來 未來 () 。無礙道阿那含果 取證一意現在
未來四意斷未來四神足未來五根 未來五力未來覺意未來八道 未來無色解脫
十一切入未來一三昧未來初禪阿那含果一意 現在未來四意斷未來四神足未來
五根未來五力未來七覺意未來八道未來未來無色解脫八除入十一切入未來
一三昧未來初禪中間阿那含 一意現在未來 未來四神足未來五根未來五力
未來覺意未來未來 未來無色解脫八除入 十一切入未來一三昧未來
二禪阿那含果一意現在 (法意) 未來四意斷未來四神足未來 五根未來五力未來七覺意未來
未來未來無色解脫八除入十一切入未來一三昧未來三禪阿那含果
一意現在未來四意斷未來 四神足未來五根未來五力未來覺意未來 () 未來未來
(三禪) ,無色解脫八除入 十一切入未來一三昧未來 四禪阿那含果一意現在
未來四意斷未來四神足未來 未來五力未來覺意未來 未來未來無色
八除入十一切入未來 未來 (超越不還) 。斯陀含果世俗 阿那含果一意現在未來
四意斷未來四神足未來五根未來 五力未來覺意未來無道未來 無色解脫八除入
十一切入一智未來 (等智) ,三昧未來 斯陀含果無漏道阿那含果 一意現在未來四意斷未來
四神足未來五根未來五力未來 覺意未來八道未來 解脫