Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 阿毘曇八犍度論

Scroll 21

Click on any word to see more details.

阿毘曇八犍度論卷第二十
迦旃延子

符秦罽賓三藏僧伽提婆 竺佛念

犍度第六

二十二,  
始發因緣

阿毘曇第一

[0867a20] 二十二眼根耳根鼻根舌根身根意根 女根命根樂根苦根喜根信根 精進定根慧根未知已知根無知
二十二無學無學學人學人無學無學無學
無學 無學無學 無學二十二不善
無記見諦思惟 不斷見習見道思惟 不斷不見
樂根相應苦根 幾欲界繫色界繫 色界繫因相相應
相應相應因相相應不共 不共不共
凡夫凡夫 色陰識陰善根不善根
隱沒無記隱沒 法攝 法攝法攝

眼根眼根 眼根乃至無知無知
無知無知眼根乃至已知 眼根眼根緣緣眼根乃至無知 緣緣無知無知緣緣無知眼根
乃至已知根緣緣演說

[0867b24] 二十 二根眼根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根信根精進定慧
未知已知根無知二十二無學無學答曰無學 無學當分意根無學
無學云何答曰意根 云何無學答曰無學 相應無學云何無學答曰
有漏意根相應無學 樂根喜根信根精進定慧亦復 如是學家答曰
學家云何學家答曰 學家不成學家 學家答曰無學
學家成就學家云何學家答曰學家成就 學家云何學家
答曰無學無學學家不成學家無學無學 答曰無學無學
云何無學無學答曰無學 無學不成無學無學云何無學無學答曰
無學無學成就無學 無學云何無學無學答曰無學無學成就無學無學
云何無學無學答曰無學無學不成 無學無學無學
無學答曰如是 無學無學 無學無學答曰
無學無學不成

[0868a03] 二十二不善無記答曰 無記當分意根不善
云何答曰善心意根相應云何不善答曰不善心意根 相應不善云何無記答曰無記
意根相應無記樂根苦根 亦復如是不善云何答曰善心相應云何
答曰不善心相應不善

[0868a13] 二十二答曰一有十一當分意根 云何答曰不善有漏意根
云何答曰無記無漏意根 樂根喜根亦復如是苦根 云何答曰不善苦根
云何答曰無記苦根 精進定根慧根有漏 無漏

[0868a21] 二十二見諦思惟答曰九思三不當分意根見諦思惟不斷
云何見諦斷乎答曰意根堅信法行 何者見諦八十八使意根相應 見諦云何思惟答曰
思惟何者思惟十使意根相應 意根有漏思惟云何不斷答曰 意根如是樂根見諦
思惟不斷云何見諦答曰 樂根堅信法行何者見諦答曰 十八使樂根相應見諦云何
答曰思惟何者思惟使樂根相應無染有漏樂根 云何不斷答曰無漏樂根不斷
喜根見諦思惟不斷云何見諦 答曰喜根堅信法行何者見諦 五十二使喜根相應見諦云何
思惟答曰思惟何者思惟使喜根相應無染有漏喜根 云何不斷答曰無漏喜根
見諦思惟云何見諦答曰堅信法行何者見諦十六使相應見諦云何思惟
斷乎答曰思惟何者思惟使相應無染思惟精進定慧有漏思惟無漏不斷

[0868b19] 二十二見習 思惟不斷答曰九思三不當分意根見習思惟
不斷云何答曰意根堅信 法行何者二十八使意根 相應見習十九使十九使見道
二十二使意根相應見諦云何 思惟答曰意根思惟何者 十使意根相應無染有漏意根
思惟云何不斷答曰無漏意根 不斷如是樂根見習 思惟不斷云何答曰樂根
堅信法行何者使樂根 相應見習使使見道使 樂根相應見諦云何思惟斷乎
答曰思惟何者思惟使 樂根相應無染有漏樂根思惟 何不答曰無漏樂根不斷喜根
見習思惟不斷云何 答曰喜根堅信法行何者 十七使喜根相應見習十一
十一見道十三使喜根相應 云何思惟答曰思惟 思惟使喜根相應無染有漏
思惟云何不斷答曰無漏喜根 不斷見習思惟云何答曰堅信法行
何者使相應見習四見 四見使相應見諦云何思惟斷乎答曰思惟何者
思惟使相應無染 思惟精進定慧有漏思惟無漏不斷

[0868c22] 二十二不見 答曰一見十七不見當分慧根 不見云何答曰盡智無生智意識
相應善慧云何不見答曰五識 相應善慧盡智無生智不見未知不見云何答曰未知
云何不見答曰未知不見已知根如是無知不見云何 答曰盡智無生智無知
云何不見答曰無知盡智無生智不見

[0869a03] 二十二 答曰 十二當分意根
云何答曰觀心意根相應 云何答曰觀心
意根相應云何 答曰觀心意根相應 精進定慧未知
知根無知亦復如是樂根 云何答曰 觀心樂根相應云何
答曰觀心樂根相應喜根如是樂根喜根 相應苦根六根相應

[0869a17] 二十二幾欲界繫色界繫無色界 答曰欲界繫三不十五
當分眼根欲界繫色界繫云何欲界 答曰欲界繫四大眼根欲界繫云何色界繫答曰色界繫四大眼根
色界繫身根亦復如是意根 欲界繫色界繫無色界云何 欲界繫答曰欲界繫心所意根
欲界繫云何色界繫答曰色界 心所意根相應色界繫云何 色界繫答曰無色界心所意根
無色界云何答曰無漏 心所意根相應精進 定慧亦復如是命根欲界繫色界
無色界云何欲界繫答曰欲界 欲界繫云何色界繫答曰色界繫色界繫云何無色界答曰
無色界無色界樂根欲界繫色界繫云何欲界繫答曰欲界繫 心所樂根相應欲界繫云何色界
答曰色界繫心所樂根相應 色界繫云何答曰無漏心 樂根相應喜根如是

[0869b11] 二十二因相答曰十四相應 答曰因相相應 十四因相相應
相應因相答曰十四 相應

[0869b16] 二十二 答曰十三不共答曰十三不共答曰
十三不共不共答曰非凡凡夫 色陰五根三根
行陰六根三根識陰 三根善根二入不善 二入隱沒無記
隱沒無記十三法攝十三法攝 法攝十八持十二入五陰

[0869b27] 答曰 答曰
答曰答曰 答曰 答曰
答曰 眼根眼根答曰眼根 無知答曰無知
知根答曰無知眼根 已知根答曰 () 。

[0869c08] 眼根眼根增上 身根男根女根命根苦根增上增上舌根亦復如是身根身根
男根女根增上命根苦根眼根 舌根增上增上 () 。意根意根次第增上命根 (男女)
增上苦根 增上無緣次第增上樂根喜根 精進定慧亦復如是女根女根
增上男根命根苦根舌根增上身根增上增上男根如是命根 命根增上苦根眼根身根男根女根
增上增上苦根苦根增上無緣次第命根增上無漏增上樂根
增上次第次第增上 次第緣增上命根增上苦根
增上無緣無漏增上次第增上未知未知次第增上已知根
次第增上無知增上次第命根 苦根增上增上次第增上已知根已知根次第增上無知
次第增上命根苦根增上未知增上次第增上無知 知根次第緣增上命根苦根
增上未知已知根增上 增上

[0870a04] 二十二品第二十七 (梵本三百十四首盧四千四十二) 。

阿毘曇犍度第二

[0870a06] 欲界最初無色界 最初欲界繫念法欲界 無色界色界繫念法
色界欲界無色界無色界 念法無色界欲界色界 色界無色界
欲界色界無色界 須陀洹果斯陀含阿那含 須陀洹果須陀洹果
成就不成斯陀含 那含阿羅漢果阿羅漢果 不成須陀洹果為何
斯陀含阿那含阿羅漢果為何為何須陀洹果為何
斯陀含阿那含阿羅漢果為何須陀洹果 為何為何
斯陀含阿那含阿羅漢果為何 為何成就須陀洹 為何為何成就
阿那含阿羅漢為何 為何須陀洹為何 為何斯陀含阿那含
為何為何 須陀洹果為何 阿那含阿羅漢果為何
苦智無漏智無漏智苦智 盡智道智無漏智 無漏智道智無漏欲界繫
法智相應無漏法智相應 界繫無漏無色界未知 智相無漏未知智相應
無色界法智法智未知智 人心等智苦智盡智道智
空無相應 界繫色界無色界未知智亦復如是意解
無學無疑意解得無 一切得無無礙道須陀洹果此道法智
未知智知他人心智等智苦智盡智 道智 樂根相應喜根空無
欲界繫無色界 無礙道斯陀含阿那含阿羅漢果 此道法智相應未知智知他人心智
等智苦智盡智道智樂根相應喜根空無欲界繫
無色界 須陀洹果 斯陀含阿那含阿羅漢果

[0870c03] 欲界最初答曰卵生胎生 身根命根化生無形色界最初
無色界最初