Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 阿毘達磨發智論

Scroll 16

Click on any word to see more details.

阿毘達磨發智論卷第十六
尊者

三藏法師玄奘 

第六第六

三世成就  不成
  

[1000b29] 成就眼根二十二成就不成 乃至知根成就眼根 成就不定舌根成就身根
成就不定成就女根成就 不定男根成就命根成就 不定意根成就樂根
成就不定成就苦根成就 不定成就喜根成就不定 成就不成不定
成就信根成就不定精進定慧 成就未知知根成就十三不成不定成就已知根
十一不成不定成就知根成就十一不成不定成就 眼根三世二十二成就不成
乃至知根成就眼根 成就過去未來成就過去未來現在 不定舌根成就身根
不成過去未來成就過去未來 不定成就女根不成過去 未來成就過去未來現在不定
男根成就命根不成過去 成就過去未來現在不定 成就樂根不成過去
未來成就過去未來未來現在不定成就苦根不成過去未來 成就過去未來現在不定
喜根不成過去未來成就 未來未來現在不定成就 不成過去未來三世成就
過去未來三世現在不定成就 信根不成過去未來成就過去 未來現在不定精進定慧
成就未知知根不成過去未來 三世現在成就三世過去未來 未來現在現在不定成就已知
不成過去未來三世成就 過去未來未來現在不定成就 知根不成過去未來三世
成就過去未來未來現在不定

[1001a11] 不成眼根二十二不成 成就乃至知根不成眼根不成成就不定
三無漏根不成身根不成 成就不定無不 不成樂根不成成就
不定不成苦根不成 不定不成喜根不成成就不定不成不成
成就不定不成信根 不成成就不定精進定慧 不成眼根三世二十二
不成成就乃至知根 成就眼根不成三世過去未來成就過去未來現在不定
男根不成身根不成 過去未來成就過去未來三世 現在不定無不成就
成就樂根不成三世過去未來成就過去未來現在不定不成 苦根不成三世過去未來
成就過去未來現在不定不成 喜根不成三世過去未來 過去未來現在不定不成
不成三世過去未來成就 過去未來現在不定不成 不成三世過去未來成就
過去未來三世現在不定精進 定慧不成未知知根 成就三世過去未來成就過去未來
現在不定已知知根

[1001b13] 善根善根 善根善根 善根異熟生不善
不善根不善根不善不善不善根不善根 不善不善根異熟生
有身見邊執見相應無記 無記無記無記 應作四句無記無記
無記無記不善根無記無記無記有緣無記無記善根
善根不善根無記 無緣色心相應

第六因緣第七

  四門
  

[1001c02] 過去根緣過去 過去未來現在 無為過去過去
過去過去未來現在過去 過去過去未來過去未來未來現在過去未來過去
現在過去現在未來現在 過去現在過去無為過去 無為未來現在過去無為
無緣過去根緣過去過去根緣過去 未來現在根緣過去過去
過去過去未來現在過去過去過去未來未來過去過去現在現在過去
現在過去未來根緣未來 未來未來過去現在無為未來
未來未來未來未來過去 未來過去未來現在 未來現在未來無為未來
無為未來無緣未來根緣未來未來根緣未來未來過去現在根緣
未來未來未來未來未來 過去過去未來未來現在 過去未來未來現在現在
未來未來現在未來 根緣現在現在 現在過去未來無為
現在現在現在現在未來現在現在現在過去 現在過去未來現在
現在未來現在未來 未來現在未來現在無為 現在無為未來現在無為
無緣現在根緣現在現在根緣現在 過去未來根緣現在
現在現在未來現在現在過去過去現在未來現在過去現在現在 來者未來現在

[1002a16] 根緣 不善無記 善緣善緣無記
善緣不善善緣不善無記不善善緣無記善緣無記無記無記
根緣根緣 不善無記根緣 善因善緣無記
善因不善不善 不善善因無記無記 不善無記不善
根緣不善不善不善無記不善 不善不善不善無記不善
不善不善不善 無記不善不善無記 善緣無記無記不善無記不善
無緣不善根緣不善 不善根緣不善不善無記根緣不善不善
不善不善無記不善不善 不善善緣不善無記不善不善無記無記不善
不善無記不善無記 無記無記無記 不善無記
記者無記無記不善無記無記無記無記 不善無記無記不善
不善不善無記不善無記 無緣無記根緣無記 無記根緣無記無記
不善根緣無記無記 無記無記不善無記無記 無記善緣無記無記
無記無記不善不善無記無記不善無記

[1002b25] 欲界根緣欲界欲界欲界色界無色界 欲界欲界
欲界欲界欲界色界欲界 色界欲界無色界欲界無色 欲界欲界
無緣欲界根緣欲界欲界根緣欲界 色界根緣欲界欲界
欲界欲界欲界色界 色界欲界欲界 欲界色界根緣色界
色界色界欲界無色界色界色界色界色界色界欲界
欲界色界無色界色界 無色界色界色界色界無緣色界根緣
色界色界根緣色界 色界欲界無色界 根緣色界色界色界色界
欲界欲界色界色界 色界無色界色界色界 色界無色界根緣
無色界無色界無色 色界 色界無色界無色界無色界
無色界色界無色界色界 色界無色界無色 無緣無色界根緣
色界無色界根緣無色界 無色界欲界色界 根緣無色界無色界無色界
無色界無色界欲界欲界 無色界無色界色界色界 色界無色界無色
根緣 無學無學 學者無學
無學無學無學 無學無學 無學無學無學
根緣根緣 無學無學根緣 學者無學
無學無學 無學無學 根緣無學無學
無學無學無學 無學無學無學無學 無學無學無學
無學無學根緣無學 無學根緣無學無學 無學根緣無學無學
無學無學無學學者 無學無學無學無學 無學無學無學
無學根緣無學 無學無學 無學
無學無學無學 無學無學學者 無學無學無學
無學無學無學 無緣無學根緣 無學無學根緣
無學無學 無學根緣無學無學 無學無學
無學學者無學 無學無學無學 無學無學無學

[1003b10] 根緣不斷
不斷 不斷無緣
根緣根緣 不斷 根緣
不斷根緣
不斷 不斷
不斷無緣根緣根緣不斷根緣
不斷不斷
不斷根緣不斷 不斷 不斷不斷不斷不斷不斷
不斷不斷 不斷根緣不斷 根緣不斷不斷
根緣不斷不斷 不斷不斷 不斷不斷

[1003c11] 根緣 見道不斷