Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 128

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 二十八
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

大種第五第一

[0665c29] 大種何故不問 有色無色 造論不違法性便
無色不得問言有色 無為有為無為而後有餘
種種文種莊嚴 易解復次二門二階二明 互相顯示無色 不問如是無為
無為如是 無色如是二門互相 前後問答有餘中分 諸色諸色
有色諸色有色 有色 有子

[0666a17] 大種色處何故 名為眼根見用所見 色處
見者顯示色處顯示在此 差別顯示色有顯示 有名見者影像唯有 色處影像
香味 觸處法處觸處 非一無見者
法處大種有對 四處觸處觸處
有對非一 有對 法處諸法
非一 有對 障礙有對色處境界有對
心心有對心心 障礙有對

[0666b09] 大種有漏 觸處法處觸處有漏 非一有漏
諸法有漏非一 有漏
無漏法處諸法無漏 非一無漏

[0666b18] 大種有為 觸處法處觸處有為 非一有為
諸法 有為非一 有為 無為有為

[0666b25] 大種過去十一意處非一過去未來現在世故若是過去
香味觸處非一 過去若是過去
法處過去未來現在如是

[0666c04] 大種色聲法處 諸色非一皆是若是
諸法非一 皆是若是 不善
無記 香味色聲觸處諸色 非一皆是無記若是
記者 觸處無記非一皆是 若是無記

[0666c17] 大種幾欲界繫二者 香味色聲法處非一欲界繫
欲界繫 色聲觸處 非一欲界繫若是
界繫 色界繫無色 界繫無色

[0666c26] 大種法處諸法 非一皆是若是
無學無學 內五四處 觸處法處觸處無學
非一皆是若是無學 法處無學非一皆是
若是無學

[0667a08] 大種無諸 觸處法處觸處
非一皆是諸法 非一皆是
不斷法處諸法不斷 非一皆是若是不斷

[0667a18] 成就大種成就大種成就有成大種 聖者無色界成就大種
色界一切有情 有情多大有情 大種多大
大海中有有情所得身形二百三百 四百七百踰繕那阿素洛 所得身形廣大色究竟所得 踰繕那大種
猶如乃至非人 何故聖者無色界成就 大種無色不成大種有漏無漏
異地成就無有聖者不成無漏是故 成就中學成就 無學成就無學隨轉

[0667b06] 不成大種不成 不成大種不成大種 聖者無色界不成
大種無色界一切異生 一切不成下界有漏 無漏諸色
何所 色界一切有情無色界 聖者無色界一切異生

[0667b16] 成就大種答應四句有成 大種 [-+] 。異生
欲界律儀律儀 律儀設有 [-+] 。 異生前生所有無表色
一切未能 入定不成一切何故 未能羸弱 強盛極微
發表內門 不能有時胎動風力
心所心力 入定身心羸劣入定 加行緣故異生命終
決擇四生廣說欲界 律儀律儀律儀 睡眠加行 三緣一意
加行廣說 成就大種聖者無色界 聖者成就無色不成大種聖者通學無學無學
無學有成大種聖者 胎藏欲界律儀律儀律儀律儀現有先有
生色聖者有漏無漏 道力欲界律儀 律儀律儀律儀
現有睡眠 不捨加行先有 三緣生色成就
律儀色有成就大種異生無色界無色不成大種有漏越界無漏 成就大種不善成就不善
成就大種有成大種不善 [-+] 胎藏欲界律儀 律儀律儀無不設有
生色成就不善欲界欲界不成大種有身由此 文句

[0667c29] 成就大種無記成就 無記成就大種有成大種 無記欲界生色無有
無記成就無記 色界無有色界不成大種有身 由此無有欲界 無記身故
成就大種無記如是 成就無記大種如是 大種成就身根成就身根 成就大種色界一切有情
成就大種無記無色界 無故成就大種不善 成就大種不善 [-+] 。異生
胎藏欲界律儀律儀不善設有有成大種 不善聖者胎藏
欲界律儀無不設有 律儀律儀現有先有 無不設有生色
有成大種不善欲界 律儀設有 律儀律儀現有不善先有
設有有成大種 不善欲界律儀現有不善 先有律儀現有
先有律儀律儀 不善先有成就 大種如是成就不善
欲界欲界成就大種 成就大種無記有成 無記 [-+] 。異生
胎藏欲界律儀律儀 律儀設有有成 大種非有無記聖者 欲界律儀律儀
律儀律儀現有先有生色無有無記有成 無記生色現有
成就無記大種如是成就無記 色界成就大種

[0668b13] 成就大種無記有成 大種無記 [-+] 。
異生胎藏欲界律儀 律儀律儀設有 成就大種無記聖者
欲界律儀律儀 律儀律儀現有先有生色成就無記大種
如是成就無記 色界色界成就大種

[0668b23] 成就大種不善無記 成就不善欲界成就無記 色界一有俱生

[0668b26] 成就大種不善無記 成就大種無記不善 [-+]
欲界律儀 律儀律儀無不設有 生色有成大種不善無記欲界律儀律儀律儀
律儀現有不善先有 成就不善無記大種如是成就不善無記欲界 欲界成就大種成就大種
無記無記有成大種 無記非有無記欲界 色界無有無記有成大種
無記無記生色現有 無記成就無記 大種如是成就無記 色界色界成就大種
成就大種不善無記 成就不善欲界成就 無記色界一有俱生

[0668c18] 成就大種不善無記 成就大種無記不善 [-+]
異生胎藏欲界 律儀律儀不善設有 有成大種無記不善