Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 189

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 八十九
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第八念住第一

[0945a11] 正性離生苦集現觀四心現觀 三心法念住現在未來四一行相 未來同分不同現觀
法念住現在即此未來無漏 一行現在 同分不同得無種性 道類智法念住現在未來
同分不同一行現在未來十六 得無種性增廣從此以上一切聖者 未曾善根現在未來四念住 十六行相入滅
一切異生聖行是故從此 以後念住多少行相

[0945a24] 異生離欲加行道四念住隨一 現在未來九無間道解脫道 念住現在未來離欲乃至
第三靜慮第四靜慮 第四靜慮加行加行道四念住 現在未來空無邊處分為 加行分地有別
行道四念住隨一現在未來 間道八解脫法念住現在未來第九解脫道法念住現在未來
念住分地 加行道九無間道八解脫法念住現在 未來第九解脫道法念住現在 未來念住第四靜慮
無所有差別念住 異生不淨觀念住初三解脫 八勝處遍處引發神境天眼天耳通
念住現在未來念住 現在未來四無量引發宿住 法念住現在未來引發
心念心法念住隨一現在 無色解脫念住 念住隨一現在未來念住 空無邊處識無邊處遍處法念住現在
未來念住異生差別聖者離欲乃至非非想 加行道四念住隨一現在未來
一切無間解脫道法念住現在未來 信勝解練根時解脫練根 一切加行道四念住隨一現在未來 一切無間道解脫道法念住現在
未來聖者不淨觀 初三解脫八勝處遍處引發神境 天眼天耳通無礙解念住現在 未來雜修靜慮一切
皆是勝義起義無礙解無礙解願智 邊際無色解脫入滅微細四念 隨一現在未來四無量宿住
隨念涅槃勝義 無礙解無礙解無諍遍處空空 無相無相法念住現在未來
引發他心通心念心法念住 念住隨一現在未來 此處毘婆沙

[0945c10] 修身念住念住答應四句修身念住 念住現在得法現在無力
未來念住現前 修身念住念住現在 未曾成身念住 在前何故答應
有餘念住 無有成身念住現在 念住是故 非身念住現在
念住現在修身心法念住 在前非身念住現在前者 念住現在修身 異生空無邊處乃至無所有處
念住加行加行道異生 無色解脫如是念住 在前非身心念現在 非身異生空無邊處乃至無所有
心念加行加行道 異生心念無色解脫如是 心念現在非身得法 現在非身異生第四
靜慮最後解脫道空無邊處乃至 所有根本法念住 加行道分地加行 無色有別法念住
加行加行道九無間道解脫道 無色第九解脫道 異生法念住無色解脫 遍處如是得法念住現在
非身念住現在念住現在修身心法 念住現在修身念住現在 增長頂位念住現在離欲
乃至非非想念住加行 行道信勝解練根時解脫練根 不動念住加行加行道
不淨觀念住初三解脫八勝處 遍處引發神境天眼天耳通無礙解念住雜修靜慮一切
勝義起身念住無礙解 無礙解願智邊際無色解脫入滅 微細如是念住現在 修身念住現在修身
頂位念住現在離欲乃至 非非想念住加行加行道 信勝解練根時解脫練根
念住加行加行道引發 念住現在念住雜修 一切法勝義 念住無礙解念住無礙解願智
無色解脫入滅微細如是 念住現在修身心念 現在修身受者增長頂位心念 現在離欲乃至非非想
心念加行加行道信勝解練根 時解脫練根不動心念 加行道引發他心通心念現在 心念雜修靜慮
一切法勝義心念無礙解 念住無礙解願智邊際無色解脫入滅 微細如是未曾心念現在
修身得法念住現在修身受者煗位三諦增長四諦法念住現在 增長四諦法念住現在
若一世第一法正性離生 苦集現觀四心離欲乃至 非非想染法念住加行一切加行
解脫道信勝解練根時解脫 練根不動法念住加行一切加行 解脫道引發他心通法念住現在
引發宿住隨念四無量 念住雜修靜慮一切法 法念住無礙解 涅槃勝義起義無礙解無礙解
無諍遍處空空無相無相法念住無礙解願智邊際無色 入滅微細如是得法 念住現在修身
法念住現在得法念住現在 修身一切染污心無記無想定滅盡 無想天心法念住現在前者 得法念住現在修身受者
煗位滅諦正性離生現觀四心 異生第四靜慮乃至無所有處無色 加行一切加行道九無間道八解脫
如是得法念住現在 身受一切染污心染污心退 沈重懈怠相應精進相應
方能無記無記羸劣 腐敗強勢方能 無想定滅盡定無心要有方能
無想一切 不能 未來如是修身 心念現在修身
成心念住現在何故 答應有餘中說未曾念住現在 未來修身受者未曾心念
現在未來修身受者是故 若爾一切散善何故 染污心無記答應 有餘不決稱說
無力未來 現前是故 念住念住 念住心念未來念住心念


[0947a05] 修身念住修法念住答應四句修身念住非法 念住現在前此修法念住
得法念住現在得法念住 現在修身心念現在 修法非身得法念住現在前者得法念住現在修身
滅諦正性離生現觀四心 異生第四靜慮空無邊處 加行加行道 九無間道解脫道異生空無
乃至無所有處法念住加行 一切加行無間解脫道異生 無色解脫遍處如是得法念住現在修身念住
現在修法非身念住 在前修身心念現在修法 非身即如念住 現在得法念住現在修身
心念現在修身念住 現在前者念住現在 得法念住現在修身得法 現在修身心念現在
修身增長頂位心念現在 離欲乃至非非想 念住加行加行道信勝解練根 時解脫練根不動心念
加行道引發他心通心念 在前心念雜修靜慮 一切法勝義心念 無礙解心念無礙解願智邊際
無色解脫入滅微細如是 心念現在修身心念現在一切染污心無記 無想定滅盡定無想天

[0947b11] 念住修心念住答應四句念住非心 念住現在修心念住
心念現在 身受心念現在得法念住現在 念住現在前者 念住現在心念現在
心念現在得法 念住現在得法念住 現在念住身法 念住現在得法念住現在
一切染污心無記無想定滅盡定 無想天得法念住現在 得法念住現在念住

[0947b26] 念住修法念住答應四句念住非法 念住現在前此修法念住
得法念住現在得法念住 現在得法念住現在前者 得法念住現在受者 得法念住現在念住
身受心念現在得法 念住現在念住現在前者念住現在心念 現在前者心念現在
得法念住現在受者 得法念住現在念住 身心念住現在一切染污心無記
無想定滅盡定無想天 念住法念住心念法念住未來念住心念

[0947c14] 觀念法智乃至廣說 所以者何自性 故而
不以次第阿毘達磨 分別諸法性相不違後說 有餘師說分別 念住
觀念法智欲界 無漏類智色界繫 無漏他心智他心智知心 心所法身念住色法世俗智
一切苦智有漏 非我行相集智有漏 行相滅智滅智 無為法念住有為法道智
無漏出行 智者以此諸見 見性是故自性
靜慮靜慮中間 靜慮四無色相應 相應第三靜慮喜根相應
及第靜慮相應 靜慮中間第四靜慮四無色相應 行相空三摩地二行相當 三摩地十行無相
滅智行相 色界繫苦集 觀念法智欲界繫無漏類智
無色界無漏 色界繫無漏相續現在 世俗智一切 有漏非常四行
有漏四行滅智 念住有為法道智 無漏四行智者 自性相應行相
三界苦集 相應修法觀念法智 欲界繫一切法智品
類智無色界 一切類智他心智 界繫無漏相續現在 心所法世俗智一切法
苦智五取蘊無常四行 集智有漏四行相當 擇滅四行相當道智 無漏五蘊四行
自性相應 行相空無三摩地無相三摩地四行行相 三界苦集
滅道

[0948b11] 樂受如實知樂受四智乃至廣說何故再度分別心法 一度分別念住
乃至廣說世尊應作 如實知四智 廣說微細
不明現見分別 念住乃至現見不重 起種相似文句智者 分別念住分別