Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 87

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第二十門第四十七

[0447c22] 隨眠隨眠相應 不等應作四句隨眠隨眠 相應有漏不共無明
隨眠隨眠相應 無漏不共無明無漏隨眠隨眠隨眠相應有漏不共無明有漏隨眠
相應相應 隨眠隨眠 相應無漏不共無明
尊者四句隨眠隨眠 相應不共無明 隨眠隨眠相應 地緣
法緣無漏不共 無明地緣 法緣無漏隨眠
隨眠隨眠相應 地緣不共無明地緣隨眠
相應相應 隨眠隨眠 相應隨眠
隨眠地緣 法緣無漏不共 無明

[0448a20] 隨眠 答應四句隨眠 隨眠
而已 法緣無漏隨眠
隨眠有漏緣緣 隨眠 隨眠
有漏緣緣隨眠非有隨眠 而已地緣
法緣無漏 隨眠

[0448b05] 隨眠 答應四句隨眠 隨眠
而已 法緣無漏隨眠
隨眠有漏 緣緣隨眠 隨眠
有漏緣緣隨眠隨眠 而已地緣
法緣無漏 隨眠而是隨眠

[0448b20] 隨眠 答應四句隨眠 隨眠
而已 無漏隨眠
隨眠有漏 緣緣隨眠 隨眠 有漏緣緣隨眠
而已 地緣 法緣無漏

[0448c05] 隨眠 相應隨眠 相應隨眠
相應隨眠 而已隨眠 相應答應四句隨眠
相應隨眠而已 相應 隨眠 相應隨眠
相應隨眠隨眠 相應隨眠而已
隨眠隨眠 相應答應四句 隨眠
隨眠而已隨眠 相應隨眠相應
隨眠 相應隨眠 隨眠 相應隨眠而已


[0449a01] 頗有有漏心所 隨眠 頗有有漏心所
遍知隨眠欲界靜慮頗有有漏心所 隨眠
靜慮中間頗有一時一時 同行俱生 隨眠相應
不共無明無明 相應無明相應法相應無明自性

[0449a13] 眼根乃至無色界無明隨眠 緣緣九十八隨眠一一隨眠 何故為止顯正
譬喻如是說六識 各別意識別有 五識六識外境 五識各別
外境意識五識復次 顯示諸法正理了知故作

[0449a23] 諸法十六三界 無漏法能緣有如十六 欲界
五識欲界一切隨眠 相應欲界遍行隨眠相應三欲無記色界
無記五法智品無漏 五識差別一切隨眠相應
隨眠相應欲界六識欲界遍行隨眠相應欲界 遍行隨眠相應三欲
有漏隨眠相應欲界 無記五色無記 六法智品無漏欲界見道六識
差別見道有漏 相應欲界五識欲界 遍行隨眠相應欲界
遍行隨眠相應三欲 無記色界 五法智品無漏色界
欲界遍行隨眠 相應欲界遍行隨眠 相應三欲色界
一切隨眠相應五色遍行 隨眠相應色界無記 無色界類智無漏
色界八識差別色界一切隨眠相應 遍行隨眠相應色界九識
欲界遍行隨眠 欲界遍行隨眠 三欲色界
遍行隨眠相應五色遍行 相應色界有漏隨眠 七色無記
色界類智無漏色界 九識差別色界 見道有漏隨眠相應色界
八識欲界遍行 隨眠相應欲界遍行 隨眠相應三欲色界
遍行隨眠相應五色 遍行隨眠相應色界染污 無記無色界類智
無漏無色界 欲界遍行隨眠相應 欲界遍行隨眠相應
欲界色界 遍行隨眠相應五色 遍行隨眠相應色界
色界一切隨眠相應無色界 遍行隨眠相應無色界 無記類智無漏無色
差別 無色界一切隨眠相應 遍行隨眠相應無色界
一識欲界遍行 相應欲界遍行 相應三欲色界
遍行隨眠相應五色 遍行隨眠相應色界 無色界遍行隨眠相應
無色界遍行隨眠相應 無色界有漏隨眠相應 色界無記十一類智
無漏無色界見道十一 差別無色界見道有漏 相應無色界
遍行隨眠相應 遍行隨眠相應三欲 色界 隨眠相應五色
隨眠相應色界無色 遍行隨眠相應無色界 遍行隨眠相應無色界
染污無記類智無漏 欲界無漏 相應欲界見道無漏隨眠
三欲色界 無漏隨眠相應五色見道無漏 隨眠相應色界無色
無漏隨眠相應無色界 見道無漏隨眠相應無色界 十法類智無漏十六
一一隨眠欲界 一切遍行隨眠 欲界欲界一切
遍行隨眠欲界欲界一切遍行隨眠欲界 見道欲界見道一切遍行
欲界欲界一切 遍行隨眠無色界五部 差別無漏隨眠

[0450b02] 復次緣法三十二十六 二種四部二種相應 二種染污染污無漏法
二種一有無為有為無漏類智 無為無漏無為能緣三十二 十六二種苦集二者
一遍隨眠相應遍行隨眠相應二者一有隨眠相應 隨眠相應見道二者一有
隨眠相應無漏隨眠相應 二者染污識染污識無漏二者一法智品無漏類智無漏中一
一法一一隨眠

[0450b16] 復次緣法二十三界五部 九十八九十八隨眠 自性相應三界
染污法十七欲界色界無色界欲界一生 加行善法無記一異生法
威儀路工巧處無記 自性無記色界欲界 無記工巧處欲界
色界四者欲界無記異熟生自性無記無漏法法智 品類智品無為能緣十四
三界五部染污識九十八九十八隨眠 相應三界染污識十四 一生加行異熟生
四威儀工巧處六通無記色界工巧處欲界無色 一生加行異熟生
無漏一法智品無漏類智 無漏中一一法一一 隨眠
能緣色界能緣三界 無漏一切法無色界能緣有漏 無漏一切法虛空加行能緣
色界能緣三界無漏一切法無色 能緣有漏無漏一切法虛空下地有漏異熟生無記能緣
欲界不善欲界 欲界五部色界自下 一切有漏五部無色界
五部威儀路能緣 欲界欲界五部色界 色界五部工巧處能緣
欲界五部無記能緣欲界欲界