Back to collection

Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 俱舍論疏

Scroll 4

Click on any word to see more details.

俱舍論疏卷第四
沙門法寶

分別品第

[0524c18] 決定俱生第二二十七俱生文中 何故正理論
諸法俱生顯正自然 因故自性 不平等因而 故作
一切有為種種不同各別 諸法決定俱生

[0524c27] 俱生

[0524c29] 一切法至此第二 五法無為不生

[0525a03] 決定俱生第三第一俱生

[0525a04] 極微之中顯色極微 聚集
正理正理極少極少一剎那 極少不可剎那如是 和合 論文
極微之中

[0525a12] 欲界香味欲界 無聲

[0525a13] 無聲身為第九 無聲有身

[0525a14] 有餘 各別有餘各別

[0525a15] 至大婆沙九十色界定成就無色界不成
云何 大種離合有情 色界大種發聲
應作四大種恒生所生 大種即此有對四大 四大種如是
展轉有無應作色界有情 四大種一身有相便 無聲一身 身分發聲 
無聲一有一身 相違 
有身有餘有身 四境相離必定俱生四境俱生不定
身等俱生表色變化 無不
不定大種 必定俱起由此 有餘香味 師說
色界欲界香味 外境決定四大種 身等不定俱生相依 四大無色有無
二師第一一切四大 色聲一切欲界第二一切四大不必有色一切不必
念法正義 一切四大不必一切欲界 極微應當身根
 法師念法 心論明知成就 念法發智論 成就答曰色界
無想 眾生 故知婆沙 四大一切欲界 正義俱舍
大種 法師 明知一切四大

[0525c04] 念法一切四大不必 婆沙一切色界定 成就一身一切欲界
婆沙一百四十五色界 欲界不成 法師 成就即是一切
即非可言 婆沙 四大種四大種 一切四大大種發聲
婆沙非理 一切 欲界念法念法 一切四大不必
婆沙四大方名 四大一身不必聲名 不定同在一身 婆沙欲界
色界莊嚴具 不成一切欲界不必 色界欲界
念法 成就法師 法師豈不知成就
答曰色界豈不知無想念法 一切四大不必一身全無如此無聲
十一 無聲不成法師 如是

[0526a04] 法師引發念法 故知婆沙一切四大 一切欲界正義
婆沙四大無聲 無聲念法論文二師

[0526a09] 四大種 四大

[0526a11] 婆沙一百三十一 正理正理
豈不色法見用 如何相違
不同還是中有物體 增強良藥緣起
差別如是由此 異體有別 類別唯心
諸色譬如一成 不同 非一婆沙正理論
不合彈斥論主 如若具有 先覺不同何者何者 故知法性隨緣不定

[0526a29] 云何有餘

[0526b01] 中有第一 故知

[0526b03] 第二以後有相遇火 便流動
冷水 中有四大種相離 唯一境相勝者 勝者婆沙一百四十一
云何得知四大種相離自相 一切皆可地界自相極成無水
不可應分火界 無能成熟腐敗風界 增長 中水
自相極成 地界嚴寒不成 火界 腐敗風界不動搖
增長 火界自相 極成地界 不可無不無水 不生
風界不動搖增長 中風自相極成 地界 無水
應分火界腐敗

[0526c01] 有餘師說 種子經部唯有種子大乘種子乃至四大
乃至五境相離 經部大意

[0526c05] 如何 顯色外境 塵埃形色共許如何得知 中有顯色顯色唯有


[0526c09] 可信相離 顯色不可 可取不可

[0526c12] 色界色界可知

[0526c13] 自此問答分別

[0526c15] 若爾反問

[0526c15]

[0526c16]

[0526c18]

[0526c19] 若爾大種四大種大種

[0526c20] 正理論 無有由此中說俱生
形色決定無有 誹謗 誹謗大種別有 (譬喻天等)
觸處 ( ) 。非一一切經部 四大不決 大種皆除
(經部大乘大種不必) 。

[0527a01] 分別論主

[0527a02] 如是至今下半

[0527a03] 心所必定 無有心王心所心所 心王心王一切 種類心所

[0527a06] 即是四相 行相一切有為 俱起二字

[0527a09] 是故 二字俱起有情 無情

[0527a12] 心所何者下乘便廣明 心所心所正理論四有 心所
自下十一廣明心所文中 俱生 分為 下半

[0527a19] 煩惱地名可知 婆沙四十二法外大有無記無記心所法無記
一切無記心所故此

[0527a23] 行處 地名

[0527a24] 大法名為大地 大法心王大法心所

[0527a26] 大地法大地法心所

[0527a27] 一切大地法

[0527a29] 自下五大 即為第一大地法 釋名 
理論即是大法名為大地 大地所有大地法一切 一切俱生由此大地法非心 俱生
論文十法一切 名為心王大為名為大地十法俱生大地法心王 俱生大地法 婆沙十六大地
如是十法名為大地大地法名大地法 名為
心所十法大地 大地法十法 名為大地 即是大地所有大地法
之一自古 三義 論主三義
一切心所 不能一切

[0527b21] 和合婆沙師說言傳

[0527b23] 差別受蘊 及於中正故知
有人領納決定正理 相違 相違名為論文

[0527b29] 差別即是等差正理論安立 差別名為 
心所安立

[0527c04] 造作 正理論 造作不善無記中性名為 動作猶如
磁石勢力動用

[0527c07] 正理論 有所名為

[0527c10] 希求事業 正理論 求取名為

[0527c11] 正理論簡擇名為 簡擇未決

[0527c13] 正理論 名為 念力


[0527c17] 作意警覺 正理論 心所有所警覺 作意即世留意 心所
沈沒不行作意