Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men 往生淨土決疑行願二門

Composed by Zun Shi

Colophon

第 47 冊 No. 1968 往生淨土決疑行願二門 宋 遵式撰 共 1 卷 Volume 47, No. 1968 Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men Composed by Zun Shi in the Song in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zun Shi, 《往生淨土決疑行願二門》 'Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 47, No. 1968, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T47n1968.

Collection vocabulary analysis