Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 依觀經等明般舟三昧行道往生讚

Composed by Shan Dao

Colophon

第 47 冊 No. 1981 依觀經等明般舟三昧行道往生讚 唐 善導撰 共 1 卷 Volume 47, No. 1981 Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan Composed by Shan Dao in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Shan Dao, 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》 'Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 47, No. 1981, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T47n1981.

Collection vocabulary analysis