Back to collection

The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義

Scroll 3

Click on any word to see more details.

一切經音義卷第三
翻經沙門慧琳

[0323a18] 大般若經三百三百四十九

大般若波羅蜜多經第三

[0323a20] (說文第二) 。

[0323a21] (爾雅阻難左傳說文音子) 。

第三

[0323a23] [*] ( [*] 張口 [*] 張口) 。

[0323a24] (說文集訓枝條說文古文 [/] ) 。

[0323a25] (毛詩揆度商量測度說文字林說文 ) 。

[0323b01] 黠慧 (方言慧黠說文郭璞方言精明國語
說文血緣) 。

[0323b03] 末尼 (梵語珠寶玉石珉玉之類) 。

[0323b04] [(((-)-)-+)*(-+)] ( [(((-)-)-+)*(-+)]
廣雅顧野王說文罪人 [-+] 服罪 說文怨聲綿 [-+]
) 。

[0323b06] 杜多 (梵語古譯頭陀斗藪少欲知足二種行一乞食次第乞節食
漿阿蘭若常坐敷具空地十一三衣十二糞掃衣) 。

第三

[0323b09] (尚書廣雅說文) 。

[0323b10] 睡眠 (集訓字書說文王逸楚辭說文 [*(/)]
[/] 古今正字 [/] ) 。

[0323b12] 稽留 (上經稽滯說文 [*] [*] 古文力求
經文變體 [-+] 展轉) 。

[0323b14] (說文正體今隸省去作法
神獸解廌直臣相承作法廣雅法令爾雅說文 揩拭) 。

[0323b17] (古文說文左傳後人字書家累 古文象形) 。

[0323b19] 繫縛 (集訓連綴玉篇拘束說文 [-] 下房集訓說文 ) 。

[0323b21] [(-+(/))-廿+(-)] (爾雅艱難說文難治 [-+((-+)/)]
[-+((-+)/)] 從此 [(-)-廿+(-)] ) 。

[0323b22] 無暇 (國語說文) 。

[0323b23] (爾雅說文說文孔子
說文) 。

[0323c01] (說文飛蟲聲類蚊蚋說文
化生鹿 [*] [*] ) 。

[0323c03] (說文經文大作) 。

[0323c04] 三百三百 (無可)

第三十一

[0323c06] ( [(-+)/] 聰明毛詩傳聞說文博雅尚書集訓說文
[-+(├/(-(/)+、))] [-+(├/(-(/)+、))] ) 。

[0323c08] (說文眾多俗字正從周禮 蒼頡說文) 。

[0323c10] (顧野王說文 [-+] 會意字) 。

[0323c11] (集訓說文) 。

[0323c12] 懈倦 (廣雅) 。

[0323c13] 猶豫 ( [-+] 猶豫不定集訓云心疑惑禮記卜筮所以嫌疑猶豫方言
西國語說文) 。

[0323c15] (梵語綿絮沙門道宣四分戒經草木花絮花白 ) 。

[0323c17] (毛詩 [///((-)-+)] 說文飛揚平聲) 。

第三十二

[0323c19] 大海 (說文正字顧野王大水子曰
江海所以百谷說文) 。

[0323c21] (音符音符尚書國語說文集訓
無底橐橐氣囊大海氣囊輕浮) 。

[0323c23] (上班集訓說文俗字蒼頡 ) 。

[0324a01] 死屍 (集訓禮記死者) 。

[0324a02] () 。

[0324a03] 資糧 (說文集訓說文六度萬行名曰資糧) 。

[0324a04] (說文) 。

[0324a05] (說文滿 [/] 集訓汲水漿 [-+]
) 。

[0324a07] (尚書堪能 [-+] 說文) 。

[0324a08] ( [-+] 字書治理) 。

[0324a09] (說文反正從者 [-+] 下作 草書) 。

[0324a11] [/(└@)] ( [-+] [/(└@)] 說文
[/(*)/(┌/┌/)] 訛謬字說失縱 隷書) 。

[0324a13] (廣雅牽連說文 ) 。

[0324a15] [/] (說文毛詩說文八聲) 。

[0324a16] 老耄 (爾雅 [-+] 曲禮七十說文人從
鬚髮八十九鄭玄說文 [/] 九十) 。

[0324a18] 俱盧舍 (梵語婆娑俱盧舍大牛吼聲極處之外阿蘭若名為寂靜) 。

第三十三 (無可)

第三十四

[0324a21] [-+] [*(ㄗ@、)] (集訓說文 [-] [/(-)]
[/(-)] 說文卵生古文 [?***?] 象形字) 。

[0324a23] ( [*] 字說象形二重童子) 。

[0324a24] 將帥 (字書說文統領集訓 [*(/(-))*]
) 。

第三十五 (無可)

第三十六

[0324b04] (俗字正從 [/((*├)/)] [-+(/((*├)/))] 廣雅
[-+] 說文 [-+(/((*├)/))] [-+] 說文
[/((*├)/)] [/((*├)/)] 隸書變體 ) 。

第三十七 (無可)

第三十八

[0324b09] (梵語梵音零陵) 。

[0324b10] 多摩羅 (梵語) 。

[0324b11] (青蓮青色香氣遠聞人間熱惱中有 優鉢羅) 。

[0324b13] 鉢特摩 (鉢頭摩鉢弩摩梵音人間紅蓮之上黃色) 。

[0324b14] (梵音蓮花人間) 。

[0324b15] (芬陀利梵音 [/] 白蓮銀光大多 人間無有 [/]
) 。

[0324b17] (集訓周禮國語假借字) 。

第三十九 第三二十 第三二十一 ()

第三二十二

[0324b21] (五十二) 。

[0324b22] 栴檀 (梵語白檀南海二種經文香花 ) 。

第三二十三

[0324c01] (說文) 。

[0324c02] (何晏族類孔安國相助六韜周禮五百) 。

[0324c03] (白虎通先後尊卑女兄說文 ) 。

[0324c05] 軌範 (四十三) 。

[0324c06] 邪行 (大論違背正教無益勤苦名為邪行 非時非道邪行)


[0324c08] 離間 () 。

第三二十四 (無可)

第三二十五

[0324c11] ( [-+(/)] 不成梵語黃門
廣說) 。

[0324c13] (說文不能無聲第一) 。

[0324c14] 攣躄猶豫 (一百八) 。

第三二十六

[0324c16] 臭穢 (說文自古象形
不清穢惡說文) 。

[0324c18] (上古顧野王清潔說文說文古今正字) 。

[0324c19] (象形字說文 [*] 音信 [*] ) 。

[0324c20] (字書) 。

[0324c21] (集訓 [-+] 尚書漢書說文
[-+(/(-+ㄎ))] ) 。

[0324c22] [**(-)] (毛詩論語左傳說文) 。

[0324c23] 辛酸 (說文 [-+] [-+] [-+]
說文 酸痛) 。

[0325a01] 折伏 (尚書折斷斷獄廣雅古今正字 [-+]
說文便人從會意字) 。

[0325a03] [/] (左傳國語說文開弓古文 [*] [-+]
會意字 [-+] [/] 字書 [/] 石經古文六作) 。

第三二十七

[0325a06] [-+] (顧野王字書說文方言說文
上下) 。

[0325a08] (逆反第九) 。

[0325a09] (顧野王稱謂字書說文經文正體) 。

[0325a10] (俗字正體廣雅少選說文不久) 。

[0325a11] 技藝 (說文周禮六藝禮樂顧野王杜預 字書同上)


[0325a13] 邪命 (借用字說正體顧野王猶女邪命正道
名利口業以求仰觀星象耕田種植四方使命鬼神口業名為邪命) 。

第三二十八 (無可)

第三二十九

[0325a17] (第五十三) 。

[0325a18] (字書程限國語說文) 。

[0325a19] 繫念 (三百) 。

第三三十

[0325a21] (左傳徵驗說文朝廷 ) 。

[0325a23] (字書譯經改水形聲字) 。

[0325a24] (說文古文合作 [/] 不行草書作答皆是) 。

[0325b01] [-+((-ㄆ)-?+?)] (左傳 [-+((-ㄆ)-?+?)]
蒼頡字書說文 [(-ㄆ)-?+?] [-+((-ㄆ)-?+?)]