Back to collection

The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義

Scroll 56

Click on any word to see more details.

一切經音義卷第五十六
翻經沙門慧琳

* [0675c21] 正法念經七十 玄應

[0675c22] 佛本行集經六十 玄應

[0675c23] 本事經 慧琳

[0675c24] 興起行經 玄應

[0675c25] 業報差別 玄應

[0675c26] 五經一百四十

正法念經七十卷第一

[0676a02] [*] (古文 [*] [*] [*?] [/鹿] [*]
[*] 說文經文 [*] 並非) 。

[0676a04] (關中) 。

第二

[0676a06] 恐嚇 (方言 [@] 郭璞亦作恐嚇 ) 。

[0676a08] (凹陷蒼頡 [/] ) 。

[0676a09] (古文形同郭璞捕魚) 。

第三

[0676a11] ( [-+] [-+] [-+]
經文 [-+] 字體) 。

[0676a13] (古文 [-+(-+)] [*] 反帝象王 [-+]
多羅身長 高三由旬形相 [-+] ) 。

第四

[0676a16] (說文 [*(-(-)+)] 蒼頡淮南子
[*(-(-)+)] 逆反) 。

[0676a17] 水獺 (小犬經文) 。

[0676a18] 激流 (說文水文) 。

第五

[0676a20] (廣雅山路經文) 。

[0676a21] ( [*] 說文經文並非) 。

[0676a22] (方言) 。

[0676a23] (廣雅經文進食) 。

[0676a24] (東觀漢記王弼橐囊同皮所以家用) 。

第六

[0676b02] (反射經文) 。

[0676b03] (說文廣雅) 。

第八

[0676b05] ( [*] 通俗再生經文 [/] 並非字體) 。

[0676b06] [-+] ( [*] 同時通俗 [-+] [-+]
經文字體) 。

[0676b07] (轉捩) 。

第九

[0676b09] 鐵砧 ( [(-+)*] 形同經文文心) 。

[0676b10] 鐵錘 (廣雅方言) 。

[0676b11] 鉸刀 (鉸刀釋名鉸刀隨時用作) 。

[0676b12] (催促廣雅經文 [-(-)+] ) 。

[0676b13] (古書飛揚正月大於五色二月) 。

[0676b14] (通俗其中) 。

第十

[0676b16] ( [-] [-] 形同方言安靜說文 [-] ) 。

[0676b17] (古文 [*] 三形經文 [*] [*] 未見) 。

[0676b18] (通俗經文 [-(-)] [-(-)] [-(-)]
) 。

[0676b19] (爾雅郭璞江東中央經文字體) 。

第十一

[0676b21] (中食江東經文螻蛄) 。

[0676b22] (古今江東長吟地中江東歌女經文) 。

[0676b23] (說文蒼頡通俗經文 ) 。

第十二

[0676c02] [*] (正字 [*] 廣雅 [*] 經文) 。

第十三

[0676c04] () 。

[0676c05] [*(/(-))] ( [*] [*] 形同說文 [*] [-+]
傾側不安) 。

[0676c06] (廣雅) 。

[0676c07] (拘攣經文 [*] [-+(-)] 並非) 。

[0676c08] ( [/] 經文) 。

[0676c09] (廣雅) 。

第十四 第十五 (字音)

第十六

[0676c12] (鼓動動物經文 [-+(-+)] ) 。

[0676c13] (說文) 。

[0676c14] [*] (通俗經文蝍蛆並非) 。

第十七 (字音)

第十八

[0676c17] (不明) 。

[0676c18] () 。

[0676c19] [-+] (說文衣服歌謠草木 [-+] 禽獸經文作孽庶子作孽) 。

[0676c20] [-+(/)] (通俗短小) 。

[0676c21] 翱翔 (高反不動釋名遨遊彷徉) 。

[0676c22] (字林) 。

第十九第二十 (字音)

第二十

[0677a01] (大聲說文出息經文) 。

[0677a02] [*] (說文衣襟手下 [*] 經文) 。

第二十第二十 (字音)

第二十

[0677a05] [*] [*] (通俗 [*] 說文氣息不利經文) 。

[0677a06] [-+] (字林手相 [-+] ) 。

第二十

[0677a08] [(-+)*] ( [(-+)*] 形同) 。

第二十

[0677a10] (說文蒼頡車行) 。

[0677a11] [*] (字林 [-] ) 。

第二十 ()

第二十

[0677a14] (諧和耦合經文) 。

[0677a15] (經文 [*] ) 。

[0677a16] (廣雅勃勃) 。

第二十 第三十 ()

第三十

[0677a19] (古文經文爾雅) 。

[0677a20] [-+] [/] (通俗 [*] [/] [*] [*] ) 。

[0677a21] (說文制動) 。

[0677a22] (反詩) 。

第三十

[0677a24] (字林) 。

[0677b01] [/(((/)*)/)] (古文 [-+]
褻黷論語不以褻服王肅公會) 。

[0677b02] 調 (古文 [**] [*] 三形善言經文字義) 。

[0677b03] [-(-)+] (說文鹿夏至 [-+(/)] [鹿/] 說文鹿)


第三十 第三十 第三十 第三十 ()

第三十

[0677b07] [-+] (蒼頡 [-+] ) 。

第三十 ()

第三十

[0677b10] (字書說文) 。

第四 第四十一 第四十二 第四十三 ()

第四十四

[0677b14] (字書) 。

[0677b15] (古文可以浣衣經文) 。

第四十五

[0677b17] (通俗 [-+] 反目經文 [*] 子葉反目 [*] 字體) 。

第四十六

[0677b19] [-ㄎ+?] (說文 [*] 經文 [-+(/)] ) 。

[0677b20] (廣雅) 。

第四十七

[0677b22] (古文同居說文) 。

[0677b23] (山東 [*] [*] 西經文 [*]
[*] ) 。

第四十八

[0677c01] (天衣) 。

[0677c02] [-+] (說文善緣經文字義) 。

[0677c03] 不肖 (爾雅不如經文) 。

[0677c04] ( [*(-+)] [-+] 形同通俗 [*(-+)] )


[0677c05] (廣雅經文作坊) 。

第四十九 第五 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 (並不)

第五十六

[0677c10] (花名多羅經文) 。

[0677c11] 晏然 (說文經文 [@] ) 。

第五十七

[0677c13] (說文師子) 。

[0677c14] (凸凸蒼頡 [/] 不平) 。

[0677c15] [*] (古文聲類 [*] [*] 蒼頡通俗
[*] 猶言 [*] [*] 皆是) 。

[0677c17] 水腫 ( [-+] 經文 [-+] ) 。

第五十八

[0677c19] (梵音) 。

[0677c20] [*] (王逸楚辭 [//] 字書 [*] ) 。

[0677c21] (力主通俗經文說文並非字義 ) 。

[0677c23] [-+] [-+] (說文 [-+] ) 。

第五十九 第六 第六十一 第六十二 第六十三 ()

第六十四

[0678a03] [*] (形同音高通俗 [-+] [(-+)-+] ) 。

[0678a04] [-+(/)] (俾利說文說文) 。

[0678a05] (未詳) 。

第六十五

[0678a07] (字林經文 [-] 字義) 。

[0678a08] ( [*] 爾雅) 。

[0678a09] [-+((-)//)] (古文 [-+] [-+] 三形說文薄弱) 。

[0678a10] (說文 [*] 江東 [*] 經文) 。

[0678a11] (腰骨說文經文 [*(/(-))] [*(/(-))]
[-(-)+(-+(((-)-)-))] [-(-)+] 並非) 。

[0678a12] [-+] (古文 [-+(*)] 通俗平直 [-+] 經文 [*(-+)]
未見) 。

[0678a13] [*((-+)/)] (成身) 。

第六十六 ()

第六十七

[0678a16] (蒼頡訓詁) 。

[0678a17] () 。

[0678a18] 頻伽 (經文 [-+(//)] [*(-+(-))] ) 。

第六十八

[0678a20] [*] (古文聲類 [*] 鴻鵠) 。

[0678a21] [-+] (相承未詳名義) 。

[0678a22] (經文) 。

第六十九 第七 ()

佛本行集經六十卷第一

玄應

佛本行集經第一

玄應

[0678b02] 迦蘭 (迦蘭 [*] 梵音輕重好聲鳥外國
形似群集竹林國王鳥鳴居士從此 迦蘭 [*] 外道如來) 。

[0678b05] 耆那 (最勝) 。

[0678b06] (鋪陳禮記) 。

[0678b07] (分別多言經文) 。

[0678b08] 毘盧 (吠嚧遮那遍照字義一口) 。

[0678b09] 婆娑 ( [*(-+)] 婆娑首陀婆娑五淨居天) 。

第二

[0678b11] 誕育 (反詩后稷人道十月) 。

[0678b12] (說文重屋山海經郭璞) 。

[0678b13] 溘然 (楚辭王逸) 。

[0678b14] (羌胡樂器經文篳篥) 。

[0678b15] [*] (古文 [*] [-+(/)]
通俗 ) 。

第三

[0678b18] (漢書音義) 。

[0678b19] (蒼頡中道道路) 。

[0678b20] (說文) 。

第四 ()

第五

[0678b23] (青鳥鸕鶿群飛 [-+] 高足江淮可以) 。

[0678b24] (高反字林三山) 。

[0678c01] 白鷺 (字書反白江東白鷺) 。

[0678c02] [*] ( [(-)*] 字林 [*] 黑水 [/]
中國) 。

第六

[0678c05] [-(-)+] (字林) 。

[0678c06] 庶幾 (爾雅庶幾郭璞庶幾僥倖 [/] [/] 善道) 。

第七

[0678c08] [/] (說文 [/] ) 。

[0678c09] (說文郭璞通俗 [*] 食物) 。

[0678c10] 阡陌 (風俗南北東西史記 [-+] 阡陌) 。

[0678c11] 鑒於 (字書所以) 。

[0678c12] 懷孕 (古文 [*(-+(/))] [-+] 從子) 。

[0678c13] (毘尼正言上古 [*]