Back to collection

The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義

Scroll 64

Click on any word to see more details.

一切經音義卷第六十四
翻經沙門慧琳

* [0730c07] 僧祇戒本 

[0730c08] 僧祇戒本 

[0730c09] 戒本 

[0730c10] 戒本 

[0730c11] 戒本 

[0730c12] 五分戒本 

[0730c13] 四分僧戒本 

[0730c14] 戒本 

[0730c15] 四分戒本 

[0730c16] 四分 曇無德

[0730c17] 解脫 

[0730c18] 沙彌十戒威儀 

[0730c19] 沙彌威儀 

[0730c20] 沙彌尼 

[0730c21] 沙彌尼 

[0730c22] 迦葉禁戒經 

[0730c23] 戒消災經 

[0730c24] 優婆塞五戒相經 

[0730c25] 優婆塞五戒威儀經 

[0730c26] 舍利弗問經 

[0730c27] 大沙門羯磨 (字音)

[0730c28] 羯磨 

[0730c29] 優波離問 

[0731a01] 五分羯磨 

[0731a02] 四分羯磨 

[0731a03] 曇無德羯磨 

[0731a04] 四分尼羯磨 

[0731a05] 大比丘三千威儀 

[0731a06] 隨機羯磨 

[0731a07] 四分羯磨 

[0731a08] 尼羯磨 

[0731a09] 三十一三十八

僧祇戒本 沙門玄應

[0731a11] (字書說文) 。

[0731a12] ( [-+] ) 。

[0731a13] (古文字書) 。

[0731a14] (通俗 [*] 俗字) 。

[0731a15] [*] [*] (說文 [*] [*] ) 。

僧祇比丘尼戒

沙門玄應

[0731a17] (字書所以車馬勒馬) 。

[0731a18] (爾雅爾雅郭璞更易) 。

[0731a19] (正言迦利八十十六迦利) 。

[0731a20] 擾亂 (說文廣雅擾擾) 。

[0731a21] (爾雅他人方言) 。

[0731a22] () 。

[0731a23] (通俗便) 。

[0731a24] (其中方言 [/] 說文) 。

[0731a25] [-+] (說文高舉) 。

戒本

沙門玄應

[0731b01] (說文戒本說文音子反剪) 。

[0731b02] [/] (說文不能字體) 。

比丘尼戒

沙門玄應

[0731b04] (門限) 。

[0731b05] (大聲字義) 。

[0731b06] 入藏次第根本說一切有部 戒本

[0731b08] 音義第六十一

[0731b09] 同一有部

戒本

沙門玄應

[0731b11] (說文說文) 。

五分戒本

沙門慧琳

[0731b13] (顧野王所以說文 [/] [/] 連同詩曰 [/]
) 。

[0731b14] [-+] (野牛山海經名曰犛牛 [*]
說文西南夷犛牛 [-+] ) 。

[0731b16] (司馬彪莊子擯棄顧野王相與文字) 。

[0731b17] (周禮異姓使說文爾雅 ) 。

[0731b19] 羸弱 (國語羸病也許淮南子說文 [-] [-] 亦作) 。

[0731b20] (梵語功德) 。

[0731b21] (顧野王說文) 。

[0731b22] (絲縷文字說文) 。

[0731b23] 販賣 (周禮說文賤賣) 。

[0731b24] (上經互相 [-+] [-(-)+?] ) 。

[0731c01] (梵語草木綿) 。

[0731c02] (張手五指大指中指) 。

[0731c03] (說文文字 [*] [*] 古字) 。

[0731c04] (毛詩首飾說文) 。

[0731c05] (顧野王績麻以為說文) 。

[0731c06] [*] ( [/] [-+] 女人) 。

[0731c07] (袈裟名為抄古正字) 。

[0731c08] 攜手 (顧野王何休公羊傳說文同上 [-] [-+(-+)]
[-] ) 。

[0731c10] (調擺手古今正字) 。

[0731c11] (爾雅說文 [-] [-] ) 。

[0731c12] (爾雅顧野王滿說文滿正從 [-+] ) 。

[0731c13] (顧野王說文) 。

[0731c14] 摶飯 (聲類禮記摶飯說文) 。

四分僧戒本

沙門玄應

[0731c16] (說文无涯) 。

[0731c17] (古文形同 [*] 說文) 。

[0731c18] (古文 [-+] 同知廣雅通俗) 。

[0731c19] (考工記說文使) 。

[0731c20] (爾雅編菅) 。

[0731c21] (廣雅動搖) 。

[0731c22] (古文同許廣雅氣息) 。

[0731c23] 犛牛 (說文西南夷隴西今人) 。

四分比丘尼戒本

沙門玄應

[0732a01] (禮記門限) 。

[0732a02] [-+] (尻骨字林 [/] ) 。

[0732a03] 入藏目錄四分戒本 () 。

[0732a04] 四分僧戒本 (曇無德戒本佛陀耶舍)

解脫戒本

沙門玄應

[0732a06] (字書 [-+] 說文鋪陳) 。

[0732a07] (說文升高) 。

[0732a08] (不正) 。

[0732a09] 蹻脚 (說文漢書蹻足史記 [*] [*]
[*] ) 。

[0732a11] () 。

[0732a12] (坐臘七月十五獻供) 。

沙彌十戒威儀

沙門慧琳

[0732a14] ( [-+] 廣雅說文爾雅 )


[0732a16] ( [@] 淮南子昆蟲說文 [/] ) 。

[0732a17] (奇文說文) 。

[0732a18] (毛詩瞻視古今正字論語說文邪視 [-+ㄅ]
[*(-+ㄅ)] ) 。

[0732a20] (說文所以文字 正字通用)


[0732a22] (廣雅云水說文云水流別 [-] [-] [-] 同上)


[0732a23] (廣雅老子 攤錢古今正字 俗字) 。

[0732b01] (上皮反帝令人王逸楚辭交手說文) 。

[0732b02] (廣雅方言用力古今正字 [/] 穿 顧野王
[*(-+(@(*)))] 說文) 。

[0732b04] [(/(***(-)))/] (顧野王 [((/)**(/(-)))/]
交易爾雅 [((/)**(/(-)))/] 古今正字 [(/(***(-)))/]
[*] [(ㄙ*ㄙ)/] ) 。

[0732b06] (梵語 [*] 不成) 。

[0732b07] (文字說文) 。

[0732b08] (顧野王染污廣雅 [-(-)+] 文字
不淨文字) 。

[0732b10] 抖擻 (上都廣韻) 。

[0732b11] 調 (周禮調相合古今正字說文) 。

[0732b12] (周禮人為方言西古今正字 爾雅說文
[/] 通俗) 。

[0732b14] (左傳可以頭文字) 。

[0732b15] (祿左傳 [-(ㄨ*ㄨ)+] 古今正字 [(*)/]
) 。

[0732b17] [*] (古今正字) 。

[0732b18] (說文) 。

[0732b19] (毛詩說文 [*(*(└@))] 廣雅
聲類文字 [*] ) 。

[0732b21] [(-+(-(-+)))/(-+)] (廣雅 [-+(ㄠ-ㄙ)]
顧野王參差不齊說文垂下 說文失聲 [-+(/)] ) 。

[0732b23] (鄭玄周禮禮記文字) 。

沙彌威儀

沙門玄應

[0732c01] (說文流別廣雅) 。

[0732c02] [-+(/)] (山東江南音子音子反手) 。

[0732c03] 調 (五戒通俗大調說文調) 。

[0732c04] (蒼頡 [-+(ㄠ-ㄙ)] 說文江北江南) 。

[0732c05] [/] (說文 [/] 廣雅 [/] ) 。

[0732c06] (說文江南山東 [-+(/)] 音子) 。

沙彌尼

沙門玄應

[0732c08] (古文說文七孔羌笛 [-+] ) 。

沙彌尼戒經 沙門慧琳

[0732c10] (字書樹梢方言西廣雅
除去集訓說文) 。

[0732c12] (金藏說文經文說文) 。

[0732c13] (蒼頡所居說文口音象形字會意字釋名 使
[-] [-] ) 。

[0732c15] (下台說文) 。

迦葉禁戒經

沙門慧琳

[0732c17] (廣雅說文 [*(-+)] )


[0732c19] [/] (上相 [/] 說文經文 [/]
時俗共用 說文頂上 [*(-+(/))] [*]
古字 [-] [-] ) 。

戒消災經

沙門慧琳

[0732c23] (上師 [/] 酒具說文下酒 [-(ㄨ*ㄨ)+]
[(-(ㄨ*ㄨ)+)/] ) 。

[0732c25] (說文下發賤賣形聲字) 。

[0733a01] [-+] (左傳定王 [-+] 杜預 [-+] ) 。

[0733a02] (上浮說文人人有所故人不從淮南子也許
淮南子擔負說文玉篇形聲字 [*] [*] ) 。

[0733a04] 餚饌 (說文 [/] 經文俗字說文 [-+(/)]
古字 形聲字) 。

優婆塞五戒

沙門玄應

[0733a07] ( [/] ) 。

[0733a08] (船舷 [*] ) 。

[0733a09] (古學 [*(/)] 異名) 。

[0733a10] [(-+)-+] (爾雅西南郭璞) 。

[0733a11] (古文 [-+(/)] 方言長老齊魯之間尊老
在於寸口老人寸口脉) 。

優婆塞五戒威儀經

沙門玄應

[0733a14] (錫杖 [*] 應作關中江南釋名) 。

[0733a15] ( [/] 結束搖動) 。

舍利弗問經

沙門玄應

[0733a17] (字書爾雅街正