Back to collection

The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義

Scroll 65

Click on any word to see more details.

一切經音義卷第六十五
翻經沙門慧琳

* [0736a05] 大愛道比丘尼經 

[0736a06] 犯戒報應輕重 

[0736a07] 五百問事 

[0736a08] 摩得勒伽 

[0736a09] 耶律 

[0736a10] 善見十八 

[0736a11] 阿毘曇 

[0736a12] 毘尼母經 

[0736a13] 薩婆多婆沙 

[0736a14] 律二十二明了論 

[0736a15] 六十二

大愛道比丘尼經

玄應

[0736a17] 精廬 (廬舍精廬文人古典精舍) 。

[0736a18] (蒼頡說文廣雅) 。

[0736a19] ( [-+] 西徒跣) 。

[0736a20] 歔欷 (字林涕泣蒼頡) 。

[0736a21] [/] (蔓生爾雅 [/] ) 。

[0736a22] (古文字林溢滿) 。

[0736a23] (字書調笑經文反應) 。

[0736a24] (爾雅) 。

[0736a25] 庶幾 (爾雅郭璞庶幾僥倖庶幾幾微) 。

[0736a26] [-+ㄙ] (字林古文) 。

[0736b01] ( [-+] 周書喘息) 。

[0736b02] (漢書多少孟康六十四) 。

[0736b03] (字林) 。

[0736b04] (蒼頡) 。

[0736b05] 洋銅 (洋洋大水略作) 。

[0736b06] [-+] (方言 [-+] 捫搎) 。

[0736b07] (大戴夏小正) 。

[0736b08] (爾雅郭璞即今 [*] 襜襜前後) 。

[0736b09] (字林倨傲不遜) 。

[0736b10] 巫師 (鬼神說文能事無形以降) 。

[0736b11] (聲類殞沒墜落) 。

[0736b12] (古文 [-+] 方言輕傷) 。

[0736b13] (古文 [*] 疾走釋名急變奔赴) 。[0736b15] (廣雅爾雅戰慄) 。

[0736b16] (形同廣雅) 。

[0736b17] 妖冶 (周易冶容誨淫妖冶經文毒害) 。

[0736b18] ( [/] 經文心作古文 [*] ) 。

[0736b19] [*] ( [*] 誤作說文聽從從良) 。

[0736b20] (釋名形同廣雅) 。

[0736b21] [*] (應作 [-+ㄙ] ) 。

[0736b22] (字林心態經文 [*] [*] 未見) 。

[0736b23] [*] (說文文中廣雅廣雅 [*]
文中 [*] ) 。

[0736c01] (漢書脂粉) 。

[0736c02] 珠璣 (說文字書) 。

[0736c03] (論語下流孔安國蒼頡) 。

[0736c04] (綠色殺人蒼頡 食物) 。

[0736c06] (國語邊鄙賈逵廣雅) 。

[0736c07] (釋名) 。

[0736c08] (說文廣雅剖析) 。

[0736c09] 目錄次第合音根本

雜事 尼陀那

[0736c12] 音義第六十一 有部

犯戒報應輕重 ()

五百問事

沙門慧琳

[0736c16] (柵籬 [*] 山梨) 。

[0736c17] (文字在外在內上下中間說文) 。

[0736c18] (廣雅復舊說文) 。

[0736c19] (正體字俗字說文毒蟲 [-+] [*] 不成
) 。

[0736c21] (僧尼法事梵唄) 。

[0736c22] (憑證周書說文任從俗字經文禮記
說文象形字俗字) 。

[0736c24] [-+] (字書云雨頂蓋說文 [/] 蠻夷小兒象形字) 。

[0737a01] (經文) 。

[0737a02] 僥倖 (上經僥倖偶遇名為僥倖非分僥倖形聲字) 。

[0737a03] ( [-+] 二字形聲字俗字) 。

[0737a04] (穿蒼頡爾雅郭璞古今正字 ) 。

[0737a06] 擯出 (爾雅史記相與古今正字正正綿 ) 。

[0737a08] (蒼頡 [-+(-+(-))] 廣雅古今正字) 。

[0737a09] (顧野王說文 [/] 古文) 。

[0737a10] (說文 經文) 。

[0737a11] (文字說文嫌疑形聲字) 。

[0737a12] [*] (說文 [-+] 不正經文 [*(-+)]
) 。

[0737a13] (說文) 。

[0737a14] (亦作廣雅說文經文俗字) 。

[0737a15] (說文) 。

[0737a16] ( [-+] [-+] 說文 [-+]
[/] [/] [/] ) 。

[0737a18] (棖觸經文棠梨) 。

[0737a19] ( [-] 說文 [-+] [@ㄨ] 經文
[-+] ) 。

[0737a20] (顧野王含水 [*] 普門) 。

[0737a21] (說文文字) 。

[0737a22] [/(-(/)+(*))/] (買賣以求說文 [/]
說文 ) 。

[0737a24] ( [*(@ㄨ)] 胡服廣雅 [*] [*]
方言集訓字林從化俗字 [@] 說文字書 [*]
外國 以為公服) 。

[0737b03] (梵語相傳) 。

[0737b04] [*] (字書) 。

[0737b05] (蒼頡廣雅說文俗字說文 顧野王形聲字)


[0737b07] [*] (西國花布 [*] 古字) 。

[0737b08] (上鈎廣雅說文形聲字尚書王肅贖罪說文 [/] [/]
[/] [/] 古文改正) 。

[0737b10] (列女傳可以來者說文反顧
積習尚書成說經意) 。

[0737b12] (下調經文樂器非但) 。

[0737b13] (聲類 [-+((-)-(/))]
不明說文黑色二字形聲字) 。

[0737b14] 奉法 (上聲字說奉承 [-+] [-+] [-+] [-+]
今隸省略經文王法 無義) 。

[0737b16] 目錄次第根本十四音義 六十一有部

摩得勒伽第一

沙門玄應

[0737b19] 摩得勒伽 ( [-+] 摩怛履迦云母) 。

[0737b20] [-+] (屋檐未詳) 。

第二 (字音)

第三

[0737b23] (同音說文) 。

第四第五第十 (字音)

耶律第一

沙門玄應

[0737c02] (古來方言) 。

[0737c03] (小說) 。

[0737c04] (下達說文廣雅) 。

[0737c05] 諄諄 (古文說文諄諄誠懇諄諄) 。

[0737c06] () 。

[0737c07] (說文 [*] ) 。

[0737c08] [(-(-))*] (白首赤足) 。

[0737c09] (上林) 。

[0737c10] (說文 [-+] 顧眄) 。

第二

[0737c12] (蒼頡) 。

[0737c13] [*] () 。

[0737c14] (口舌往來言傳翩翩) 。

[0737c15] (調達第五比丘) 。

第三

[0737c17] (方言之間) 。

[0737c18] (所以關閉不可) 。

[0737c19] [-+] (古文 [-+] 形同毒蟲韓非子一身) 。

第四

[0737c21] 牝牡 (說文說文) 。

[0737c22] (古文 [@] 爾雅郭璞門限) 。

[0737c23] (爾雅郭璞橫梁廣雅) 。

[0737c24] ( [-(-)] 四門 [@] ) 。

[0738a01] (說文 [-(/)+] [-+(-+)] [-+(-+)]
) 。

第五

[0738a03] 囈語 (不覺妄言列子 [-+] [-+] ) 。

[0738a04] (說文周禮老耄周禮 過失遺忘) 。

[0738a06] () 。

[0738a07] 桎梏 (蒼頡) 。

[0738a08] () 。

[0738a09] (通俗) 。

[0738a10] (廣雅爾雅說文挾持) 。

[0738a11] (方言) 。

[0738a12] (口交說文) 。

[0738a13] ( [-+] 同文 [-+ㄎ] 字林通俗通語亦作
[-+] ) 。

第六

[0738a16] (字林穿食人器物白魚皆是) 。

[0738a17] 弓鞬 (形同廣雅釋名 [-+] 建立其中) 。

[0738a18] 塔婆 (偷婆正言) 。

第七

[0738a20] ( [-+] 反案) 。

[0738a21] (字林擾亂說文) 。

[0738a22] 激動 (激發感激) 。

[0738a23] (不祥蒼頡人心說文) 。

第八

[0738b01] (坦然) 。

[0738b02] (阿婆嘬羅天子 [-+] ) 。

[0738b03] 企望 (古文 [-+] 形同) 。

[0738b04] (江南關中說文) 。

[0738b05] (說文頭髮) 。

第九

[0738b07] (通俗手把說文) 。

[0738b08] (反比) 。

[0738b09] 魁首 ( [-+(-(/)+)] 廣雅) 。

[0738b10] (尊者人名) 。

[0738b11] (字林毒虫關西 [/] ) 。

第十

[0738b13] [//] (古文 [/] ) 。

[0738b14] [*] (廣雅) 。

[0738b15] () 。

[0738b16] [-+(-)] (說文侍中倒懸 [-+(-)] 水上竿頭廣雅
[-+(-)] 通用) 。

[0738b18] (封地) 。

[0738b19] ( [@(*)] 說文空也孔穴) 。

[0738b20] (廣雅