Back to collection

Fanyu Qian Zi Wen 梵語千字文

Scroll 1

Click on any word to see more details.

梵語千字文 ()
三藏法師義淨

[1197a21] 向西國人梵音 漢字 不同千字文
梵本年間翻譯

梵語千字文 (凡例)

[1197a26] 錦囊梵語千字文傳言義淨三藏之中 文才全書一本
未能 考訂異聞 聖經展眉
汎愛於是 從事享保丁未建寅瑜伽 沙門僑居

凡例

[1197b07] 千字文安然慈覺 披覽君子

[1197b10] 音韻不得 無可明文 可知

[1197b13] 附國

[1197b15] 法隆寺中天貝葉般若心經 尊勝陀羅尼悉曇十四 字形貝葉當世
貝葉齒音第二 ḍha 第二 pha 第二 ṭa 。喉音第二 tha
第四 dha 第四 ḷ 。第七 e ![SD-E3C0.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/E3/SD-E3C0.gif) 可見

[1197b23] 一齊押韻 文字出沒布置錯亂無可 縱使次韻 語意

梵語千字文

[1197b28] 天地日月陰陽晝夜明暗雷電風雨 流雲來往去取東西南北上下 貴賤刊定教禮
父母兄弟孝義伯叔奉事貧窶千秋萬古 () 。

[1197c05] 男女出入交馳 砥礪箴規節儉
響應璀璨葳蕤 () 。

[1197c11] 講道激揚 [@] 石渠是非
不停 雅思君子周備
三略銓衡 () 。

[1197c17] 兵戎武帝 四海銅梁劍閣 魚麗
雙飛赤心黃泉元首股肱使宿 () 。

[1197c23] 飲食飯菜 [-+] 。 (胡椒) (白芥) 煮熟斟酌恭敬
衣角齒木 牛糞洗滌倉庫 [*] 繩索官司
養身 () 。

[1198a01] 春耕種植 車輿馱馬 弓箭逆順麻豆籌量
計算依憑絲縷裁縫吉凶解帶攀折田家 () 。

[1198a07] 鹿苑王城劫比羅顧戀 河水塵界
慧炬六趣祛除 殿佛法 涅槃 () 。

[1198a13] 袈裟臥具衣裳 舒張氍毹 蕭灑鏗鏘有恥麝香
梵音彈舌悉曇 利潤無疆八百 他鄉文章 () 。

[1198a20] 業報無明種子造作 名色相依六處 老死憂悲
苦惱 可信四生 六趣徘徊言明智者 () 。

[1198a26] 頭目毛髮 相連筋脈 一邊尿
皮肉骨髓膿血周緣手足嗚呼臭穢 死王
() 。

[1198b04] 聖語

梵語千字文

[1198b06] 義淨無疑 唐梵文字有益 既已不少


[1198b10] 癸巳初冬望日

[1198b11] 沙彌

[1198b12] sva rga ()() 

[1198b13] pṛ thi bi [-+] ()() 

[1198b14] su rya ()() 

[1198b15] ca bhdra 戰達羅() 

[1198b16] cchā yā ()() 

[1198b17] ā ta paḥ ()() 

[1198b18] pa ri pa ptā 

[1198b19] a de śa 

[1198b20] di va aḥ () 

[1198b21] rā tri ()() 

[1198b22] ā lo kaḥ () 

[1198b23] a ddha ka raḥ 

[1198b24] de va ga rja ti () 

[1198b25] bi myu () 

[1198c01] va yu 嚩庾 

[1198c02] va rṣa () 

[1198c03] tā ra ka () 

[1198c04] sro ta () 

[1198c05] me gha 

[1198c06] vi da ni ta 

[1198c07] ya ti () 

[1198c08] a i śa 

[1198c09] ga ta 

[1198c10] ra i gṛ hṇa ()()() 

[1198c11] pu rva () 

[1198c12] pa śve ma () 西

[1198c13] da kṣa ṇa 乞叉() 

[1198c14] u tta ra () 

[1198c15] u pa ra 

[1198c16] he ṣṭa () 

[1198c17] pa ra sma ra () 

[1198c18] pra ti va ddha () 

[1198c19] de va pu ttra () 

[1198c20] ma tri () 

[1198c21] dā sa () 

[1198c22] di bī ra () 

[1198c23] ma ha rgha 

[1198c24] sa ma rgha 末羅 

[1198c25] ku mā ra 

[1199a01] va la tva 

[1199a02] ni ya ta 

[1199a03] śā nta () 

[1199a04] pa ri va rtta 

[1199a05] dra vya ()() 

[1199a06] a bhi ṣe ka 

[1199a07] sthi ta () 

[1199a08] ma hā na ga ra 摩訶 

[1199a09] svā mi () 

[1199a10] su ra sva ti 娑羅()() 

[1199a11] śi kṣa ca 乞叉() 

[1199a12] ni ti ()() 

[1199a13] le khaḥ () 

[1199a14] svā pi taḥ ()()比多() 

[1199a15] u ru 

[1199a16] sa phaṃ () 

[1199a17] ni ga maḥ 

[1199a18] pi tā () 

[1199a19] ma tā () 

[1199a20] jye ṣṭa bhrā ta ()() 

[1199a21] ka nya sā bhrā ta ()()()() 

[1199a22] śo ka 

[1199a23] a rtha 

[1199a24] vṛ ha t ()(半音) 

[1199b01] pra sā da ()() 

[1199b02] bhā gi ne ya () 

[1199b03] sā la () 

[1199b04] pṛ tha k ()(半音) 

[1199b05] pa ri dhe ṣi 

[1199b06] jye ṣṭa tṛ pi ()() 

[1199b07] pi tṛ ya () 

[1199b08] e ka sthā ()() 

[1199b09] me la 

[1199b10] pra ṇa ma ()() 

[1199b11] kā ra () 

[1199b12] mi ttra () 

[1199b13] pa kṣaḥ ()() 

[1199b14] ka ru ṇa 

[1199b15] pri ya () 

[1199b16] da ri drā ()() 

[1199b17] a dra vya ()() 

[1199b18] pa rva ta 

[1199b19] aṃ ga ṇa () 

[1199b20] ma nda rā () 

[1199b21] u cchra pi ta ()()比多 

[1199b22] cche ttra 怛囉() 

[1199b23] śu ci () 

[1199b24] a ṭā vī () 

[1199c01] ci hna ()()() 

[1199c02] pu ṣpa () 

[1199c03] sta mbha ()()() 

[1199c04] mṛ ṣṭa ()() 

[1199c05] śva ta () 

[1199c06] sa mā pta () 

[1199c07] sa ha sra 娑訶()娑羅() 

[1199c08] śa ra ṭhu 

[1199c09] ku śa la 俱舍 

[1199c10] śa vda () 

[1199c11] sa cā ra () 

[1199c12] pra bhe da 

[1199c13] pu ra ṇa () 

[1199c14] pu ru ṣa 

[1199c15] strī ()() 

[1199c16] pra tya ga ma na ()() 

[1199c17] vi va ha () 

[1199c18] ha kka ra () 

[1199c19] jī vi taṃ () 

[1199c20] ni mi tta ()() 

[1199c21] a ka rṣa () 

[1199c22] vi krī ṇa () 

[1199c23] kri ṇa () 

[1199c24] ni kka la () 

[1200a01] pra vi śa () 

[1200a02] gra hi () 

[1200a03] ka ra lī ya () 

[1200a04] sa vya ra ha ra ()() 

[1200a05] ja va () 

[1200a06] ha ṭṭa ()() 

[1200a07] pra sā ra ()() 

[1200a08] bi ṇi ja () 

[1200a09] vi lā ()() 

[1200a10] pra sā di ka ()()() 

[1200a11] du rva ṇṇa ()() 

[1200a12] va la va huḥ () 

[1200a13] du rva la 

[1200a14] pu rva ()() 

[1200a15] pra sā da ()() 

[1200a16] sto ka () 

[1200a17] pho va ni 

[1200a18] a dya () 

[1200a19] pra ti pu ja ()() 

[1200a20] gu ru 

[1200a21] ho va ṇi 

[1200a22] e ka () 

[1200a23] śrū ta ()() 

[1200a24] śi lā () 

[1200a25] śe la () 

[1200b01] pu na () 

[1200b02] saṃ jñā ()() 

[1200b03] ga rha ṇa () 

[1200b04] nī ti () 

[1200b05] go ra va () 

[1200b06] śa rī ra () 

[1200b07] pa rdhva ()() 

[1200b08] du rbhi kṣā ()() 

[1200b09] vi ga ta 

[1200b10] i ha () 

[1200b11] a ta () 

[1200b12] ko 

[1200b13] ni ṣṭa [*] () 

[1200b14] va ra 嚩囉 

[1200b15] vi rū pa () 

[1200b16] ni vṛ dha ()() 

[1200b17] sa rva kā la 薩嚩() 

[1200b18] gu ru śra ddhā () 

[1200b19] pu ṇya 

[1200b20] su sthi ta () 

[1200b21] pī ṇa () 

[1200b22] ya thā () 

[1200b23] pra ti śa vda ()() 

[1200b24] pra myu ta ra ()()多羅 

[1200b25] ku śa la 

[1200c01] ya di () 

[1200c02] cchā yā ()() 

[1200c03] a nu pa śca tu 阿耨() 

[1200c04] ci tra ka rmma 質怛羅()羯磨 

[1200c05] nā ma () 

[1200c06] mu tra ci ra () 

[1200c07] śro ṣṭa muṃ sa lā

[1200c08] kū ṭa ()() 

[1200c09] saṃ skā ra ()() 

[1200c10] gu thā ja 

[1200c11] sa rdha la 

[1200c12] tva yā ()() 

[1200c13] gu ru 

[1200c14] bi daḥ () 

[1200c15] pra jñā ()()() 

[1200c16] ya thā () 

[1200c17] gu ñjā () 

[1200c18] dhe ni ta 

[1200c19] ā ra () 

[1200c20] ya cchi ci 

[1200c21] ma hā 摩訶 

[1200c22] go ra va () 

[1200c23] śi lā 

[1200c24] gu ṇa 

[1200c25] ka ca pa 

[1201a01] sa la ga 

[1201a02] u dgha ṭa () 

[1201a03] de va ta 

[1201a04] śa sta () 

[1201a05] ya di () 

[1201a06] śa kya () 

[1201a07] tu ṣṭa () 

[1201a08] ra ttri ttra ()怛囉() 

[1201a09] mṛ ta () 

[1201a10] ka ta ma 

[1201a11] pra pta ()() 

[1201a12] duḥ kha () 

[1201a13] pra tyu ṣa ()() 

[1201a14] bhu kṣa ()() 

[1201a15] vyā khyā naṃ ()() 

[1201a16] pa thā () 

[1201a17] śa stra () 

[1201a18] maṃ ju () 

[1201a19] ā spho ṭa ()() 

[1201a20] dyā ta ()() 

[1201a21] vya va hā ra ()() 

[1201a22] a rtha 

[1201a23] a kṣa ra () 

[1201a24] a sphā yi ()() 

[1201a25] u pu rā pa ra () 

[1201b01] ta la si () 

[1201b02] pra jñā ()() 

[1201b03] a ti krā trā ()()()() 

[1201b04] dṛ ṣṭi ()() 

[1201b05] ca tvā ra ṭa () 

[1201b06] mu sā ra () 

[1201b07] ca ra na () 

[1201b08] mre ra [*(-+)] 

[1201b09] bha dra () 

[1201b10] da kṣi ṇa () 

[1201b11] vā ha ()() 

[1201b12] bha ga na kṣi rya 使() 

[1201b13] a na ti kra ma () 

[1201b14] vi cā ra () 

[1201b15] pra tya kṣa ()() 

[1201b16] ho ti ()() 

[1201b17] a nya thā ()()() 

[1201b18] pra vi ca ya () 

[1201b19] sa ma 

[1201b20] mu rkha ()() 

[1201b21] jñā na ()() 

[1201b22] kā ka () 

[1201b23] pa ti ta 

[1201b24] pra va () 

[1201b25] pu ṣpa () 

[1201c01] śro kā ka vya ()()() 

[1201c02] ni ṣpa ni () 

[1201c03] ma ryā dā ()()() 

[1201c04] su rā ga ()() 

[1201c05] ka lā ma () 

[1201c06] a na 

[1201c07] a ccha () 

[1201c08] ro mna u rṇa ()() 

[1201c09] pa da 

[1201c10] ni ru pa tra va () 

[1201c11] pa ri va rtta () 

[1201c12] a kṣa ra () 

[1201c13] a bhi prā ya 阿鼻()() 

[1201c14] saṃ ke ta () 

[1201c15] ri ju () 

[1201c16] sphu ṣṭa ()() 

[1201c17] ma pra ti ṣa dha ()() 

[1201c18] a pi 阿比 

[1201c19] mi thyā ()()() 

[1201c20] pro sā di ka ()()() 

[1201c21] ke va la 

[1201c22] pra vi ve ka () 

[1201c23] ga mbhī ra () 

[1201c24] sa tva () 

[1201c25] a va na ta 

[1202a01] ā ka rṣa () 

[1202a02] pra śna ka ()() 

[1202a03] ci nta 

[1202a04] khaṃ u 

[1202a05] ṣrā rtha na 

[1202a06] prā yā na () 

[1202a07] ja na 

[1202a08] svā mi ()() 

[1202a09] pu tra 

[1202a10] ma 

[1202a11] bhā ja na () 

[1202a12] bha ga () 

[1202a13] vi jñā na () 

[1202a14] ma krā 迦羅() 

[1202a15] ju gu psā ()() 

[1202a16] kha rkha ṭā () 

[1202a17] du ṣka ra () 

[1202a18] sa ma nta 

[1202a19] saṃ pa na 

[1202a20] sa pta 

[1202a21] kra ma () 

[1202a22] ni ma gna () 

[1202a23] va k (半音) 

[1202a24] dū ra () 

[1202a25] tṛ ṇi () 

[1202b01] saṃ kṣe pa () 

[1202b02] du ra va vo dha 

[1202b03] me dhā vī () 

[1202b04] gu hya () 

[1202b05] u ci ta 

[1202b06] tu lya () 

[1202b07] śra ddhā ()() 

[1202b08] sthi ta () 

[1202b09] ja na ma nu ṣya () 

[1202b10] a bhi pra saṃ na () 

[1202b11] ka ṣṭa () 

[1202b12] na tā va tu () 

[1202b13] sra va ti 娑羅() 

[1202b14] pa ti ta 

[1202b15] ka dva vā ra ()() 

[1202b16] ā yu dha stra 多羅() 

[1202b17] yo tu 

[1202b18] śu la () 

[1202b19] yo dha 

[1202b20] kṣa trī ya ()() 

[1202b21] a bhu dga ta () 

[1202b22] dyo ti () 

[1202b23] jha jha dvi 

[1202b24] ra thya () 

[1202b25] dhā va () 

[1202c01] sthā na śa lā ()()() 

[1202c02] gra ccha () 

[1202c03] kṣu lle va rmma ()() 

[1202c04] pa ri dhe ṣṭa () 

[1202c05] dhva ja () 

[1202c06] na va 

[1202c07] ma hā na dya 摩訶() 

[1202c08] ha kṣa () 

[1202c09] pa kṣa 乞叉 

[1202c10] ca ṭvā ra ()() 

[1202c11] sa mu dra () 

[1202c12] da rśa ya () 

[1202c13] te ja nāṃ () 

[1202c14] tāṃ mra ()() 

[1202c15] gṛ ha dhaṃ ga () 

[1202c16] cchi tya () 

[1202c17] pra pā ta () 

[1202c18] kha rga 

[1202c19] dha va la gha ra () 

[1202c20] pra yo ja na () 

[1202c21] va ṅmī ()()() 

[1202c22] bha lla ()() 

[1202c23] a va ska nda () 

[1202c24] vi dha vī 

[1202c25] vi na śa 

[1203a01] a tta () 

[1203a02] dhta da va 

[1203a03] ka dā ci tu () 

[1203a04] pa ra ma 

[1203a05] ja ya 

[1203a06] ka rja 

[1203a07] ma hā 摩訶 

[1203a08] bha ya () 

[1203a09] da dā mi 娜娜() 

[1203a10] sva la pa () 

[1203a11] ma 

[1203a12] pa ri bha va () 

[1203a13] ma tssa () 

[1203a14] vi ta rka 

[1203a15] ke va la 

[1203a16] kra ma () 

[1203a17] kro jje ()(