Back to collection

Fanyu Za Ming 梵語雜名

Scroll 1

Click on any word to see more details.

梵語雜名
翻經大德翰林光定 歸茲沙門 禮言

沙門 

[1223a26] 有情身分

[1223a27]  [*] de va ‧ su ra

[1223a28] () ma nu ṣya ‧ na ra

[1223a29]  ga ni ṇaṃ ‧ ja na

[1223b01]  ma ṅsa

[1223b02]  [**] ca rmma

[1223b03]  ru dhi ra

[1223b04]  pu ya

[1223b05]  sa na yu

[1223b06] 悉地 a sthi ni

[1223b07]  [*] ma jja

[1223b08] ()() ru ma

[1223b09]  [-+] () [□@] sre ṣya ma

[1223b10]  me na

[1223b11]  si rā ne me

[1223b12]  śu na

[1223b13] 尿 () mu tra

[1223b14]  śu kra

[1223b15]  mu khaṃ

[1223b16] () mā sphā

[1223b17]  śi ra

[1223b18]  ra ra ṭa

[1223b19] () bhū ja

[1223b20]  gri va

[1223b21] () ga ṇa ṭṭa

[1223b22] 阿魯 ca kṣu ne tro ‧ a ru ca ka

[1223b24]  ca kṣu pa tra

[1223b25]  [**] ka rṇa ka rṇa ‧ śrū tra

[1223c01]  a pa ye

[1223c02] () ka rā ṇa

[1223c03] 歿 mu dhi

[1223c04]  [*] () (無可)) ji hva

[1223c05] ()() da ta

[1223c06] () daṃ ṣṭra

[1223c07] śu ca

[1223c08] 紇哩( ) hṛ da ya

[1223c09] 物力 vṛ ka

[1223c10] () u ja

[1223c11]  [**] [*] pā ra śva

[1223c12] () u dā ra

[1223c13] () ka cha

[1223c14]  ji ri ṣṭa

[1223c15] 薩迦 [*] ska da va

[1223c16]  ka ṭi

[1223c17]  va sa ti

[1223c18] u ru

[1223c19]  na kha

[1223c20]  ja ḍa

[1223c21] () pā nda

[1223c22]  ja dghā ‧ śa ni vi

[1223c23]  ca ṭa ga

[1223c24] () a va sa ta

[1223c25]  va hu

[1224a01] () ha sta

[1224a02] 手掌 ha sta tra

[1224a03] () a gu ḷ li

[1224a04]  ma rma ‧ ja ru

[1224a05] () a gu li pra va rtta

[1224a07]  u ṣṭa

[1224a08] ()() ma śo

[1224a09]

[1224a10]  u dra

[1224a11]  pṛ ṣṭa

[1224a12]  ke śu ni

[1224a13] () cu ṇa

[1224a14] [*] (無可) va la

[1224a15]  a ṅga ja ta

[1224a16] () śa ri ra ‧ ka ya

[1224a17] 摩耶 ma ya

[1224a18]  pa śa ya

[1224a19]  tṛ ṣṭa ‧ dra ka ṣya

[1224a21]

[1224a22]  ji vi taṃ

[1224a23] [-+(-+)] ca ji ka

[1224a24] ()() ro pa

[1224a25]  va rṇa

[1224b01]  va le na

[1224b02]  skṛ

[1224b03]  va rṇa la

[1224b04] 摩訶 ma hā

[1224b05]  pra ti ma

[1224b06] ()() de gha

[1224b07]  hra sa ca

[1224b08]  tu rya

[1224b09] () pṛ tha k

[1224b10]  gha na

[1224b11]  e ka pū ṭa

[1224b12]  ve ṣṭi ta

[1224b13]  pra sa rya

[1224b14] 烏日() u ji ṭhu

[1224b15]  pra ṣṭa

[1224b16]  pa ddha ya

[1224b17]  u ca

[1224b18] (無可) ji ma va

[1224b19]  () spa

[1224b20] () ca ṭu la

[1224b21] () ra jo

[1224b22]  pra śa

[1224b23] 曼拏攞 pṛ ma ṇḍa la va ri tu ra

[1224b25] 滿 pū ra ṇaṃ

[1224c01]  ca tu ri ke ṇa a de la

[1224c03]  vi pu ri ya

[1224c04]  la kṣa ṇa

[1224c05]  ki ra ṇa ve ya

[1224c06] 端正 (無可) se va ‧ pra sā di ka

[1224c08]  a se va na du rva rṇaṃ

[1224c10] ()() ma ra

[1224c11] () ti ja ra

[1224c12]  ji ma la

[1224c13]  śu ca ‧ śu ddhe ‧ śu dvi

[1224c15] 無垢 vi ma ra

[1224c16]  彩色之類 da ra

[1224c17] 阿迦 a kā śa

[1224c18] [*] () nai ra

[1224c19]  mi ta la ‧ paṃ drū

[1224c20]  ra ka ta

[1224c21] () [*] () ro hi ta

[1224c22]  [□@] () ku su bha

[1224c23] 制多 śca ta

[1224c24] ()() kri ṣṇa ‧ ka ra

[1224c25]  du rva

[1225a01] 嚩囉拏 va ra ṇa

[1225a02] 好色 su va ra ṇa

[1225a03] ()() pa la śa

[1225a04] ()羅婆 ju bu ra bha

[1225a05]  cha ya

[1225a06] 指多 dhi ci ta

[1225a07]  pu cchi da

[1225a08]  ha ra

[1225a09]  u ru mi ta

[1225a10]  ma ṇa

[1225a11] 怛囉 kṣa tra

[1225a12]  le ma

[1225a13] () sa ve kti

[1225a14]  spha la

[1225a15]  [*] a hi ṇa

[1225a16]  ka rṇa

[1225a17] () śrī ṇu ‧ śra va

[1225a18] ṇa 路迦 va lo ka ya

[1225a20] () śu na

[1225a21] 施物() śa vda

[1225a22] ()薩嚩 pra ti śu ta ka sva ra

[1225a24]  dra śa na ‧ va śa ya

[1225a25]  va ca ṇa

[1225b01] (無可) va ṇa

[1225b02]  pra tyu ta

[1225b03] () ()

[1225b04] () de śa ta ‧ bha ṣi ta

[1225b05]  a

[1225b06]  vi pa ti

[1225b07]  vya khya na

[1225b08]  va śu na

[1225b09] 一邊 () e ṭa ka

[1225b10]  a ṇa ji ja ta

[1225b11]  śu tra

[1225b12]  sta va

[1225b13] () gā yi

[1225b14] ()(無可) śā dha va

[1225b15]  [*] ha sa ya ‧ ha si ta

[1225b16] [**] () ra va

[1225b17] 啼哭 ru da ti

[1225b18] (如下)

[1225b19] (如下)

[1225b20] () [-+] muḥ ka le

[1225b21] () rtha vi dhi

[1225b22] [*] ()() kā da

[1225b23] ()

[1225b24]  ka va laṃ

[1225b25] ()

[1225c01] ()() su dśa

[1225c02] 臭氣之類 ga ndha

[1225c03] 名聞 耶舍 ya śa

[1225c04]  du ga ndha

[1225c05]  su ga ndha

[1225c06] ()

[1225c07]  stu kṣi da ‧ kṣu dha

[1225c08]  a śa ṇa

[1225c09]  dhi da ‧ pū ja da

[1225c10]  pi va

[1225c11]  ca rva

[1225c12]  a śa da ha

[1225c13]  ra sa

[1225c14]  mṛ ṣṭa

[1225c15]  kha da ya

[1225c16]  kri śa

[1225c17]  mo ṭṭa

[1225c18]

[1225c19]  su kha

[1225c20] 納佉 duḥ kha

[1225c21]  a

[1225c22]  a da pi

[1225c23]  ma dhu ra

[1225c24] () ti kta

[1225c25]  ka ṭu ka

[1226a01] () ju gu pta

[1226a02]  a me la

[1226a03]

[1226a04]  śa nti

[1226a05] () dṛ śi

[1226a06] ()() kā ya

[1226a07]  da rdhi

[1226a08]  ca ṭa pū ka

[1226a09] 薩婆() sva rśa

[1226a10]  la śu

[1226a11]  () mu dra

[1226a12]  [*(-+)] dha re ‧ dha raḥ

[1226a13]  ni rsu da mi

[1226a14] () pi

[1226a15] 使 迦羅 ka rmma ka ra

[1226a16]  [-+] vi ma le ra ha

[1226a17]  śa śi

[1226a18] 薜陀 bhi dha ‧ ka ṇa

[1226a19]  ba ndha

[1226a20]  ye śya ‧ ni rbi dha ni

[1226a21]  pi śi

[1226a22] 悉多 di ṣi ka sta

[1226a23]  saṃ cā ra

[1226a24] 打碎 va rja

[1226a25]  pra ha di

[1226b01]  pu ra yi

[1226b02]  pra ṇa ti

[1226b03]  ha na

[1226b04]  da ha

[1226b05]  pa ca ṇi

[1226b06] ()

[1226b07]  ṭa da na ni ti

[1226b08] 施設 pra da na pya ta

[1226b09] 滿 ba ndha ‧ va ha

[1226b10] 車底 mṛ ‧ ga cha ti

[1226b11]  śu la

[1226b12]  vi da śa

[1226b13]  a va syaṃ

[1226b14] 娑訶 sa ha ya

[1226b15]  yu ji na

[1226b16]  pa la

[1226b17] 路迦 ru ka

[1226b18]  su dhe

[1226b19] () u ṣṇa

[1226b20]  śe ta

[1226b21] 沙訶 u ha ha ‧ da ṣa ha

[1226b22]  ba la

[1226b23]  du ra va la

[1226b24] 嚩囉 jva la

[1226b25]

[1226c01]  pa kṣa

[1226c02] () ka ṇṭa ka

[1226c03] () myā dhi

[1226c04] ()() sta sti

[1226c05]  ṣi

[1226c06]  pa ri pā ra

[1226c07] 迦羅 ka ra ṇi

[1226c08] () mai śa ‧ ni ṣa dya

[1226c09] () u tta

[1226c10]  śe ya

[1226c11]  gu ru

[1226c12] 合掌 kaṃ śa da kṣi

[1226c13] 合十 ṣa jaṃ ri

[1226c14]  ja va

[1226c15]  nu ga ta

[1226c16]  sa ta ma ‧ a ca ra

[1226c17] () dhā va

[1226c18] ()悉地 ti ṣṭa ‧ sthi ta

[1226c19]  (和南) va da naṃ va nde

[1226c21]  pra pta

[1226c22]  gu ṇa

[1226c23] () u śra cche

[1226c24]

[1226c25]  a cche

[1227a01]  śi ghraṃ

[1227a02]  () ya na

[1227a03]  gṛ hṇa

[1227a04]  ya ti

[1227a05]  saṃ pre ṣi ta

[1227a06]  śa kya

[1227a07]  ga ccha ‧ ga ta

[1227a08]  a ga ccha ‧ a ga ta

[1227a09] () pṛ cha me

[1227a10] 相向 vi mu kha

[1227a11]  bhū ta si

[1227a12]  su ca

[1227a13] 對面 a vi mu ddhi

[1227a14] 何處 ke ṇa ra ga cha se

[1227a15]  ta se ga cha me

[1227a16]  sro ta

[1227a17]  vi pra kra na

[1227a18]  pa ti ta

[1227a19]  pra va

[1227a20]  e ha ‧ e naṃ ‧ e ta

[1227a22]  sa tha ta

[1227a23]  de śa ‧ su ni kṣu

[1227a24]  na ma

[1227a25] 薩迦 ska ra

[1227b01]  ku ṭa

[1227b02] [*] a di śi

[1227b03]  śa ra ṇaṃ

[1227b04]  ga ha śa ru

[1227b05]  a tu lo ma

[1227b06]  vi ṣa ya

[1227b07]  śi ghraṃ

[1227b08] () vi sa dhe

[1227b09] () pa tha ‧ ya ni

[1227b10]  suṃ gha ta

[1227b11] ()

[1227b12] ()

[1227b13]  śu ta

[1227b14]  vi śu ma

[1227b15]  pu rva

[1227b16]  vya da traṃ

[1227b17]  [*] va hi rdha

[1227b18] 無始 a nu bha va ti

[1227b19]  a di

[1227b20] () da kṣa ṇa

[1227b21] 西 pa śve ma

[1227b22] 多羅 u tta ra

[1227b23] 波羅 [*] u pa ra ‧ u lo ra ddha

[1227b25] () he ṣṭa ma

[1227c01]  [*] ne dhya ya

[1227c02] () a dda ra

[1227c03] () () vi sti rṇa

[1227c04] 質多 sa nta ci tta

[1227c05]  vi pu ra

[1227c06]  sa ma nta ta

[1227c07]  dū ra

[1227c08]  sa me pa ‧ a sa ni ne

[1227c10]  [*] ga mbhī ra gu hya

[1227c11] ()()() saṃ prā pta

[1227c12] 不到 ()() na saṃ prā pta

[1227c13]  pa da

[1227c14] ()() na tā va saṃ pra pta

[1227c16] 上馬 ()迦羅 a śva ū ka ra

[1227c17] 下馬 ()() a śva u dā ra

[1227c18] () pra vi śa

[1227c19] 迦羅 ni kka ra

[1228a01]  pa re ṣa ya

[1228a02]  pra tyu da śa ma na

[1228a04]  a ma tra na

[1228a05]  me da ta

[1228a06]  a ka rṣi ta

[1228a07] 指多 ci tta

[1228a08]  ma na

[1228a09]  ci tta

[1228a10]  su ni ra ma laṃ

[1228a11]  pra na

[1228a12]  sa kha ya

[1228a13] () () sa mṛ ti

[1228a14] () sma ra

[1228a15]  mu rkha

[1228a16]  jñā na

[1228a17] () vi sma ra

[1228a18]  ji ni ‧ ja ta

[1228a19]  bha ri ja ni

[1228a20] 諾佉 duḥ kha

[1228a21]  na jñā ti

[1228a22]  [**] su sto

[1228a23]  ki ja ni

[1228a24] 不知 na ja ni

[1228a25] () rā ga

[1228b01] 煩惱 [-+] kle śa

[1228b02] 泥沙 de ṣa ‧ rū ṣṭa ‧ kra dha

[1228b04]  mo ha ‧ tṛ

[1228b05]  śrī ddho

[1228b06]  i ṣṭa

[1228b07] () na ṣṭa

[1228b08]  ma vya na

[1228b09]  śu ma

[1228b10]  śu bha

[1228b11]  pṛ de va

[1228b12]  [(-+(-))/] ni vi ga na

[1228b13]  ru da na

[1228b14] 

[1228b15]  du khi ta

[1228b16]  su khi śra

[1228b17]  śu ka

[1228b18]  ka ṣṭa

[1228b19]  ke dha

[1228b20] 不善 阿迦娑度 a ka rya na a sa dhu

[1228b22]  ka rya

[1228b23]  cu kṣi

[1228b24] 曼乳 maṃ ju

[1228b25]  vi ru ‧ du ṣṭa

[1228c01]  hu ti ‧ bha va ti ‧ e va

[1228c03] 不是 na hu ti

[1228c04]  jva

[1228c05] 解脫 木底 mu kti

[1228c06] 戰拏 pra ca ṇḍa

[1228c07]  pū ṇye

[1228c08] 怛囉 pi tra

[1228c09] 如此 e śa

[1228c10] 不如 na e śa

[1228c11] 嚩囉 va ra ‧ pra ṇi

[1228c12]  pra pa ti

[1228c13] 不得 a pra pa ti

[1228c14]  mu rye

[1228c15]  ra ca

[1228c16] ()() pra yo ja na

[1228c17] 聰明 波尼 pa ṇi ta

[1228c18]  a va ra sya

[1228c19]  śa yi ta

[1229a01] 羅婆() ra bha ṣṭa

[1229a02]  bha ya ‧ va dhya

[1229a03] 那羅() nra sa

[1229a04] 和合 密室 vya mi śra

[1229a05] 唯獨 ka va li yaṃ

[1229a06]  pā pa kau ma rdha

[1229a07]  mai ṇḍa na

[1229a08]  vi rya

[1229a09] [**] () ā la sya

[1229a10]  dha rmma

[1229a11]  u pa ka

[1229a12]  jva

[1229a13]  vi ṣa

[1229a14]  ka rmma

[1229a15]  [*(-+)] ka re na

[1229a16]  [*(-+)] ke ka re

[1229a17]  ka ri ṇya

[1229a18]  saṃ de śa

[1229a19]  () ka ru ṇya

[1229a20]  pṛ ya

[1229a21]  ka tha

[1229a22]  sa tri

[1229a23]  mṛ ṣa

[1229a24]  a sti

[1229a25] ()悉地 nā sti

[1229b01]  di tya

[1229b02] 無常 阿儞怛也 a di tya

[1229b03]  kṣa ya

[1229b04] 無著 na la jñā

[1229b05]  si ṣṭa pa

[1229b06] 無慚 a hrī

[1229b07] 無愧 a nu pya

[1229b08]

[1229b09]  ga ve ṣi

[1229b10]  ma ga

[1229b11] 麼麼 ma ma

[1229b12]  tva ‧ si tva ‧ tva yā

[1229b14]  vi śu va sa ni tu

[1229b15]  bhi kṣu ka

[1229b16]  ma me ra

[1229b17] () ta ske ra

[1229b18]  va ra

[1229b19]  sva la pa

[1229b20]  du rva la

[1229b21]  a pa ṇa ‧ a tma

[1229b22] 他人 () pā ra ma nu ṣya

[1229b23]  ga ṇi ta

[1229b24]  pi ṇa ta

[1229b25] () ke ti

[1229c01] 各各 薩嚩薩嚩 sva ka ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif)

[1229c02] ()() pva mā ṇa

[1229c03] 最初 pra tha muṃ

[1229c04]  kṣa yu

[1229c05] ()() a rdvā

[1229c06]  o ṇa

[1229c07]  ke la va

[1229c08]  yu ga ra

[1229c09]  e ka

[1229c10]  ni vi ti

[1229c11] () tri ṇa

[1229c12] () ca tva ri

[1229c13]  paṃ ca

[1229c14]  ṣa ṣṭa ‧ ṣa ṭa ta

[1229c15] sa pta

[1229c16] () a ṣṭa

[1229c17]  na va

[1229c18]  da śa

[1229c19] 十一 e ka da śa

[1229c20] 十二 () ddha da śa

[1229c21] 十三 那羅 na ra yu da śa

[1230a01] 十四 () ca tra da śa

[1230a02] 十五 paṃ ca da śa

[1230a03] 十六 ṣu da śa

[1230a04] 十七 sa pta da śa

[1230a05] 十八 () a ṣṭa da śa

[1230a06] 十九 () e ko ṇa vi śa

[1230a07] 二十 vi śa

[1230a08] 廿 () e ka vi śa

[1230a09] 廿 () ddha vi śa

[1230a10] 廿 ()() tra yu vi śa

[1230a11] 廿 () ca tṛ vi śa

[1230a12] 廿 paṃ ca vi śa

[1230a13] 廿 ṣa vi śa

[1230a14] 廿 sa pta vi śa

[1230a15] 廿 a ṣṭa vi śa

[1230a16] 廿 (四十二) e ke ṇa śa

[1230a17] 三十 () tri śa

[1230a18] 四十 () ca tva ri śa

[1230a19] 五十 ()() pa ndha śa

[1230a20] 六十 [((-+├)/)*ㄆ] () ṣa ṣṭi

[1230a21] 七十 sa pta ti

[1230a22] 八十 a ṣe ti

[1230a23] 九十 na va ti na va tya

[1230a25] 九十五 ka paṃ ca

[1230b01] 一百 śa ti śa ta śa te

[1230b03] 一千 娑羅 sa ha sra

[1230b04] 十萬 攞乞史() ra kṣi

[1230b05]  pa ma ni ‧ pra bhe na

[1230b07] 千萬 ku ṭi

[1230b08] 八千 娑訶薩羅 ma ṣṭa sa ha sra

[1230b09] 四千 () (八十) 娑訶 () ca to ra a ṣi ti sa
ha sra

[1230b11] 十九 () () 娑訶薩羅 () na va ṣi ti sa ha sra

[1230b13] 十二 () (一千二百) dvā da śa śa ta

[1230b15] 娑訶薩羅 na va vi śa ti na sa ha sra

[1230b17] 八十 娑訶薩羅 ma ṣṭa sa ha sra

[1230b18]  ca tu śca tu

[1230b19] 三八 tri ca tu

[1230b20] 四千 娑訶薩羅 ca tu ra ṣi ti sa ha sra

[1230b22] 三七 tri sa pta

[1230b23]  pu ṇya

[1230b24] 功德 gu ṇa

[1230b25] () i śva ra

[1230c01] () da ri dra

[1230c02]  va hu ni

[1230c03]  a la ma

[1230c04] () hā ga

[1230c05]  da tu la

[1230c06] 波羅 pi ra

[1230c07]  ha sta

[1230c08]  ku ha

[1230c09] () pra stha

[1230c10]  ka va ce ‧ pra stha

[1230c11]  ga ru

[1230c12]  la hu ‧ la ghu

[1230c13]  ā pha ka

[1230c14] 吉里() kri ya

[1230c15] () vi kri ya

[1230c16]  da dya

[1230c17]  da va ti

[1230c18]  de do

[1230c19]  de me

[1231a01] [*(-+)] ra da ‧ gṛ hṇa

[1231a02] () ra vda ‧ bha va tu ‧ dha bha ve
‧ pra pū ka

[1231a05]  da ṣya ṭa

[1231a06]  mai la pta

[1231a07]  ha ra

[1231a08]  ce ra

[1231a09]  pu ṣi ta

[1231a10]  bhṛ ta ka

[1231a11]  a rtha

[1231a12] () () va sto

[1231a13]  pa ṭṭa

[1231a14] () ka rpā sa

[1231a15]  ma ṅga

[1231a16] 他者 tha ca ṇa

[1231a17]  pa ṭṭa su tu

[1231a18] 怛囉() ci tra

[1231a19]  su ci ka rmma

[1231a20] ()() pa ṭṭa ga

[1231a21] 綿 ka ci

[1231a22]  ka pi pi ta

[1231a23] 怛囉() va sa tra

[1231a24]  su ci

[1231a25] () sai va bi

[1231b01] () ra tna

[1231b02] () su va rṇa

[1231b03]  ru pya

[1231b04] ()() tā mra

[1231b05] () ri ti

[1231b06]  ro ha

[1231b07]  a ya sa

[1231b08]  pi ṇa

[1231b09] 真珠 () mu kti

[1231b10] 頗梨 spha ṭi ka

[1231b11] 瑠璃 () vai ṇu ri ya

[1231b12] 金剛 () va jra

[1231b13] () ne nā ra

[1231b14] () kva ṇa

[1231b15]  pa ṇa

[1231b16]  ne na

[1231b17] 將來 () sā di

[1231b18]  ke ti mu la

[1231b19] ()() sa ma rgha

[1231b20] () ma hā ma ga

[1231b21] () ā ha ra

[1231b22]  pa ka ta

[1231b23]  te va ṇe

[1231b24]  pa na ka

[1231b25]  su ra ‧ me dya

[1231c01]  te la

[1231c02] 滿 ma ṇḍa

[1231c03]  mi ni

[1231c04]  dra va

[1231c05]  lo ṇa

[1231c06]  la va ṇa

[1231c07]  mṛ ṣṭa

[1231c08] () ghṛ ta

[1231c09]  da dhi

[1231c10]  dhu ma

[1231c11]  pṛ yaṃ gu

[1231c12]  cu ki ka

[1231c13] () co la

[1231c14]  kṣi ra

[1231c15] () ta nu ra

[1231c16]  ka ṇi ka

[1231c17] () ā ṭa

[1231c18]  la tu ka

[1231c19] 大麥 ya va

[1231c20] 小麥 gu dhu ma

[1232a01] 小豆 mu ga

[1232a02] () ma ṣī

[1232a03] 大豆 ku la tha

[1232a04] 漿 ka ci ka

[1232a05] () śā ri

[1232a06] () śā ka ma

[1232a07] 蘿蔔 mu ra

[1232a08] gṛ ja na

[1232a09] () rthā

[1232a10]  śa tro

[1232a11]  ku ma ra

[1232a12] 女人 strī

[1232a13] 童女 ku ma ri

[1232a14] 丈夫 pu rū ṣa

[1232a15] 閹人 śa ṇa

[1232a16] 婦女 [*] ma hla

[1232a17]  da pūṃ ska

[1232a18] 小兒 () nā ra ka

[1232a19] 女子 () nā ri ka

[1232a20] () ma tā

[1232a21] 比多() mi tā

[1232a22] 比多() pi ttā ma hā

[1232a23] () pū ttra

[1232a24]  [*] kti ta

[1232a25] 兄弟 ()() bhra ta

[1232b01]  va gi ni bha

[1232b02] 善友 ha rya na mi ttra

[1232b03] () bha tā ra

[1232b04] 婆哩野() bha rya

[1232b05] () bhā yu

[1232b06]  ku ra

[1232b07] 眷屬 pa ni va ra

[1232b08] 怛囉 kṣa tra

[1232b09] () nā ma

[1232b10]  va ṇi ja

[1232b11] 同伴 () sa hā ya

[1232b12]  mi ttra

[1232b13] 眾會 喇沙 pra ṣa dhi

[1232b14] () vi vā ha

[1232b15]  ḍa ti

[1232b16] ()() ja mā tra

[1232b17] () dā sa

[1232b18] () dā si

[1232b19] ()() (和上) u pā dya

[1232b20]  śi ṣi

[1232b21] () svā rta

[1232b22]  a sa tu

[1232b23] 麼訶 ma hā ra ga

[1232b24]  sa ma rgha

[1232b25] 平安 俱舍 () ku śa ra

[1232c01] 安穩 () kṣi ma

[1232c02] () sva sti

[1232c03] () rā ja

[1232c04]  ma tri

[1232c05] 達官 () ā ma tya

[1232c06] 大王 () ma hā rā ja

[1232c07]  ma hā

[1232c08] 達官 ()() sa ma ta

[1232c09] 第二 ()滿() sa ma nta

[1232c10] 太子 () yu ga rā ja

[1232c11] 長者 gṛ ha pa ti

[1232c12] 舍人 滿 [*(-+)] ma nta re

[1232c13]  ma ti

[1232c14]  cu ra

[1232c15] 將軍 se na pa ti

[1232c16] () ka tvā va ra

[1232c17] 百姓 () lo ka

[1232c18] 吠舍 吠舍 vai śa ya

[1232c19] () gra ma

[1232c20]  śu dra

[1232c21] 宰官 de ga ma

[1233a01] 使 dhu ta

[1233a02] 大臣 ma tya

[1233a03] 官司 () rā ja ku ra

[1233a04] () yu tva

[1233a05] () ji rji ta

[1233a06] 退 () ne va rtta

[1233a07] () vi hā ra

[1233a08]  a va śa

[1233a09] 縛矩羅 de va ku ra

[1233a10] 出家 () pa vai dya

[1233a11] 俗人 ga ra sa tha

[1233a12] 醫師 () ve dya

[1233a13]  de sa

[1233a14] () śa stra

[1233a15] () pu sta ka

[1233a16]  pa bha

[1233a17]  su da

[1233a18] () a rtha

[1233a19]  ka ka ri

[1233a20] () a kṣi ra

[1233a21]  ma ṣi

[1233a22] 迦羅 () ka ra ma

[1233a23] 迦羅 u pa ka ra

[1233a24] 奉事 pra ma na ka ri ya

[1233a25] 路迦 śo ka

[1233b01]  ci tra

[1233b02] 書疏 [-+] re ka

[1233b03]  li khi ta

[1233b04] () śi kṣi vi

[1233b05] () śi kṣi ta

[1233b06] 懷孕 () ga bhe rṇi

[1233b07] ja ta

[1233b08] 三生 tri ja ti

[1233b09] () vā ra

[1233b10]  va ṇa ‧ ja ra

[1233b11] () mya dhi

[1233b12] () sva sti

[1233b13]  mu da

[1233b14] () va rṣi

[1233b15] 薩嚩 sva sa ra

[1233b16] ()戰捺羅 mā sa ca ndra

[1233b17] 白分 () () () śu ka la pa kṣi

[1233b19] 黑分 ()()() ku ṣṇa pa kṣi

[1233b21] 正月 cu tra

[1233b22] 二月 () ve śā kha

[1233b23] 三月 () je ṣṭa

[1233b24] 四月 () a ṣā ḍha

[1233b25] 五月 () śra va ṇa

[1233c01] 六月 () bha ndra va da

[1233c02] 七月 () a śva

[1233c03] 八月 () ka rtti ka

[1233c04] 九月 ma ra ga śi ra

[1233c05] 十月 () pū ṣi

[1233c06] 十一月 sa ga ma kha

[1233c07] 十二月 pha la gu ṇi

[1233c08]  gṛ ṣa

[1233c09] 二月 va sa nta

[1233c10] 四月 ()() kṛ ṣma

[1233c11]  śa ra ṭi

[1233c12] 六月 ()() va ri ṣa rā tra

[1233c14] 八月

[1233c15] 九十 [*] hi ma ta

[1233c16] 十一十二月 śi śi ra

[1233c17]  di va aḥ

[1233c18] 剎那 kṣa na

[1233c19] () pu rva ha ṇa

[1233c20] 午時 ()() ma dhya hṇa

[1233c21] 西 () ṣa yā ha ṇa

[1234a01] ()