Back to collection

Jingjiao San Wei Meng Du Zan 景教三威蒙度讚

Scroll 1

Click on any word to see more details.

景教三威蒙度讚
無上諸天 大地普安
真性依止 三才慈父阿羅訶
一切至誠 一切稱讚
一切 
正真 慈父明子
 世尊
 有界
自始無人 不可
惟獨清淨 惟獨神威
惟獨儼然 善根無極
一切慈恩 妙樂
大聖 廣度
活命 不辭
群生重罪 善護真性得無
聖子 
大師 使
大師我等慈父 大師我等
大師我等法王 大師救度
大師慧力 瞻仰
甘露 所有善根
大聖 慈父
大聖 不思議

大秦景教三威蒙度讚[1288b29] 敬禮阿羅訶 應身皇子  三身同歸一體

[1288c02] 法王 法王 法王 法王 世法 法王 法王 法王 法王  法王
法王 法王 法王 法王 二十四聖法 法王 法王 娑羅法王 法王 報信法王

[1288c10] 敬禮樂經 本經 安樂 天寶藏經 聖王  真經 寶明  遺經 
 三際 思經  法王 思經 [-+(*)]  
 世法  報信法王 自在天 四門 真經 慈利 

[1288c21] (諸經目錄大秦本教五百貝葉 梵音唐太宗皇帝貞觀西域本屆
中夏房玄齡魏徵 大德僧景大數 翻譯) 。

* * *

【經文資訊大正藏 54 No. 2143 景教三威蒙度讚
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary