Back to collection

Zhou Dynasty Corrected Catalog of Scriptures (Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu) 大周刊定眾經目錄

Scroll 8

Click on any word to see more details.

大周刊定眾經目錄卷第八
大唐天后授記沙門明佺

小乘重譯之一 (三百七十七八百四十六)

* 四十二章經 ()

[0416a16] 後漢明帝永平十年迦葉摩騰 法蘭白馬寺長房錄

* 四十二章經 (第二)

[0416a19] 支謙摩騰譯者

* 四十二章經 (第三)

[0416a21] 見長房錄

[0416a22] 三經

* 十二因緣觀經 (第三)

[0416a24] 後秦弘始羅什長房錄

* 十二因緣經 (漢代安世高)

[0416a26] 西晉竺法護長房錄

[0416a27]

* 所欲致患經

[0416a29] 西晉竺法護長房錄

* 所欲致患經 (第二)

[0416b02] 東晉長房錄

[0416b03]

* 摩登 (摩鄧女經阿難)

[0416b05] 後漢安世高長房錄

* 摩登女解形中六事經 ()

[0416b07] 長房錄

[0416b08]

* 罪業報應教化地獄 (地獄報應)

[0416b10] 後漢安世高長房錄

* 罪業報應 (寶唱罪業報應教化地獄)

[0416b12] 東晉孝武帝沙門曇無蘭長房

[0416b14]

* 阿難問事佛吉凶經 (僧祐錄阿難)

[0416b16] 後漢安世高長房錄

* 分別經

[0416b18] 西晉竺法護長房錄

* 阿難分別經 (分別經又名阿難問事佛吉凶經)

[0416b20] 西秦乞伏世法長房錄

* 弟子耆域

[0416b22] 宋孝武北涼安陽沮渠京聲長房錄

[0416b24]

* (太子二十八宿太子明星二十八宿)

[0416b26] 後漢安世高長房錄

* 摩登伽經一部 (三十七)

[0416b28] 竺律炎支謙武昌達摩 多羅

* 太子二十八宿

[0416c02] 西晉竺法護長房錄

* (二十六太子二十八宿太子化度第二 摩登伽經世高)

[0416c05] 西晉永嘉竺法護長房錄

[0416c06]

* 五母子經 ()

[0416c08] 支謙長房錄

* 沙彌羅經 ()

[0416c10] 晉安帝曇摩長房錄

[0416c11]

* 義足經一部 (四十一)

[0416c13] 黃武支謙化度

* 義足經一部

[0416c15] 東晉孝武帝沙門竺曇無蘭 房錄

* 天神

[0416c18] 東晉孝武帝沙門竺曇無蘭 房錄

*

[0416c21] 後漢安世高長房錄

*

[0416c23] 赤烏康僧會長房錄

*

[0416c25] 支謙長房錄

* 梵志
* 梵志爭得解脫
* 梵志
* 梵志
* 梵志無常解脫
* 梵志

[0417a03] 以前十一義足經

* 王法念處經一部七十 (一千四百)

[0417a05] 後魏興和元年瞿曇般若留支 丞相長房錄

* 鵝王

[0417a08] 以前正法念經

* 調

[0417a10] 支謙長房錄

* 調 (中阿含第八)

[0417a12] 東晉沙門祇多蜜長房錄

[0417a13]

* 十善十惡 (名分善惡)

[0417a15] 西晉惠帝永寧支法度長房

* 十善十惡 (第二)

[0417a18] 東晉孝武帝竺曇無蘭楊州 西寺長房錄

[0417a20]

* 五百梵志

[0417a22] 宋孝武北涼安陽沮渠京聲 長房錄

* 梵志 (五百梵志)

[0417a25] 寶唱始興

[0417a26]

* 小本一部 (修行本起經修行經)

[0417a28] 後漢靈帝支曜洛陽長房錄

* 修行本起經一部 (三十八寶唱宿本起)

[0417b01] 後漢曇果康孟詳內典錄

* 太子本起瑞應經一部 (本起中本起經)

[0417b03] 後漢外國沙門康孟詳長房錄

* 中本起經一部 (太子中本起經)

[0417b05] 後漢建安十二曇果長房錄

* 本起一部 (三十五瑞應本起經第二 孟詳)

[0417b08] 建興支謙金陵內典錄

* 過去因果一部

[0417b10] 晉安帝佛馱跋陀羅 房錄

* 過去現在因果經一部 (九十六)

[0417b13] 元嘉求那跋陀羅內典錄

[0417b14] 七經

* 雜藏經 (目連餓鬼報應目連地獄餓鬼因緣同體異名寶唱)

[0417b16] 東晉佛馱跋陀羅共法 長房錄

* 雜藏經

[0417b19] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 鬼問目連經 ()

[0417b21] 後漢安世高長房錄

* 餓鬼報應經 (名目地獄餓鬼因緣)

[0417b23]

* 興起行經一部 (三十六)

[0417b25] 漢獻帝沙門康孟詳長房錄

* 因緣 (興起行經)

[0417b27]

* 耆域

[0417b29] 後漢安世高長房錄

* 耆域 (十七柰女經)

[0417c02] 西晉竺法護內典錄

[0417c03]

* 貧窮老公經 ()

[0417c05] 西晉法炬法立達摩多羅

* 貧窮老公經

[0417c07] 宋孝武沙門慧簡鹿野 長房錄

[0417c09]

* 難經 (難經第二寶唱長者)

[0417c11] 西晉清信士聶承遠長房錄

* 難經 ()

[0417c13] 東晉長房錄

* 難經 (難經)

[0417c15] 宋文帝元嘉求那跋陀羅

[0417c16] 三經

* 七女經 (七女本經長房阿毘曇)

[0417c18] 黃武支謙長房錄

* 七女本經

[0417c20] 西晉竺法護長房錄

* 七女本經 (支謙大同小異心明經七女經)

[0417c22] 西晉聖堅河南國長房錄

[0417c23] 三經

* 龍王兄弟經 (龍王)

[0417c25] 支謙長房錄

* 目連龍王

[0417c27] 宋文帝元嘉求那跋陀羅 房錄

[0417c29]

* 滿足

[0418a02] 後漢安世高長房錄

* 滿足

[0418a04] 東晉孝武帝西域沙門竺曇無蘭長房錄

[0418a06]

* 勸進學道 (一本)

[0418a08] 支謙長房錄

* 進學經

[0418a10] 宋孝武沮渠京聲長房錄

* 佛說勸進學道 (勸進)

[0418a12] 宋代長房錄

[0418a13] 三經

* 八師經 ()

[0418a15] 支謙內典及長房錄

* 八師經

[0418a17] 東晉孝武帝竺曇無蘭長房錄

[0418a18]

* 生經一部 (寶唱生經一百二十六)

[0418a20] 西晉竺法護長房錄

* 生經一部

[0418a22] 宋文帝元嘉涼州沙門釋智 長房錄

* 前世

[0418a25] 後漢安世高長房錄

* (第二)

[0418a27] 後漢安世高長房錄

* (第三)

[0418a29] 後漢安世高長房錄

* 迦旃延 (迦旃延無常經第二)

[0418b02] 後漢安世高長房錄

* 我所 (第一)

[0418b04] 支謙長房錄

* 猘狗經 ( [-+] )

[0418b06] 支謙長房錄

* 吉祥 (第二)

[0418b08] 支謙長房錄

* 梵志 (第五)

[0418b10] 支謙長房錄

* 仙人 (第一)

[0418b12] 道安晉代竺法護僧祐錄

* [-+]

[0418b14] 道安晉代竺法護僧祐錄

* 國王 (福德第三)

[0418b16] 道安晉代竺法護僧祐錄

* 梵志 (第四)

[0418b18] 道安晉代竺法護僧祐錄

* (第五)

[0418b20] 西晉竺法護長房錄

* 總持經 (佛心總持經第三)

[0418b22] 西晉武帝竺法護長房錄

* 象王

[0418b24] 西晉竺法護長房錄

* 使 (第三)

[0418b26] 西晉竺法護長房錄

* 閑居 (第二)

[0418b28] 西晉竺法護長房錄

* (第四)

[0418c01] 西晉武帝竺法護長房錄

* 五百童子 (幼童第四)

[0418c03] 西晉惠帝河內沙門 房錄

* (第一)

[0418c06] 西晉法炬法立長房錄

* 比丘疾病 (第三)

[0418c08] 西晉惠帝沙門法炬法立長房

* 比丘 (第二)

[0418c11] 西晉惠帝沙門法炬法立長房

* 釋經 (第三)

[0418c14] 西晉惠帝法炬法立長房錄

* 難經 (第一)

[0418c16] 西晉惠帝法炬法立長房錄

* 比丘分 (分衛比丘第一)

[0418c18] 西晉法炬法立長房錄

* (毒草第四)

[0418c20] 西晉沙門法炬法立長房錄

* 毒草 (第四)

[0418c22] 西晉法炬法立長房錄

* 拘薩羅國 (第四)

[0418c24] 東晉孝武帝竺曇無蘭 西寺長房錄

* (第四)

[0418c27] 東晉孝武帝竺曇無蘭 西寺長房錄

* 孔雀經 (第五)

[0419a01] 東晉沙門竺曇無蘭鎮西 長房錄

* (第一)

[0419a04] 東晉孝武帝竺曇無蘭長房錄

* (第三)

[0419a06] 東晉孝武帝竺曇無蘭長房錄

* 夫婦 (第四)

[0419a08] 東晉孝武帝竺曇無蘭 西寺長房錄

* 獼猴 (第一)

[0419a11] 東晉孝武帝竺曇無蘭長房錄

* 弟子 (第四)

[0419a13] 東晉孝武帝竺曇無蘭 長房錄

* 佛心總持經

[0419a16] 後秦弘始羅什長房錄

* 水牛 (第四)

[0419a18] 後秦羅什長房錄

* (第四)

[0419a20] 後秦羅什長房錄

* (第一)

[0419a22] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 善惡 (第四)

[0419a24] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 負債

[0419a26] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

*

[0419a28] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 舍利弗般泥洹經 (第二)

[0419b01] 宋文帝元嘉求那跋陀羅 房錄

* 中經

[0419b04] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 清信士阿夷 (達摩鬱多羅清信士阿夷父子第五)

[0419b06] 宋孝武北涼沮渠京聲 房錄

* 謗佛經 (第一)

[0419b09] 宋孝武沙門慧簡長房錄

* 長者問事 (第二)

[0419b11] 以上四十八出生

* 中阿含經一部六十 (五十八合一二百八十七達摩鬱多羅 二百二十二長房錄六十九)

[0419b14] 晉安帝隆安元年僧伽提婆楊州 長房錄

* 中阿含經一部五十九 ()

[0419b17] 前秦曇摩難提長房錄

* 四諦經

[0419b19] 後漢安世高洛陽長房

* 是法非法經 ()

[0419b22] 後漢安世高長房錄

* 一切因緣 (流攝經一切流攝守經 )

[0419b25] 後漢安世高長房錄

* 漏分布經 ()

[0419b27] 後漢安世高雒陽長房

* 十支居士八城人經 (第六)

[0419c01] 後漢安世高長房錄

* 本相 (大相)

[0419c03] 後漢安世高長房錄

* 緣本致經 ()

[0419c05] 後漢安世高長房錄

* 長者兄弟佛經 (僧祐長者達多兄弟世尊)

[0419c07] 後漢安世高長房錄

* 父母恩 (父母恩難報經)

[0419c09] 後漢安世高長房錄

* 婆羅門行經 (第三十)

[0419c11] 後漢安世高長房錄

* 尊者薄拘羅經 (薄拘羅經化度同一異學第八)

[0419c13] 後漢安世高長房錄

* 賴吒和羅經

[0419c15] 後漢支曜長房錄

* 阿那律八念經 (意經八念經第十八)

[0419c17] 後漢靈帝支曜雒陽長房錄

* 賴吒和羅經 (第二支曜羅漢賴吒和羅經第三十十二)

[0419c19] 黃武支謙內典錄

* 梵摩 (第三十)

[0419c21] 支謙長房錄

* 齋經 (八關齋經優婆夷墮舍迦五十五)

[0419c23] 黃武支謙內典錄

* 申日經 ()

[0419c25] 黃武支謙長房

* 釋摩男本經 (五陰第二十)

[0419c28] 黃武支謙武昌內典錄

* 諸法本經 (第二十)

[0420a01] 黃武支謙長房錄

* 孫多耶致經 (梵志孫多耶致經)

[0420a03] 支謙長房錄

* 迦沙 (瓶沙王)

[0420a05] 黃武支謙長房錄

* 七知經 (智經第一)

[0420a07] 支謙長房錄

* 異學 (薄俱羅)

[0420a09] 道安西晉竺法護僧祐錄

* 貧窮 (第二十)

[0420a11] 西晉竺法護長房錄

* 樂想經 (第二十)

[0420a13] 西晉竺法護長房錄

* 離睡經 (第二十)

[0420a15] 西晉竺法護長房錄

* 受歲經 (第二十)

[0420a17] 西晉竺法護長房錄

* 新歲經

[0420a19] 東晉孝武帝竺曇無蘭長房錄

* 何苦 (第三十)

[0420a21] 西晉竺法護長房錄

* 尊上經 (第四十三)

[0420a23] 西晉竺法護長房錄

* 應法經 (第四十五)

[0420a25] 西晉竺法護長房錄

* 意經 (第四十五)

[0420a27] 西晉竺法護長房錄

* 佛為黃竹園老婆羅門說學經 (第三十)

[0420b01] 道安西晉竺法護僧祐錄

* 水喻經 (八德瞻波比丘法海經長房錄恒河)

[0420b03] 西晉竺法長房錄

* 比丘優婆塞命終 ()

[0420b05] 西晉惠帝法炬長房錄

* 佛說求欲經 (十一)

[0420b07] 西晉惠帝法炬法立長房錄

*

[0420b09] 西晉法炬法立長房錄

* 頂生王故事經 (文陀竭王經頂生王第十一)

[0420b11] 西晉惠帝法炬長房錄

* 瞻波比丘 (達摩恒水經)

[0420b13] 西晉法炬法立長房錄

* (第二十)

[0420b15] 西晉法炬法立長房錄

* 柔軟 (第二第二十)

[0420b17] 西晉法炬法立長房錄

* 福行 (第二)

[0420b19] 西晉法炬法立長房錄

* 惡道 (惡意意經第十五)

[0420b21] 西晉法炬法立長房錄

* 伏婬經 (第三十)

[0420b23] 西晉法炬法立長房錄

* 名稱 (第三十)

[0420b25] 西晉惠帝法炬法立長房錄

* 受持 (第四)

[0420b27] 西晉竺法法立長房錄

*

[0420b29] 西晉惠帝沙門法炬法立長房

* 阿耨風經 (第二十)

[0420c03] 東晉孝武帝曇無蘭長房錄

* 泥黎 (中阿含泥黎)

[0420c05] 東晉孝武帝西域沙門竺曇無蘭 鎮西長房錄

* 蓱沙王五願經 (迦沙)

[0420c08] 東晉長房錄

* 阿須倫大海

[0420c10] 後秦羅什長安長房錄

* 文陀竭王經

[0420c12] 北涼曇無讖長房錄

* 釋摩男本經

[0420c14] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 鸚鵡經 (兜調經第四十四)

[0420c16] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 阿蘭那 (第四)

[0420c18] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 鞞摩肅經 (第五十七)

[0420c20] 宋文帝求那跋陀羅長房錄

* 八關齋經 (寶唱八法善宿)

[0420c22] 宋文帝北涼沮渠京聲長房錄

* 摩夷比丘 (摩夷第十)

[0420c24] 宋孝武北涼安陽沮渠京聲長房錄

* 優婆塞五法經 (第三十)

[0420c27] 宋孝武北涼安陽沮渠京聲 長房錄

* 商人財經 (第三十)

[0421a01] 宋代沙門慧簡長房錄

* 瞿曇彌記果經 (第三十)

[0421a03] 宋孝武沙門慧簡鹿野 長房錄

* 瞿曇彌 (第四十七)

[0421a06] 宋孝武沙門慧簡鹿野 長房錄

* 鹹水喻經 (僧祐錄云安中阿含舊錄鹹水譬喻經阿含)
* 五百比丘
* 摩迦 (迦葉解難第十五)
* (僧祐錄第十二)
* 閻羅王五天使者經 (鐵城泥犁經第十二)
* 古來世時經 (第十三)
* 長壽王經 (第十七)
* 魔嬈亂經 (弊魔試目連經魔王目連第三十)
* 邪見經 (第六)
* 箭喻經 (第六)
* 中阿含本文 (第六)
* 梵志計水淨經 (第二十)
* 七事 (僧祐錄)
* 四意止 (四意止本行第二十僧祐錄)
*