Back to collection

Notes on Faxiang School Documents 注進法相宗章疏

Scroll 1

Click on any word to see more details.

注進法相宗章疏

藏俊

妙法蓮華經玄贊(本末十八) 大乘
 同上
 同上
 同上
 惠沼
(本末) 智周
決擇 同上
三十 沙門
 
十三(廿) 行賀
十二 
經解(釋義) 元興寺
經解 同上
經略() 東大寺
要略 
 興福寺
 
經常 作者
 
 同上
經疏 
經略 興福寺
陀羅尼 同上
釋文 同上
異文 興福寺
大般若經 義寂
經略 遁倫
二十 東大寺法藏
經籍
音義 玄應
音義 元興寺信行
 興福寺
經略 
十六 
仁王般若經疏 惠沼
經疏 圓測
經疏 法隆寺
仁王經(本末) 良賁
般若心經幽贊 大乘
經略 同上
經疏 圓測
 
經略 
般若理趣 義寂
 大乘
經疏 
 
 
 法藏
金剛般若經 大乘
(五經) 同上
經疏 
經疏 
經疏 惠沼
 道氤
料簡 璟興
盂蘭盆經疏 惠沼
經疏 
藥師經 
經疏 靖邁
經疏 遁倫
經疏 
千手經 
六門陀羅尼經 同上
十一經疏 惠沼
經疏 遁倫
經疏 靖邁
不增不減經 元曉
八名經 
不空羂索經 莊嚴寺
 大乘
菩薩藏經 靖邁
般舟三昧經 元曉
無量壽經 璟興
阿彌陀經疏 大乘
 同上
稱讚淨土佛攝受經 靖邁
勝鬘經 大乘
經疏 靖邁
經疏 元曉
維摩詰經
無垢稱經疏 大乘
彌勒上生經 同上
彌勒下生 同上
彌勒 璟興
經略 
 
天請問經 
解深密經 圓測
經疏 元曉
普賢 興福寺
經略 
楞伽經 
最勝 惠沼
經略 
 
 
涅槃經十四 
古迹 太賢
梵網經 智周
經疏 義寂
古迹 太賢
 
經略 
法花經論述 義寂釋義
 
佛地論 靖邁
論疏 
攝大乘論 
 
論疏十一 同上
論疏 神泰
顯揚論疏 
論疏 
莊嚴論 

論述 大乘
論疏 
 
觀所緣緣論 神泰
論疏
百法論 大乘
論疏 大乘
論疏 圓測
(本末十九) 
論義 
雜集論 大乘
論疏 
論疏十六 
論疏十二() 勝莊
二十唯識論 大乘
論疏 圓測
瑜伽論十六 大乘
論疏二十五(瑜伽) 真空
三十六 法師
三十六 璟興
釋文二十 
二十四 遁倫
音義(相應音義) 元興寺信行
論文次第
 
發菩提心論疏 惠沼
佛性論
起信論疏 元曉
 同上
 
掌珍論 神泰
論疏 靖邁
論疏 文備
廣百論 文備
論疏 
成唯識論 大乘
樞要 同上
開發(料簡) 同上
(分為) 同上


料簡 
開發 沙門玄應
論疏 圓測
 
論疏 
論文(十三) 
十四 
二十五 璟興
 
古迹 太賢
決擇 同上
 同上
未詳() 義寂
同異(廿) 東都太平寺
了義 惠沼
 智周
論義(本末) 
北京 ()
東京(本末卷尺第五以下)

十八(調) 
論義十三 如理
論談 同上
論義(天竺沙門)
 
論疏 
 
 
三十 行賀
 
分量 同上
唯識論二十 
()
唯識 
唯識 
同異補闕 東大寺
() 
論義() 行賀
 
樞要方誌 智周
() 
同義 行賀
 
 
 
 
 
 
樞要 西
十七 


唯識樞要 行賀

 
() 
 
(二十二) 
了義(第六) 智周
(第一) 
 
 
 
 如理
因明(永徽六月大乘對面三藏)
理門論述記 法師
 圓測
 
 淨眼
同義 
 
 
 
 
 定賓
 文備
 同上
注釋 同上
 沙門
 
同義 
十四 
 同上
因明入正理論疏() 大乘
論疏 
論疏 法師
論疏 莊嚴寺
論疏 
論疏 玄應
論疏 
 
論述 神泰
 元曉
 文備
古迹 太賢
 
論疏 
論疏 [-+(-+(((-)-)-))]
(文中) 惠沼
 同上
論義(有序) 同上
要略
論義 
論疏 同上
(慈恩) 章敬寺
論義 
 
論疏
髓腦
論義 
() 淨眼
論疏() 
論疏 智周
後記 同上
() 同上
論疏 兗州
論疏 

疏記 
疏記 法隆寺
明燈(本末十二) 
(本名一字) 
(興福寺八部)
指事
 法藏(未詳)
 

相違
 
相違 法隆寺
疏記 
() 福壽如理
() 智周
 
 
 
 
 


 
 同上
 
同義() 
 

 
 
 
三十 
因明 元興寺律師
比量 元曉
 東大寺
清辨
唯識比量 
唯識比量 行賀
勝軍比量 
論疏 大乘
毘婆娑
俱舍論 大乘
十五 大乘
 圓暉
疏記 
 
順正理論 
大乘 大乘
二十七賢聖() 大乘
(決擇) 智周
同義 
撰集 
 
補闕 惠沼
大乘十二 義寂
 惠沼
 
大乘入道 智周
 
二十 同上
法相了義十一 同上
異見 同上
種姓差別
勸發菩提心集
大乘義章
西方


一切經音義二十五
大唐西域記十二(三藏十七年間見聞三十翻譯)
大唐大慈三藏
[1144c04] 安元十一月 律師藏俊

[1144c05]

【經文資訊大正藏 55 No. 2181 注進法相宗章疏
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary