Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 32

Volume 32 Śastra Section 論集部

No.Title
1628 Nyāyamukha (Yinming Zheng Li Men Lun Ben) 因明正理門論本
1629 Nyāyamukha (Yinming Zheng Li Men Lun) 因明正理門論
1630 Nyāyapraveśa (Primer on Logic) 因明入正理論
1631 Dispeller of Objections (Vigrahavyāvartanī) 迴諍論
1632 Upāyahṛdaya (Fangbian Xin Lun) 方便心論
1633 Tarkaśāstra (Rushi Lun) 如實論
1634 Mahāyānavatāra (Ru Dacheng Lun) 入大乘論
1635 Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 大乘寶要義論
1636 Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 大乘集菩薩學論
1637 Mahāyānalakṣaṇasamuccaya (Ji Dasheng Xiang Lun) 集大乘相論
1638 Ji Zhu Fabao Zuishang Yi Lun 集諸法寶最上義論
1639 Tipo Pusa Po Lengjia Jing Zhongwai Dao Xiaosheng Si Zong Lun 提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論
1640 Tipo Pusa Shi Lengjia Jing Zhongwai Dao Xiaosheng Niepan Lun 提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論
1641 Lakṣaṇānusāraśāstra (Sui Xiang Lun) 隨相論
1642 Vajrasūcīśāstra (Jingang Zhen Lun) 金剛針論
1643 Nairātmyaparipṛccha (Ni Gan Zi Wen Wuwo Yi Jing) 尼乾子問無我義經
1644 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 佛說立世阿毘曇論
1645 Zhang Suo Zhi Lun 彰所知論
1646 Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun) 成實論
1647 Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 四諦論
1648 Jietuo Dao Lun 解脫道論
1649 San Mi Di Bu Lun 三彌底部論
1650 Pizhi Fo Yinyuan Lun 辟支佛因緣論
1651 Pratītyasamutpādaśāstra (Shi Er Yinyuan Lun) 十二因緣論
1652 Yuan Sheng Lun 緣生論
1653 Dasheng Yuan Sheng Lun 大乘緣生論
1654 Yinyuan Xin Lun Song Yinyuan Xin Lun Shi 因緣心論頌因緣心論釋
1655 Zhi Guan Men Lun Song 止觀門論頌
1656 Garland of Jewels (Ratnāvalī) 寶行王正論
1657 Shou Zhang Lun 手杖論
1658 Zhu Jiao Jueding Mingyi Lun 諸教決定名義論
1659 Fa Pu Ti Xin Jinglun 發菩提心經論
1660 Puti Ziliang Lun 菩提資糧論
1661 Putixin Li Xiang Lun 菩提心離相論
1662 A Guide to the Bodhisattva Way of Life 菩提行經
1663 Bodhicittabhāvanā (Putixin Guan Shi) 菩提心觀釋
1664 Pūrvabhāvanākrama (Guang Shi Putixin Lun) 廣釋菩提心論
1665 The Bodhicitta Śāstra (Jingang Ding Yujia Zhong Fa Anouduoluo Sanmiao Sanputi Xin Lun) 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
1666 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 大乘起信論 (translated by Paramārtha)
1667 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 大乘起信論 (translated by Śiksānanda)
1668 Shi Moheyan Lun 釋摩訶衍論
1669 Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論
1670A Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 那先比丘經
1670B Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 那先比丘經
1671 Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 福蓋正行所集經
1672 Suhṛllekha (Long Shu Pusa Wei Chan Tuo Jia Wang Shuofa Yao Ji) 龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈
1673 Suhṛllekha (Quan Fa Zhu Wang Yao Ji) 勸發諸王要偈
1674 Suhṛllekha (In Praise of Nagarjuna Admonishing the King) 龍樹菩薩勸誡王頌
1675 Dharmadhātustotra (Zan Fajie Song) 讚法界頌
1676 Guangda Fa Yuan Song 廣大發願頌
1677 Kāyatrayastotra (San Shen Fan Zan) 三身梵讚
1678 Kāyatrayastotra (Fo San Shen Zan) 佛三身讚
1679 Fo Yibai Ba Ming Zan 佛一百八名讚
1680 Śatapañcaśatikastotra (Yibai Wushi Zan Fo Song) 一百五十讚佛頌
1681 Fo Jixiang De Zan 佛吉祥德讚
1682 Saptabuddhastotra (Qi Fo Zan Bai Jia Ta) 七佛讚唄伽他
1683 Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 犍稚梵讚
1684 Aṣṭamahāsthānacaityavandanāstava (Ba Da Ling Ta Fan Zan) 八大靈塔梵讚
1685 Aṣṭamahāsthānacaityastotra (Fo Shuo Ba Da Ling Ta Minghao Jing) 佛說八大靈塔名號經
1686 Xian Sheng Ji Jiatuo Yibai Song 賢聖集伽陀一百頌
1687 Gurupañcāśikā (Shi Shifa Wushi Song) 事師法五十頌
1688 Mi Ji Lishi Da Quan Shen Wang Jing Ji Song 密跡力士大權神王經偈頌
1689 Qing Bintoulu Fa 請賓頭盧法
1690 Bintoulu Tu Luo She Wei Youtuoyan Wang Shuofa Jing 賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經
1691 Jiaye Xianren Shuo Yi Nuren Jing 迦葉仙人說醫女人經
1692 Sheng Jun Hua Shi Bai Yu Jia Ta Jing 勝軍化世百喻伽他經

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes