Back to collection

Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》

Scroll 1

Click on any word to see more details.

央掘魔羅經卷第一

天竺三藏求那跋陀羅

[0512b08] 如是我聞

[0512b08] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊無量菩薩摩訶薩四部無量諸天龍神夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毘舍檀那日月天子阿修羅羅剎護世四天王魔天爾時世尊廣說妙法度脫眾生名曰大方廣初中究竟顯示清淨具足清白梵行舍衛城不遠貧窮婆羅門跋陀羅女生一切世間其父十二人相具足第一聰明善說復有婆羅門摩尼跋陀羅善能通達毘陀世間恭敬盡心供養純熟奉持

[0512b23] 爾時世間婆羅門年少端正世間染心儀軌世間:「便如何非法?」遠避爾時欲心熾盛念言:「斷絕不見使。」女人莊嚴摩尼跋陀還家高聲:「為此?」答言:「世間非法如是。」

[0512c05] 摩尼跋陀先知大德思惟:「初生一切剎利所有刀劍自拔利劍墜落剎利恐怖有如大德。」思惟世間:「惡人毀辱婆羅門除罪。」世間稟性恭順尊重:「嗚呼和上殺害非我。」謂言:「惡人不樂生天婆羅門?」答言和上:「善哉奉命還禮。」聞見希有:「惡人?」念言:「當令。」告之:「一一一一然後婆羅門。」以是因緣央掘魔羅:「善哉和上受教。」

[0512c19] 爾時自持美食思惟:「當令生天。」即便

[0512c22] 舍衛國由旬阿輸迦爾時世尊一切智如是央掘魔羅世尊念言:「沙門瞿曇。」爾時世尊示現央掘魔羅

大沙門, 白淨王太子
 , 
 大沙門, 無貪
 , 
 大沙門, 剃髮
 , 
 大沙門, 知足
 , 
 大沙門, 無畏師子
 , 
 大沙門, 雄健猛虎
 , 
 大沙門, 鵝王
 , 
 大沙門, 安詳龍象
 , 
 大沙門, 明朗
 , 
 大沙門, 明朗滿月
 , 
 大沙門, 莊嚴金山
 , 
 大沙門, 千葉蓮花
 , 
 大沙門, 白蓮
 , 
 大沙門, 善說真言
 , 
 大沙門, 眉間白毫相
 , 
 大沙門, 光澤紺青
 , 
 大沙門, 
 , 
 大沙門, 離欲
 , 
 大沙門, 
 , 
 大沙門, 手足
 , 
 大沙門, 
 , 
 大沙門, 迦陵頻伽
 , 
 大沙門, 吉羅妙音
 , 
 大沙門, 光曜
 , 
 大沙門, 調伏
 , 
 大沙門, 十力具足
 , 
 大沙門, 四真諦
 , 
 大沙門, 八道饒益
 , 
 大沙門, 三十二相
 , 
 大沙門, 八十妙好
 , 
 大沙門, 愛欲
 , 
 大沙門, 
 , 
 大沙門, 未曾奇特
 , 
 大沙門, 修羅因陀羅
 羅剎, 憍慢
 何等, 如是
 , 時宜
 大沙門, 
 , 
 大沙門, 諸眾生
 , 一切
 何況, 全身
 大沙門, 
 ? 
 大沙門, 疲乏
 不能, 
 大沙門, 淨戒
 , 境界。」

[0513c21] 爾時世尊猶如鵝王師子央掘魔羅

, 淨戒
 等正覺, 
 無生, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 實際, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無為, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無漏, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無罪, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 如法, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 寂靜, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 安隱, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無憂, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無有, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無量, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無上, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無邊, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 不可, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 深法, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 微細, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 滿, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無諍, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無分別, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 無際, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 解脫, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 寂靜, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 彼岸, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 美妙, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 虛偽, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 法界, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 出世, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 殿堂, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 休息, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 究竟, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 三毒, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 煩惱, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 有餘, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 三毒, 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺, 
 , 不覺
 央掘魔羅, 等正覺
 , 無上善法
 , 生死
 , 淨戒
 等正覺,