Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 23

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十三
[0126b06] 「復次善現菩薩摩訶薩云何預流果菩薩摩訶薩?」

[0126b07] 「世尊!」

[0126b07] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩?」

[0126b09] 「世尊!」

[0126b09] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126b10] 「世尊!」

[0126b10] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0126b11] 「世尊!」

[0126b11] 「預流果無常菩薩摩訶薩?」

[0126b12] 「世尊!」

[0126b12] 「一來不還阿羅漢果無常菩薩摩訶薩?」

[0126b13] 「世尊!」

[0126b14] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126b15] 「世尊!」

[0126b15] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0126b16] 「世尊!」

[0126b16] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126b17] 「世尊!」

[0126b17] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0126b18] 「世尊!」

[0126b19] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126b19] 「世尊!」

[0126b20] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0126b21] 「世尊!」

[0126b21] 「預流果無我菩薩摩訶薩?」

[0126b22] 「世尊!」

[0126b22] 「一來不還阿羅漢果無我菩薩摩訶薩?」

[0126b23] 「世尊!」

[0126b23] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126b24] 「世尊!」

[0126b25] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0126b26] 「世尊!」

[0126b26] 「預流果不淨菩薩摩訶薩?」

[0126b27] 「世尊!」

[0126b27] 「一來不還阿羅漢果不淨菩薩摩訶薩?」

[0126b28] 「世尊!」

[0126b28] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126b29] 「世尊!」

[0126b29] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0126c02] 「世尊!」

[0126c02] 「預流果不空菩薩摩訶薩?」

[0126c03] 「世尊!」

[0126c03] 「一來不還阿羅漢果不空菩薩摩訶薩?」

[0126c04] 「世尊!」

[0126c04] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126c05] 「世尊!」

[0126c05] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩?」

[0126c07] 「世尊!」

[0126c07] 「預流果無相菩薩摩訶薩?」

[0126c08] 「世尊!」

[0126c08] 「一來不還阿羅漢果無相菩薩摩訶薩?」

[0126c09] 「世尊!」

[0126c09] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126c10] 「世尊!」

[0126c10] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩?」

[0126c12] 「世尊!」

[0126c12] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0126c13] 「世尊!」

[0126c13] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩?」

[0126c14] 「世尊!」

[0126c14] 「預流果寂靜菩薩摩訶薩?」

[0126c15] 「世尊!」

[0126c15] 「一來不還阿羅漢果寂靜菩薩摩訶薩?」

[0126c17] 「世尊!」

[0126c17] 「預流果寂靜菩薩摩訶薩?」

[0126c18] 「世尊!」

[0126c18] 「一來不還阿羅漢果寂靜菩薩摩訶薩?」

[0126c19] 「世尊!」

[0126c19] 「預流果遠離菩薩摩訶薩?」

[0126c20] 「世尊!」

[0126c21] 「一來不還阿羅漢果遠離菩薩摩訶薩?」

[0126c22] 「世尊!」

[0126c22] 「預流果不遠菩薩摩訶薩?」

[0126c23] 「世尊!」

[0126c23] 「一來不還阿羅漢果不遠菩薩摩訶薩?」

[0126c24] 「世尊!」

[0126c25] 「預流果有為菩薩摩訶薩?」

[0126c26] 「世尊!」

[0126c26] 「一來不還阿羅漢果有為菩薩摩訶薩?」

[0126c27] 「世尊!」

[0126c27] 「預流果無為菩薩摩訶薩?」

[0126c28] 「世尊!」

[0126c28] 「一來不還阿羅漢果無為菩薩摩訶薩?」

[0126c29] 「世尊!」

[0127a01] 「預流果有漏菩薩摩訶薩?」

[0127a02] 「世尊!」

[0127a02] 「一來不還阿羅漢果有漏菩薩摩訶薩?」

[0127a03] 「世尊!」

[0127a03] 「預流果無漏菩薩摩訶薩?」

[0127a04] 「世尊!」

[0127a04] 「一來不還阿羅漢果無漏菩薩摩訶薩?」

[0127a05] 「世尊!」

[0127a06] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0127a07] 「世尊!」

[0127a07] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0127a08] 「世尊!」

[0127a08] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0127a09] 「世尊!」

[0127a09] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0127a10] 「世尊!」

[0127a11] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0127a11] 「世尊!」

[0127a12] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩

[0127a13] 「世尊!」

[0127a13] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0127a14] 「世尊!」

[0127a14] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩?」

[0127a15] 「世尊!」

[0127a15] 「預流果有罪菩薩摩訶薩?」

[0127a16] 「世尊!」

[0127a17] 「一來不還阿羅漢果有罪菩薩摩訶薩?」

[0127a18] 「世尊!」

[0127a18] 「預流果無罪菩薩摩訶薩?」

[0127a19] 「世尊!」

[0127a19] 「一來不還阿羅漢果無罪菩薩摩訶薩?」

[0127a20] 「世尊!」

[0127a21] 「預流果煩惱菩薩摩訶薩?」

[0127a21] 「世尊!」

[0127a22] 「一來不還阿羅漢果煩惱菩薩摩訶薩?」

[0127a23] 「世尊!」

[0127a23] 「預流果煩惱菩薩摩訶薩?」

[0127a24] 「世尊!」

[0127a24] 「一來不還阿羅漢果煩惱菩薩摩訶薩?」

[0127a26] 「世尊!」

[0127a26] 「預流果世間菩薩摩訶薩?」

[0127a27] 「世尊!」

[0127a27] 「一來不還阿羅漢果世間菩薩摩訶薩?」

[0127a28] 「世尊!」

[0127a28] 「預流果出世間菩薩摩訶薩?」

[0127a29] 「世尊!」

[0127a29] 「一來不還阿羅漢果出世間菩薩摩訶薩?」

[0127b02] 「世尊!」

[0127b02] 「預流果雜染菩薩摩訶薩?」

[0127b03] 「世尊!」

[0127b03] 「一來不還阿羅漢果雜染菩薩摩訶薩?」

[0127b04] 「世尊!」

[0127b04] 「預流果清淨菩薩摩訶薩?」

[0127b05] 「世尊!」

[0127b06] 「一來不還阿羅漢果清淨菩薩摩訶薩?」

[0127b07] 「世尊!」

[0127b07] 「預流果生死菩薩摩訶薩?」

[0127b08] 「世尊!」

[0127b08] 「一來不還阿羅漢果生死菩薩摩訶薩?」

[0127b09] 「世尊!」

[0127b10] 「預流果涅槃菩薩摩訶薩?」

[0127b10] 「世尊!」

[0127b11] 「一來不還阿羅漢果涅槃菩薩摩訶薩?」

[0127b12] 「世尊!」

[0127b12] 「預流果在內菩薩摩訶薩?」

[0127b13] 「世尊!」

[0127b13] 「一來不還阿羅漢果在內菩薩摩訶薩?」

[0127b14] 「世尊!」

[0127b15] 「預流果在外菩薩摩訶薩?」

[0127b16] 「世尊!」

[0127b16] 「一來不還阿羅漢果在外菩薩摩訶薩?」

[0127b17] 「世尊!」

[0127b17] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0127b18] 「世尊!」

[0127b18] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩?」

[0127b20] 「世尊!」

[0127b20] 「預流果菩薩摩訶薩?」

[0127b21] 「世尊!」

[0127b21] 「一來不還阿羅漢果菩薩摩訶薩?」

[0127b22] 「世尊!」

[0127b22] 「預流果不可得菩薩摩訶薩?」

[0127b23] 「世尊!」

[0127b24] 「一來不還阿羅漢果不可得菩薩摩訶薩?」

[0127b25] 「世尊!」

[0127b26] 「復次善現菩薩摩訶薩云何獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127b27] 「世尊!」

[0127b28] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127b28] 「世尊!」

[0127b29] 「獨覺菩提無常菩薩摩訶薩?」

[0127c01] 「世尊!」

[0127c01] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c02] 「世尊!」

[0127c02] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c03] 「世尊!」

[0127c03] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c04] 「世尊!」

[0127c04] 「獨覺菩提無我菩薩摩訶薩?」

[0127c05] 「世尊!」

[0127c05] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c06] 「世尊!」

[0127c06] 「獨覺菩提不淨菩薩摩訶薩?」

[0127c07] 「世尊!」

[0127c08] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c09] 「世尊!」

[0127c09] 「獨覺菩提不空菩薩摩訶薩?」

[0127c10] 「世尊!」

[0127c10] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c11] 「世尊!」

[0127c11] 「獨覺菩提無相菩薩摩訶薩?」

[0127c12] 「世尊!」

[0127c12] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c13] 「世尊!」

[0127c13] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c14] 「世尊!」

[0127c15] 「獨覺菩提寂靜菩薩摩訶薩?」

[0127c16] 「世尊!」

[0127c16] 「獨覺菩提寂靜菩薩摩訶薩?」

[0127c17] 「世尊!」

[0127c17] 「獨覺菩提遠離菩薩摩訶薩?」

[0127c18] 「世尊!」

[0127c18] 「獨覺菩提不遠菩薩摩訶薩?」

[0127c19] 「世尊!」

[0127c19] 「獨覺菩提有為菩薩摩訶薩?」

[0127c20] 「世尊!」

[0127c21] 「獨覺菩提無為菩薩摩訶薩?」

[0127c22] 「世尊!」

[0127c22] 「獨覺菩提有漏菩薩摩訶薩?」

[0127c23] 「世尊!」

[0127c23] 「獨覺菩提無漏菩薩摩訶薩?」

[0127c24] 「世尊!」

[0127c24] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c25] 「世尊!」

[0127c25] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c26] 「世尊!」

[0127c26] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c27] 「世尊!」

[0127c28] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0127c28] 「世尊!」

[0127c29] 「獨覺菩提有罪菩薩摩訶薩?」

[0128a01] 「世尊!」

[0128a01] 「獨覺菩提無罪菩薩摩訶薩?」

[0128a02] 「世尊!」

[0128a02] 「獨覺菩提煩惱菩薩摩訶薩?」

[0128a03] 「世尊!」

[0128a03] 「獨覺菩提煩惱菩薩摩訶薩?」

[0128a04] 「世尊!」

[0128a05] 「獨覺菩提世間菩薩摩訶薩?」

[0128a05] 「世尊!」

[0128a06] 「獨覺菩提出世間菩薩摩訶薩?」

[0128a07] 「世尊!」

[0128a07] 「獨覺菩提雜染菩薩摩訶薩?」

[0128a08] 「世尊!」

[0128a08] 「獨覺菩提清淨菩薩摩訶薩?」

[0128a09] 「世尊!」

[0128a09] 「獨覺菩提生死菩薩摩訶薩?」

[0128a10] 「世尊!」

[0128a11] 「獨覺菩提涅槃菩薩摩訶薩?」

[0128a12] 「世尊!」

[0128a12] 「獨覺菩提在內菩薩摩訶薩?」

[0128a13] 「世尊!」

[0128a13] 「獨覺菩提在外菩薩摩訶薩?」

[0128a14] 「世尊!」

[0128a14] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0128a15] 「世尊!」

[0128a15] 「獨覺菩提菩薩摩訶薩?」

[0128a16] 「世尊!」

[0128a17] 「獨覺菩提不可得菩薩摩訶薩?」

[0128a18] 「世尊!」

[0128a19] 「復次善現菩薩摩訶薩云何一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128a21] 「世尊!」

[0128a21] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128a22] 「世尊!」

[0128a22] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128a23] 「世尊!」

[0128a23] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128a25] 「世尊!」

[0128a25] 「一切菩薩摩訶薩無常菩薩摩訶薩?」

[0128a26] 「世尊!」

[0128a26] 「諸佛無上菩提無常菩薩摩訶薩?」

[0128a27] 「世尊!」

[0128a28] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128a29] 「世尊!」

[0128a29] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128b01] 「世尊!」

[0128b01] 「一切菩薩摩訶薩行苦菩薩摩訶薩?」

[0128b02] 「世尊!」

[0128b03] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128b04] 「世尊!」

[0128b04] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128b05] 「世尊!」

[0128b05] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128b06] 「世尊!」

[0128b07] 「一切菩薩摩訶薩無我菩薩摩訶薩?」

[0128b08] 「世尊!」

[0128b08] 「諸佛無上菩提無我菩薩摩訶薩?」

[0128b09] 「世尊!」

[0128b10] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128b11] 「世尊!」

[0128b11] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128b12] 「世尊!」

[0128b12] 「一切菩薩摩訶薩不淨菩薩摩訶薩?」

[0128b13] 「世尊!」

[0128b14] 「諸佛無上菩提不淨菩薩摩訶薩?」

[0128b15] 「世尊!」

[0128b15] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128b16] 「世尊!」

[0128b16] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128b17] 「世尊!」

[0128b18] 「一切菩薩摩訶薩不空菩薩摩訶薩?」

[0128b19] 「世尊!」

[0128b19] 「諸佛無上菩提不空菩薩摩訶薩?」

[0128b20] 「世尊!」

[0128b21] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128b22] 「世尊!」

[0128b22] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128b23] 「世尊!」

[0128b23] 「一切菩薩摩訶薩無相菩薩摩訶薩?」

[0128b24] 「世尊!」

[0128b25] 「諸佛無上菩提無相菩薩摩訶薩?」

[0128b26] 「世尊!」

[0128b26] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128b27] 「世尊!」

[0128b28] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128b29] 「世尊!」

[0128b29] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128c01] 「世尊!」

[0128c01] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128c02] 「世尊!」

[0128c03] 「一切菩薩摩訶薩寂靜菩薩摩訶薩?」

[0128c04] 「世尊!」

[0128c04] 「諸佛無上菩提寂靜菩薩摩訶薩?」

[0128c05] 「世尊!」

[0128c06] 「一切菩薩摩訶薩寂靜菩薩摩訶薩

[0128c07] 「世尊!」

[0128c07] 「諸佛無上菩提寂靜菩薩摩訶薩

[0128c08] 「世尊!」

[0128c08] 「一切菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩?」

[0128c10] 「世尊!」

[0128c10] 「諸佛無上菩提遠離菩薩摩訶薩?」

[0128c11] 「世尊!」

[0128c11] 「一切菩薩摩訶薩不遠菩薩摩訶薩

[0128c12] 「世尊!」

[0128c13] 「諸佛無上菩提不遠菩薩摩訶薩

[0128c14] 「世尊!」

[0128c14] 「一切菩薩摩訶薩有為菩薩摩訶薩?」

[0128c15] 「世尊!」

[0128c16] 「諸佛無上菩提有為菩薩摩訶薩?」

[0128c17] 「世尊!」

[0128c17] 「一切菩薩摩訶薩無為菩薩摩訶薩?」

[0128c18] 「世尊!」

[0128c18] 「諸佛無上菩提無為菩薩摩訶薩?」

[0128c20] 「世尊!」

[0128c20] 「一切菩薩摩訶薩有漏菩薩摩訶薩?」

[0128c21] 「世尊!」

[0128c21] 「諸佛無上菩提有漏菩薩摩訶薩?」

[0128c22] 「世尊!」

[0128c23] 「一切菩薩摩訶薩無漏菩薩摩訶薩?」

[0128c24] 「世尊!」

[0128c24] 「諸佛無上菩提無漏菩薩摩訶薩?」

[0128c25] 「世尊!」

[0128c25] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128c27] 「世尊!」

[0128c27] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0128c28] 「世尊!」

[0128c28] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0128c29] 「世尊!」

[0129a01] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0129a02] 「世尊!」

[0129a02] 「一切菩薩摩訶薩行善菩薩摩訶薩?」

[0129a03] 「世尊!」

[0129a03] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0129a04] 「世尊!」

[0129a05] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0129a06] 「世尊!」

[0129a06] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0129a07] 「世尊!」

[0129a07] 「一切菩薩摩訶薩有罪菩薩摩訶薩?」

[0129a08] 「世尊!」

[0129a09] 「諸佛無上菩提有罪菩薩摩訶薩?」

[0129a10] 「世尊!」

[0129a10] 「一切菩薩摩訶薩無罪菩薩摩訶薩?」

[0129a11] 「世尊!」

[0129a12] 「諸佛無上菩提無罪菩薩摩訶薩?」

[0129a13] 「世尊!」

[0129a13] 「一切菩薩摩訶薩煩惱菩薩摩訶薩

[0129a14] 「世尊!」

[0129a14] 「諸佛無上菩提煩惱菩薩摩訶薩

[0129a16] 「世尊!」

[0129a16] 「一切菩薩摩訶薩煩惱菩薩摩訶薩

[0129a17] 「世尊!」

[0129a17] 「諸佛無上菩提煩惱菩薩摩訶薩

[0129a19] 「世尊!」

[0129a19] 「一切菩薩摩訶薩世間菩薩摩訶薩?」

[0129a20] 「世尊!」

[0129a20] 「諸佛無上菩提世間菩薩摩訶薩?」

[0129a21] 「世尊!」

[0129a22] 「一切菩薩摩訶薩出世間菩薩摩訶薩

[0129a23] 「世尊!」

[0129a23] 「諸佛無上菩提出世間菩薩摩訶薩

[0129a24] 「世尊!」

[0129a25] 「一切菩薩摩訶薩雜染菩薩摩訶薩?」

[0129a26] 「世尊!」

[0129a26] 「諸佛無上菩提雜染菩薩摩訶薩?」

[0129a27] 「世尊!」

[0129a27] 「一切菩薩摩訶薩清淨菩薩摩訶薩?」

[0129a28] 「世尊!」

[0129a29] 「諸佛無上菩提清淨菩薩摩訶薩?」

[0129b01] 「世尊!」

[0129b01] 「一切菩薩摩訶薩生死菩薩摩訶薩

[0129b02] 「世尊!」

[0129b03] 「諸佛無上菩提生死菩薩摩訶薩

[0129b04] 「世尊!」

[0129b04] 「一切菩薩摩訶薩涅槃菩薩摩訶薩

[0129b05] 「世尊!」

[0129b06] 「諸佛無上菩提涅槃菩薩摩訶薩

[0129b07] 「世尊!」

[0129b07] 「一切菩薩摩訶薩在內菩薩摩訶薩?」

[0129b08] 「世尊!」

[0129b08] 「諸佛無上菩提在內菩薩摩訶薩?」

[0129b10] 「世尊!」

[0129b10] 「一切菩薩摩訶薩在外菩薩摩訶薩?」

[0129b11] 「世尊!」

[0129b11] 「諸佛無上菩提在外菩薩摩訶薩?」

[0129b12] 「世尊!」

[0129b13] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩

[0129b14] 「世尊!」

[0129b14] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩

[0129b15] 「世尊!」

[0129b16] 「一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0129b17] 「世尊!」

[0129b17] 「諸佛無上菩提菩薩摩訶薩?」

[0129b18] 「世尊!」

[0129b18] 「一切菩薩摩訶薩不可得菩薩摩訶薩

[0129b20] 「世尊!」

[0129b20] 「諸佛無上菩提不可得菩薩摩訶薩

[0129b21] 「世尊!」

[0129b22] 爾時具壽善現:「菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0129b24] 具壽善現答言:「世尊畢竟不可得非有有色非有如何可言菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0129b28] 「善現無常菩薩摩訶薩無常菩薩摩訶薩?」

[0129c01] 「世尊無常無常畢竟不可得非有有色無常無常非有如何可言無常菩薩摩訶薩無常菩薩摩訶薩?」

[0129c06] 「善現菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0129c09] 「世尊樂苦樂苦畢竟不可得非有有色樂苦樂苦非有如何可言菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0129c13] 「善現無我菩薩摩訶薩無我菩薩摩訶薩?」

[0129c16] 「世尊無我無我畢竟不可得非有有色無我無我非有如何可言無我菩薩摩訶薩無我菩薩摩訶薩?」

[0129c21] 「善現不淨菩薩摩訶薩不淨菩薩摩訶薩?」

[0129c23] 「世尊不淨不淨畢竟不可得非有有色不淨不淨非有如何可言不淨菩薩摩訶薩不淨菩薩摩訶薩?」

[0129c28] 「善現不空菩薩摩訶薩不空菩薩摩訶薩?」

[0130a02] 「世尊不空不空畢竟不可得非有有色不空不空非有如何可言不空菩薩摩訶薩不空菩薩摩訶薩?」

[0130a07] 「善現相若無相菩薩摩訶薩相若無相菩薩摩訶薩?」

[0130a09] 「世尊色有無相無相畢竟不可得非有有色無相無相非有如何可言相若無相菩薩摩訶薩相若無相菩薩摩訶薩?」

[0130a15] 「善現菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0130a17] 「世尊色有畢竟不可得非有有色非有如何可言菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0130a23] 「善現寂靜寂靜菩薩摩訶薩寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0130a25] 「世尊寂靜寂靜寂靜寂靜畢竟不可得非有有色寂靜寂靜寂靜寂靜非有如何可言寂靜寂靜菩薩摩訶薩寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0130b02] 「善現遠離不遠菩薩摩訶薩遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0130b05] 「世尊遠離不遠