Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 26

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十六
[0143a06] 「復次善現菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0143a08] 具壽善現答言:「世尊畢竟不可得非有非有如何可言菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0143a12] 「善現無常菩薩摩訶薩無常菩薩摩訶薩?」

[0143a15] 「世尊無常無常畢竟不可得非有無常無常非有如何可言無常菩薩摩訶薩無常菩薩摩訶薩

[0143a21] 「善現菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0143a23] 「世尊樂苦樂苦畢竟不可得非有樂苦樂苦非有如何可言菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0143a28] 「善現無我菩薩摩訶薩無我菩薩摩訶薩?」

[0143b02] 「世尊無我無我畢竟不可得非有無我無我非有如何可言無我菩薩摩訶薩無我菩薩摩訶薩

[0143b08] 「善現不淨菩薩摩訶薩不淨菩薩摩訶薩?」

[0143b10] 「世尊不淨不淨畢竟不可得非有不淨不淨非有如何可言不淨菩薩摩訶薩不淨菩薩摩訶薩

[0143b16] 「善現不空菩薩摩訶薩不空菩薩摩訶薩?」

[0143b18] 「世尊不空不空畢竟不可得非有不空不空非有如何可言不空菩薩摩訶薩不空菩薩摩訶薩

[0143b24] 「善現相若無相菩薩摩訶薩相若無相菩薩摩訶薩?」

[0143b27] 「世尊無相無相畢竟不可得非有無相無相非有如何可言相若無相菩薩摩訶薩相若無相菩薩摩訶薩?」

[0143c04] 「善現菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0143c06] 「世尊畢竟不可得非有非有如何可言菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0143c12] 「善現寂靜寂靜菩薩摩訶薩寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0143c15] 「世尊寂靜寂靜寂靜寂靜畢竟不可得非有寂靜寂靜寂靜寂靜非有如何可言寂靜寂靜菩薩摩訶薩寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0143c21] 「善現遠離不遠菩薩摩訶薩遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0143c24] 「世尊遠離不遠遠離不遠畢竟不可得非有遠離不遠遠離不遠非有如何可言遠離不遠菩薩摩訶薩遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0144a02] 「善現有為無為菩薩摩訶薩有為無為菩薩摩訶薩?」

[0144a04] 「世尊有為無為有為無為畢竟不可得非有有為無為有為無為非有如何可言有為無為菩薩摩訶薩有為無為菩薩摩訶薩?」

[0144a10] 「善現有漏無漏菩薩摩訶薩有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0144a13] 「世尊有漏無漏有漏無漏畢竟不可得非有有漏無漏有漏無漏非有如何可言有漏無漏菩薩摩訶薩有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0144a19] 「善現菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0144a22] 「世尊生滅生滅畢竟不可得非有生滅生滅非有如何可言菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩?」

[0144a27] 「善現若非菩薩摩訶薩若非菩薩摩訶薩?」

[0144b02] 「世尊畢竟不可得非有非有如何可言若非菩薩摩訶薩若非菩薩摩訶薩

[0144b07] 「善現有罪無罪菩薩摩訶薩有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0144b10] 「世尊有罪無罪有罪無罪畢竟不可得非有有罪無罪有罪無罪非有如何可言有罪無罪菩薩摩訶薩有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0144b16] 「善現煩惱煩惱菩薩摩訶薩煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0144b19] 「世尊煩惱煩惱煩惱煩惱畢竟不可得非有煩惱煩惱煩惱煩惱非有如何可言煩惱煩惱菩薩摩訶薩煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0144b26] 「善現世間出世間菩薩摩訶薩世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0144b28] 「世尊世間出世間世間出世間畢竟不可得非有世間出世間世間出世間非有如何可言世間出世間菩薩摩訶薩世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0144c06] 「善現雜染清淨菩薩摩訶薩雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0144c09] 「世尊雜染清淨雜染清淨畢竟不可得非有雜染清淨雜染清淨非有如何可言雜染清淨菩薩摩訶薩雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0144c15] 「善現生死涅槃菩薩摩訶薩生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0144c18] 「世尊生死涅槃生死涅槃畢竟不可得非有生死涅槃生死涅槃非有如何可言生死涅槃菩薩摩訶薩生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0144c24] 「善現在內在外菩薩摩訶薩在內在外菩薩摩訶薩?」

[0144c28] 「世尊在內在外在內在外畢竟不可得非有在內在外在內在外非有如何可言在內在外菩薩摩訶薩在內在外菩薩摩訶薩?」

[0145a06] 「善現不可得菩薩摩訶薩不可得菩薩摩訶薩?」

[0145a09] 「世尊不可得不可得畢竟不可得非有不可得不可得非有如何可言不可得菩薩摩訶薩不可得菩薩摩訶薩?」

[0145a16] 「復次善現所生菩薩摩訶薩所生菩薩摩訶薩?」

[0145a18] 具壽善現答言:「世尊所生所生畢竟不可得非有所生所生非有如何可言所生菩薩摩訶薩所生菩薩摩訶薩?」

[0145a25] 「善現所生無常菩薩摩訶薩所生無常菩薩摩訶薩?」

[0145a28] 「世尊所生無常所生無常畢竟不可得非有所生無常所生無常非有如何可言所生無常菩薩摩訶薩所生無常菩薩摩訶薩?」

[0145b07] 「善現所生菩薩摩訶薩所生菩薩摩訶薩?」

[0145b10] 「世尊所生樂苦所生樂苦畢竟不可得非有所生樂苦所生樂苦非有如何可言所生菩薩摩訶薩所生菩薩摩訶薩?」

[0145b17] 「善現所生無我菩薩摩訶薩所生無我菩薩摩訶薩?」

[0145b21] 「世尊所生無我所生無我畢竟不可得非有所生無我所生無我非有如何可言所生無我菩薩摩訶薩所生無我菩薩摩訶薩?」

[0145b28] 「善現所生不淨菩薩摩訶薩所生不淨菩薩摩訶薩?」

[0145c03] 「世尊所生不淨所生不淨畢竟不可得非有所生不淨所生不淨非有如何可言所生不淨菩薩摩訶薩所生不淨菩薩摩訶薩?」

[0145c10] 「善現所生不空菩薩摩訶薩所生不空菩薩摩訶薩?」

[0145c14] 「世尊所生不空所生不空畢竟不可得非有所生不空所生不空非有如何可言所生不空菩薩摩訶薩所生不空菩薩摩訶薩?」

[0145c21] 「善現所生相若無相菩薩摩訶薩所生相若無相菩薩摩訶薩?」

[0145c25] 「世尊所生無相所生無相畢竟不可得非有所生無相所生無相非有如何可言所生相若無相菩薩摩訶薩所生相若無相菩薩摩訶薩?」

[0146a04] 「善現所生菩薩摩訶薩所生菩薩摩訶薩?」

[0146a07] 「世尊所生所生畢竟不可得非有所生所生非有如何可言所生菩薩摩訶薩所生菩薩摩訶薩?」

[0146a15] 「善現所生寂靜寂靜菩薩摩訶薩所生寂靜寂靜菩薩摩訶薩

[0146a18] 「世尊所生寂靜寂靜所生寂靜寂靜畢竟不可得非有所生寂靜寂靜所生寂靜寂靜非有如何可言所生寂靜寂靜菩薩摩訶薩所生寂靜寂靜菩薩摩訶薩

[0146a27] 「善現所生遠離不遠菩薩摩訶薩所生遠離不遠菩薩摩訶薩

[0146b01] 「世尊所生遠離不遠所生遠離不遠畢竟不可得非有所生遠離不遠所生遠離不遠非有如何可言所生遠離不遠菩薩摩訶薩所生遠離