Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 26

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十

三藏法師玄奘 

教誡教授品第十六
[0143a06] 「復次善現增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0143a08] 具壽善現答言:「世尊畢竟不可得非有增語增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0143a12] 「善現無常增語菩薩摩訶薩無常增語菩薩摩訶薩?」

[0143a15] 「世尊無常無常畢竟不可得非有無常增語無常增語增語非有如何可言無常增語菩薩摩訶薩無常增語菩薩摩訶薩

[0143a21] 「善現增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0143a23] 「世尊樂苦樂苦畢竟不可得非有樂苦增語樂苦增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0143a28] 「善現無我增語菩薩摩訶薩無我增語菩薩摩訶薩?」

[0143b02] 「世尊無我無我畢竟不可得非有無我增語無我增語增語非有如何可言無我增語菩薩摩訶薩無我增語菩薩摩訶薩

[0143b08] 「善現不淨增語菩薩摩訶薩不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0143b10] 「世尊不淨不淨畢竟不可得非有不淨增語不淨增語增語非有如何可言不淨增語菩薩摩訶薩不淨增語菩薩摩訶薩

[0143b16] 「善現不空增語菩薩摩訶薩不空增語菩薩摩訶薩?」

[0143b18] 「世尊不空不空畢竟不可得非有不空增語不空增語增語非有如何可言不空增語菩薩摩訶薩不空增語菩薩摩訶薩

[0143b24] 「善現有相無相增語菩薩摩訶薩有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0143b27] 「世尊有相無相有相無相畢竟不可得非有有相無相增語有相無相增語增語非有如何可言有相無相增語菩薩摩訶薩有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0143c04] 「善現增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0143c06] 「世尊畢竟不可得非有增語增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0143c12] 「善現寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0143c15] 「世尊寂靜寂靜寂靜寂靜畢竟不可得非有寂靜寂靜增語寂靜寂靜增語增語非有如何可言寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0143c21] 「善現遠離不遠增語菩薩摩訶薩遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0143c24] 「世尊遠離不遠遠離不遠畢竟不可得非有遠離不遠增語遠離不遠增語增語非有如何可言遠離不遠增語菩薩摩訶薩遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0144a02] 「善現有為無為增語菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0144a04] 「世尊有為無為有為無為畢竟不可得非有有為無為增語有為無為增語增語非有如何可言有為無為增語菩薩摩訶薩有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0144a10] 「善現有漏無漏增語菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0144a13] 「世尊有漏無漏有漏無漏畢竟不可得非有有漏無漏增語有漏無漏增語增語非有如何可言有漏無漏增語菩薩摩訶薩有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0144a19] 「善現增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0144a22] 「世尊生滅生滅畢竟不可得非有生滅增語生滅增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩增語菩薩摩訶薩?」

[0144a27] 「善現若非增語菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩?」

[0144b02] 「世尊畢竟不可得非有增語增語增語非有如何可言若非增語菩薩摩訶薩若非增語菩薩摩訶薩

[0144b07] 「善現有罪無罪增語菩薩摩訶薩有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0144b10] 「世尊有罪無罪有罪無罪畢竟不可得非有有罪無罪增語有罪無罪增語增語非有如何可言有罪無罪增語菩薩摩訶薩有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0144b16] 「善現煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0144b19] 「世尊煩惱煩惱煩惱煩惱畢竟不可得非有煩惱煩惱增語煩惱煩惱增語增語非有如何可言煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0144b26] 「善現世間出世間增語菩薩摩訶薩世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0144b28] 「世尊世間出世間世間出世間畢竟不可得非有世間出世間增語世間出世間增語增語非有如何可言世間出世間增語菩薩摩訶薩世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0144c06] 「善現雜染清淨增語菩薩摩訶薩雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0144c09] 「世尊雜染清淨雜染清淨畢竟不可得非有雜染清淨增語雜染清淨增語增語非有如何可言雜染清淨增語菩薩摩訶薩雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0144c15] 「善現生死涅槃增語菩薩摩訶薩生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0144c18] 「世尊生死涅槃生死涅槃畢竟不可得非有生死涅槃增語生死涅槃增語增語非有如何可言生死涅槃增語菩薩摩訶薩生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0144c24] 「善現在內在外增語菩薩摩訶薩在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0144c28] 「世尊在內在外在內在外畢竟不可得非有在內在外增語在內在外增語增語非有如何可言在內在外增語菩薩摩訶薩在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0145a06] 「善現不可得增語菩薩摩訶薩不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0145a09] 「世尊不可得不可得畢竟不可得非有不可得增語不可得增語增語非有如何可言不可得增語菩薩摩訶薩不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0145a16] 「復次善現所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0145a18] 具壽善現答言:「世尊所生所生畢竟不可得非有所生增語所生增語增語非有如何可言所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0145a25] 「善現所生無常增語菩薩摩訶薩所生無常增語菩薩摩訶薩?」

[0145a28] 「世尊所生無常所生無常畢竟不可得非有所生無常增語所生無常增語增語非有如何可言所生無常增語菩薩摩訶薩所生無常增語菩薩摩訶薩?」

[0145b07] 「善現所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0145b10] 「世尊所生樂苦所生樂苦畢竟不可得非有所生樂苦增語所生樂苦增語增語非有如何可言所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0145b17] 「善現所生無我增語菩薩摩訶薩所生無我增語菩薩摩訶薩?」

[0145b21] 「世尊所生無我所生無我畢竟不可得非有所生無我增語所生無我增語增語非有如何可言所生無我增語菩薩摩訶薩所生無我增語菩薩摩訶薩?」

[0145b28] 「善現所生不淨增語菩薩摩訶薩所生不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0145c03] 「世尊所生不淨所生不淨畢竟不可得非有所生不淨增語所生不淨增語增語非有如何可言所生不淨增語菩薩摩訶薩所生不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0145c10] 「善現所生不空增語菩薩摩訶薩所生不空增語菩薩摩訶薩?」

[0145c14] 「世尊所生不空所生不空畢竟不可得非有所生不空增語所生不空增語增語非有如何可言所生不空增語菩薩摩訶薩所生不空增語菩薩摩訶薩?」

[0145c21] 「善現所生有相無相增語菩薩摩訶薩所生有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0145c25] 「世尊所生有相無相所生有相無相畢竟不可得非有所生有相無相增語所生有相無相增語增語非有如何可言所生有相無相增語菩薩摩訶薩所生有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0146a04] 「善現所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0146a07] 「世尊所生所生畢竟不可得非有所生增語所生增語增語非有如何可言所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0146a15] 「善現所生寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩所生寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩

[0146a18] 「世尊所生寂靜寂靜所生寂靜寂靜畢竟不可得非有所生寂靜寂靜增語所生寂靜寂靜增語增語非有如何可言所生寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩所生寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩

[0146a27] 「善現所生遠離不遠增語菩薩摩訶薩所生遠離不遠增語菩薩摩訶薩

[0146b01] 「世尊所生遠離不遠所生遠離不遠畢竟不可得非有所生遠離不遠增語所生遠離不遠增語增語非有如何可言所生遠離不遠增語菩薩摩訶薩所生遠離不遠增語菩薩摩訶薩

[0146b10] 「善現所生有為無為增語菩薩摩訶薩所生有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0146b13] 「世尊所生有為無為所生有為無為畢竟不可得非有所生有為無為增語所生有為無為增語增語非有如何可言所生有為無為增語菩薩摩訶薩所生有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0146b21] 「善現所生有漏無漏增語菩薩摩訶薩所生有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0146b24] 「世尊所生有漏無漏所生有漏無漏畢竟不可得非有所生有漏無漏增語所生有漏無漏增語增語非有如何可言所生有漏無漏增語菩薩摩訶薩所生有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0146c03] 「善現所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0146c07] 「世尊所生受生所生受生畢竟不可得非有所生受生增語所生受生增語增語非有如何可言所生增語菩薩摩訶薩所生增語菩薩摩訶薩?」

[0146c14] 「善現所生