Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 32

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十二

三藏法師玄奘 

教誡教授品第二十二
[0176a06] 「善現陀羅尼門煩惱煩惱菩薩摩訶薩三摩地煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0176a09] 「世尊陀羅尼門煩惱煩惱三摩地煩惱煩惱畢竟不可得非有陀羅尼門煩惱煩惱三摩地煩惱煩惱非有如何可言陀羅尼門煩惱煩惱菩薩摩訶薩三摩地煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0176a15] 「善現陀羅尼門世間出世間菩薩摩訶薩三摩地世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0176a18] 「世尊陀羅尼門世間出世間三摩地世間出世間畢竟不可得非有陀羅尼門世間出世間三摩地世間出世間非有如何可言陀羅尼門世間出世間菩薩摩訶薩三摩地世間出世間菩薩摩訶薩

[0176a24] 「善現陀羅尼門雜染清淨菩薩摩訶薩三摩地雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0176a27] 「世尊陀羅尼門雜染清淨三摩地雜染清淨畢竟不可得非有陀羅尼門雜染清淨三摩地雜染清淨非有如何可言陀羅尼門雜染清淨菩薩摩訶薩三摩地雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0176b04] 「善現陀羅尼門生死涅槃菩薩摩訶薩三摩地生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0176b07] 「世尊陀羅尼門生死涅槃三摩地生死涅槃畢竟不可得非有陀羅尼門生死涅槃三摩地生死涅槃非有如何可言陀羅尼門生死涅槃菩薩摩訶薩三摩地生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0176b14] 「善現陀羅尼門在內在外菩薩摩訶薩三摩地在內在外菩薩摩訶薩?」

[0176b17] 「世尊陀羅尼門在內在外三摩地在內在外畢竟不可得非有陀羅尼門在內在外三摩地在內在外非有如何可言陀羅尼門在內在外菩薩摩訶薩三摩地在內在外菩薩摩訶薩?」

[0176b24] 「善現陀羅尼門不可得菩薩摩訶薩三摩地不可得菩薩摩訶薩?」

[0176b27] 「世尊陀羅尼門不可得三摩地不可得畢竟不可得非有陀羅尼門不可得三摩地不可得非有如何可言陀羅尼門不可得菩薩摩訶薩三摩地不可得菩薩摩訶薩

[0176c05] 「復次善現菩薩摩訶薩離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地菩薩摩訶薩?」

[0176c08] 具壽善現答言:「世尊離垢地乃至法雲地畢竟不可得非有離垢地乃至法雲地非有如何可言菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0176c13] 「善現無常菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無常菩薩摩訶薩?」

[0176c16] 「世尊無常離垢地乃至法雲地無常畢竟不可得非有無常離垢地乃至法雲地無常非有如何可言無常菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無常菩薩摩訶薩?」

[0176c22] 「善現菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0176c25] 「世尊樂苦離垢地乃至法雲地樂苦畢竟不可得非有樂苦離垢地乃至法雲地樂苦非有如何可言菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0177a02] 「善現無我菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無我菩薩摩訶薩?」

[0177a05] 「世尊無我離垢地乃至法雲地無我畢竟不可得非有無我離垢地乃至法雲地無我非有如何可言無我菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地無我菩薩摩訶薩?」

[0177a11] 「善現不淨菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不淨菩薩摩訶薩?」

[0177a14] 「世尊不淨離垢地乃至法雲地不淨畢竟不可得非有不淨離垢地乃至法雲地不淨非有如何可言不淨菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不淨菩薩摩訶薩?」

[0177a20] 「善現不空菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不空菩薩摩訶薩?」

[0177a22] 「世尊不空離垢地乃至法雲地不空畢竟不可得非有不空離垢地乃至法雲地不空非有如何可言不空菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不空菩薩摩訶薩?」

[0177a29] 「善現相若無相菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地相若無相菩薩摩訶薩?」

[0177b03] 「世尊無相離垢地乃至法雲地無相畢竟不可得非有無相離垢地乃至法雲地無相非有如何可言相若無相菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地相若無相菩薩摩訶薩?」

[0177b09] 「善現菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0177b12] 「世尊離垢地乃至法雲地畢竟不可得非有離垢地乃至法雲地非有如何可言菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0177b19] 「善現寂靜寂靜菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0177b22] 「世尊寂靜寂靜離垢地乃至法雲地寂靜寂靜畢竟不可得非有寂靜寂靜離垢地乃至法雲地寂靜寂靜非有如何可言寂靜寂靜菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0177b28] 「善現遠離不遠菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0177c02] 「世尊遠離不遠離垢地乃至法雲地遠離不遠畢竟不可得非有遠離不遠離垢地乃至法雲地遠離不遠非有如何可言遠離不遠菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0177c09] 「善現有為無為菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有為無為菩薩摩訶薩?」

[0177c12] 「世尊有為無為離垢地乃至法雲地有為無為畢竟不可得非有有為無為離垢地乃至法雲地有為無為非有如何可言有為無為菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有為無為菩薩摩訶薩?」

[0177c19] 「善現有漏無漏菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0177c22] 「世尊有漏無漏離垢地乃至法雲地有漏無漏畢竟不可得非有有漏無漏離垢地乃至法雲地有漏無漏非有如何可言有漏無漏菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0177c28] 「善現菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0178a02] 「世尊生滅離垢地乃至法雲地生滅畢竟不可得非有生滅離垢地乃至法雲地生滅非有如何可言菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩?」

[0178a08] 「善現若非菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地若非菩薩摩訶薩?」

[0178a10] 「世尊離垢地乃至法雲地畢竟不可得非有離垢地乃至法雲地非有如何可言若非菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地若非菩薩摩訶薩?」

[0178a16] 「善現有罪無罪菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0178a19] 「世尊有罪無罪離垢地乃至法雲地有罪無罪畢竟不可得非有有罪無罪離垢地乃至法雲地有罪無罪非有如何可言有罪無罪菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地有罪無罪菩薩摩訶薩?」

[0178a26] 「善現煩惱煩惱菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0178a29] 「世尊煩惱煩惱離垢地乃至法雲地煩惱煩惱畢竟不可得非有煩惱煩惱離垢地乃至法雲地煩惱煩惱非有如何可言煩惱煩惱菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地煩惱煩惱菩薩摩訶薩?」

[0178b07] 「善現世間出世間菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0178b10] 「世尊世間出世間離垢地乃至法雲地世間出世間畢竟不可得非有世間出世間離垢地乃至法雲地世間出世間非有如何可言世間出世間菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地世間出世間菩薩摩訶薩?」

[0178b17] 「善現雜染清淨菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0178b20] 「世尊雜染清淨離垢地乃至法雲地雜染清淨畢竟不可得非有雜染清淨離垢地乃至法雲地雜染清淨非有如何可言雜染清淨菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地雜染清淨菩薩摩訶薩?」

[0178b26] 「善現生死涅槃菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0178c01] 「世尊生死涅槃離垢地乃至法雲地生死涅槃畢竟不可得非有生死涅槃離垢地乃至法雲地生死涅槃非有如何可言生死涅槃菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地生死涅槃菩薩摩訶薩?」

[0178c08] 「善現在內在外菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地在內在外菩薩摩訶薩?」

[0178c11] 「世尊在內在外離垢地乃至法雲地在內在外畢竟不可得非有在內在外離垢地乃至法雲地在內在外非有如何可言在內在外菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地在內在外菩薩摩訶薩?」

[0178c19] 「善現不可得菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不可得菩薩摩訶薩?」

[0178c22] 「世尊不可得離垢地乃至法雲地不可得畢竟不可得非有不可得離垢地乃至法雲地不可得非有如何可言不可得菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地不可得菩薩摩訶薩?」

[0178c29] 「復次善現五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0179a01] 具壽善現答言:「世尊五眼六神通畢竟不可得非有五眼六神通非有如何可言五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0179a06] 「善現五眼無常菩薩摩訶薩六神通無常菩薩摩訶薩?」

[0179a08] 「世尊五眼無常六神通無常畢竟不可得非有五眼無常六神通無常非有如何可言五眼無常菩薩摩訶薩六神通無常菩薩摩訶薩?」

[0179a13] 「善現五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0179a16] 「世尊五眼樂苦六神通樂苦畢竟不可得非有五眼樂苦六神通樂苦非有如何可言五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0179a20] 「善現五眼無我菩薩摩訶薩六神通無我菩薩摩訶薩?」

[0179a23] 「世尊五眼無我六神通無我畢竟不可得非有五眼無我六神通無我非有如何可言五眼無我菩薩摩訶薩六神通無我菩薩摩訶薩?」

[0179a28] 「善現五眼不淨菩薩摩訶薩六神通不淨菩薩摩訶薩?」

[0179b02] 「世尊五眼不淨六神通不淨畢竟不可得非有五眼不淨六神通不淨非有如何可言五眼不淨菩薩摩訶薩六神通不淨菩薩摩訶薩?」

[0179b07] 「善現五眼不空菩薩摩訶薩六神通不空菩薩摩訶薩?」

[0179b09] 「世尊五眼不空六神通不空畢竟不可得非有五眼不空六神通不空非有如何可言五眼不空菩薩摩訶薩六神通不空菩薩摩訶薩?」

[0179b14] 「善現五眼相若無相菩薩摩訶薩六神通相若無相菩薩摩訶薩?」

[0179b17] 「世尊五眼無相六神通無相畢竟不可得非有五眼無相六神通無相非有如何可言五眼相若無相菩薩摩訶薩六神通相若無相菩薩摩訶薩?」

[0179b22] 「善現五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0179b25] 「世尊五眼六神通畢竟不可得非有五眼六神通非有如何可言五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0179c01] 「善現五眼寂靜寂靜菩薩摩訶薩六神通寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0179c04] 「世尊五眼寂靜寂靜六神通寂靜寂靜畢竟不可得非有五眼寂靜寂靜六神通寂靜寂靜非有如何可言五眼寂靜寂靜菩薩摩訶薩六神通寂靜寂靜菩薩摩訶薩?」

[0179c10] 「善現五眼遠離不遠菩薩摩訶薩六神通遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0179c13] 「世尊五眼遠離不遠六神通遠離不遠畢竟不可得非有五眼遠離不遠六神通遠離不遠非有如何可言五眼遠離不遠菩薩摩訶薩六神通遠離不遠菩薩摩訶薩?」

[0179c19] 「善現五眼有為無為菩薩摩訶薩六神通有為無為菩薩摩訶薩?」

[0179c21] 「世尊五眼有為無為六神通有為無為畢竟不可得非有五眼有為無為六神通有為無為非有如何可言五眼有為無為菩薩摩訶薩六神通有為無為菩薩摩訶薩?」

[0179c27] 「善現五眼有漏無漏菩薩摩訶薩六神通有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0179c29] 「世尊五眼有漏無漏六神通有漏無漏畢竟不可得非有五眼有漏無漏六神通有漏無漏非有如何可言五眼有漏無漏菩薩摩訶薩六神通有漏無漏菩薩摩訶薩?」

[0180a06] 「善現五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0180a08] 「世尊五眼生滅六神通生滅畢竟不可得非有五眼生滅六神通生滅非有如何可言五眼菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩?」

[0180a13] 「善現五眼若非菩薩摩訶薩六神通若非菩薩摩訶薩?」

[0180a15] 「世尊五眼六神通畢竟不可得非有五眼六神通非有如何可言五眼若非菩薩摩訶薩六神通若非