Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 34

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十四

三藏法師玄奘 

教誡教授品第二十四
[0187a29] 「善現三十二大士相煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩八十隨好煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0187b03] 「世尊三十二大士相煩惱煩惱八十隨好煩惱煩惱畢竟不可得非有三十二大士相煩惱煩惱增語八十隨好煩惱煩惱增語增語非有如何可言三十二大士相煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩八十隨好煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0187b10] 「善現三十二大士相世間出世間增語菩薩摩訶薩八十隨好世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0187b13] 「世尊三十二大士相世間出世間八十隨好世間出世間畢竟不可得非有三十二大士相世間出世間增語八十隨好世間出世間增語增語非有如何可言三十二大士相世間出世間增語菩薩摩訶薩八十隨好世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0187b19] 「善現三十二大士相雜染清淨增語菩薩摩訶薩八十隨好雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0187b22] 「世尊三十二大士相雜染清淨八十隨好雜染清淨畢竟不可得非有三十二大士相雜染清淨增語八十隨好雜染清淨增語增語非有如何可言三十二大士相雜染清淨增語菩薩摩訶薩八十隨好雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0187b28] 「善現三十二大士相生死涅槃增語菩薩摩訶薩八十隨好生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0187c03] 「世尊三十二大士相生死涅槃八十隨好生死涅槃畢竟不可得非有三十二大士相生死涅槃增語八十隨好生死涅槃增語增語非有如何可言三十二大士相生死涅槃增語菩薩摩訶薩八十隨好生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0187c09] 「善現三十二大士相在內在外增語菩薩摩訶薩八十隨好在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0187c13] 「世尊三十二大士相在內在外八十隨好在內在外畢竟不可得非有三十二大士相在內在外增語八十隨好在內在外增語增語非有如何可言三十二大士相在內在外增語菩薩摩訶薩八十隨好在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0187c20] 「善現三十二大士相不可得增語菩薩摩訶薩八十隨好不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0187c23] 「世尊三十二大士相不可得八十隨好不可得畢竟不可得非有三十二大士相不可得增語八十隨好不可得增語增語非有如何可言三十二大士相不可得增語菩薩摩訶薩八十隨好不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0188a02] 「復次善現增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0188a04] 具壽善現答言:「世尊住捨畢竟不可得非有有無增語住捨增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0188a08] 「善現無常增語菩薩摩訶薩住捨無常增語菩薩摩訶薩?」

[0188a11] 「世尊法常無常住捨無常畢竟不可得非有有無法常無常增語住捨無常增語增語非有如何可言無常增語菩薩摩訶薩住捨無常增語菩薩摩訶薩?」

[0188a17] 「善現增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0188a19] 「世尊法樂住捨性樂畢竟不可得非有有無法樂增語住捨性樂增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0188a25] 「善現無我增語菩薩摩訶薩住捨無我增語菩薩摩訶薩?」

[0188a27] 「世尊無我住捨無我畢竟不可得非有有無無我增語住捨無我增語增語非有如何可言無我增語菩薩摩訶薩住捨無我增語菩薩摩訶薩?」

[0188b04] 「善現不淨增語菩薩摩訶薩住捨不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0188b06] 「世尊不淨住捨不淨畢竟不可得非有有無不淨增語住捨不淨增語增語非有如何可言不淨增語菩薩摩訶薩住捨不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0188b12] 「善現不空增語菩薩摩訶薩住捨不空增語菩薩摩訶薩?」

[0188b15] 「世尊法空不空住捨性空不空畢竟不可得非有有無法空不空增語住捨性空不空增語增語非有如何可言不空增語菩薩摩訶薩住捨不空增語菩薩摩訶薩?」

[0188b20] 「善現有相無相增語菩薩摩訶薩住捨有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0188b23] 「世尊有相無相住捨有相無相畢竟不可得非有有無有相無相增語住捨有相無相增語增語非有如何可言有相無相增語菩薩摩訶薩住捨有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0188b29] 「善現增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0188c03] 「世尊住捨畢竟不可得非有有無增語住捨增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0188c09] 「善現寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩住捨寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0188c12] 「世尊寂靜寂靜住捨寂靜寂靜畢竟不可得非有有無寂靜寂靜增語住捨寂靜寂靜增語增語非有如何可言寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩住捨寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0188c18] 「善現遠離不遠增語菩薩摩訶薩住捨遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0188c21] 「世尊法遠不遠住捨遠離不遠畢竟不可得非有有無法遠不遠增語住捨遠離不遠增語增語非有如何可言遠離不遠增語菩薩摩訶薩住捨遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0188c27] 「善現有為無為增語菩薩摩訶薩住捨有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0189a01] 「世尊有為無為住捨有為無為畢竟不可得非有有無有為無為增語住捨有為無為增語增語非有如何可言有為無為增語菩薩摩訶薩住捨有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0189a07] 「善現有漏無漏增語菩薩摩訶薩住捨有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0189a10] 「世尊有漏無漏住捨有漏無漏畢竟不可得非有有無有漏無漏增語住捨有漏無漏增語增語非有如何可言有漏無漏增語菩薩摩訶薩住捨有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0189a16] 「善現增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0189a18] 「世尊生滅住捨生滅畢竟不可得非有有無生滅增語住捨生滅增語增語非有如何可言增語菩薩摩訶薩住捨增語菩薩摩訶薩?」

[0189a23] 「善現若非增語菩薩摩訶薩住捨若非增語菩薩摩訶薩?」

[0189a26] 「世尊住捨性善畢竟不可得非有有無增語住捨性善增語增語非有如何可言若非增語菩薩摩訶薩住捨若非增語菩薩摩訶薩?」

[0189b03] 「善現有罪無罪增語菩薩摩訶薩住捨有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0189b05] 「世尊有罪無罪住捨有罪無罪畢竟不可得非有有無有罪無罪增語住捨有罪無罪增語增語非有如何可言有罪無罪增語菩薩摩訶薩住捨有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0189b11] 「善現煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩住捨煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0189b14] 「世尊煩惱煩惱住捨煩惱煩惱畢竟不可得非有有無煩惱煩惱增語住捨煩惱煩惱增語增語非有如何可言煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩住捨煩惱煩惱增語菩薩摩訶薩?」

[0189b21] 「善現世間出世間增語菩薩摩訶薩住捨世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0189b24] 「世尊世間出世間住捨世間出世間畢竟不可得非有有無世間出世間增語住捨世間出世間增語增語非有如何可言世間出世間增語菩薩摩訶薩住捨世間出世間增語菩薩摩訶薩?」

[0189c01] 「善現雜染清淨增語菩薩摩訶薩住捨雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0189c04] 「世尊雜染清淨住捨雜染清淨畢竟不可得非有有無雜染清淨增語住捨雜染清淨增語增語非有如何可言雜染清淨增語菩薩摩訶薩住捨雜染清淨增語菩薩摩訶薩?」

[0189c10] 「善現生死涅槃增語菩薩摩訶薩住捨生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0189c13] 「世尊法屬生死涅槃住捨生死涅槃畢竟不可得非有有無法屬生死涅槃增語住捨生死涅槃增語增語非有如何可言生死涅槃增語菩薩摩訶薩住捨生死涅槃增語菩薩摩訶薩?」

[0189c20] 「善現在內在外增語菩薩摩訶薩住捨在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0189c23] 「世尊在內在外住捨在內在外畢竟不可得非有有無在內在外增語住捨在內在外增語增語非有如何可言在內在外增語菩薩摩訶薩住捨在內在外增語菩薩摩訶薩?」

[0190a01] 「善現不可得增語菩薩摩訶薩住捨不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0190a04] 「世尊不可得住捨不可得畢竟不可得非有有無不可得增語住捨不可得增語增語非有如何可言不可得增語菩薩摩訶薩住捨不可得增語菩薩摩訶薩?」

[0190a10] 「復次善現一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0190a12] 具壽善現答言:「世尊一切智一切相智畢竟不可得非有一切智增語一切相智增語增語非有如何可言一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0190a17] 「善現一切智無常增語菩薩摩訶薩一切相智無常增語菩薩摩訶薩?」

[0190a20] 「世尊若一智常無常一切相智無常畢竟不可得非有一切智無常增語一切相智無常增語增語非有如何可言一切智無常增語菩薩摩訶薩一切相智無常增語菩薩摩訶薩?」

[0190a26] 「善現一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0190a29] 「世尊一切智樂苦一切相智樂苦畢竟不可得非有一切智樂苦增語一切相智樂苦增語增語非有如何可言一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0190b06] 「善現一切智無我增語菩薩摩訶薩一切相智無我增語菩薩摩訶薩?」

[0190b08] 「世尊一切智無我一切相智無我畢竟不可得非有一切智無我增語一切相智無我增語增語非有如何可言一切智無我增語菩薩摩訶薩一切相智無我增語菩薩摩訶薩?」

[0190b14] 「善現一切智不淨增語菩薩摩訶薩一切相智不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0190b17] 「世尊一切智不淨一切相智不淨畢竟不可得非有一切智不淨增語一切相智不淨增語增語非有如何可言一切智不淨增語菩薩摩訶薩一切相智不淨增語菩薩摩訶薩?」

[0190b23] 「善現一切智不空增語菩薩摩訶薩一切相智不空增語菩薩摩訶薩?」

[0190b26] 「世尊一切智不空一切相智不空畢竟不可得非有一切智不空增語一切相智不空增語增語非有如何可言一切智不空增語菩薩摩訶薩一切相智不空增語菩薩摩訶薩?」

[0190c03] 「善現一切智有相無相增語菩薩摩訶薩一切相智有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0190c06] 「世尊一切智有相無相一切相智有相無相畢竟不可得非有一切智有相無相增語一切相智有相無相增語增語非有如何可言一切智有相無相增語菩薩摩訶薩一切相智有相無相增語菩薩摩訶薩?」

[0190c12] 「善現一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0190c15] 「世尊一切智一切相智畢竟不可得非有一切智增語一切相智增語增語非有如何可言一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0190c21] 「善現一切智寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩一切相智寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0190c24] 「世尊一切智寂靜寂靜一切相智寂靜寂靜畢竟不可得非有一切智寂靜寂靜增語一切相智寂靜寂靜增語增語非有如何可言一切智寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩一切相智寂靜寂靜增語菩薩摩訶薩?」

[0191a02] 「善現一切智遠離不遠增語菩薩摩訶薩一切相智遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0191a05] 「世尊一切智遠離遠離一切相智遠離不遠畢竟不可得非有一切智遠離不遠增語一切相智遠離不遠增語增語非有如何可言一切智遠離不遠增語菩薩摩訶薩一切相智遠離不遠增語菩薩摩訶薩?」

[0191a12] 「善現一切智有為無為增語菩薩摩訶薩一切相智有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0191a14] 「世尊一切智有為無為一切相智有為無為畢竟不可得非有一切智有為無為增語一切相智有為無為增語增語非有如何可言一切智有為無為增語菩薩摩訶薩一切相智有為無為增語菩薩摩訶薩?」

[0191a21] 「善現一切智有漏無漏增語菩薩摩訶薩一切相智有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0191a24] 「世尊一切智有漏無漏一切相智有漏無漏畢竟不可得非有一切智有漏無漏增語一切相智有漏無漏增語增語非有如何可言一切智有漏無漏增語菩薩摩訶薩一切相智有漏無漏增語菩薩摩訶薩?」

[0191b01] 「善現一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0191b03] 「世尊一切智生滅一切相智生滅畢竟不可得非有一切智生滅增語一切相智生滅增語增語非有如何可言一切智增語菩薩摩訶薩一切相智增語菩薩摩訶薩?」

[0191b09] 「善現一切智若非增語菩薩摩訶薩一切相智若非增語菩薩摩訶薩?」

[0191b12] 「世尊一切智一切相智畢竟不可得非有一切智增語一切相智增語增語非有如何可言一切智若非增語菩薩摩訶薩一切相智若非增語菩薩摩訶薩?」

[0191b18] 「善現一切智有罪無罪增語菩薩摩訶薩一切相智有罪無罪增語菩薩摩訶薩?」

[0191b21] 「世尊一切智有罪無罪一切相智有罪無罪畢竟不可得非有一切智有罪無罪增語