Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 136

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一三十六

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十三十四
[0738b16] 爾時天帝釋白佛:「世尊云何相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多?」

[0738b17] 佛言:「憍尸迦善男子善女人有所般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多如是相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多。」

[0738b22] 天帝釋白佛:「世尊云何善男子善女人有所般若波羅蜜多相似般若波羅蜜多?」

[0738b25] 佛言:「憍尸迦善男子善女人無上菩提無常無常無我無我不淨不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無常無常無我無我不淨不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0738c08] 「憍尸迦善男子善女人如是無常無常無我無我不淨不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0738c16] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0738c29] 「憍尸迦善男子善女人如是無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0739a09] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0739a22] 「憍尸迦善男子善女人如是色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0739b02] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提眼界無常色界眼識界所生無常眼界色界眼識界所生眼界無我色界眼識界所生無我眼界不淨色界眼識界所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若眼界無常色界眼識界所生無常眼界色界眼識界所生眼界無我色界眼識界所生無我眼界不淨色界眼識界所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0739b20] 「憍尸迦善男子善女人如是眼界無常色界眼識界所生無常眼界色界眼識界所生眼界無我色界眼識界所生無我眼界不淨色界眼識界所生不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0739c02] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常耳識所生無常耳識所生無我耳識所生無我不淨耳識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無常耳識所生無常耳識所生無我耳識所生無我不淨耳識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0739c20] 「憍尸迦善男子善女人如是無常耳識所生無常耳識所生無我耳識所生無我不淨耳識所生不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0740a02] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常香界鼻識所生無常香界鼻識所生無我香界鼻識所生無我不淨香界鼻識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無常香界鼻識所生無常香界鼻識所生無我香界鼻識所生無我不淨香界鼻識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0740a20] 「憍尸迦善男子善女人如是無常香界鼻識所生無常香界鼻識所生無我香界鼻識所生無我不淨香界鼻識所生不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0740b02] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常舌識所生無常舌識所生無我舌識所生無我不淨舌識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無常舌識所生無常舌識所生無我舌識所生無我不淨舌識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0740b20] 「憍尸迦善男子善女人如是無常舌識所生無常舌識所生無我舌識所生無我不淨舌識所生不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0740c02] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提身界無常身識所生無常身界身識所生身界無我身識所生無我身界不淨身識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若身界無常身識所生無常身界身識所生身界無我身識所生無我身界不淨身識所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0740c20] 「憍尸迦善男子善女人如是身界無常身識所生無常身界身識所生身界無我身識所生無我身界不淨身識所生不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0741a02] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常說法意識界所生無常說法意識界所生無我說法意識界所生無我不淨說法意識界所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無常求法意識界所生無常求法意識界所生無我求法意識界所生無我不淨求法意識界所生不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0741a20] 「憍尸迦善男子善女人如是無常求法意識界所生無常求法意識界所生無我求法意識界所生無我不淨求法意識界所生不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0741b02] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提地界無常識界無常地界識界地界無我識界無我地界不淨識界不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若地界無常識界無常地界識界地界無我識界無我地界不淨識界不淨如是修行般若行般若波羅蜜

[0741b15] 「憍尸迦善男子善女人如是地界無常識界無常地界識界地界無我識界無我地界不淨識界不淨法行般若名為有所相似般若波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似般若波羅蜜多

[0741b24] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無明無常名色六處老死憂惱無常無明名色六處老死憂惱無明無我名色六處老死憂惱無我無明不淨名色六處老死憂惱不淨如是修行般若行般若波羅蜜般若無明無常乃至老死憂惱