Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 144

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一四十四

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十四十二
[0778b27] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提預流預流果無常一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無常預流預流果一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果預流預流果無我一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無我預流預流果不淨一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多淨戒預流預流果無常一來向乃至阿羅漢果無常預流預流果一來向乃至阿羅漢果預流預流果無我一來向乃至阿羅漢果無我預流預流果不淨一來向乃至阿羅漢果不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多

[0778c17] 「憍尸迦善男子善女人如是預流預流果無常一來向乃至阿羅漢果無常預流預流果一來向乃至阿羅漢果預流預流果無我一來向乃至阿羅漢果無我預流預流果不淨一來向乃至阿羅漢果不淨法行淨戒名為有所相似淨戒波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似淨戒波羅蜜多

[0778c28] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提一切獨覺菩提無常一切獨覺菩提一切獨覺菩提無我一切獨覺菩提不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多淨戒一切獨覺菩提無常一切獨覺菩提一切獨覺菩提無我一切獨覺菩提不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多

[0779a08] 「憍尸迦善男子善女人如是一切獨覺菩提無常一切獨覺菩提一切獨覺菩提無我一切獨覺菩提不淨法行淨戒名為有所相似淨戒波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似淨戒波羅蜜多

[0779a16] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提一切菩薩摩訶薩無常一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無我一切菩薩摩訶薩不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多淨戒一切菩薩摩訶薩無常一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無我一切菩薩摩訶薩不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多

[0779a26] 「憍尸迦善男子善女人如是一切菩薩摩訶薩無常一切菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無我一切菩薩摩訶薩不淨法行淨戒名為有所相似淨戒波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似淨戒波羅蜜多

[0779b05] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提諸佛無上菩提無常諸佛無上菩提諸佛無上菩提無我諸佛無上菩提不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多淨戒諸佛無上菩提無常諸佛無上菩提諸佛無上菩提無我諸佛無上菩提不淨如是修行淨戒淨戒波羅蜜多

[0779b15] 「憍尸迦善男子善女人如是諸佛無上菩提無常諸佛無上菩提諸佛無上菩提無我諸佛無上菩提不淨法行淨戒名為有所相似淨戒波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似淨戒波羅蜜多。」

[0779b23] 天帝釋白佛:「世尊云何善男子善女人有所布施波羅蜜多相似布施波羅蜜多?」

[0779b25] 佛言:「憍尸迦善男子善女人無上菩提無常無常無我無我不淨不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施無常無常無我無我不淨不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0779c08] 「憍尸迦善男子善女人如是無常無常無我無我不淨不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0779c17] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0780a01] 「憍尸迦善男子善女人如是無常意處無常意處無我意處無我不淨意處不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0780a10] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0780a23] 「憍尸迦善男子善女人如是色處無常法處無常色處法處色處無我法處無我色處不淨法處不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0780b03] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提眼界無常色界眼識界所生無常眼界色界眼識界所生眼界無我色界眼識界所生無我眼界不淨色界眼識界所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施眼界無常色界乃至所生無常眼界色界乃至所生眼界無我色界乃至所生無我眼界不淨色界乃至所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0780b20] 「憍尸迦善男子善女人如是眼界無常色界乃至所生無常眼界色界乃至所生眼界無我色界乃至所生無我眼界不淨色界乃至所生不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0780c01] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常耳識所生無常耳識所生無我耳識所生無我不淨耳識所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0780c18] 「憍尸迦善男子善女人如是無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0780c28] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常香界鼻識所生無常香界鼻識所生無我香界鼻識所生無我不淨香界鼻識所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施無常香界乃至所生無常香界乃至所生無我香界乃至所生無我不淨香界乃至所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0781a16] 「憍尸迦善男子善女人如是無常香界乃至所生無常香界乃至所生無我香界乃至所生無我不淨香界乃至所生不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0781a26] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常舌識所生無常舌識所生無我舌識所生無我不淨舌識所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0781b14] 「憍尸迦善男子善女人如是無常乃至所生無常乃至所生無我乃至所生無我不淨乃至所生不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0781b25] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提身界無常身識所生無常身界身識所生身界無我身識所生無我身界不淨身識所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多布施身界無常乃至所生無常身界乃至所生身界無我乃至所生無我身界不淨乃至所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多

[0781c13] 「憍尸迦善男子善女人如是身界無常乃至所生無常身界乃至所生身界無我乃至所生無我身界不淨乃至所生不淨法行布施名為有所相似布施波羅蜜多憍尸迦皆是有所相似布施波羅蜜多

[0781c23] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提無常說法意識界所生無常說法意識界所生無我說法意識界所生無我不淨說法意識界所生不淨如是修行布施布施波羅蜜多