Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 152

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一五十二

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十五十
[0820a18] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說靜慮波羅蜜多如是:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切陀羅尼門無常應觀一切三摩地無常何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得無常不可得一切三摩地不可得無常不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況無常如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0820b02] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切陀羅尼門應觀一切三摩地何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得不可得一切三摩地不可得不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0820b13] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切陀羅尼門無我應觀一切三摩地無我何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得無我不可得一切三摩地不可得無我不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況無我如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0820b25] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切陀羅尼門不淨應觀一切三摩地不淨何以一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地一切三摩地自性空一切陀羅尼門自性即非自性一切三摩地自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得不淨不可得一切三摩地不可得不淨不可得所以者何尚無一切陀羅尼門何況不淨如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0820c08] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正靜慮波羅蜜多

[0820c10] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說靜慮波羅蜜多如是:『善男子靜慮波羅蜜多應觀預流預流果無常應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無常何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多預流預流果不可得無常不可得一來向乃至阿羅漢果不可得無常不可得所以者何尚無預流何況無常如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0820c25] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀預流預流果應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多預流預流果不可得不可得一來向乃至阿羅漢果不可得不可得所以者何尚無預流何況如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821a09] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀預流預流果無我應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無我何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多預流預流果不可得無我不可得一來向乃至阿羅漢果不可得無我不可得所以者何尚無預流何況無我如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821a23] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀預流預流果不淨應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果不淨何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多預流預流果不可得不淨不可得一來向乃至阿羅漢果不可得不淨不可得所以者何尚無預流何況不淨如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821b08] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正靜慮波羅蜜多

[0821b10] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說靜慮波羅蜜多如是:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切獨覺菩提無常何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切獨覺菩提不可得無常不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況無常如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821b19] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切獨覺菩提何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切獨覺菩提不可得不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821b27] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切獨覺菩提無我何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切獨覺菩提不可得無我不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況無我如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821c07] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切獨覺菩提不淨何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切獨覺菩提不可得不淨不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況不淨如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821c15] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正靜慮波羅蜜多

[0821c17] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說靜慮波羅蜜多如是:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩無常何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得無常不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況無常如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0821c27] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0822a07] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩無我何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得無我不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況無我如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0822a16] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩不淨何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得不淨不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況不淨如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0822a25] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正靜慮波羅蜜多

[0822a27] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說靜慮波羅蜜多如是:『善男子靜慮波羅蜜多應觀諸佛無上菩提無常何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多諸佛無上菩提不可得無常不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況無常如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0822b08] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀諸佛無上菩提何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多諸佛無上菩提不可得不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0822b17] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀諸佛無上菩提無我何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多諸佛無上菩提不可得無我不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況無我如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0822b26] 「:『善男子靜慮波羅蜜多應觀諸佛無上菩提不淨何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多靜慮波羅蜜多諸佛無上菩提不可得不淨不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況不淨如是靜慮靜慮波羅蜜多。』

[0822c06] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正靜慮波羅蜜多。」

[0822c08] 天帝釋白佛:「世尊云何善男子善女人無所得精進波羅蜜真正精進波羅蜜?」

[0822c10] 佛言:「憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀無常應觀無常何以自性空自性空自性即非自性自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無常不可得不可得無常不可得所以者何尚無何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0822c21] 「:『善男子精進波羅蜜應觀應觀何以自性空自性空自性即非自性自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不可得不可得不可得所以者何尚無何況如是精進精進波羅蜜。』

[0823a01] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無我應觀無我何以自性空自性空自性即非自性自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無我不可得不可得無我不可得所以者何尚無何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0823a11] 「:『善男子精進波羅蜜應觀不淨應觀不淨何以自性空自性空自性即非自性自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不淨不可得不可得不淨不可得所以者何尚無何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0823a20] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0823a22] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀無常應觀意處無常何以自性空意處意處自性空自性即非自性意處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無常不可得意處不可得無常不可得所以者何尚無何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0823b05] 「:『善男子精進波羅蜜應觀應觀意處何以自性空意處意處自性空自性即非自性意處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不可得意處不可得不可得所以者何尚無何況如是精進精進波羅蜜。』

[0823b15] 「:『善男子精進波羅蜜應觀無我應觀意處無我何以自性空意處意處自性空自性即非自性意處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得無我不可得意處不可得無我不可得所以者何尚無何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0823b25] 「:『善男子精進波羅蜜應觀不淨應觀意處不淨何以自性空意處意處自性空自性即非自性意處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜不可得不淨不可得意處不可得不淨不可得所以者何尚無何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0823c06] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0823c09] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀色處無常應觀法處無常何以色處色處自性空法處法處自性空色處自性即非自性法處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜色處不可得無常不可得法處不可得無常不可得所以者何尚無色處何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0823c21] 「:『善男子精進波羅蜜應觀色處應觀法處何以色處色處自性空法處法處自性空色處自性即非自性法處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜色處不可得不可得法處不可得不可得所以者何尚無色處何況如是精進精進波羅蜜。』

[0824a02] 「:『善男子精進波羅蜜應觀色處無我應觀法處無我何以色處色處自性空法處法處自性空色處自性即非自性法處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜色處不可得無我不可得法處不可得無我不可得所以者何尚無色處何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0824a12] 「:『善男子精進波羅蜜應觀色處不淨應觀法處不淨何以色處色處自性空法處法處自性空色處自性即非自性法處自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜色處不可得不淨不可得法處不可得不淨不可得所以者何尚無色處何況不淨如是精進精進波羅蜜。』

[0824a22] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正精進波羅蜜

[0824a25] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說精進波羅蜜如是:『善男子精進波羅蜜應觀眼界無常應觀色界眼識界所生無常何以眼界眼界自性空色界眼識界所生色界乃至所生自性空眼界自性即非自性色界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜眼界不可得無常不可得色界乃至所生不可得無常不可得所以者何尚無眼界何況無常如是精進精進波羅蜜。』

[0824b10] 「:『善男子精進波羅蜜應觀眼界應觀色界眼識界所生何以眼界眼界自性空色界眼識界所生色界乃至所生自性空眼界自性即非自性色界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜眼界不可得不可得色界乃至所生不可得不可得所以者何尚無眼界何況如是精進精進波羅蜜。』

[0824b22] 「:『善男子精進波羅蜜應觀眼界無我應觀色界眼識界所生無我何以眼界眼界自性空色界眼識界所生色界乃至所生自性空眼界自性即非自性色界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜眼界不可得無我不可得色界乃至所生不可得無我不可得所以者何尚無眼界何況無我如是精進精進波羅蜜。』

[0824c06] 「:『善男子精進波羅蜜應觀眼界不淨應觀色界眼識界所生不淨何以眼界眼界自性空色界眼識界所生色界乃至所生自性空眼界自性即非自性色界乃至所生自性自性若非自性即是精進波羅蜜精進波羅蜜眼界不可得不淨不可得色界乃至所生