Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 165

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一六十五

三藏法師玄奘 

分校功德品第三十六十三
[0886b07] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說布施波羅蜜多如是:『善男子布施波羅蜜多應觀預流預流果無常應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無常何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多預流預流果不可得無常不可得一來向乃至阿羅漢果不可得無常不可得所以者何尚無預流何況無常如是布施布施波羅蜜多。』

[0886b22] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀預流預流果應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多預流預流果不可得不可得一來向乃至阿羅漢果不可得不可得所以者何尚無預流何況如是布施布施波羅蜜多。』

[0886c06] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀預流預流果無我應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果無我何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多預流預流果不可得無我不可得一來向乃至阿羅漢果不可得無我不可得所以者何尚無預流何況無我如是布施布施波羅蜜多。』

[0886c20] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀預流預流果不淨應觀一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果不淨何以預流預流果預流預流果自性空一來向一來果不還不還果阿羅漢阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空預流預流果自性即非自性一來向乃至阿羅漢果自性自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多預流預流果不可得不淨不可得一來向乃至阿羅漢果不可得不淨不可得所以者何尚無預流何況不淨如是布施布施波羅蜜多。』

[0887a05] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正布施波羅蜜多

[0887a08] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說布施波羅蜜多如是:『善男子布施波羅蜜多應觀一切獨覺菩提無常何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可得無常不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況無常如是布施布施波羅蜜多。』

[0887a17] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀一切獨覺菩提何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可得不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況如是布施布施波羅蜜多。』

[0887a25] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀一切獨覺菩提無我何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可得無我不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況無我如是布施布施波羅蜜多。』

[0887b05] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀一切獨覺菩提不淨何以一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切獨覺菩提不可得不淨不可得所以者何尚無一切獨覺菩提何況不淨如是布施布施波羅蜜多。』

[0887b13] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正布施波羅蜜多

[0887b15] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說布施波羅蜜多如是:『善男子布施波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩無常何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得無常不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況無常如是布施布施波羅蜜多。』

[0887b25] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況如是布施布施波羅蜜多。』

[0887c05] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩無我何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得無我不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況無我如是布施布施波羅蜜多。』

[0887c14] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀一切菩薩摩訶薩不淨何以一切菩薩摩訶薩行一菩薩摩訶薩自性空一切菩薩摩訶薩自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩不可得不淨不可得所以者何尚無一切菩薩摩訶薩何況不淨如是布施布施波羅蜜多。』

[0887c22] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正布施波羅蜜多

[0887c25] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說布施波羅蜜多如是:『善男子布施波羅蜜多應觀諸佛無上菩提無常何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多諸佛無上菩提不可得無常不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況無常如是布施布施波羅蜜多。』

[0888a06] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀諸佛無上菩提何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多諸佛無上菩提不可得不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況如是布施布施波羅蜜多。』

[0888a15] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀諸佛無上菩提無我何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多諸佛無上菩提不可得無我不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況無我如是布施布施波羅蜜多。』

[0888a24] 「:『善男子布施波羅蜜多應觀諸佛無上菩提不淨何以諸佛無上菩提諸佛無上菩提自性空諸佛無上菩提自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多布施波羅蜜多諸佛無上菩提不可得不淨不可得所以者何尚無諸佛無上菩提何況不淨如是布施布施波羅蜜多。』

[0888b03] 「憍尸迦善男子善女人宣說真正布施波羅蜜多

[0888b06] 「復次憍尸迦善男子善女人無上菩提宣說般若波羅蜜多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜安忍波羅蜜多說淨戒波羅蜜布施波羅蜜多如是:『善男子修學般若乃至布施波羅蜜多修學諸法受持功德隨喜迴向菩提何以般若乃至布施波羅蜜多畢竟無有受持功德隨喜迴向菩提所以者何一切法自性無所有無所有即是般若乃至布施波羅蜜多般若乃至布施波羅蜜多一有。』

[0888b20] 「憍尸迦善男子善女人真正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多以是憍尸迦善男子善女人般若波羅蜜多無所得方便受持讀誦如理思惟種種巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解

[0888b26] 「憍尸迦由此緣故善男子善女人等於般若波羅蜜多無所得方便受持讀誦如理思惟種種巧妙文義須臾辯說宣示開演了解分別義趣易解甚多

[0888c03] 「復次憍尸迦善男子善女人有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0888c05] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0888c06] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0888c14] 「復次憍尸迦有情善男子善女人東勝身洲有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0888c17] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0888c18] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0888c26] 「復次憍尸迦東勝身洲有情善男子善女人東勝身洲西牛貨洲有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0889a01] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0889a02] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0889a10] 「復次憍尸迦東勝身洲西牛貨洲有情善男子善女人東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0889a14] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0889a15] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0889a23] 「復次憍尸迦四大有情善男子善女人有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0889a26] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0889a27] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0889b06] 「復次憍尸迦有情善男子善女人有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0889b09] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0889b10] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0889b17] 「復次憍尸迦有情善男子善女人教化三千大千世界有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0889b21] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0889b22] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0889c02] 「復次憍尸迦三千大千世界有情善男子善女人教化十方殑伽沙世界有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0889c05] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0889c06] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0889c14] 「復次憍尸迦十方殑伽沙世界有情善男子善女人教化十方一切世界有情預流果云何善男子善女人由此因緣?」

[0889c18] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0889c19] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切預流預流果皆是般若波羅蜜多流出

[0889c27] 「復次憍尸迦善男子善女人有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890a01] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0890a01] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0890a09] 「復次憍尸迦有情善男子善女人東勝身洲有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890a13] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0890a13] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0890a21] 「復次憍尸迦東勝身洲有情善男子善女人東勝身洲西牛貨洲有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890a25] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0890a26] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0890b05] 「復次憍尸迦東勝身洲西牛貨洲有情善男子善女人東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890b09] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0890b10] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0890b18] 「復次憍尸迦四大有情善男子善女人有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890b21] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0890b22] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0890c01] 「復次憍尸迦有情善男子善女人有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890c04] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0890c05] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0890c13] 「復次憍尸迦有情善男子善女人教化三千大千世界有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890c17] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0890c17] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0890c25] 「復次憍尸迦三千大千世界有情善男子善女人教化十方殑伽沙世界有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0890c29] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0891a01] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0891a09] 「復次憍尸迦十方殑伽沙世界有情善男子善女人教化十方一切世界有情一來果云何善男子善女人由此因緣?」

[0891a13] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0891a13] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切一來一來果皆是般若波羅蜜多流出

[0891a22] 「復次憍尸迦善男子善女人有情不還果云何善男子善女人由此因緣?」

[0891a24] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0891a25] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切不還不還果皆是般若波羅蜜多流出

[0891b04] 「復次憍尸迦有情善男子善女人東勝身洲有情不還果云何善男子善女人由此因緣?」

[0891b08] 天帝釋:「甚多世尊甚多善逝!」

[0891b08] 佛言:「憍尸迦善男子善女人等於般若波羅蜜多無量門巧妙文義廣說宣示開演了解分別義趣易解:『善男子甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦通利如理思惟法門勤修。』善男子善女人功德甚多何以憍尸迦一切不還不還果皆是般若波羅蜜多流出

[0891b16] 「復次憍尸迦東勝身洲有情善男子善女人東勝身洲西牛貨洲有情不還果云何善男子善女人由此因緣