Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 172

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一七十二

三藏法師玄奘 

隨喜迴向品第三十一
[0923a28] 爾時具壽善現白佛:「世尊世尊:『善男子善女人隨喜迴向最為微妙無上等等。』世尊隨喜迴向最為微妙無上等等?」

[0923b03] 佛言:「善現善男子善女人過去未來現在十方世界一切如來正等覺聲聞獨覺菩薩一切有情善根不捨非有所得無所得諸法無生無染如是:『過去未來現在諸法真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如是隨喜迴向。』善現菩薩摩訶薩隨喜迴向最為微妙無上等等善現如是隨喜迴向隨喜迴向百倍俱胝俱胝俱胝俱胝俱胝那庾多乃至波尼是故如是隨喜迴向最為微妙無上等等

[0923b21] 「復次善現菩薩乘善男子善女人過去未來現在十方世界一切如來正等覺初發心得無菩提妙法無餘般涅槃乃至法滅其中所有一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫無量無邊佛法聲聞獨覺菩薩功德善根有情所有修性三福餘善合集稱量現前發起隨喜迴向應作:『解脫如是解脫如是解脫如是解脫意處如是解脫色處如是解脫法處如是解脫眼界如是解脫色界眼識界所生如是解脫如是解脫耳識所生如是解脫如是解脫香界鼻識所生如是解脫如是解脫舌識所生如是解脫身界如是解脫身識所生如是解脫如是解脫法界意識界所生如是解脫地界如是解脫識界如是解脫無明如是解脫名色六處老死憂惱如是解脫布施波羅蜜多如是解脫淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如是解脫內空如是解脫外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空如是解脫真如如是解脫法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如是解脫苦聖諦如是解脫道聖諦如是解脫四靜慮如是解脫四無量四無色定如是解脫八解脫如是解脫八勝處九次第定十遍處如是解脫四念住如是解脫四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如是解脫空解脫門如是解脫無相解脫門如是解脫五眼如是解脫六神通如是解脫佛十力如是解脫四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法如是解脫如是解脫住捨如是解脫一切智如是解脫一切相智如是解脫一切陀羅尼門如是解脫一切三摩地如是解脫戒蘊如是解脫解脫解脫知見蘊如是解脫過去未來現在一切法如是解脫過去未來現在十方世界一切如來正等覺如是解脫一切菩提涅槃如是解脫無數無量無邊佛法如是解脫一切佛弟子如是解脫一切佛弟子成熟如是解脫一切佛弟子般涅槃如是解脫一切佛弟子諸法如是解脫一切獨覺如是解脫一切獨覺成熟如是解脫一切獨覺般涅槃如是解脫一切獨覺諸法如是解脫一切如來正等覺佛弟子獨覺法性如是解脫一切有情如是解脫一切法如是解脫一切隨喜迴向如是諸法無染無盡無生如是功德善根現前隨喜迴向無上菩提如是隨喜隨喜隨喜如是迴向迴向迴向如是隨喜迴向無生。』

[0924b02] 「善現菩薩摩訶薩隨喜迴向最為微妙無上等等善現菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向無上菩提

[0924b07] 「復次善現大乘善男子善女人假使十方現在殑伽沙世界一切如來正等覺弟子有相方便有所方便形壽供養恭敬尊重讚歎種種衣服飲食臥具醫藥資生妙樂諸如來正等覺弟子般涅槃設利羅七寶修建窣堵波晝夜精勤禮敬右繞種種花鬘衣服寶幢幡蓋珍奇伎樂燈明所有供養恭敬尊重讚歎有相方便有所方便修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根有相方便有所方便諸如來正等覺弟子功德善根發生隨喜迴向無上菩提

[0924b21] 「善男子善女人發趣無上菩提無相方便無所得方便修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根無相方便無所得方便諸如來正等覺弟子功德善根發生隨喜迴向無上菩提善男子善女人般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向隨喜迴向百倍俱胝俱胝俱胝俱胝俱胝那庾多乃至波尼如是隨喜迴向最為微妙無上等等

[0924c04] 「是故善現發趣大乘諸菩薩摩訶薩無相方便無所得方便修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應善根般若波羅蜜多方便善巧諸如來正等覺弟子功德善根發生隨喜迴向無上菩提。」

般若品第三十二之一

[0924c11] 爾時具壽舍利子白佛:「世尊如是豈非般若波羅蜜多?」

[0924c12] 佛言:「舍利子如是即是般若波羅蜜多。」

[0924c13] 舍利子白佛:「世尊如是般若波羅蜜多照明畢竟

[0924c14] 「世尊如是般若波羅蜜多禮敬我等

[0924c16] 「世尊如是般若波羅蜜多諸世間不能

[0924c17] 「世尊如是般若波羅蜜多遠離一切三界煩惱諸見

[0924c19] 「世尊如是般若波羅蜜多最為上首一切覺分尊勝

[0924c20] 「世尊如是般若波羅蜜多安隱一切驚恐橫事

[0924c22] 「世尊如是般若波羅蜜多光明攝受有情五眼

[0924c23] 「世尊如是般若波羅蜜多中道二邊

[0924c24] 「世尊如是般若波羅蜜多善能發生一切智智一切相續煩惱習氣

[0924c26] 「世尊如是般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩菩薩一切佛法從此

[0924c28] 「世尊如是般若波羅蜜多不生不滅自相空

[0924c29] 「世尊如是般若波羅蜜多遠離生死非常

[0925a01] 「世尊如是般若波羅蜜多諸法

[0925a02] 「世尊如是般若波羅蜜多成佛十力不可

[0925a03] 「世尊如是般若波羅蜜多三轉十二行相無上法輪一切法

[0925a05] 「世尊如是般若波羅蜜多諸法顛倒無性自性空

[0925a07] 「世尊菩薩乘獨覺乘聲聞乘有情般若波羅蜜多云何?」

[0925a08] 佛言:「舍利子有情般若波羅蜜多佛住供養禮敬思惟般若波羅蜜多供養禮敬思惟薄伽梵所以者何般若波羅蜜多薄伽梵薄伽梵般若波羅蜜多般若波羅蜜多即是薄伽梵薄伽梵即是般若波羅蜜多何以

[0925a14] 「舍利子一切如來正等覺般若波羅蜜多得出

[0925a16] 「舍利子一切菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不還一來預流般若波羅蜜多得出

[0925a18] 「舍利子一切世間十善業道四靜慮四無量四無色定五神通般若波羅蜜多得出

[0925a20] 「舍利子一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多般若波羅蜜多得出

[0925a22] 「舍利子一切內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空般若波羅蜜多得出

[0925a26] 「舍利子一切真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界般若波羅蜜多得出

[0925a29] 「舍利子一切苦聖諦聖諦聖諦道聖諦般若波羅蜜多得出

[0925b02] 「舍利子一切四靜慮四無量四無色定般若波羅蜜多得出

[0925b03] 「舍利子一切八解脫八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多得出

[0925b05] 「舍利子一切四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支般若波羅蜜多得出

[0925b07] 「舍利子一切空解脫門無相解脫門解脫門般若波羅蜜多得出

[0925b09] 「舍利子一切五眼六神通般若波羅蜜多得出

[0925b10] 「舍利子一切佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法般若波羅蜜多得出

[0925b13] 「舍利子一切住捨般若波羅蜜多得出

[0925b14] 「舍利子一切智一切相智般若波羅蜜多得出

[0925b16] 「舍利子一切陀羅尼門一切三摩地般若波羅蜜多得出。」

[0925b17] 天帝釋:「舍利子以何因緣?」

[0925b19] 舍利子心念便告之:「憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方便善巧攝受過去未來現在十方世界一切如來正等覺初發心得無菩提妙法乃至法滅其中所有一切功德善根聲聞獨覺菩薩有情功德善根合集稱量現前隨喜迴向無上菩提由是因緣

[0925b26] 「復次憍尸迦諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無量倍數盲人引導不能正道遠達大城如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多諸生般若波羅蜜多不能菩薩正道一切智

[0925c04] 「復次憍尸迦如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多由此般若波羅蜜多攝受般若波羅蜜多攝受布施一切得到彼岸。」

[0925c08] 天帝釋便具壽舍利子:「大德布施波羅蜜多般若波羅蜜多攝受得名到彼岸。』不可說布施波羅蜜多攝受得到彼岸淨戒波羅蜜多攝受得到彼岸安忍波羅蜜多攝受得到彼岸精進波羅蜜攝受得到彼岸靜慮波羅蜜多攝受得到彼岸若爾般若波羅蜜多?」

[0925c17] 舍利子:「何以憍尸迦布施波羅蜜多攝受五方得到彼岸淨戒波羅蜜多攝受五方得到彼岸安忍波羅蜜多攝受五方得到彼岸精進波羅蜜攝受五方得到彼岸靜慮波羅蜜多攝受五方得到彼岸般若波羅蜜多攝受五方得到彼岸所以者何諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多方能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是故般若波羅蜜多最為微妙無上等等。」

[0926a02] 爾時舍利子白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩云何引發般若波羅蜜多?」

[0926a03] 佛言:「舍利子菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發引發般若波羅蜜多。」

[0926a06] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發引發般若波羅蜜多?」

[0926a08] 「舍利子無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多

[0926a14] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發意處引發般若波羅蜜多。」

[0926a16] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發意處引發般若波羅蜜多?」

[0926a19] 「舍利子無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多意處無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發意處引發般若波羅蜜多

[0926a25] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發色處引發般若波羅蜜多不為引發法處引發般若波羅蜜多。」

[0926a27] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發色處引發般若波羅蜜多不為引發法處引發般若波羅蜜多?」

[0926b01] 「舍利子色處無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發色處引發般若波羅蜜多法處無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發法處引發般若波羅蜜多

[0926b08] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發眼界引發般若波羅蜜多不為引發色界眼識界所生引發般若波羅蜜多。」

[0926b11] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發眼界引發般若波羅蜜多不為引發色界眼識界所生引發般若波羅蜜多?」

[0926b14] 「舍利子眼界無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發眼界引發般若波羅蜜多色界乃至所生無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發色界乃至所生引發般若波羅蜜多

[0926b20] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發耳識所生引發般若波羅蜜多。」

[0926b24] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發耳識所生引發般若波羅蜜多?」

[0926b27] 「舍利子無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多乃至所生無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發乃至所生引發般若波羅蜜多

[0926c04] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發香界鼻識所生引發般若波羅蜜多。」

[0926c07] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發香界鼻識所生引發般若波羅蜜多?」

[0926c11] 「舍利子無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多香界乃至所生無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發香界乃至所生引發般若波羅蜜多

[0926c17] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發舌識所生引發般若波羅蜜多。」

[0926c20] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發舌識所生引發般若波羅蜜多?」

[0926c23] 「舍利子無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多乃至所生無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發乃至所生引發般若波羅蜜多

[0927a01] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發身界引發般若波羅蜜多不為引發身識所生引發般若波羅蜜多。」

[0927a04] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發身界引發般若波羅蜜多不為引發身識所生引發般若波羅蜜多?」

[0927a07] 「舍利子身界無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發身界引發般若波羅蜜多乃至所生無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發乃至所生引發般若波羅蜜多

[0927a14] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發法界意識界所生引發般若波羅蜜多。」

[0927a17] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多不為引發法界意識界所生引發般若波羅蜜多?」

[0927a20] 「舍利子無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發引發般若波羅蜜多法界乃至所生無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發法界乃至所生引發般若波羅蜜多

[0927a28] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發地界引發般若波羅蜜多不為引發識界引發般若波羅蜜多。」

[0927b01] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發地界引發般若波羅蜜多不為引發識界引發般若波羅蜜多?」

[0927b04] 「舍利子地界無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發地界引發般若波羅蜜多識界無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發識界引發般若波羅蜜多

[0927b11] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發無明引發般若波羅蜜多不為引發名色六處老死憂惱引發般若波羅蜜多。」

[0927b14] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發無明引發般若波羅蜜多不為引發名色六處老死憂惱引發般若波羅蜜多?」

[0927b17] 「舍利子無明無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發無明引發般若波羅蜜多乃至老死憂惱無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發乃至老死憂惱引發般若波羅蜜多

[0927b23] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發布施波羅蜜多引發般若波羅蜜多不為引發淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多引發般若波羅蜜多。」

[0927b27] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發布施波羅蜜多引發般若波羅蜜多不為引發淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多引發般若波羅蜜多?」

[0927c01] 「舍利子布施波羅蜜多無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發布施波羅蜜多引發般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發淨戒乃至般若波羅蜜多引發般若波羅蜜多

[0927c09] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發內空引發般若波羅蜜多不為引發外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空引發般若波羅蜜多。」

[0927c14] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發內空引發般若波羅蜜多不為引發外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空引發般若波羅蜜多?」

[0927c20] 「舍利子以內空無無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發內空引發般若波羅蜜多以外乃至無性自性空無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發外空乃至無性自性空引發般若波羅蜜多

[0927c27] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發真如引發般若波羅蜜多不為引發法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界引發般若波羅蜜多。」

[0928a02] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發真如引發般若波羅蜜多不為引發法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界引發般若波羅蜜多?」

[0928a06] 「舍利子真如無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發真如引發般若波羅蜜多法界乃至不思議界無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發法界乃至不思議界引發般若波羅蜜多

[0928a13] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦引發般若波羅蜜多不為引發道聖諦引發般若波羅蜜多。」

[0928a15] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦引發般若波羅蜜多不為引發道聖諦引發般若波羅蜜多?」

[0928a18] 「舍利子苦聖諦無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發苦聖諦引發般若波羅蜜多道聖諦無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發道聖諦引發般若波羅蜜多

[0928a25] 「復次舍利子菩薩摩訶薩不為引發四靜慮引發般若波羅蜜多不為引發四無量四無色定引發般若波羅蜜多。」

[0928a27] 「世尊云何菩薩摩訶薩不為引發四靜慮引發般若波羅蜜多不為引發四無量四無色定引發般若波羅蜜多?」

[0928b01] 「舍利子四靜慮無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發四靜慮引發般若波羅蜜多四無量四無色定無生無成無得無自性菩薩摩訶薩不為引發四無量四無色定引發般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一七十二

【經文資訊大正藏 05 No. 0220 大般若波羅蜜多經(1-200)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary