Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 172

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 193 引發 yǐnfā to lead to; to trigger; to initiate 諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多
2 172 Kangxi radical 71 無等無等等
3 172 to not have; without 無等無等等
4 172 mo 無等無等等
5 172 to not have 無等無等等
6 172 Wu 無等無等等
7 172 mo 無等無等等
8 160 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多相應善根
9 113 yìng to answer; to respond 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
10 113 yìng to confirm; to verify 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
11 113 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
12 113 yìng to accept 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
13 113 yìng to permit; to allow 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
14 113 yìng to echo 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
15 113 yìng to handle; to deal with 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
16 113 yìng Ying 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
17 96 不為 bùwéi to not do 菩薩摩訶薩不為引發色故
18 96 不為 bùwèi to not take the place of 菩薩摩訶薩不為引發色故
19 96 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是念
20 93 wéi to act as; to serve 為最為勝
21 93 wéi to change into; to become 為最為勝
22 93 wéi to be; is 為最為勝
23 93 wéi to do 為最為勝
24 93 wèi to support; to help 為最為勝
25 93 wéi to govern 為最為勝
26 93 wèi to be; bhū 為最為勝
27 68 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫智見蘊
28 68 解脫 jiětuō liberation 解脫智見蘊
29 68 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫智見蘊
30 68 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
31 67 Yi 我亦如是隨喜迴向
32 61 chù to touch; to feel
33 61 chù to butt; to ram; to gore
34 61 chù touch; contact; sparśa
35 61 chù tangible; spraṣṭavya
36 57 舍利子 shèlìzi Sariputta 具壽舍利子白佛言
37 47 jiè border; boundary 耳界亦如是
38 47 jiè kingdom 耳界亦如是
39 47 jiè territory; region 耳界亦如是
40 47 jiè the world 耳界亦如是
41 47 jiè scope; extent 耳界亦如是
42 47 jiè erathem; stratigraphic unit 耳界亦如是
43 47 jiè to divide; to define a boundary 耳界亦如是
44 47 jiè to adjoin 耳界亦如是
45 47 jiè dhatu; realm; field; domain 耳界亦如是
46 38 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
47 38 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
48 38 to use; to grasp 以有相為方便
49 38 to rely on 以有相為方便
50 38 to regard 以有相為方便
51 38 to be able to 以有相為方便
52 38 to order; to command 以有相為方便
53 38 used after a verb 以有相為方便
54 38 a reason; a cause 以有相為方便
55 38 Israel 以有相為方便
56 38 Yi 以有相為方便
57 38 use; yogena 以有相為方便
58 38 shòu to suffer; to be subjected to
59 38 shòu to transfer; to confer
60 38 shòu to receive; to accept
61 38 shòu to tolerate
62 38 shòu feelings; sensations
63 36 zuò to do 作如是念
64 36 zuò to act as; to serve as 作如是念
65 36 zuò to start 作如是念
66 36 zuò a writing; a work 作如是念
67 36 zuò to dress as; to be disguised as 作如是念
68 36 zuō to create; to make 作如是念
69 36 zuō a workshop 作如是念
70 36 zuō to write; to compose 作如是念
71 36 zuò to rise 作如是念
72 36 zuò to be aroused 作如是念
73 36 zuò activity; action; undertaking 作如是念
74 36 zuò to regard as 作如是念
75 36 zuò action; kāraṇa 作如是念
76 35 shě to give 大捨
77 35 shě to give up; to abandon 大捨
78 35 shě a house; a home; an abode 大捨
79 35 shè my 大捨
80 35 shě equanimity 大捨
81 35 shè my house 大捨
82 35 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
83 35 shè to leave 大捨
84 35 shě She 大捨
85 35 shè disciple 大捨
86 35 shè a barn; a pen 大捨
87 35 shè to reside 大捨
88 35 shè to stop; to halt; to cease 大捨
89 35 shè to find a place for; to arrange 大捨
90 35 shě Give 大捨
91 35 shě abandoning; prahāṇa 大捨
92 35 shě house; gṛha 大捨
93 35 shě equanimity; upeksa 大捨
94 35 děng et cetera; and so on 善女人等隨喜迴向
95 35 děng to wait 善女人等隨喜迴向
96 35 děng to be equal 善女人等隨喜迴向
97 35 děng degree; level 善女人等隨喜迴向
98 35 děng to compare 善女人等隨喜迴向
99 35 děng same; equal; sama 善女人等隨喜迴向
100 34 無生無滅 wú shēng wú miè without origination or cessation 又知諸法無生無滅
101 34 一切 yīqiè temporary 於其中間所有一切布施
102 34 一切 yīqiè the same 於其中間所有一切布施
103 33 huài bad; spoiled; broken; defective 非常非壞故
104 33 huài to go bad; to break 非常非壞故
105 33 huài to defeat 非常非壞故
106 33 huài sinister; evil 非常非壞故
107 33 huài to decline; to wane 非常非壞故
108 33 huài to wreck; to break; to destroy 非常非壞故
109 33 huài breaking; bheda 非常非壞故
110 32 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無自性故
111 32 無成 wúchéng achieving nothing 無成無壞
112 32 zhǐ to stop; to halt 以色無作無止
113 32 zhǐ Kangxi radical 77 以色無作無止
114 32 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 以色無作無止
115 32 zhǐ to remain in one place; to stay 以色無作無止
116 32 zhǐ to rest; to settle 以色無作無止
117 32 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 以色無作無止
118 32 zhǐ foot 以色無作無止
119 32 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 以色無作無止
120 32 無得 wú dé Non-Attainment 無得無捨
121 31 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受亦如是
122 31 yuán hem 眼觸為緣所生諸受亦如是
123 31 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受亦如是
124 31 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受亦如是
125 31 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受亦如是
126 31 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受亦如是
127 31 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受亦如是
128 31 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受亦如是
129 31 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受亦如是
130 31 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受亦如是
131 30 kōng empty; void; hollow
132 30 kòng free time
133 30 kòng to empty; to clean out
134 30 kōng the sky; the air
135 30 kōng in vain; for nothing
136 30 kòng vacant; unoccupied
137 30 kòng empty space
138 30 kōng without substance
139 30 kōng to not have
140 30 kòng opportunity; chance
141 30 kōng vast and high
142 30 kōng impractical; ficticious
143 30 kòng blank
144 30 kòng expansive
145 30 kòng lacking
146 30 kōng plain; nothing else
147 30 kōng Emptiness
148 30 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata
149 30 yóu Kangxi radical 102 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
150 30 yóu to follow along 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
151 30 yóu cause; reason 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
152 30 yóu You 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
153 30 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受亦如是
154 29 to reach 菩薩及餘一切有情諸善根等
155 29 to attain 菩薩及餘一切有情諸善根等
156 29 to understand 菩薩及餘一切有情諸善根等
157 29 able to be compared to; to catch up with 菩薩及餘一切有情諸善根等
158 29 to be involved with; to associate with 菩薩及餘一切有情諸善根等
159 29 passing of a feudal title from elder to younger brother 菩薩及餘一切有情諸善根等
160 29 and; ca; api 菩薩及餘一切有情諸善根等
161 27 suǒ a few; various; some 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
162 27 suǒ a place; a location 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
163 27 suǒ indicates a passive voice 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
164 27 suǒ an ordinal number 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
165 27 suǒ meaning 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
166 27 suǒ garrison 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
167 27 suǒ place; pradeśa 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
168 24 bèi to double 千倍
169 24 bèi to add to; to augment 千倍
170 24 bèi a multiplier; guṇa 千倍
171 21 隨喜迴向 suíxǐ huíxiàng admiration and transfer merit 初分隨喜迴向品第三十一之五
172 19 extra; surplus; remainder 菩薩及餘一切有情諸善根等
173 19 to remain 菩薩及餘一切有情諸善根等
174 19 the time after an event 菩薩及餘一切有情諸善根等
175 19 the others; the rest 菩薩及餘一切有情諸善根等
176 19 additional; complementary 菩薩及餘一切有情諸善根等
177 18 nose
178 18 Kangxi radical 209
179 18 to smell
180 18 a grommet; an eyelet
181 18 to make a hole in an animal's nose
182 18 a handle
183 18 cape; promontory
184 18 first
185 18 nose; ghrāṇa
186 18 ěr ear
187 18 ěr Kangxi radical 128
188 18 ěr an ear-shaped object
189 18 ěr on both sides
190 18 ěr a vessel handle
191 18 ěr ear; śrotra
192 18 shé tongue
193 18 shé Kangxi radical 135
194 18 shé a tongue-shaped object
195 18 shé tongue; jihva
196 16 néng can; able 如是隨喜非能隨喜
197 16 néng ability; capacity 如是隨喜非能隨喜
198 16 néng a mythical bear-like beast 如是隨喜非能隨喜
199 16 néng energy 如是隨喜非能隨喜
200 16 néng function; use 如是隨喜非能隨喜
201 16 néng talent 如是隨喜非能隨喜
202 16 néng expert at 如是隨喜非能隨喜
203 16 néng to be in harmony 如是隨喜非能隨喜
204 16 néng to tend to; to care for 如是隨喜非能隨喜
205 16 néng to reach; to arrive at 如是隨喜非能隨喜
206 16 néng to be able; śak 如是隨喜非能隨喜
207 16 néng skilful; pravīṇa 如是隨喜非能隨喜
208 16 攝受 shèshòu to receive, take in 攝受諸有情令得五眼故
209 16 攝受 shèshòu to protect; to uphold; received and taken care of; kindness 攝受諸有情令得五眼故
210 16 得出 dechū to obtain (results); to arrive at (a conclusion) 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
211 16 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
212 16 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
213 16 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
214 16 xiàn to appear; to manifest; to become visible 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
215 16 xiàn at present 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
216 16 xiàn existing at the present time 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
217 16 xiàn cash 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
218 16 xiàn to manifest; prādur 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
219 16 xiàn to manifest; prādur 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
220 16 xiàn the present time 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
221 15 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 為上為無上
222 14 to go; to 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
223 14 to rely on; to depend on 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
224 14 Yu 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
225 14 a crow 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
226 14 安忍 ānrěn Patience 安忍
227 14 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
228 14 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
229 14 安忍 ānrěn tolerance 安忍
230 14 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
231 14 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
232 13 yǎn eye 眼處亦如是
233 13 yǎn eyeball 眼處亦如是
234 13 yǎn sight 眼處亦如是
235 13 yǎn the present moment 眼處亦如是
236 13 yǎn an opening; a small hole 眼處亦如是
237 13 yǎn a trap 眼處亦如是
238 13 yǎn insight 眼處亦如是
239 13 yǎn a salitent point 眼處亦如是
240 13 yǎn a beat with no accent 眼處亦如是
241 13 yǎn to look; to glance 眼處亦如是
242 13 yǎn to see proof 眼處亦如是
243 13 yǎn eye; cakṣus 眼處亦如是
244 13 shēn human body; torso
245 13 shēn Kangxi radical 158
246 13 shēn self
247 13 shēn life
248 13 shēn an object
249 13 shēn a lifetime
250 13 shēn moral character
251 13 shēn status; identity; position
252 13 shēn pregnancy
253 13 juān India
254 13 shēn body; kāya
255 13 idea 意界亦如是
256 13 Italy (abbreviation) 意界亦如是
257 13 a wish; a desire; intention 意界亦如是
258 13 mood; feeling 意界亦如是
259 13 will; willpower; determination 意界亦如是
260 13 bearing; spirit 意界亦如是
261 13 to think of; to long for; to miss 意界亦如是
262 13 to anticipate; to expect 意界亦如是
263 13 to doubt; to suspect 意界亦如是
264 13 meaning 意界亦如是
265 13 a suggestion; a hint 意界亦如是
266 13 an understanding; a point of view 意界亦如是
267 13 Yi 意界亦如是
268 13 manas; mind; mentation 意界亦如是
269 13 míng fame; renown; reputation 名有目者
270 13 míng a name; personal name; designation 名有目者
271 13 míng rank; position 名有目者
272 13 míng an excuse 名有目者
273 13 míng life 名有目者
274 13 míng to name; to call 名有目者
275 13 míng to express; to describe 名有目者
276 13 míng to be called; to have the name 名有目者
277 13 míng to own; to possess 名有目者
278 13 míng famous; renowned 名有目者
279 13 míng moral 名有目者
280 13 míng name; naman 名有目者
281 13 míng fame; renown; yasas 名有目者
282 12 彼岸 bǐ àn the other shore 布施等一切皆得到彼岸名
283 12 彼岸 bǐ àn the other shore 布施等一切皆得到彼岸名
284 12 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
285 12 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
286 12 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
287 12 得到 dédào to get; to obtain 布施等一切皆得到彼岸名
288 12 fēi Kangxi radical 175 非無所得
289 12 fēi wrong; bad; untruthful 非無所得
290 12 fēi different 非無所得
291 12 fēi to not be; to not have 非無所得
292 12 fēi to violate; to be contrary to 非無所得
293 12 fēi Africa 非無所得
294 12 fēi to slander 非無所得
295 12 fěi to avoid 非無所得
296 12 fēi must 非無所得
297 12 fēi an error 非無所得
298 12 fēi a problem; a question 非無所得
299 12 fēi evil 非無所得
300 12 善根 shàngēn Wholesome Roots 菩薩及餘一切有情諸善根等
301 12 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 菩薩及餘一切有情諸善根等
302 12 xìng gender 不虛妄性
303 12 xìng nature; disposition 不虛妄性
304 12 xìng grammatical gender 不虛妄性
305 12 xìng a property; a quality 不虛妄性
306 12 xìng life; destiny 不虛妄性
307 12 xìng sexual desire 不虛妄性
308 12 xìng scope 不虛妄性
309 12 xìng nature 不虛妄性
310 12 方便 fāngbiàn convenient 以有相為方便
311 12 方便 fāngbiàn to to the toilet 以有相為方便
312 12 方便 fāngbiàn to have money to lend 以有相為方便
313 12 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 以有相為方便
314 12 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 以有相為方便
315 12 方便 fāngbiàn appropriate 以有相為方便
316 12 方便 fāngbiàn Convenience 以有相為方便
317 12 方便 fāngbiàn expedient means 以有相為方便
318 12 方便 fāngbiàn Skillful Means 以有相為方便
319 12 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 以有相為方便
320 12 精進 jīngjìn to be diligent 精進
321 12 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
322 12 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
323 12 精進 jīngjìn diligence 精進
324 12 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
325 11 正等覺 zhèng děngjué Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
326 11 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 靜慮波羅蜜多無量倍數
327 11 miào wonderful; fantastic 為妙為微妙
328 11 miào clever 為妙為微妙
329 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 為妙為微妙
330 11 miào fine; delicate 為妙為微妙
331 11 miào young 為妙為微妙
332 11 miào interesting 為妙為微妙
333 11 miào profound reasoning 為妙為微妙
334 11 miào Miao 為妙為微妙
335 11 miào Wonderful 為妙為微妙
336 11 miào wonderful; beautiful; suksma 為妙為微妙
337 11 布施 bùshī generosity 於其中間所有一切布施
338 11 布施 bùshī dana; giving; generosity 於其中間所有一切布施
339 11 qiān one thousand 千倍
340 11 qiān many; numerous; countless 千倍
341 11 qiān a cheat; swindler 千倍
342 11 qiān Qian 千倍
343 11 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
344 11 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
345 11 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第一百七十二
346 11 bǎi many 大般若波羅蜜多經卷第一百七十二
347 11 bǎi Bai 大般若波羅蜜多經卷第一百七十二
348 11 bǎi all 大般若波羅蜜多經卷第一百七十二
349 11 bǎi hundred; śata 大般若波羅蜜多經卷第一百七十二
350 11 shèng to beat; to win; to conquer 為最為勝
351 11 shèng victory; success 為最為勝
352 11 shèng wonderful; supurb; superior 為最為勝
353 11 shèng to surpass 為最為勝
354 11 shèng triumphant 為最為勝
355 11 shèng a scenic view 為最為勝
356 11 shèng a woman's hair decoration 為最為勝
357 11 shèng Sheng 為最為勝
358 11 shèng conquering; victorious; jaya 為最為勝
359 11 shèng superior; agra 為最為勝
360 11 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
361 11 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
362 11 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
363 10 xíng to walk
364 10 xíng capable; competent
365 10 háng profession
366 10 xíng Kangxi radical 144
367 10 xíng to travel
368 10 xìng actions; conduct
369 10 xíng to do; to act; to practice
370 10 xíng all right; OK; okay
371 10 háng horizontal line
372 10 héng virtuous deeds
373 10 hàng a line of trees
374 10 hàng bold; steadfast
375 10 xíng to move
376 10 xíng to put into effect; to implement
377 10 xíng travel
378 10 xíng to circulate
379 10 xíng running script; running script
380 10 xíng temporary
381 10 háng rank; order
382 10 háng a business; a shop
383 10 xíng to depart; to leave
384 10 xíng to experience
385 10 xíng path; way
386 10 xíng xing; ballad
387 10 xíng Xing
388 10 xíng Practice
389 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
390 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
391 10 five 初分隨喜迴向品第三十一之五
392 10 fifth musical note 初分隨喜迴向品第三十一之五
393 10 Wu 初分隨喜迴向品第三十一之五
394 10 the five elements 初分隨喜迴向品第三十一之五
395 10 five; pañca 初分隨喜迴向品第三十一之五
396 10 shēng sound
397 10 shēng sheng
398 10 shēng voice
399 10 shēng music
400 10 shēng language
401 10 shēng fame; reputation; honor
402 10 shēng a message
403 10 shēng a consonant
404 10 shēng a tone
405 10 shēng to announce
406 10 shēng sound
407 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 正等覺從初發心至得無上正等菩提
408 10 菩提 pútí bodhi 正等覺從初發心至得無上正等菩提
409 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 正等覺從初發心至得無上正等菩提
410 10 俱胝 jūzhī Judi 俱胝倍
411 10 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 俱胝倍
412 10 wèi taste; flavor
413 10 wèi significance
414 10 wèi to taste
415 10 wèi to ruminate; to mull over
416 10 wèi smell; odor
417 10 wèi a delicacy
418 10 wèi taste; rasa
419 10 shàng top; a high position 為上為無上
420 10 shang top; the position on or above something 為上為無上
421 10 shàng to go up; to go forward 為上為無上
422 10 shàng shang 為上為無上
423 10 shàng previous; last 為上為無上
424 10 shàng high; higher 為上為無上
425 10 shàng advanced 為上為無上
426 10 shàng a monarch; a sovereign 為上為無上
427 10 shàng time 為上為無上
428 10 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 為上為無上
429 10 shàng far 為上為無上
430 10 shàng big; as big as 為上為無上
431 10 shàng abundant; plentiful 為上為無上
432 10 shàng to report 為上為無上
433 10 shàng to offer 為上為無上
434 10 shàng to go on stage 為上為無上
435 10 shàng to take office; to assume a post 為上為無上
436 10 shàng to install; to erect 為上為無上
437 10 shàng to suffer; to sustain 為上為無上
438 10 shàng to burn 為上為無上
439 10 shàng to remember 為上為無上
440 10 shàng to add 為上為無上
441 10 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 為上為無上
442 10 shàng to meet 為上為無上
443 10 shàng falling then rising (4th) tone 為上為無上
444 10 shang used after a verb indicating a result 為上為無上
445 10 shàng a musical note 為上為無上
446 10 shàng higher, superior; uttara 為上為無上
447 9 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 獨覺
448 9 zhèng upright; straight 正等覺從初發心至得無上正等菩提
449 9 zhèng to straighten; to correct 正等覺從初發心至得無上正等菩提
450 9 zhèng main; central; primary 正等覺從初發心至得無上正等菩提
451 9 zhèng fundamental; original 正等覺從初發心至得無上正等菩提
452 9 zhèng precise; exact; accurate 正等覺從初發心至得無上正等菩提
453 9 zhèng at right angles 正等覺從初發心至得無上正等菩提
454 9 zhèng unbiased; impartial 正等覺從初發心至得無上正等菩提
455 9 zhèng true; correct; orthodox 正等覺從初發心至得無上正等菩提
456 9 zhèng unmixed; pure 正等覺從初發心至得無上正等菩提
457 9 zhèng positive (charge) 正等覺從初發心至得無上正等菩提
458 9 zhèng positive (number) 正等覺從初發心至得無上正等菩提
459 9 zhèng standard 正等覺從初發心至得無上正等菩提
460 9 zhèng chief; principal; primary 正等覺從初發心至得無上正等菩提
461 9 zhèng honest 正等覺從初發心至得無上正等菩提
462 9 zhèng to execute; to carry out 正等覺從初發心至得無上正等菩提
463 9 zhèng accepted; conventional 正等覺從初發心至得無上正等菩提
464 9 zhèng to govern 正等覺從初發心至得無上正等菩提
465 9 zhēng first month 正等覺從初發心至得無上正等菩提
466 9 zhēng center of a target 正等覺從初發心至得無上正等菩提
467 9 zhèng Righteous 正等覺從初發心至得無上正等菩提
468 9 zhèng right manner; nyāya 正等覺從初發心至得無上正等菩提
469 9 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現白佛言
470 8 最為 zuìwèi the most 為最為勝
471 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如世尊說
472 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如世尊說
473 8 shuì to persuade 如世尊說
474 8 shuō to teach; to recite; to explain 如世尊說
475 8 shuō a doctrine; a theory 如世尊說
476 8 shuō to claim; to assert 如世尊說
477 8 shuō allocution 如世尊說
478 8 shuō to criticize; to scold 如世尊說
479 8 shuō to indicate; to refer to 如世尊說
480 8 shuō speach; vāda 如世尊說
481 8 shuō to speak; bhāṣate 如世尊說
482 8 shuō to instruct 如世尊說
483 8 shí knowledge; understanding 識亦如是
484 8 shí to know; to be familiar with 識亦如是
485 8 zhì to record 識亦如是
486 8 shí thought; cognition 識亦如是
487 8 shí to understand 識亦如是
488 8 shí experience; common sense 識亦如是
489 8 shí a good friend 識亦如是
490 8 zhì to remember; to memorize 識亦如是
491 8 zhì a label; a mark 識亦如是
492 8 zhì an inscription 識亦如是
493 8 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦如是
494 8 gāo high; tall 為尊為高
495 8 gāo Kangxi radical 189 為尊為高
496 8 gāo height 為尊為高
497 8 gāo superior in level; degree; rate; grade 為尊為高
498 8 gāo high pitched; loud 為尊為高
499 8 gāo fine; good 為尊為高
500 8 gāo senior 為尊為高

Frequencies of all Words

Top 738

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 193 引發 yǐnfā to lead to; to trigger; to initiate 諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多
2 182 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 無所隨喜故
3 182 old; ancient; former; past 無所隨喜故
4 182 reason; cause; purpose 無所隨喜故
5 182 to die 無所隨喜故
6 182 so; therefore; hence 無所隨喜故
7 182 original 無所隨喜故
8 182 accident; happening; instance 無所隨喜故
9 182 a friend; an acquaintance; friendship 無所隨喜故
10 182 something in the past 無所隨喜故
11 182 deceased; dead 無所隨喜故
12 182 still; yet 無所隨喜故
13 182 therefore; tasmāt 無所隨喜故
14 172 no 無等無等等
15 172 Kangxi radical 71 無等無等等
16 172 to not have; without 無等無等等
17 172 has not yet 無等無等等
18 172 mo 無等無等等
19 172 do not 無等無等等
20 172 not; -less; un- 無等無等等
21 172 regardless of 無等無等等
22 172 to not have 無等無等等
23 172 um 無等無等等
24 172 Wu 無等無等等
25 172 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無等無等等
26 172 not; non- 無等無等等
27 172 mo 無等無等等
28 160 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多相應善根
29 113 yīng should; ought 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
30 113 yìng to answer; to respond 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
31 113 yìng to confirm; to verify 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
32 113 yīng soon; immediately 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
33 113 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
34 113 yìng to accept 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
35 113 yīng or; either 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
36 113 yìng to permit; to allow 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
37 113 yìng to echo 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
38 113 yìng to handle; to deal with 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
39 113 yìng Ying 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
40 113 yīng suitable; yukta 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
41 96 不為 bùwéi to not do 菩薩摩訶薩不為引發色故
42 96 不為 bùwèi to not take the place of 菩薩摩訶薩不為引發色故
43 96 如是 rúshì thus; so 作如是念
44 96 如是 rúshì thus, so 作如是念
45 96 如是 rúshì thus; evam 作如是念
46 96 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是念
47 93 wèi for; to 為最為勝
48 93 wèi because of 為最為勝
49 93 wéi to act as; to serve 為最為勝
50 93 wéi to change into; to become 為最為勝
51 93 wéi to be; is 為最為勝
52 93 wéi to do 為最為勝
53 93 wèi for 為最為勝
54 93 wèi because of; for; to 為最為勝
55 93 wèi to 為最為勝
56 93 wéi in a passive construction 為最為勝
57 93 wéi forming a rehetorical question 為最為勝
58 93 wéi forming an adverb 為最為勝
59 93 wéi to add emphasis 為最為勝
60 93 wèi to support; to help 為最為勝
61 93 wéi to govern 為最為勝
62 93 wèi to be; bhū 為最為勝
63 74 such as; for example; for instance 如世尊說
64 74 if 如世尊說
65 74 in accordance with 如世尊說
66 74 to be appropriate; should; with regard to 如世尊說
67 74 this 如世尊說
68 74 it is so; it is thus; can be compared with 如世尊說
69 74 to go to 如世尊說
70 74 to meet 如世尊說
71 74 to appear; to seem; to be like 如世尊說
72 74 at least as good as 如世尊說
73 74 and 如世尊說
74 74 or 如世尊說
75 74 but 如世尊說
76 74 then 如世尊說
77 74 naturally 如世尊說
78 74 expresses a question or doubt 如世尊說
79 74 you 如世尊說
80 74 the second lunar month 如世尊說
81 74 in; at 如世尊說
82 74 Ru 如世尊說
83 74 Thus 如世尊說
84 74 thus; tathā 如世尊說
85 74 like; iva 如世尊說
86 74 suchness; tathatā 如世尊說
87 68 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫智見蘊
88 68 解脫 jiětuō liberation 解脫智見蘊
89 68 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫智見蘊
90 68 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
91 67 also; too 我亦如是隨喜迴向
92 67 but 我亦如是隨喜迴向
93 67 this; he; she 我亦如是隨喜迴向
94 67 although; even though 我亦如是隨喜迴向
95 67 already 我亦如是隨喜迴向
96 67 particle with no meaning 我亦如是隨喜迴向
97 67 Yi 我亦如是隨喜迴向
98 61 chù to touch; to feel
99 61 chù to butt; to ram; to gore
100 61 chù touch; contact; sparśa
101 61 chù tangible; spraṣṭavya
102 57 舍利子 shèlìzi Sariputta 具壽舍利子白佛言
103 47 jiè border; boundary 耳界亦如是
104 47 jiè kingdom 耳界亦如是
105 47 jiè circle; society 耳界亦如是
106 47 jiè territory; region 耳界亦如是
107 47 jiè the world 耳界亦如是
108 47 jiè scope; extent 耳界亦如是
109 47 jiè erathem; stratigraphic unit 耳界亦如是
110 47 jiè to divide; to define a boundary 耳界亦如是
111 47 jiè to adjoin 耳界亦如是
112 47 jiè dhatu; realm; field; domain 耳界亦如是
113 43 zhū all; many; various 菩薩及餘一切有情諸善根等
114 43 zhū Zhu 菩薩及餘一切有情諸善根等
115 43 zhū all; members of the class 菩薩及餘一切有情諸善根等
116 43 zhū interrogative particle 菩薩及餘一切有情諸善根等
117 43 zhū him; her; them; it 菩薩及餘一切有情諸善根等
118 43 zhū of; in 菩薩及餘一切有情諸善根等
119 43 zhū all; many; sarva 菩薩及餘一切有情諸善根等
120 38 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
121 38 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
122 38 so as to; in order to 以有相為方便
123 38 to use; to regard as 以有相為方便
124 38 to use; to grasp 以有相為方便
125 38 according to 以有相為方便
126 38 because of 以有相為方便
127 38 on a certain date 以有相為方便
128 38 and; as well as 以有相為方便
129 38 to rely on 以有相為方便
130 38 to regard 以有相為方便
131 38 to be able to 以有相為方便
132 38 to order; to command 以有相為方便
133 38 further; moreover 以有相為方便
134 38 used after a verb 以有相為方便
135 38 very 以有相為方便
136 38 already 以有相為方便
137 38 increasingly 以有相為方便
138 38 a reason; a cause 以有相為方便
139 38 Israel 以有相為方便
140 38 Yi 以有相為方便
141 38 use; yogena 以有相為方便
142 38 shòu to suffer; to be subjected to
143 38 shòu to transfer; to confer
144 38 shòu to receive; to accept
145 38 shòu to tolerate
146 38 shòu suitably
147 38 shòu feelings; sensations
148 36 zuò to do 作如是念
149 36 zuò to act as; to serve as 作如是念
150 36 zuò to start 作如是念
151 36 zuò a writing; a work 作如是念
152 36 zuò to dress as; to be disguised as 作如是念
153 36 zuō to create; to make 作如是念
154 36 zuō a workshop 作如是念
155 36 zuō to write; to compose 作如是念
156 36 zuò to rise 作如是念
157 36 zuò to be aroused 作如是念
158 36 zuò activity; action; undertaking 作如是念
159 36 zuò to regard as 作如是念
160 36 zuò action; kāraṇa 作如是念
161 35 shě to give 大捨
162 35 shě to give up; to abandon 大捨
163 35 shě a house; a home; an abode 大捨
164 35 shè my 大捨
165 35 shè a unit of length equal to 30 li 大捨
166 35 shě equanimity 大捨
167 35 shè my house 大捨
168 35 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
169 35 shè to leave 大捨
170 35 shě She 大捨
171 35 shè disciple 大捨
172 35 shè a barn; a pen 大捨
173 35 shè to reside 大捨
174 35 shè to stop; to halt; to cease 大捨
175 35 shè to find a place for; to arrange 大捨
176 35 shě Give 大捨
177 35 shě abandoning; prahāṇa 大捨
178 35 shě house; gṛha 大捨
179 35 shě equanimity; upeksa 大捨
180 35 děng et cetera; and so on 善女人等隨喜迴向
181 35 děng to wait 善女人等隨喜迴向
182 35 děng degree; kind 善女人等隨喜迴向
183 35 děng plural 善女人等隨喜迴向
184 35 děng to be equal 善女人等隨喜迴向
185 35 děng degree; level 善女人等隨喜迴向
186 35 děng to compare 善女人等隨喜迴向
187 35 děng same; equal; sama 善女人等隨喜迴向
188 34 無生無滅 wú shēng wú miè without origination or cessation 又知諸法無生無滅
189 34 一切 yīqiè all; every; everything 於其中間所有一切布施
190 34 一切 yīqiè temporary 於其中間所有一切布施
191 34 一切 yīqiè the same 於其中間所有一切布施
192 34 一切 yīqiè generally 於其中間所有一切布施
193 34 一切 yīqiè all, everything 於其中間所有一切布施
194 34 一切 yīqiè all; sarva 於其中間所有一切布施
195 33 huài bad; spoiled; broken; defective 非常非壞故
196 33 huài to go bad; to break 非常非壞故
197 33 huài to defeat 非常非壞故
198 33 huài sinister; evil 非常非壞故
199 33 huài to decline; to wane 非常非壞故
200 33 huài to wreck; to break; to destroy 非常非壞故
201 33 huài extremely; very 非常非壞故
202 33 huài breaking; bheda 非常非壞故
203 32 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無自性故
204 32 無成 wúchéng achieving nothing 無成無壞
205 32 zhǐ to stop; to halt 以色無作無止
206 32 zhǐ until; to end 以色無作無止
207 32 zhǐ Kangxi radical 77 以色無作無止
208 32 zhǐ only 以色無作無止
209 32 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 以色無作無止
210 32 zhǐ to remain in one place; to stay 以色無作無止
211 32 zhǐ to rest; to settle 以色無作無止
212 32 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 以色無作無止
213 32 zhǐ a particle at the end of a phrase 以色無作無止
214 32 zhǐ foot 以色無作無止
215 32 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 以色無作無止
216 32 無得 wú dé Non-Attainment 無得無捨
217 31 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受亦如是
218 31 yuán hem 眼觸為緣所生諸受亦如是
219 31 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受亦如是
220 31 yuán because 眼觸為緣所生諸受亦如是
221 31 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受亦如是
222 31 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受亦如是
223 31 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受亦如是
224 31 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受亦如是
225 31 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受亦如是
226 31 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受亦如是
227 31 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受亦如是
228 30 kōng empty; void; hollow
229 30 kòng free time
230 30 kòng to empty; to clean out
231 30 kōng the sky; the air
232 30 kōng in vain; for nothing
233 30 kòng vacant; unoccupied
234 30 kòng empty space
235 30 kōng without substance
236 30 kōng to not have
237 30 kòng opportunity; chance
238 30 kōng vast and high
239 30 kōng impractical; ficticious
240 30 kòng blank
241 30 kòng expansive
242 30 kòng lacking
243 30 kōng plain; nothing else
244 30 kōng Emptiness
245 30 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata
246 30 yóu follow; from; it is for...to 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
247 30 yóu Kangxi radical 102 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
248 30 yóu to follow along 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
249 30 yóu cause; reason 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
250 30 yóu by somebody; up to somebody 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
251 30 yóu from a starting point 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
252 30 yóu You 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
253 30 yóu because; yasmāt 善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向
254 30 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受亦如是
255 29 to reach 菩薩及餘一切有情諸善根等
256 29 and 菩薩及餘一切有情諸善根等
257 29 coming to; when 菩薩及餘一切有情諸善根等
258 29 to attain 菩薩及餘一切有情諸善根等
259 29 to understand 菩薩及餘一切有情諸善根等
260 29 able to be compared to; to catch up with 菩薩及餘一切有情諸善根等
261 29 to be involved with; to associate with 菩薩及餘一切有情諸善根等
262 29 passing of a feudal title from elder to younger brother 菩薩及餘一切有情諸善根等
263 29 and; ca; api 菩薩及餘一切有情諸善根等
264 27 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
265 27 suǒ an office; an institute 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
266 27 suǒ introduces a relative clause 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
267 27 suǒ it 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
268 27 suǒ if; supposing 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
269 27 suǒ a few; various; some 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
270 27 suǒ a place; a location 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
271 27 suǒ indicates a passive voice 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
272 27 suǒ that which 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
273 27 suǒ an ordinal number 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
274 27 suǒ meaning 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
275 27 suǒ garrison 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
276 27 suǒ place; pradeśa 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
277 27 suǒ that which; yad 齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向
278 24 bèi -fold; times (multiplier) 千倍
279 24 bèi to double 千倍
280 24 bèi to add to; to augment 千倍
281 24 bèi contrary to; to defy 千倍
282 24 bèi to turn away from 千倍
283 24 bèi a multiplier; guṇa 千倍
284 24 乃至 nǎizhì and even 喻倍乃至鄔波尼殺曇倍
285 24 乃至 nǎizhì as much as; yavat 喻倍乃至鄔波尼殺曇倍
286 21 隨喜迴向 suíxǐ huíxiàng admiration and transfer merit 初分隨喜迴向品第三十一之五
287 19 jiē all; each and every; in all cases 發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無相為方便
288 19 jiē same; equally 發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無相為方便
289 19 jiē all; sarva 發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無相為方便
290 19 extra; surplus; remainder 菩薩及餘一切有情諸善根等
291 19 odd 菩薩及餘一切有情諸善根等
292 19 I 菩薩及餘一切有情諸善根等
293 19 to remain 菩薩及餘一切有情諸善根等
294 19 the time after an event 菩薩及餘一切有情諸善根等
295 19 the others; the rest 菩薩及餘一切有情諸善根等
296 19 additional; complementary 菩薩及餘一切有情諸善根等
297 19 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
298 19 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
299 18 nose
300 18 Kangxi radical 209
301 18 to smell
302 18 a grommet; an eyelet
303 18 to make a hole in an animal's nose
304 18 a handle
305 18 cape; promontory
306 18 first
307 18 nose; ghrāṇa
308 18 ěr ear
309 18 ěr Kangxi radical 128
310 18 ěr and that is all
311 18 ěr an ear-shaped object
312 18 ěr on both sides
313 18 ěr a vessel handle
314 18 ěr ear; śrotra
315 18 云何 yúnhé why; how 於此般若波羅蜜多應云何住
316 18 云何 yúnhé how; katham 於此般若波羅蜜多應云何住
317 18 shé tongue
318 18 shé Kangxi radical 135
319 18 shé a tongue-shaped object
320 18 shé tongue; jihva
321 16 néng can; able 如是隨喜非能隨喜
322 16 néng ability; capacity 如是隨喜非能隨喜
323 16 néng a mythical bear-like beast 如是隨喜非能隨喜
324 16 néng energy 如是隨喜非能隨喜
325 16 néng function; use 如是隨喜非能隨喜
326 16 néng may; should; permitted to 如是隨喜非能隨喜
327 16 néng talent 如是隨喜非能隨喜
328 16 néng expert at 如是隨喜非能隨喜
329 16 néng to be in harmony 如是隨喜非能隨喜
330 16 néng to tend to; to care for 如是隨喜非能隨喜
331 16 néng to reach; to arrive at 如是隨喜非能隨喜
332 16 néng as long as; only 如是隨喜非能隨喜
333 16 néng even if 如是隨喜非能隨喜
334 16 néng but 如是隨喜非能隨喜
335 16 néng in this way 如是隨喜非能隨喜
336 16 néng to be able; śak 如是隨喜非能隨喜
337 16 néng skilful; pravīṇa 如是隨喜非能隨喜
338 16 攝受 shèshòu to receive, take in 攝受諸有情令得五眼故
339 16 攝受 shèshòu to protect; to uphold; received and taken care of; kindness 攝受諸有情令得五眼故
340 16 得出 dechū to obtain (results); to arrive at (a conclusion) 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
341 16 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
342 16 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
343 16 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
344 16 xiàn to appear; to manifest; to become visible 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
345 16 xiàn then; at that time; while 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
346 16 xiàn at present 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
347 16 xiàn existing at the present time 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
348 16 xiàn cash 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
349 16 xiàn to manifest; prādur 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
350 16 xiàn to manifest; prādur 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
351 16 xiàn the present time 正等覺皆由般若波羅蜜多得出現故
352 15 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 為上為無上
353 14 in; at 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
354 14 in; at 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
355 14 in; at; to; from 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
356 14 to go; to 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
357 14 to rely on; to depend on 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
358 14 to go to; to arrive at 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
359 14 from 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
360 14 give 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
361 14 oppposing 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
362 14 and 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
363 14 compared to 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
364 14 by 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
365 14 and; as well as 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
366 14 for 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
367 14 Yu 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
368 14 a crow 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
369 14 whew; wow 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
370 14 near to; antike 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
371 14 安忍 ānrěn Patience 安忍
372 14 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
373 14 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
374 14 安忍 ānrěn tolerance 安忍
375 14 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
376 14 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
377 13 yǎn eye 眼處亦如是
378 13 yǎn measure word for wells 眼處亦如是
379 13 yǎn eyeball 眼處亦如是
380 13 yǎn sight 眼處亦如是
381 13 yǎn the present moment 眼處亦如是
382 13 yǎn an opening; a small hole 眼處亦如是
383 13 yǎn a trap 眼處亦如是
384 13 yǎn insight 眼處亦如是
385 13 yǎn a salitent point 眼處亦如是
386 13 yǎn a beat with no accent 眼處亦如是
387 13 yǎn to look; to glance 眼處亦如是
388 13 yǎn to see proof 眼處亦如是
389 13 yǎn eye; cakṣus 眼處亦如是
390 13 shēn human body; torso
391 13 shēn Kangxi radical 158
392 13 shēn measure word for clothes
393 13 shēn self
394 13 shēn life
395 13 shēn an object
396 13 shēn a lifetime
397 13 shēn personally
398 13 shēn moral character
399 13 shēn status; identity; position
400 13 shēn pregnancy
401 13 juān India
402 13 shēn body; kāya
403 13 idea 意界亦如是
404 13 Italy (abbreviation) 意界亦如是
405 13 a wish; a desire; intention 意界亦如是
406 13 mood; feeling 意界亦如是
407 13 will; willpower; determination 意界亦如是
408 13 bearing; spirit 意界亦如是
409 13 to think of; to long for; to miss 意界亦如是
410 13 to anticipate; to expect 意界亦如是
411 13 to doubt; to suspect 意界亦如是
412 13 meaning 意界亦如是
413 13 a suggestion; a hint 意界亦如是
414 13 an understanding; a point of view 意界亦如是
415 13 or 意界亦如是
416 13 Yi 意界亦如是
417 13 manas; mind; mentation 意界亦如是
418 13 míng measure word for people 名有目者
419 13 míng fame; renown; reputation 名有目者
420 13 míng a name; personal name; designation 名有目者
421 13 míng rank; position 名有目者
422 13 míng an excuse 名有目者
423 13 míng life 名有目者
424 13 míng to name; to call 名有目者
425 13 míng to express; to describe 名有目者
426 13 míng to be called; to have the name 名有目者
427 13 míng to own; to possess 名有目者
428 13 míng famous; renowned 名有目者
429 13 míng moral 名有目者
430 13 míng name; naman 名有目者
431 13 míng fame; renown; yasas 名有目者
432 12 彼岸 bǐ àn the other shore 布施等一切皆得到彼岸名
433 12 彼岸 bǐ àn the other shore 布施等一切皆得到彼岸名
434 12 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
435 12 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
436 12 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
437 12 得到 dédào to get; to obtain 布施等一切皆得到彼岸名
438 12 fēi not; non-; un- 非無所得
439 12 fēi Kangxi radical 175 非無所得
440 12 fēi wrong; bad; untruthful 非無所得
441 12 fēi different 非無所得
442 12 fēi to not be; to not have 非無所得
443 12 fēi to violate; to be contrary to 非無所得
444 12 fēi Africa 非無所得
445 12 fēi to slander 非無所得
446 12 fěi to avoid 非無所得
447 12 fēi must 非無所得
448 12 fēi an error 非無所得
449 12 fēi a problem; a question 非無所得
450 12 fēi evil 非無所得
451 12 fēi besides; except; unless 非無所得
452 12 善根 shàngēn Wholesome Roots 菩薩及餘一切有情諸善根等
453 12 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 菩薩及餘一切有情諸善根等
454 12 xìng gender 不虛妄性
455 12 xìng suffix corresponding to -ness 不虛妄性
456 12 xìng nature; disposition 不虛妄性
457 12 xìng a suffix corresponding to -ness 不虛妄性
458 12 xìng grammatical gender 不虛妄性
459 12 xìng a property; a quality 不虛妄性
460 12 xìng life; destiny 不虛妄性
461 12 xìng sexual desire 不虛妄性
462 12 xìng scope 不虛妄性
463 12 xìng nature 不虛妄性
464 12 方便 fāngbiàn convenient 以有相為方便
465 12 方便 fāngbiàn to to the toilet 以有相為方便
466 12 方便 fāngbiàn to have money to lend 以有相為方便
467 12 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 以有相為方便
468 12 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 以有相為方便
469 12 方便 fāngbiàn appropriate 以有相為方便
470 12 方便 fāngbiàn Convenience 以有相為方便
471 12 方便 fāngbiàn expedient means 以有相為方便
472 12 方便 fāngbiàn Skillful Means 以有相為方便
473 12 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 以有相為方便
474 12 精進 jīngjìn to be diligent 精進
475 12 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
476 12 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
477 12 精進 jīngjìn diligence 精進
478 12 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
479 11 正等覺 zhèng děngjué Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness 普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺
480 11 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 靜慮波羅蜜多無量倍數
481 11 miào wonderful; fantastic 為妙為微妙
482 11 miào clever 為妙為微妙
483 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 為妙為微妙
484 11 miào fine; delicate 為妙為微妙
485 11 miào young 為妙為微妙
486 11 miào interesting 為妙為微妙
487 11 miào profound reasoning 為妙為微妙
488 11 miào Miao 為妙為微妙
489 11 miào Wonderful 為妙為微妙
490 11 miào wonderful; beautiful; suksma 為妙為微妙
491 11 布施 bùshī generosity 於其中間所有一切布施
492 11 布施 bùshī dana; giving; generosity 於其中間所有一切布施
493 11 qiān one thousand 千倍
494 11 qiān many; numerous; countless 千倍
495 11 qiān very 千倍
496 11 qiān a cheat; swindler 千倍
497 11 qiān Qian 千倍
498 11 shì is; are; am; to be 是善男子
499 11 shì is exactly 是善男子
500 11 shì is suitable; is in contrast 是善男子

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
yīng suitable; yukta
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
wèi to be; bhū
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā
解脱 解脫
 1. jiětuō
 2. jiětuō
 1. liberation
 2. liberation; emancipation; vimokṣa
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. chù
 2. chù
 1. touch; contact; sparśa
 2. tangible; spraṣṭavya

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
波尼 98 Panini
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
119
 1. Wu
 2. Wu
 3. u
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
预流 預流 121 Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer
余善 餘善 121 Yu Shan
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 161.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
本性空 98 emptiness of essential original nature
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
鼻识 鼻識 98 sense of smell
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不异 不異 98 not different
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
初发心 初發心 99 initial determination
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
定蕴 定蘊 100 aggregate of meditation; samādhiskandha
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
二边 二邊 195 two extremes
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法处 法處 102 mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
发趣 發趣 102 to set out
法住 102 dharma abode
非有 102 does not exist; is not real
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
慧蕴 慧蘊 104 aggregate of wisdom; prajñāskandha
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见蕴 解脫知見蘊 106 aggregate of knowledge and experience of liberation; vimuktijñānadarśanaskandha
解脱蕴 解脫蘊 106 aggregate of liberation; vimuktiskanda
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
卷第一 106 scroll 1
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
若尔 若爾 114 then; tarhi
三转十二行相 三轉十二行相 115 three turnings and twelve phases of action; tri-parivarta-dvādaśākāra-dharma-cakra-pravartana
三福 115 three bases of merit
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色处 色處 115 the visible realm
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
设利罗 設利羅 115 relics; ashes after cremation
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身界 115 ashes or relics after cremation
舌识 舌識 115 sense of taste
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
十方世界 115 the worlds in all ten directions
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
窣堵波 115 a stupa
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜迴向 隨喜迴向 115 admiration and transfer merit
所以者何 115 Why is that?
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
未来现在 未來現在 119 the present and the future
无得 無得 119 Non-Attainment
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无际空 無際空 119 emptiness without without beginning or end
五力 119 pañcabala; the five powers
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
香界 120 a Buddhist temple
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
形寿 形壽 120 lifespan
修性 120
 1. cultivation and innate nature
 2. to cultivate one's personality
虚空界 虛空界 120 visible space
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
意处 意處 121 mental basis of cognition
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
意识界 意識界 121 realm of consciousness
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有相 121 having form
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
赞歎 讚歎 122 praise
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
资生 資生 122 the necessities of life
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī