NTI Reader
NTI Reader

qiān

 1. qiān number one thousand
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Kroll '千' 1; NCCED '千' 1; Unihan '千')
 2. qiān adjective many / numerous / countless
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 千方百計 'by every possible means' (CEDCI '千方百計'; Kroll '千' 1a; NCCED '千' 2; Unihan '千').
 3. qiān adverb very
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '千')
 4. qiān noun a cheat / swindler
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Cantonese (Unihan '千')

Contained in

千龙千万成千上万千兆字節千兆位千方百计千克千军万马千瓦万水千山千姿百态千家万户千真万确千手千眼观世音菩萨大圆满无碍大悲心陀罗尼经千锤百炼千手千眼观世音菩萨千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经千古千年横扫千军一泻千里库木吐喇千佛洞克孜尔千佛洞过去庄严劫千佛名经大千三千大千世界大千世界千时一念三千一千千奇百怪大三千大千世界大三千世界三千世界五千四千千万亿千佛洞西千佛洞千佛崖千锤百炼二千三千六千七千八千九千千夫成百上千千辛万苦圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 118
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 116
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 87
Fo Shuo Qian Fo Yinyuan Jing 《佛說千佛因緣經》 Scroll 1 62
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 60
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 364 60
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 401 57
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 55
Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing 《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》 Scroll 1 55
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 《佛說寶網經》 Scroll 1 54

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
千二百五 千二百五 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 48
千由旬 千由旬 縱廣九千由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 41
百千 百千 我當與汝百千兩金 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 36
众千 眾千 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 30
千世界 千世界 於千世界最得自在 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 26
千岁 千歲 至于千歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 18
千辐 千輻 真金千輻具 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
广千 廣千 縱廣千二百由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 14
千光明 千光明 有千光明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 13
千二百 千二百 世尊即記莂千二百弟子所得道果 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11